Humpolák

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města
Publikováno: Sobota, 10.01. 2004 - 00:00:00
Téma: O Humpolci


Ze dne 17. 12. 2003. Zápis.

174.

Zastupitelstvo města

a)    bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ze 7. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,

b)   ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

 

 

175.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Humpolec dne 12. 11. 2003. Vlastní zpráva tvoří přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 17. 12. 2003.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

 

 

176.

Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření v roce 2003

1. Vyjádřeno jmenovitě

      Oddíl 23 – Vodní hospodářství:

      - provozovatelská smlouva – navýšení o                                                   297,0 tis. Kč

      - výkup veřejného vodovod. řádu v ul. Zahradní – navýšení o                      10,0 tis. Kč   

      Oddíl 36 – Komunální služby:

      - údržba a kácení stromů na hřbitově                                                        60,0 tis. Kč

      Oddíl 61 – Územní samospráva:

      - navýšení odměn členů zastupitelstva, členů komisí                                   95,0 tis. Kč

2. Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:

      zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

      OddPa       2310    pol.      5169                                                               297,0 tis. Kč

      OddPa       2310    pol.      6121                                                                 10,0 tis. Kč

      OddPa       6112    pol.      5023                                                                 73,0 tis. Kč

      OddPa       6171    pol.      5021                                                                 22,0 tis. Kč

      snížení rozpočtových výdajů (běžné)

      OddPa       6171    pol.      5011                                                                 95,0 tis. Kč

      zvýšení rozpočtových příjmů (daňové)

      OddPa       -          pol.      1361                                                               307,0 tis. Kč

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města

                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO

Termín: 18. 12. 2003

 

     

177.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje poskytnutí nenávratné účelové dotace TJ Jiskra Humpolec ve výši 500,0 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace potřebné k realizaci zastřešení zimního stadionu v Humpolci,

b)   ukládá uzavřít s TJ Jiskra Humpolec smlouvu o poskytnutí nenávratné účelové dotace,

c)    schvaluje následující rozpočtové opatření pro rok 2003:

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

       OddPa             3419    pol.      6329                                                   500,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových příjmů (daňové)

       OddPa             ---       pol.      1361                                                   500,0 tis. Kč

 

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta

                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO

Termín: 18. 12. 2003

 

 

178.

Zastupitelstvo města

schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000,-- Kč na úpravy interiéru kostela Sv. Mikuláše  Římskokatolické farnosti – děkanství Humpolec a s tím související následující rozpočtové opatření v roce 2003:

1. Vyjádřeno jmenovitě:

            oddíl 33 – Kultura, církve:

            - účelová dotace                                                                                 80,0 tis. Kč

2. Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby

            zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

            OddPa    3330    pol. 5223                                                                 80,0 tis. Kč

            snížení rozpočtových výdajů (běžné)

            OddPa    3699    pol. 5901                                                                80,0 tis. Kč

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta

                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO

Termín: 18. 12. 2003

 

 

179.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtové provizorium v období od 1. ledna 2004 do doby schválení rozpočtu na rok 2004 umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 běžných neinvestičních výdajů celkového ročního rozpočtu předchozího roku v níže uvedených rozpočtových oddílech:

10 – Zemědělství a lesní hospodářství

22 – Doprava

31 a 32 – Vzdělání

33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

34 – Tělovýchova a zájmová činnost

35 – Zdravotnictví

36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

37 – Ochrana životního prostředí

41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

43 – Sociální péče a pomoc a společenské činnosti v sociálním zabezpečení a politice     zaměstnanosti

53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

55 – Požární ochrana

61 – Územní samospráva

63 – Finanční operace

b)   schvaluje realizaci těchto investičních akcí

- Bytový dům Družstevní                            1.000,0 tis. Kč

- DPS Školní                                              1.000,0 tis. Kč

- Průmyslová zóna Pražská             8.300,0 tis. Kč

- ZTV Cípek (projektová dokumentace)         450,0 tis. Kč

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta

                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO

                        správci rozpočtových oddílů

 

 

180.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí návrh „Nájemní smlouvy na pronájem infrastruktury vodohospodářského majetku města Humpolec se společností VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01  Humpolec s účinností od 1. 1. 2004.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: od 1. 1. 2004

 

 

181.

