Založit účet
 
Menu
· Domů
· Ankety
· Archív článků
· Časté otázky
· Doporučte nás
· Galerie Sukna
· Hledat
· Humpolec Info
· Humpolec na UTube
· Kalendář
· Mapa Humpolce
· Odkazy
· Osobní zprávy
· Seznam členů
· Soubory
· Soutěže!!!
· Témata
· Top 10
· Váš účet

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Kalendář akcí
listopad 2018
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Divadlo
Kino
Koncerty
Městský úřad
Ostatní
Přednášky
Setkání
Slavnosti
Sport
Výstavy

O redakci
Server Humpolák je vydáván občanským sdružením Humpolák.

Kontaktovat redakci můžete přes e-mail na adrese redakce@humpolak.cz.

Adresa redakce:
sdružení Humpolák
Lnářská 113
396 01 Humpolec

Bankovní spojení:
eBanka
č.ú.: 1393129001/2400

Rekvalifikační kurz - Kurzy pro rodiny s dětmi

Městský úřad informuje 
O HumpolciInformace z městského úřadu. Upozornění pro provozovatele malých zdrojů zneč. ovzduší. Zaevidování, vyřazení/výměna vozidla. Složení komisí Rady města Humpolec.

Městský úřad Humpolec
Odbor žibotního prostředí a památkové péče

Č.j.:ŽP/9/04/Ši/1/04

Vyřizuje: Š. Šimsová
Tel.: 565 518 181

V Humpolci 2. ledna 2004

Sdělení k oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší pro malé zdroje na rok 2004

  Upozorňujeme všechny provozovatele malých zpoplatňovaných zdrojů znečišťování ovzduší ve městě Humpolci a přidružených obcích, že jsou povinni, v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 86/2002 Sb.), zaslat do 15. února 2004 na Městský úřad v Humpolci podklady pro stanovení výše poplatku pro tyto malé zdroje.

  

 Z malých zdrojů jsou zpoplatňovány:

-         spalovací zdroje s výkonem nad 50 kW až do 200 kW

-         provozy se spotřebou těkavých organických látek (např. rozpouštědel) do 5 kg za den při provozování po dobu alespoň 10 pracovních dnů v měsíci

-         zdroje emisí tuhých znečišťujících látek.

            Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší se provádí dle přílohy č. 1 k zákonu č. 86/2002 Sb. Příloha č. 1 k zákonu č. 86/2002 Sb. je součástí tohoto dopisu.

            Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. jsou provozovatelé malých stacionárních zdrojů, které vypouštějí těkavé organické látky, povinni vést evidenci těkavých látek  a poskytovat přehled o jejich spotřebě obci. Tito provozovatelé vyplní Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem (Příloha č. 6 k vyhlášce č. 355/2002 Sb. , kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu dále jen vyhl. č. 355/2002 Sb.) a Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel (Příloha č. 4 k vyhl. č. 355/2002 Sb.).

Provozovatelé malých spalovacích zdrojů, kteří používají jako palivo LTO, přiloží k podkladům pro stanovení výše poplatku  doklad o obsahu síry v palivu.

 Tiskopisy "Podklady pro stanovení výše poplatků za malý zdroj znečišťování ovzduší, Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem a Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel" jsou přílohou tohoto dopisu nebo jsou k dispozici u níže psaného odboru MěÚ v Humpolci.

 Zároveň žádáme všechny oznamovatele, aby předkládali doklad o právní subjektivitě - stačí fotokopie (živnost.list, zakládací listina a pod.), IČ a přesné obchodní jméno.

 Upozornění:

U spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele je nutné, nejméně jedenkrát za 2 roky, zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest. Tato povinnost se týká zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Seznam oprávněných osob k tomuto měření je přístupný na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, také je k dispozici na Městském úřadě Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Od 1.6.2004 bude odbor ŽP a PP Městského úřadu Humpolec provádět kontrolu nad dodržováním této povinnosti. Dojde-li k porušení této povinnosti, uloží orgán obce provozovateli pokutu až do výše 150 000 Kč.

ing. František Kocman
vedoucí odboru ŽP a PP
Městského úřadu  Humpolec

Příloha

Podklady pro stanovení výše poplatků za malý zdroj znečišťování ovzduší
Příloha č. 1 k zákona č. 86/2002 Sb. (sazby poplatků)
Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel
Roční hmotnostní bilance rozpouštědel 

Ke stažení:


 


Zaevidování vozidla

Nové vozidlo

Technický průkaz, originál faktury o prodeji, doklad o uzavřeném zákonném pojištění, pokud je vozidlo na leasing, pak originál leasingové smlouvy včetně plné moci od leasingové společnosti k zaregistrování, je-li vozidlo  přihlašováno na firmu - živnostenský list.

