39. schůze rady města

Usnesení z 39. schůze Rady města Humpolec ze dne 5. 4. 2006.

939.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 38. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí
usnesení č.: 393, 447, 517, 742, 804, 806, 807, 827, 833, 835, 852, 853, 854,
890, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 928, 933.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

940.

Rada města

bere na vědomí informaci
o přípravě Školního vzdělávacího programu na ZUŠ G. Mahlera, Humpolec, Školní
701.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň
, místostarosta

Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Josef Jirků, ředitel ZUŠ G. Mahlera Humpolec

Termín: 2006 – 2007

941.

Rada města

bere na vědomí informaci
o přípravě Školního vzdělávacího programu na MŠ Humpolec, Smetanova 1526.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Marcela Němcová, ředitelka MŠ

Termín: 2006 – 2007

942.

Rada města

bere na vědomí informaci
o přípravě Školního vzdělávacího programu na ZŠ Humpolec, Hálkova 591.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň
, místostarosta

Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr.Václav Strnad, ředitel ZŠ Humpolec, Hálkova 591

Termín:2006 – 2007

943.

Rada města

bere na vědomí informaci
o přípravě Školního vzdělávacího programu na ZŠ Humpolec, Hradská 894.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr.Pavel Bílek, ředitel ZŠ Humpolec, Hradská 894

Termín: 2006 – 2007

944.

Rada města

1.
schvaluje příspěvkové organizaci
Základní škola Humpolec, Hálkova 591 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu roku
2006 následovně:


navýšení celkového objemu příjmů
o 21.012,1 tis. Kč

z toho:
neinvestiční dotace od KÚ 20.960,0
tis. Kč

dotace
rozšíření učebních
plánů 24,7 tis. Kč

grant
z rozpočtu

27,4 tis. Kč

– navýšení
celkového objemu výdajů 21.012,1
tis. Kč

z toho:
mzdové
prostředky
14.760,0 tis. Kč

ostatní
výdaje
6.252,1 tis. Kč

2.
schvaluje příspěvkové organizaci
Základní škola Humpolec, Hradská 894 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu roku
2006 následovně:

– navýšení
celkového objemu příjmů o
16.605,5 tis. Kč

z toho:
neinvestiční dotace od
KÚ 16.589,0 tis. Kč

dotace
rozšíření učebních plánů 16,5
tis. Kč

navýšení
celkového objemu výdajů o 16.605,5
tis. Kč

z toho:
mzdové
prostředky
11.739,0 tis. Kč

ostatní
výdaje
4.866,5 tis. Kč

3.
schvaluje příspěvkové organizaci
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu roku
2006 následovně:

– navýšení
celkového objemu příjmů
o 9.562,0 tis. Kč

z toho:
neinvestiční dotace od
KÚ 9.562,0 tis. Kč

– navýšení
celkového objemu výdajů
o 9.562,0 tis. Kč

z toho:
mzdové
prostředky
6.924,0 tis. Kč

ostatní
výdaje 2.638,0
tis. Kč

4.
schvaluje příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec, Školní 701 úpravu závazných
ukazatelů rozpočtu roku 2006 následovně:

– navýšení
celkového objemu příjmů o 6.198,0
tis. Kč

z toho:
neinvestiční dotace od
KÚ 6.198,0 tis. Kč

– navýšení
celkového objemu výdajů o 6.198,0
tis. Kč

z toho:
mzdové
prostředky
4.525,0 tis. Kč

ostatní
výdaje 1.673,0
tis. Kč

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr. Václav
Strnad
, ředitel ZŠ Hálkova

Mgr. Pavel
Bílek
, ředitel ZŠ Hradská

Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova

Josef Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec

Termín: ihned

945.

Rada města

a)
schvaluje užití znaku města
Humpolec k propagačním účelům na zápalkových krabičkách firmy Zápalka,
Výsluní 1583 E, 301 OO Plzeň,

b)
schvaluje pro propagaci města
nákup zápalkových krabiček v počtu 10 balíčků v hodnotě 1.000,- Kč.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Termín: 2006

946.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje části
pozemkové parcely KN č. 1133/15 o výměře cca 33 m2
v katastrálním území Humpolec s tím, že prodej bude předložen
k projednání zastupitelstvu po vypracování geometrického plánu a po
obdržení stanoviska vlastníka sloupku měření spotřeby plynu,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Čtěte dále:   Sdílíme informace Mateřské školy Humpolec

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: po zajištění podkladů

947.

