20. zasedání zastupitelstva města

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 9. 11. 2005.

471.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 19. zasedání ZM
a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,

b) ukládá
sledovat dosud nesplněná usnesení.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

472.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města v Humpolci od 7. 9. 2005 do 19. 10. 2005. Vlastní zpráva tvoří
přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 9. listopadu
2005.

473.

Zastupitelstvo města schvaluje tato rozpočtová opatření
v roce 2005:

1) Vyjádřeno jmenovitě:

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová
činnost:

-Fotbalový klub Humpolec- navýšení
příspěvku 80,0 tis. Kč

-TJ Jiskra Humpolec – navýšení
příspěvku 620,0 tis. Kč

Oddíl 37 – Životní
prostředí:

-údržba veřejné zeleně –
navýšení 500,0
tis. Kč

Oddíl 61 – Samospráva:

-údržba a opravy – navýšení z důvodu havárie
serveru 94,0 tis. Kč

2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3419 pol.
5229 700,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2321 pol.
6121 700,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3745 pol.
5169 500,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2321 pol.
6121 500,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6171 pol.
5169 8,0
tis. Kč

OddPa 6171 pol.
5171 86,0 tis.

zvýšení rozpočtových příjmů (nedaňové)

OddPa 6171 pol.
2322 94,0 tis.

3)Změny rozpočtu ve finančních objemech
v návaznosti na schválená rozpočtová opatření

(v
tis. Kč)

Název opatření

Příjmy

Výdaje

Financování

Fotbalový klub Humpolec-příspěvek

80,0

TJ Jiskra Humpolec-příspěvek

620,0

Údržba veřejné zeleně

500,0

Kanalizace HS

-1200,0

Nedaňové příjmy-příjmy z pojištění

94,0

Samospráva-služby

8,0

Samospráva-opravy

86,0

CELKEM

94,0

94,0

0

Termín: 10. 11. 2005

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta

Jaromíra Veselá, vedoucí EO

Zastupitelstvo města schvaluje tato rozpočtová opatření
v roce 2005:

1) Vyjádřeno jmenovitě:

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a
rozvoj:

-ZTV Kasalova pila – navýšení 825,0
tis. Kč

2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3639 pol.
6121 825,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2321 pol.
6121 825,0 tis.

3)Změny rozpočtu ve finančních objemech
v návaznosti na schválená rozpočtová opatření

(v
tis. Kč)

Název opatření

Příjmy

Výdaje

Financování

ZTV Kasalova pila

825,0

Kanalizace Humpolecké strojírny

-825,0

CELKEM

0

0

0

Termín: 10. 11. 2005

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta

Jaromíra Veselá, vedoucí EO

474.

Zastupitelstvo města

schvaluje tato rozpočtová opatření v oblasti
obdržených dotací a grantů :

1) Vyjádřeno jmenovitě dle jednotlivých dotačních
titulů:

Oddíl 10 – Zemědělství a lesní
hospodářství:

Dotace na částečnou úhradu zvýšených
nákladů

na výsadbu minimálního podílu
melioračních a

zpevňujících
dřevin
35,7 tis. Kč

Dotace na úhradu nákladů na činnost
odborného

lesního
hospodáře
223,7 tis. Kč

Oddíl 31 – Vzdělání:

Jazyková vybavenost – ZŠ
Hálkova 29,7 tis. Kč

Úřad práce-odborná praxe absolventů
na ZŠ 10,8 tis. Kč

Převod vzdělávacích činností
DDM 181,0 tis. Kč

Oddíl 41 – Dávky a podpory v sociálním
zabezpečení

Zvýšení souhrnného dotačního vztahu
v oblasti sociálních

dávek
2417,0 tis. Kč

Oddíl 61 – Územní samospráva:

Úřad práce-odborná praxe
absolventů u MěÚ 10,8 tis. Kč

2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:

zvýšení rozpočtových příjmů (přijaté dotace)

OddPa – pol. 4116
UZ 29004 35,7 tis. Kč

OddPa – pol. 4116
UZ 29008 223,7 tis. Kč

OddPa – pol.
4122 210,7 tis.

