Založit účet
 
Menu
· Domů
· Ankety
· Archív článků
· Časté otázky
· Doporučte nás
· Galerie Sukna
· Hledat
· Humpolec Info
· Humpolec na UTube
· Kalendář
· Mapa Humpolce
· Odkazy
· Osobní zprávy
· Seznam členů
· Soubory
· Soutěže!!!
· Témata
· Top 10
· Váš účet

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Kalendář akcí
srpen 2019
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Divadlo
Kino
Koncerty
Městský úřad
Ostatní
Přednášky
Setkání
Slavnosti
Sport
Výstavy

O redakci
Server Humpolák je vydáván občanským sdružením Humpolák.

Kontaktovat redakci můžete přes e-mail na adrese redakce@humpolak.cz.

Adresa redakce:
sdružení Humpolák
Lnářská 113
396 01 Humpolec

Bankovní spojení:
eBanka
č.ú.: 1393129001/2400

AXL Systems - Volba pro váš počítač

Stanovy občanského sdružení "Humpolák"


Občanské sdružení s názvem "Humpolák" je samostatnou právnickou osobou se sídlem:  Lnářská 113, 396 01 Humpolec. Působnost sdružení se vztahuje zejména na území města Humpolec a blízkého okolí, mikroregionu Zálesí.

 

Článek I. Poslání a cíle sdružení

Posláním Humpoláka je přispívat ke společenskému a kulturnímu životu města, jeho rozvoji, bohatosti a úrovni, a to nejen po stránce obsahové, ale i osvětové, získávat občany k účasti, i k spoluvytváření společensko-kulturního klimatu města.

Hlavní úkoly Humpoláka jsou:

- popularizovat město a okolí pořádáním nebo spolupořádáním akcí a prezentací na internetu

- při popularizaci města se zaměřit zejména na jeho historii a tradici, na slavné rodáky, na přírodní bohatství a dobrovolnou činnost občanů

- v rámci Humpoláka vytvářet a provozovat vlastní internetové stránky (www.humpolak.cz), přístupné široké veřejnosti, které by měly být neomezeným informačním zdrojem regionu

- zájem o členství v kolektivu Humpoláka nepodceňovat zejména u dětí a mládeže

- bohatost společenského a kulturního života města zajistit spoluprácí na pořádání divadelních představení, koncertů, výstav, soutěží, tanečních zábav a plesů i jiných kulturně společenských akcí

- provádět publikační a vydavatelskou činnost související s posláním Humpoláka (především vydávání prací regionálních autorů v malých nákladech ve všech formách - tisk, elektronicky, atd.)

- Humpolák bude spolupracovat s městským úřadem v rámci i mimo rámec své společensko-kulturní činnosti

- členové Humpoláka budou město Humpolec propagovat dle svých možností doma i v zahraničí

- aktivně spolupracovat s organizacemi zřízenými městem a jinými zájmovými sdruženími občanů

 

Článek II. Členství ve sdružení

 

1. Členství v Humpolákovi je řádné nebo se statusem "sympatizant".

2. Rádným členem Humpoláka se může stát každý občan ČR i jiného státu, který se dobrovolně přihlásí za člena a zaváže se plnit stanovy sdružení. Řádným členem se může stát pouze osoba fyzická. O vzniku řádného členství rozhoduje redakce.

3. Sympatizantem Humpoláka se může stát pouze osoba fyzická na základě dobrovolného přihlášení.

4. Členství řádné i status "sympatizant" zaniká:
a/ vzdáním se členství

b/ úmrtím

c/ vyloučením v případě závažného porušení členských povinností

O vyloučení rozhodne redakce Humpoláka a proti rozhodnutí se lze odvolat
do 15 dnů k členské valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady je konečné.

 

 

 

 

 

 

Článek III. Práva a povinností členů

 

1. Řádní členové mají zejména tato práva:

- od věku 15 let volit a od 18 let být volen do redakce Humpoláka

- účastnit se akcí pořádaných Humpolákem a podílet se na všech výhodách členství

- být průběžně informován o činnosti Humpoláka

- předkládat návrhy a podněty k činnosti Humpoláka a k rozvoji města Humpolec a blízkého okolí
- publikovat a spoluvytvářet internetové stránky sdružení
- získat přístupová práva do redakčního systému internetových stránek Humpolak.cz,
včetně E-mailové adresy na své jméno

 

2. Povinnosti řádného člena Humpoláka jsou zejména:

- účastnit se aktivně a iniciativně činnosti Humpoláka

- plnit řádně přijaté závazky a úkoly plynoucí ze stanov
- platit řádně členské příspěvky

3. Sympatizant má právo být přítomen při všech jednáních orgánů Humpoláka, má však pouze hlas poradní. Sympatizant nemá povinnost platit členské příspěvky.