Rada města

schvaluje uzavření nové
nájemní smlouvy na obecní byt o vel. 1+0 v čp. 1313 v ul. Na
Rybníčku v Humpolci, který mají dosud v užívání manž. Lenka a Martin Hutlovi.
Nová smlouva bude vystavena na dobu určitou 3 měsíců a může být dle ust. § 676
O.Z. prodlužována.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Termín: vystavení smlouvy do 1.5.2006

948.

Rada města

schvaluje výměnu
obecních bytů č. 319 o vel. 1+1 v ul. Komenského 1353 v Humpolci,
v užívání p. Bohumily Trojanové, za obecní byt č. 303 o vel. 1+0
v ul. Komenského 1353, Humpolec, v užívání p. Luďka Koubka.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: uskutečnění výměny do 30.6.2006.

949.

Rada města

schvaluje výměnu
obecního bytu č. 11 o vel. 1+1 v ul. Na Rybníčku 1313 v Humpolci,
v užívání manželů Pavla a Šárky Rojkových, za družstevní byt č. 15 o vel.
1+3 v ul. Družstevní 1230, Humpolec, v užívání manželů Václava a
Boženy Povolných. Schválení výměny bytů je podmíněno vydáním kladného
stanoviska SBD.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: uskutečnění výměny do 30. 6. 2006

950.

Rada města

schvaluje ukončení
původní nájemní smlouvy s Alenou Zikmundovou ml., IČO: 62067800, bytem
Habrek 47, Ledeč nad Sázavou k datu 30.4.2006 a uzavření nové nájemní
smlouvy k datu 1.5.2006 za stejných podmínek s Alenou Zikmundovou st. nar.
20.5.1960, bytem Habrek 47, Ledeč nad Sázavou, na nebytové prostory umístěné
v suterénu budovy čp. 1353 v ul. Komenského v Humpolci.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Termín: vystavení smlouvy do 1.5.2006

951.

Rada města

a)
schvaluje záměr pronájmu stěny v čekárně Dopravně správních agend
MěÚ Humpolec v přízemí budovy čp. 300 na Horním náměstí pro reklamní
účely, související s účinností Odboru dopravy a SH MěÚ Humpolec,

b) ukládá
zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených prostor na úřední desce města a po
uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění předložit návrh ke schválení na nejbližší
schůzi rady města.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

Termín: zveřejnění do 15.
4. 2006

952.

Rada města

a)
schvaluje znění typové nájemní smlouvy uzavírané se žadateli o
pronájem pozemků v majetku Města Humpolec pro zřízení předzahrádek ve
městě,

b) pověřuje
uzavíráním příslušných nájemních smluv Odbor místního hospodářství MěÚ
Humpolec, a to na základě udělení souhlasu schváleného pravidelnou poradou
vedení.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

Termín: průběžně od 12. 4.
2006

953.

Rada města

schvaluje předložený program
zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se bude konat 26. 4. 2006.

954.

Rada města

a)
schvaluje předložené sazby
cen techniky používané pro plnění předmětů smluv s platností od 1.1.2006,

b)
ukládá uzavřít s TS Humpolec s.r.o., Okružní 637, Humpolec Přílohu
č. 1 k cenovému dodatku č. 6/2006 k následujícím smlouvám:


ze dne 17.1.1996 ve věci celoroční údržby a zajištění provozu místních komunikací


ze dne 17.1.1996 ve věci celoroční údržby a zajištění provozu veřejného
osvětlení


ze dne 26.3.1999 ve věci provádění celoroční údržby zelených ploch


ze dne 22.2.2000 ve věci celoroční údržby veřejné zeleně

s platností
od 1.2.2006

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: do 10. 4. 2006

955.

Rada města

a)
bere na vědomí závěry komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci: Solární ohřev bazénu a brouzdaliště
Humpolec,

b)
ukládá odboru místního
hospodářství předložit k podpisu smlouvu o dílo s firmou Alter-eko
s.r.o., Polní 88, 250 66 Zdiby ve výši 794 062,– Kč,

c)
ukládá odboru místního
hospodářství předložit do ZM rozpočtovou změnu na navýšení finančního rozpočtu
akce,

d)
ukládá splnit veškeré podmínky o
zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 12. 4. 2006

ostatní do
25. 4. 2006

Mgr.
Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Dívka z Humpolce se zúčastní finále Miss Vysočiny 2006

Čt Dub 13 , 2006
Příjmení Závišková je snad v Humpolci nějak předurčeno k tomu, aby dívky nosící toto jméno zazářily mezi všemi krásnými ženami Vysočiny. Tak se například před dvěma roky stala druhou vicemiss Vysočiny 2004 slečna Andrea Závišková z Humpolce. Letos se bude snažit obhájit čest Humpolce osmnáctiletá – tentokráte ANETA ZÁVIŠKOVÁ. Čtěte […]

You May Like

Témata