OddPa – pol. 4116
UZ 13101 21,6 tis. Kč

OddPa – pol.
4112 2417,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 1037 pol. 5213 UZ
29004 35,7 tis. Kč

OddPa 1036 pol. 5213 UZ
29008 223,7 tis. Kč

OddPa 3113 pol. 5331 210,7
tis. Kč

OddPa 3113 pol. 5331 UZ
13101 10,8 tis. Kč

OddPa 6171 pol. 5011 UZ
13101 10,8 tis. Kč

OddPa 4175 pol. 5410 UZ
98072 200,0 tis. Kč

OddPa 4176 pol. 5410 UZ
98072 200,0 tis. Kč

OddPa 4181 pol. 5410 UZ
98072 217,0 tis. Kč

OddPa 4182 pol. 5410 UZ
98072 200,0 tis. Kč

OddPa 4184 pol. 5410 UZ
98072 500,0 tis. Kč

OddPa 4185 pol. 5410 UZ
98072 1100,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6171 pol.
5011 10,8
tis. Kč

snížení třídy 8 – financování

OddPa – pol.
8115 10,8 tis.

(výdaje spojené s odbornou praxí absolventů
MěÚ byly odsouhlaseny z vlastních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu 2005, po obdržení dotace se vrací zpět do oblasti
financování)

3)Změny rozpočtu ve finančních objemech
v návaznosti na schválená rozpočtová opatření

(v
tis. Kč)

Název opatření

Příjmy

Výdaje

Financování

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

281,0

Neinvestiční dotace od kraje

210,7

Neinvestiční dotace v rámci SDV

2417,0

Přísp.-odborná lesní správa a meliorace

259,4

Příspěvek ZŠ – Úřad práce

10,8

Příspěvek ZŠ – Jazyková vybavenosti

29,7

Příspěvek ZŠ – převod činností DDM

181,0

Výdaje spojené s výplatou soc.dávek

2417,0

Samospráva-mzdové prostř.-účel.znak

10,8

Samospráva-mzdové prostředky

-10,8

Financování

-10,8

CELKEM

2908,7

2897,9

-10,8

Termín: 10. 11. 2005

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta

Jaromíra Veselá, vedoucí EO

475.

Zastupitelstvo města

schvaluje dodatek
č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526, jímž se
mění příloha č. 2 zřizovací listiny

Odpovědnost
:
Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města

Miluše Koudelková,
ved. odd. školství EO

Marcela Němcová, ředitelka MŠ
Humpolec

Termín:
30. 11. 2005

476.

Zastupitelstvo města

a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedených
kontrolách za 1. pololetí r. 2005

b) ukládá odstranit nedostatky zjištěné při kontrolním
šetření níže uvedené:

TJ Jiskra
Humpolec:

1.V případě
žádostí o dotace nebo úvěru poskytovatelem Město Humpolec předkládat ze strany
žadatele písemnou žádost.

2.Dodatečně
smlouvu o úvěru doplnit dodatkem o pojištění nemovitosti, na kterou je
poskytnut úvěr.

3. Schválený
příspěvek z rozpočtu Města Humpolec převést žadateli v průběhu
kalendářního roku ve kterém byl příspěvek poskytnut,

c)
ukládá předložit zprávu o odstranění zjištěných nedostatků na dalším
zasedání zastupitelstva města.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města

MUDr. Jiří
Řehořka, předseda kontrolního výboru

Termín: ad c) do dalšího zasedání ZM

477.