Vozidlo zakoupené v autobazaru

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o platné STK včetně evidenční kontroly na jméno kupujícího, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, ,je-li vozidlo zakoupeno na leasing, pak originál leasingové smlouvy, je-li přihlašováno na firmu - živnostenský list.

Vozidlo zakoupeno od soukromé osoby mimo autobazar

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o platné STK včetně evidenční kontroly na jméno kupujícího, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, pokud je přihlašováno na firmu - živnostenský list.  Pokud nebylo vozidlo registrováno v kraji Vysočina je nutná výměna registrační značky.

Přihlášení vozidla dovezeného ze zahraničí

Technický protokol, příloha k technickému protokolu, typ prohlídky před schválením, emise, originál technický průkaz nebo jeho ověřenou kopii, originál celní deklarace nebo ověřenou kopii, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno toho, kdo vozidlo přihlašuje, pokud vozidlo bylo dovezeno na jinou osobu, pak ověřená kupní smlouva mezi tím, kdo vozidlo prodává a kdo kupuje, pokud bylo vozidlo dovezeno na firmu, která se dovozem zabývá, pak originál faktury prodeje, evidenční kontrola na jméno kupujícího.

Odhlášení vozidla (prodej)

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o uzavřeném zákonném pojištění, přesná adresa kupujícího včetně rodného čísla, není vyžadována evidenční kontrola. Správní poplatek se neplatí.

Odhlášení vozidla (prodej, převod v místě)

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o uzavřeném zákonném pojištění na kupujícího či firmu, evidenční kontrola na kupujícího, je-li vozidlo přihlašováno na firmu - živnostenský list. U jednání pokud možno přítomnost jak prodávajícího tak kupujícího. Pokud jeden není, musí být doložena plná moc druhé strany.

Přihlášení tažného zařízení

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla,  doklad o uzavřeném zákonném pojištění na jméno kupujícího, typový  list k závěsnému zařízení, včetně potvrzené montáže, nebo montáž potvrzená na protokole z STK.

 
!!!POZOR!!!

Vyvarujte se zakoupení závěsných zařízení na různých burzách - bez dokladu o schválení zařízení  není možné je přihlásit. Pokud se jedná o starší zařízení, které již bylo na vozidle namontováno, pak je nutné přinést technický průkaz od tohoto vozidla, aby zde bylo závěsné zařízení zrušeno, montáž potvrzená na protokole z STK.

Vyřazení vozidla/výměna dílů

Dočasné vyřazení vozidla “DEPOZIT“

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, obě registrační značky, čisté a nepoškozené, pokud jsou poškozené je nutná jejich výměna.

Vyjmutí z depozitu (doba depozitu není zákonem určena )

Technický průkaz,  platná technická kontrola, doklad o zaplacení zákonného pojištění.     

Trvalé vyřazení vozidla

Technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla,  registrační značky.

Obnovení čísla VIN (karoserie)

Nutno předem konzultovat s technikem odboru dopravy na tel.č.565518171 nebo osobně.

!!!POZOR!!!

Stavbu či přestavbu nezaměňovat s výměnou karoserie či motoru stejného typu!

Stavby či přestavby je nutno konzultovat předem s technikem odboru dopravy.

Správní poplatky, které se vybírají na pokladně v hotovosti (ne v kolkách), stejně tak jako typ příslušných tiskopisů určí pracovníci odboru dopravy.

Všechny změny u vozidel na leasing je nutno předem konzultovat s leasingovou společností, která k nim musí dát souhlas. Bez tohoto souhlasu nebude žadateli vyhověno. U závěsného zařízení je nutno získat nejen souhlas, ale zároveň i originál TP, který v době splátek vlastní společnost.Změní se ORV, což musí byt v TP zapsáno.

 .

 

!!!POZOR!!!

Stavbu či přestavbu nezaměňovat s výměnou karoserie či motoru stejného typu!

Stavby či přestavby je nutno konzultovat předem s technikem odboru dopravy.

Správní poplatky, které se vybírají na pokladně v hotovosti (ne v kolkách), stejně tak jako typ příslušných tiskopisů určí pracovníci odboru dopravy.

Všechny změny u vozidel na leasing je nutno předem konzultovat s leasingovou společností, která k nim musí dát souhlas. Bez tohoto souhlasu nebude žadateli vyhověno. U závěsného zařízení je nutno získat nejen souhlas, ale zároveň i originál TP, který v době splátek vlastní společnost.Změní se ORV, což musí byt v TP zapsáno.