Zastupitelstvo města

a)    bere na vědomí zprávu o postupu při zajišťování finančních prostředků na realizaci stavby Zastřešení ledové plochy v Humpolci ,

b)   schvaluje finanční spoluúčast Města Humpolec na realizaci stavby zastřešení ledové plochy v Humpolci v případě získání dotace pro TJ Jiskra Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Termín: v průběhu realizace stavby

 

 

182.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 150/9 o výměře 1 m2 za cenu 3.000,-- Kč za 1 m2 plochy v katastrálním území Humpolec a náklady spojené s tímto prodejem panu Milanovi Dočkalovi, bytem V Cípku 1455, Humpolec,

a)    schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 2524/19 o výměře 29 m2  za 200,-- Kč za 1 m2 plochy v katastrálním území Humpolec a náklady spojené s tímto prodejem panu Milanovi Dočkalovi, bytem V Cípku 1455, Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

183.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 2524/20 o výměře 27 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem manželům Ing. Vlastimilovi a Evě Prokopovým, bytem Nerudova 452, Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

184.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej pozemku KN č. 187/18 o výměře 102 m2 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady  spojené s tímto  prodejem paní Emilii Vránové, bytem Cafourkova 522/5, Praha 8.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

185.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej dílu „a“ o výměře 100 m2, který je následně sloučen do KN č. 187/19 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem paní Emilii Vránové, bytem Cafourkova 522/5, Praha 8.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

186.

schvaluje prodej pozemku KN č. 187/20 o výměře 242 m2 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem paní Miroslavě Siňorové, bytem V Štíhlách 1311/188, Praha 4.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

187.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 813/22 o výměře 90 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem manželům Petrovi Eremkovi, bytem Družstevní 1233, Humpolec a Daně Eremkové, bytem Mánesova 188, Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

188.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 1110/18 o výměře 228 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 300,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem firmě První humpolecká stavení s.r.o., IČO 60837098, se sídlem Na Závodí 160, Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

189.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 1743 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s prodejem paní Jiřině Jílkové, bytem Hálkova 980, Humpolec,

b)   schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 1745 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s prodejem panu Tomáši Hamzovi, bytem Na Skalce 963, Humpolec,

c)    schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 1746 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s prodejem panu Josefovi Svobodovi, bytem Hálkova 980, Humpolec,

d)   schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č.  1747 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s prodejem manželům Janu a Libuši Zábojníkovým, bytem Hálkova 999, Humpolec za cenu 200,-- Kč za 1 m2 plochy.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podklady

 

 

190.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej pozemkové parcely st. KN č. 7/2 o výměře 3 m2 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem firmě AVZO-TSČ-ČR-ZO Plačkov, IČO 49056514, se sídlem Na Rybníčku 1313, Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

191.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej pozemkových parcel st. KN č. 109/2 o výměře 86 m2 za cenu dle znaleckého posudku a st. KN č. 135/1 o výměře 33 m2 za cenu 150,-- Kč za 1 m2 plochy vše v katastrálním území Petrovice u Humpolce a náklady spojené s tímto prodejem manželům Jiřímu a Marii Dvořákovým, bytem Petrovice 84, Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

192.

Zastupitelstvo města

schvaluje výkup pozemků PK č. 1487/1 o výměře 8795 m2 za cenu maximálně 100,-- Kč za 1 m2 plochy a pozemek PK č. 1487/2 o výměře 1619 m2 za cenu dle znaleckého posudku vše v katastrálním území Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

193.

Zastupitelstvo města

schvaluje směnu pozemkových parcel st. KN č. 110/2 o výměře 87 m2, st. KN č. 111/1 o výměře 22 m2 a KN č. 24/4 o výměře 601 m2 za KN č. 281/10 o výměře 1840 m2, KN č. 281/11 o výměře 1514 m2, KN č. 281/12 o výměře 357 m2 ¨a st. KN č. 104 o výměře 119 m2 vše v katastrálním území Petrovice u Humpolce mezi Městem Humpolec a panem Františkem Řezníčkem, bytem Petrovice 82, Humpolec. Náklady spojené s touto směnou (kolek na návrh na vklad, znalecký posudek a daň z převodu nemovitostí bude hradit Město Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

194.

Zastupitelstvo města

schvaluje směnu dílu „a“ o výměře 33 m2, který je následně sloučen do pozemku KN č. 187/22 za díl „b“ o výměře 108 m2, který je následně sloučen do pozemku KN č. 187/23 vše v katastrálním území Plačkov. Rozdíl ve výměrách, tj. 75 m2 uhradí p. Bienfaitová Renata, Bytem Na Výsledku II. 1022/2, Praha 4, zastoupená na základě plné moci p. Miroslavem Šťastným, bytem Nuselská 70/1497, Praha 4, v ceně 150,-- Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem Městu Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

 

 