Zastupitelstvo města

a)
vydává obecně závaznou vyhlášku č.9/05/ZM kterou ruší obecně závazné
vyhlášky a pravidla :

1)
č. 12/96/MZ o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku města
Humpolec

2)
č. 8/97/MZ kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhl.č. 12/96/ZM

3)
č.7/2000MZ, kterou se mění a doplňuje vyhl. č. 12/96MZ

4)
Pravidla o poskytování slev z ceny pozemků

b) ukládá
vyhlášku č.9/2005/ZM zveřejnit na úřední desce po dobu 15 ti kalendářních dnů
a jeden výtisk zaslat na KrÚ kraje Vysočina

Odpovědnost : Josef
Jůzl, vedoucí odboru MH

Termín : ad „b“ do
11. 11. 2005

478.

Zastupitelstvo města

a) schvaluje
„Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku města Humpolec“,

b) ukládá
zveřejnit tyto pravidla na úřední desce města Humpolec po dobu 15 ti dnů .

Odpovědnost : Josef
Jůzl, vedoucí odboru MH

Termín: ad „b“ 11.11.
2005

479.

Zastupitelstvo
města

a) schvaluje
prodej byt. domu čp. 861 v Palackého ul. v Humpolci vč. st. p. č.
977/1 v k.ú. Humpolec o výměře 190 m2 nájemníkům
byt. domu takto:

byt č.
zákl.cena kotel celkem

____________________________________________________________________

Prokůpková Miluše 79.420,- Kč
21.774,- Kč 101.194,- Kč

Wallisch Martin 79.420,- Kč
16.388,- Kč 95.808,- Kč

Novák Ladislav 79.420,- Kč
19.560,- Kč 98.980,- Kč

Zavadilová Miloslava 79.420,- Kč
19.162,- Kč 98.582,- Kč

SJM Poulíček Josef 79.420,- Kč
29.381,- Kč 108.801,- Kč

Poulíčková Běluše

Volný byt 79.420,-
Kč 79.420,- Kč

JUDr.Váňa Jan 79.420,-
Kč 79.420,- Kč

Nováková Zdena 79.420,- Kč
17.767,-Kč 97.187,- Kč

Martinů Alena 79.420,-
Kč 79.420,- Kč

Ťoukálek Stanislav 79.420,- Kč
29.634,-Kč 109.054,- Kč

Fruhaufová Jana 79.420,- Kč 79.420,-

Humpolecké strojírny 79.420,- Kč
19.590,- Kč 99.010,- Kč

________________________________________________________________________

Kupní cena celkem…………………………………………………….1.126.296,- Kč

b) ukládá
OMH zrealizovat prodej volného bytu č. 6 o vel. 1+1 obálkovou metodou
s nejnižší nabídkou ve výši 250.000,- Kč. Záměr prodeje bytu bude
zveřejněn na úřední desce a na int. adrese města po dobu 30-ti kal. dnů a
vyhodnocení nabídek proběhne za účasti žadatelů. Kupní smlouvy zajistí na
náklady žadatele AK JUDr. Dlouhý.

c)
ukládá uzavřít nájemní a kupní smlouvu s uchazečem, který podal
v aukci nejvyšší nabídku.

Odpovědnost
:
ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín
:
realizace odprodeje do 31.3.2006

480.

Zastupitelstvo
města

a) schvaluje
poskytnutí půjčky z FRB těmto žadatelům v následující výši a v
pořadí:

1) Společenství vlastníků jednotek
Lnářská 1023, IČO: 26061287

Sídlo: Humpolec, Lnářská 1023


půjčka až do výše: 250.000,- Kč,


na účel: výměna střešní krytiny.

2) Společenství vlastníků jednotek
Lnářská 1000, IČO: 26068664

Sídlo: Humpolec, Lnářská 1000


půjčka až do výše: 550.000,- Kč,


na účel: výměna střešní krytiny.

b) bere na
vědomí:

1) odstoupení od smlouvy o půjčce ze strany žadatele:

Stavební bytové
družstvo Pelhřimov, IČO: 222721

Sídlo: Pelhřimov, K Silu 1154


půjčka ve výši: 600.000,- Kč,


na účel: výměna oken a zateplení.