Správní poplatky

Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno registrační značkou:

motocykl do 50 ccm

100 Kč

motocykl nad 50 ccm, včetně motocyklu s přívěsným či postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši

200 Kč

jiné motorové vozidlo

300 Kč

přípojné vozidlo

100 Kč

Vozidla dovezená ze zahraničí (schválení)

motocykl do 50 ccm

1000 Kč

+ 100 Kč prvý zápis

motocykl, včetně motorové tříkolky - rikši

1 000 Kč

jiné motorové vozidlo

2 000 Kč

přípojné vozidlo

1 000 Kč

Ostatní

Změna barvy, výměna motoru nebo karoserie stejného typu, uložení či vyjmutí z depozitu, přihlášení tažného zařízení

10 Kč

Od  poplatku při zaregistrování vozidla zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.


 

 

Složení komisí Rady města Humpolec

platné od 22.1.2003 schválené Radou města Humpolec pod usnesením

č. 51/2003/RM

1. Bytová komise

Předseda:       Ing. Jaroslava Ciznerová, Masarykova 77

Členové:         Ing. Jiří Hůla, Masarykova 14

                        František Burda, Lipnická 1209

                        Vladimír Lacek, Lužická 1332

                        Marie Slavíková, Na Rybníčku 1318 

                        Ing. Ludmila Fikarová, Jiřická 1319

                        Lenka Žáčková, Na Rybníčku 1313

Marie Červená, Školní 764

Stanislav Zeman, Záhoří 7

                        Zdeněk Beran, Máchova 21

 

2. Komise pro občanské záležitosti

Předseda:       Mgr. Roman Brzoň, Okružní 1429

Členové:         Josef Raitknecht, Panskodomská 705     František Maňásek, Palackého 898

                        Lubomír Marek, Hornická 1012             Jana Krejčí, Fugnerova 18

                        Jiřina Stejskalová, Na Rybníčku 1320    Miloslava Tománková, Na Závodí

                        Hana Andělová, Na Závodí 173              Mgr. Hana Komrsová, Dvorská 877

                        Josef Kubů, Na Skalce 963                     Jarmila Rudolfová, Plačkov 56

                        Helena Jančičková, Lužická 1327          Jarmila Grulichová, Krasoňov 95

Helena Trnková, Pelhřimovská 828       Zdeňka Ždimerová, Krasoňov 43 

                        Jaroslava Kotrbáčková, J.Zábrany 245 Josef Dolejš, Rozkoš 42

                        Dana Šlechtová, Havl.náměstí 119          Jindřich Šotkovský, Vilémov 73 

                        Jaroslava Točíková, 5.května 376          Bohumír Vácha, Hněvkovice 131

                        Zdena Koudelková, Na Skalce 963        Jaroslav Kameš, Lhotka 13

                        Marie Stachová, Na Rybníčku 1320       Václav Krejčí, Plačkov 92

                        Emilie Šimonová, Kamarytova 394         Martina Zachová, Petrovice 12

                        Hana Rajdlová, Hradská 773                  Milan Eigl, Kletečná 13

                        Zdeňka Krčilová, Smetanova 43             Hana Ochová, Na Rybníčku 1320

                        Helena Fišerová, Školní 407                   Oldřiška Nekolová, Smetanova 44

 

3. Komise školství kultury a sportu :

Předseda:       Stanislav Žaloudek, Sv.Čecha 665

Členové:         Květa Vacková, Mánesova 104

                        František Novák, Lnářská 114

                        Antonín Daněk, Máchova 16

                        Karel Bílek, Havlíčkovo náměstí 120

                        František Karafiát, Lužická 1325

                        Bc. Hana Hamzová, Mánesova 908

                        Jarmila Neomytková, J.Zábrany 242

                        Mgr. Vlastimil Fiala, Vosmíkova 1075

                        Marcela Kubíčková, Lipnická 1218 

                        Miluše Koudelková, Komorovce 16

                        Jindřich Rázek, Rašínova 466

                        Mgr. Jiří Kaňa, Hamzova 1590

 

4. Komise výstavby, územního plánování a dopravy

Předseda:       Mgr. Miloslav Vystrčil, Palackého 356

Členové:         Ing. Bohumil Slavík, Hálkova 811

                        MUDr. Eva Kubíčková, Okruží 944

                        Vlastimil Šebesta, V Cípku 1460

                        Ing. arch. Luděk Rýzner, Na Závodí 631

                         Walter Vogel, Sluníčkova 827  

                        Ing. arch. Zdeněk Závodský, Dolní náměstí 22        

                        Kpt.  Miloš Beran, Lužická 1328

                        Otokar Pípal, U Stadionu 1091         

                        Jaroslav Vaňkát, 5. května 621

Složení výborů Zastupitelstva města Humpolec

 

platné od 1.1.2003 a schválené Zastupitelstvem města Humpolec dne 18.12.2003 pod č.usnesení 24/2003/ZM