195.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje směnu pozemkových parcel KN č. 724/1 o výměře 793 m2, KN č.  724/8 o výměře 784 m2, KN č. 724/29 o výměře 1 299 m2, KN č. 725/5 o výměře 2528 m2, KN č. 724/28 o výměře 1719 m2 a KN č. 725/4 o výměře 1172 m2 v katastrálním území Humpolec za KN č. 1594/1 o výměře 2321 m2, KN č. 1589/5 o výměře 30 611 m2, KN č. 1589/2 o výměře 28 537 m2, KN č. 1435/3 o výměře 201 m2, KN č. 1595/13 o výměře 316 m2, KN č. 1595/14 o výměře 1116 m2, KN č. 1595/15 o výměře 1053 m2, st. KN č. 537/1 o výměře 475 m2 a st. KN č. 537/3 o výměře 55 m2 vše v katastrálním území Humpolec mezi MO ČRS Humpolec a Městem Humpolec,

b)   schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel KN č. 1595/19 o výměře 8627 m2, KN č. 1609/9 o výměře 11 679 m2, KN č. 1595/18 o výměře 685 m2, KN 2527/17 o výměře 1140 m2 a KN 2526/4 o výměře 668 m2 vše v katastrálním území Humpolec z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Humpolec,

c)    schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel KN č. 1595/19 o výměře  8627 m2, KN č. 1609/9 o výměře 11 679 m2, KN č. 1595/18 o výměře 685 m2, KN  2527/17 o výměře 1140 m2 a KN 2526/4 o výměře 668 m2 vše v katastrálním území Humpolec MO ČRS Humpolec,

d)   ve směnné smlouvě zastavěné pozemky města zatížit předkupním právem pro Město Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl,  vedoucí OMH

Termín: průběžně v roce 2004

 

 

196.

Zastupitelstvo města

a)    neschvaluje využití předkupního práva pro Město Humpolec a nemovitost na st. KN č. 1683 s objektem s čp. 136 v k. ú. Humpolec koupit za kupní cenu ve výši až 2 200.000,-- Kč,

b)   schvaluje zrušení předkupního práva pro Město Humpolec a nemovitost na st. KN č. 1683 s objektem s čp. 136 v k. ú. Humpolec na Katastrálním úřadě v Pelhřimově.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

                        Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: uzavření dohody do 30. 12. 2003

 

 

197.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje celkovou částku 66.000,-- Kč za věcné břemeno týkající se uložení dešťového kanalizačního potrubí do pozemku parcela PK č. 1507/3 v k. ú. Humpolec pro podílové spoluvlastníky pozemku dle výpisu z KN u Katastrálního úřadu Pelhřimov,

b)   ukládá vypracovat smlouvu o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na celkovou částku pro každého jednotlivého podílového spoluvlastníka ve výši jeho podílu,

c)    schvaluje celkovou částku 39.000,-- Kč za věcné břemeno týkající se uložení dešťového kanalizačního potrubí do pozemku parcela PK č. 1507/2 v k. ú. Humpolec pro podílového spoluvlastníka pozemku dle výpisu z KN u Katastrálního úřadu Pelhřimov,

d)   ukládá vypracovat smlouvu o podmínkách zřízení stavby  a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na celkovou částku pro podílového spoluvlastníka ve výši 39.000,-- Kč.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) a d) do 31. ledna 2004

 

 

198.

Zastupitelstvo města

a)    bere na vědomí zprávu o postupu při povolování provádění překopů komunikací a chodníků v Humpolci,

b)   ukládá odboru místního hospodářství ve spolupráci s TS Humpolec provádět důsledně kontrolu při provádění překopů a dále při předání akce uložit zhotoviteli záruku na prováděný překop v délce 24 měsíců v případě provedení zkoušky o hutnění, v případě nedoložení zkoušky (důvod např. uložení optických kabelů v chodníku) uložit záruční dobu na 48 měsíců.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

                        Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: průběžně

 

 

199.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Grantových programech 2003.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Termín: 17. 12. 2003

 

 

200.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v platném znění zákonů „Zásady pro poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec“,

b)   schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v platném znění zákonů „Vyhlášení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec“,

c)    schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v platném znění zákonů „Vyhlášení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec“,

d)   si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  pravomoc rozhodovat o poskytování všech peněžitých darů (příspěvků) fyzické nebo právnické osobě, poskytování v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,

e)    pověřuje  Finanční výbor ZM zpracováním a vyhodnocením žádostí o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Města Humpolec,

f)     ruší usnesení č. 261 z 20. zasedání ZM ze dne 8. 11. 2000 a  č. 43 z 3. zasedání ZM ze dne 19. 2. 2003.

Odpovědnost: Finanční výbor ZM Humpolec

                        Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Termín: únor – duben 2004

 

 

201.