2) uzavření smlouvy o půjčce
s žadatelem:

Společenství
vlastníků jednotek Hálkova 1008, IČO: 26073641

Sídlo: Humpolec, Hálkova 1008


půjčka ve výši: 400.000,- Kč,


na účel: výměna oken a dveří.

Odpovědnost
:
ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín
:
průběžně

481.

Zastupitelstvo
města

schvaluje prodej stavební parcely č. -1744 o výměře 20 m2 za cenu 200,– Kč/m2 v katastrálním území Humpolec
manželům Janu a Jiřině Dvořákovým, oba bytem Hálkova 980 Humpolec

Odpovědnost
:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 1 měsíc po zajištění podkladů

482.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej pozemkové parcely KN 584/8 o výměře 297 m2 v katastrálním
území Humpolec firmě Shell Czech Republic a.s. IČ 158 90 554, se sídlem Antala
Staška 2027/79, Praha 4 za cenu 500,– Kč za 1 m2 plochy
pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v době, kdy firma
SHELL bude majitelem čerpací stanice a ostatních pozemků, po kterých
k ní vede přístupová cesta .

Odpovědnost : Josef
Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 1 měsíc po zajištění podkladů

483.

Zastupitelstvo
města

a) schvaluje
prodej KN č. 2049/19 o výměře 1 447 m2, KN č. 2049/41 o výměře 820 m2, KN č. 2049/43 o výměře 850 m2, KN č. 2049/56 o výměře 1 239 m2, KN č. 2049/21 o výměře 1 015 m2, KN č. 2049/22 o výměře 996 m2, KN č. 2049/29 o výměře 833 m2 a KN č. 2049/30 o výměře 87 m2 (plocha parcely celkem: 920 m2 ), KN č. 2049/31 o výměře 98 m2 a KN č. 2049/32 o výměře 837 m2 (plocha parcely celkem: 935 m2 ), KN č. 2049/33 o výměře 920 m2 a KN č. 2049/34 o výměře 66 m2 (plocha parcely celkem: 986 m2), KN č. 2049/35 o výměře 933 m2 a KN č. 2049/36 o výměře 60 m2 (plocha parcely celkem: 993 m2 ), KN č. 2049/37 o výměře 1 000 m2, KN č. 2049/38 o
výměře 126 m2 a KN č. 2049/39 o výměře 881 m2 (plocha parcely celkem: 1 007 m2 ), KN č. 2049/45 o
výměře 928 m2, KN č. 2049/46 o výměře 930 m2, KN č. 2049/47 o výměře 587 m2 a KN č. 2049/48 o výměře 405 m2 (plocha parcely celkem: 992 m2 ), KN č. 2049/49 o výměře 998 m2 , KN č. 2049/52 o výměře 168 m2 a KN č. 2049/54 o
výměře 1 143 m2 (plocha parcely celkem: 1 311 m2), KN č. 2049/55 o výměře 1 546 m2, KN č. 2049/60 o výměře 999 m2, KN č. 2049/61 o výměře 1 120 m2 , všechny v katastrálním území
Humpolec za cenu 500,– Kč za 1 m2 plochy pozemku,

b) schvaluje
prodej pozemků uvedených v bodě a) formou losování o jednotlivé
pozemky

·
losování se mohou zúčastnit pouze žadatelé, kteří v zákonné
lhůtě

Čtěte dále:   10. zasedání zastupitelstva města, 24.04.2024

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Betlémy z Vysočiny putují do Říma

Pá Lis 25 , 2005
Do Říma na velkou výstavu nejkrásnějších betlémů světa byly zaslány také dva betlémy z Třebíče. Mezi stovkou výtvorů z celého světa si tak návštěvníci Bramantských sálů na náměstí Piazza del Popolo budou moci už od tohoto týdne prohlédnout i výtvory klientů centra zdravotně postižených z Tasova na Třebíčsku a třebíčského […]

You May Like

Témata