 

Článek IV. Orgány sdružení

 

1. Valná hromada
2. Redakce

3. Předseda
4. Místopředseda
5. Hospodář

Článek V. Valná hromada

 

Va1ná hromada je nejvyšší orgán sdružení, kterou svolává redakce Humpoláka jednou za rok.

Mimořádnou valnou hromadu svolává redakce z vlastní iniciativy nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů sdružení.

Svolání řádné i mimořádné valné hromady oznámí redakce členům nejméně jeden měsíc předem.

Řádný člen Humpoláka může písemně pověřit jiného řádného člena sdružení svým zastupováním pří hlasování. Pověřený člen před zahájením valné hromady předloží redakci pověřovací listinu.

Valná hromada je schopna se platně usnášet, je-li přítomna, nebo prokazatelně zastoupena, nadpoloviční většina řádných č1enů a to prostou většinou. Pouze při rozhodování o zrušení sdružení Humpolák rozhoduje dvoutřetinová kvalifikovaná většina přítomných řádných členů - zastupování v tomto případě je nepřípustné.

 

Va1ná hromada:

- schvaluje stanovy, vykládá je, případě provádí změny

- schvaluje zprávy redakce o činnosti Humpoláka a jeho hospodaření

- rozhoduje s konečnou platností spory a stížnosti členů Humpoláka
- volí redakci Humpoláka
- volí předsedu, místopředsedu a hospodáře
- stanovuje výši členských příspěvků

 

Článek VI. Redakce sdružení

 

Redakce je nejvyšší orgán Humpoláka v době mezi valnými hromadami. Schází se čtvrtletně a usnáší se platně za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a to prostou většinou.

 

Redakce rozhoduje zejména:

- o ročním plánu činnosti Humpoláka

- o koordinaci vydavatelské a publikační činnosti, včetně internetových stránek www.humpolak.cz

 

Článek VII. Předseda, místopředseda, hospodář

 

Předseda - reprezentuje sdružení na veřejnosti, je jedním ze statutárních zástupců. Svolává redakci, řídí její jednání, předkládá zprávu o činnosti a hospodaření valné hromadě.

 

Místopředseda - reprezentuje sdružení na veřejnosti, je druhým statutárním zástupcem. Zodpovídá za řízení činnosti sdružení, plnění plánu činnosti, dodržování rozpočtu, zajišťování finančních prostřed­ků, zodpovídá za majetek Humpoláka, včetně jeho evidence. Zastupuje předsedu.

 

Hospodář - vede účetnictví Humpoláka, podílí se na sestavování rozpočtu, dbá na jeho dodržování, účelnost vynakládání prostředků, zpracovává ekonomické rozbory. Zastupuje jednatele.

 

Článek VIII. Hospodaření sdružení

 

Zdrojem finančních prostředků sdružení jsou členské příspěvky, příspěvky na činnost ze strany města, výnosy z vlastních akcí, subvence, dotace, dary, sponzorské dary, výnosy z hospodářské činnosti, úroky z kont apod. Finanční prostředky jsou soustředěny na vlastním bankovním účtu a nakládat s nimi jsou oprávněny osoby určené redakcí Humpoláka. Humpolák je účetní jednotkou, která vede jednoduché účetnictví.

 

Článek IX. Ukončení činnosti

 

1. Valná hromada Humpoláka, která se usnese dvoutřetinovou většinou o zániku Humpoláka, rozhodne zároveň o způsobu, jak má být naloženo se jměním sdružení.

2. Zanikne-li Humpolák jinak nebo neučiní-li valná hromada opatření stran jmění a majetku Humpoláka, připadne tento městu Humpolec na rozvoj kultury.

 

Článek X. Závěrečná ustanovení

 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny řádné členy i sympatizanty a všechny a všechny orgány sdružení.

2. Změny ve stanovách je oprávněna provádět pouze valná hromada rozhodnutím nadpoloviční většiny.

3. Tyto stanovy nabývají platnost po zaregistrování u MV ČR.

 

Copyright © Humpolák
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 29.04. 2003 (4087 čtenářů)

[ Zpět ]
Všechny obchodní známky, názvy a články patří jejich právoplatným vlastníkům, komentáře patří jejich odesílatelům. Komentáře jsou moderovány, pravidla jsou uvedena v záhlaví formuláře pro odeslání. Upozornění na závadný obsah zasílejte na adresu redakce@humpolak.cz.

(c) 1999 - 2008 Občanské sdružení Humpolák


Powered by Copyright © UNITED-NUKE - upravil a implementoval AXL Systems
Všechna práva vyhrazena.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.106 sekund

Tvoje Účetní     Petra Plast     Knihkupectví Jana Zábrany      Maryška Elektrocentrum