Humpolák

Městský úřad informuje
Publikováno: Pondělí, 12.01. 2004 - 00:00:00
Téma: O Humpolci


Informace z Městského přadu v Humpolci. Řidičské průkazy - Co potřebujete k jejich vydání? Co s nepojištěným vozidlem? Upozornění pro původce odpadů. Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na rok 2004.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

výdej ŘP – nový

co potřebujete:      občanský průkaz

1x  foto 3,5x4,5cm

žádost

poplatek 50,- Kč

 

výměna ŘP - poškozený, zničený, ztracený, odcizený

co potřebujete:      občanský průkaz

1x  foto 3,5x4,5cm

žádost

poplatek 100,- Kč

 

výměna ŘP - rozšíření řidičského oprávnění

co potřebujete:      občanský průkaz

ŘP

1 x foto 3,5x4,5cm

žádost

poplatek 20,- Kč

 

mezinárodní ŘP

co potřebujete:      občanský průkaz

ŘP 

1x  foto 3,5x4,5cm 

žádost

poplatek 50,- Kč

 

profesní osvědčení

co potřebujete:      občanský průkaz

ŘP

1 x foto 3,5x4,5cm

poplatek 200,- Kč

 

výpis z evidenční karty řidiče

co potřebujete:      občanský průkaz

žádost

poplatek 50,- Kč

 

výdej žádosti o řidičské oprávnění

co potřebujete:      občanský průkaz


Co s nepojištěným vozidlem?

 

Rozhodně se nesmí vyskytovat na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Podle § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla smí být na veřejně přístupné pozemní komunikaci provozováno jenom takové vozidlo, vůči němuž existuje pojištění odpovědnosti. Provoz vozidla ve vztahu k odpovědnosti za škodu nespočívá jen v jeho jízdě, ale i v jeho stání na silnici.  Špatně zajištěné stojící vozidlo se může samovolně dát do pohybu a v důsledku toho způsobit  škodu, a to nejen materiální, ale i na zdraví a životech osob.

Nepojištěné vozidlo se tedy nesmí fyzicky nacházet na veřejně přístupné pozemní komunikaci.

U nepojištěného vozidla je kromě jeho fyzického umístění a adekvátního zabezpečení mimo veřejně přístupné pozemní komunikace nezbytné provést některé další právní kroky.  Došlo-li k zániku pojištění a ve lhůtě 7 dnů od zániku pojištění nebyla uzavřena nová pojistná smlouva, je v souladu s § 15 odst. 7 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vlastník vozidla povinen ve stejné lhůtě (tj. 7 dnů)  odevzdat příslušnému orgánu registrace vozidel registrační značku (dříve státní poznávací značku) a osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) a v této souvislosti požádat o tzv. dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

Kam s nepojištěným vozidlem?

         Do garáže, na soukromý, veřejnosti nepřístupný pozemek apod.

 Na jak dlouho je možné dočasně vyřadit vozidlo z registru?

Tato doba není zákonem omezena.Upozornění pro původce odpadů

Upozorňujeme původce a oprávněné osoby, kteří produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, že jsou povinni dle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Formulář je přílohou č. 20 k vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zároveň je v příloze č. 20 citované vyhlášky uveden i způsob vyplnění formuláře.

Marie Loskotová
MěÚ Humpolec, odbor ŽP a PP


 

Plán práce

Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na I. pololetí roku 2004

Schváleno na schůzi RM dne 12.11.2003

21. ledna   2004 -  SCHŮZE RADY MĚSTA

18. února  2004 -  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

10. března 2004 - SCHŮZE RADY MĚSTA

31. března 2004 -  SCHŮZE RADY MĚSTA

21. dubna 2004 -  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÉSTA

12. května 2004 -  SCHŮZE RADY MĚSTA

2. června 2004 -  SCHŮZE RADY MĚSTA

23. června 2004 -  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Tento článek si můžete přečíst na webu Humpolák
http://www.humpolak.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.humpolak.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1877