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Mikroregionu Zálesí 2003.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Termín: 17. 12. 2003

 

 

202.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje návrh paní Zdeňky Mikuláškové a Ing. Tachovského na změnu územního plánu Humpolce pro pozemky č. 461/1, 462/1 v k. ú. Humpolec vedené jako sady a zahrady a pro pozemky č. 640/1 a 434/3 v k. ú.  Humpolec ostatní plocha vedené jako pozemky smíšeného městského území a nevýrobní podnikání na pozemky pro výrobu a sklady (průmyslová nebo zemědělská výroba, sklady),

b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Miličem Maryškou po složení finanční spoluúčasti na provedení změny ÚP ve výši 10 000,-- Kč žadatelem na účet města do 15. 2. 2004.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

                        Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004

 

 

203.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje návrh Města Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec na změnu územního plánu Humpolce pro pozemek č. 2272/1, pozemek je veden v územním plánu jako veřejné parky a zahrady na pozemek pro smíšené městské území  bydlení čisté (nízkopodlažní zástavba rodinných domů)

b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Miličem Maryškou.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

                        Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004

 

 

 

204.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje návrh manželů Ivy a Milana Hotovcových, Masarykovo náměstí 15, 393 01 Pelhřimov na změnu územního plánu Humpolce pro pozemek č. 732/22 v k. ú. Krasoňov, pozemek je veden jako louky a pastviny na pozemek pro rekreační účely,

b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Miličem Maryškou po složení finanční spoluúčasti na provedení změny územního plánu ve výši 10 000,-- Kč žadatelem na účet města do 15. 2. 2004.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

                        Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004

 

 

205.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje návrh Ing. Pavla Falta, Lesní 1480, 396 01  Humpolec na změnu územního plánu Humpolce pro pozemek č. 2274/6 v k. ú. Humpolec vedené jako sady a zahrady na pozemek pro možnost výstavby rodinného domu,

b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat  zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Mličem Maryškou po složení finanční spoluúčasti na provedení změny územního plánu ve výši 10 000,-- Kč žadatelem na účet města do 15. 2. 2004.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

                        Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004

 

 

206.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje návrh manželů Jany a Bohumila Vránových, Na Rybníčku 1324, 396 01  Humpolec na změnu územního plánu Humpolce pro pozemek 406/2 v k. ú. Plačkov pozemek je veden jako pole – orná půda na pozemek pro možnost výstavby rodinného domu,

b)   ukládá odboru místního hospodářství zadat zpracování změny územního plánu v dané lokalitě Ing. Arch. Miličem Maryškou po složení finanční spoluúčasti na provedení změny územního plánu ve výši 10 000,-- Kč žadatelem na účet města do 15. 2. 2004.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

                        Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004

 

 

207.

Zastupitelstvo města

a)    neschvaluje návrh Metrostavu a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 na změnu územního plánu Humpolce pro pozemky 1930/1, 1931/1 v k. ú. Humpolec vedené jako louky a pastviny na pozemky pro umístění provozoven drobných služeb a logistiky nebo jako území smíšené popřípadě obytné malých sídel,

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Termín: zpracování změny územního plánu do 31. 10. 2004

 

 

208.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje svěření jednoho kusu plakátovací plochy v ul. Školní do řádného hospodaření příspěvkové organizaci MěKIS Humpolec,

b)   ukládá vypracovat dodatek č. 2 k příloze č. 1 zřizovací listiny o svěření jednoho kusu plakátovací plochy v ul. Školní do řádného hospodaření příspěvkové organizaci MěKIS Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do konce roku 2003

 

 

209.

Zastupitelstvo města

a)    schvaluje  v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č.355/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003 uzavření darovací smlouvy na převod movitého majetku ZUŠ Gustava Mahlera, Školní 701,  Humpolec dle stavu k 31. 12. 2003 na město Humpolec od 1. 1. 2004,

b)   schvaluje následný bezúplatný převod movitého majetku ZUŠ Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec dle stavu k 31. 12. 2003 na nově zřízenou příspěvkovou organizaci ZUŠ G. Mahlera, Školní 701, Humpolec,

c)    schvaluje  v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 355/07/2003/ZK ze dne 16. 12. 2003 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu závazků a pohledávek , s výjimkou závazků a pohledávek z pracovně právních vztahů , organizace ZUŠ G. Mahlera, Školní 701, Humpolec,  z kraje Vysočina na město Humpolec dle stavu k 31. 12. 2003 Humpolec od 1. 1. 2004,

d)   schvaluje následný bezúplatný převod závazků a pohledávek ZUŠ G. Mahlera, Školní 701, Humpolec k 31. 12. 2003 na nově zřízenou příspěvkovou organizaci ZUŠ G. Mahlera, Školní 701, Humpolec.

 

Odpovědnost :Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Termín: ad  a), c)  1. 1. 2004

              ad   b) , d)  31. 1. 2004

Mgr. Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta                                                                         Tento článek si můžete přečíst na webu Humpolák
http://www.humpolak.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.humpolak.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1873