 

  1. Finanční výbor

Předseda :   ing. Věroslav Namyslo, Na Vyhlídce 1189

Členové   :   Ladislav Vrátný, Lipnická 1195

                     Václav Dočekal, Petrovice 13

         Jiří Vališ, Na Rybníčku 1318

                     Ing. Eva Kubíčková, Čejovská 762

                     Hana Průšová, Rumunská 1128

                     Marie Červenková, 5. května 306 (ZM dne 23.4.2003)

                     Ing. Jana Téglová, Družstevní 1230

         Petr Horák, Fr. Jindráčkové 1083

 

  1. Kontrolní výbor

Předseda :  MUDr. Jiří Řehořka, Sluníčkova 1341

Členové   :  ing. Pavel Falt, Lesní 1480

                    František Burda, Lipnická 1209

                    Hana Koudelková, Mánesova 1002

                    JUDr., Ing. Jan Váňa, Palackého 861

                    Jan Vondrák, Hálkova 1076

                    Mgr. Miloslav Vystrčil, Palackého 356

  1. Osadní výbory (ZM ze dne 18.12.2002 č.u. 24b))

 

            1.  Hněvkovice (ZM ze dne 18.12.2002 č.u. 24b))

Předseda výboru :  Bohumír Vácha, Hněvkovice č.p. 131

            Členové výboru   :  František Němec, Hněvkovice 37

                                             Zbyněk Loskot, Hněvkovice 3

                                             Jaroslav Koubek, Hěvkovice 1

                                             Jindřich Němec, Hněvkovice 70

                                             Jan Jaroš, Hněvkovice 143

                                             Jan Němec, Hněvkovice 144

                                             Zdeněk Koubek, Hněvkovice 63

                                             Eva Moravcová, Hněvkovice 101

                                             Hana Jančurová, Hněvkovice 145

                                             Miloš Němec, Hněvkovice 151

 

2.      Kletečná (ZM ze dne 18.12.2002 č.u. 24b))

Předseda výboru : Milan Eigl, Kletečná 13

Členové výboru  :  Stanislav Slavík, Kletečná 75

                               Jan Podoba, Kletečná 1

                               Bohuslav Vak, Kletečná 11

                               Libor Dalík, Kletečná 76

                               Jaroslav Přeslička, Kletečná 44

                                Ladislav Pavlíček, Kletečná 40

 

 

3.      Petrovice(ZM ze dne 18.12.2002 č.u. 24b))

Předseda výboru :  Martina Zachová, Petrovice 12

Členové výboru   :  Josef Bloudek, Petrovice 77

                                 Ladislav Folejtar, Petrovice 96

                                 Jan Hrůzová, Petrovice 103

                                 Hana Jančurová, Petrovice 105

                                  Josef Krčil, Petrovice 59

                                 Ladislav Příhonský, Petrovice 104

                                 Jan Folejtar, Petrovice 71

                                 František Krejčí, Petrovice 91

                                 Zdeněk Folejtar, Petrovice 101

                                 Ladislav Peterka, Petrovice 86

                                 Miloslav Sýkora, Petrovice 97

                                 Josef Folejtar, Petrovice 15

                                 Marie Maršíková, Petrovice 33

                                 Štěpánka Marková, Petrovice 77


 

Publikováno: Sobota, 10.01. 2004 - 00:00:00 Od: axl
 
Související odkazy
· Více o tématu O Humpolci
· Další články od autora axl


Nejčtenější článek na téma O Humpolci:
Policejní cvičení


Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek


"Městský úřad informuje" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře jsou moderovány, pravidla jsou uvedena v záhlaví formuláře pro odeslání. Upozornění na závadný obsah zasílejte na adresu redakce@humpolak.cz
Všechny obchodní známky, názvy a články patří jejich právoplatným vlastníkům, komentáře patří jejich odesílatelům. Komentáře jsou moderovány, pravidla jsou uvedena v záhlaví formuláře pro odeslání. Upozornění na závadný obsah zasílejte na adresu redakce@humpolak.cz.

(c) 1999 - 2008 Občanské sdružení Humpolák


Powered by Copyright © UNITED-NUKE - upravil a implementoval AXL Systems
Všechna práva vyhrazena.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.098 sekund

Tvoje Účetní     Petra Plast     Knihkupectví Jana Zábrany      Maryška Elektrocentrum