DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky

1

Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně.Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky…

Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně.
Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.
Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně.
K uvedeným změnám došlo v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), kdy začal platit nový § 101a zákona o DPH.
Elektronická podání mohou plátci DPH zasílat prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro daňovou správu“ na adrese www.daneelektronicky.cz. Bližší informace lze nalézt též na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.
Finanční správa připravuje i další možnost elektronického podávání, a sice s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky – viz § 71 odst. 1 písmeno c) daňového řádu, ve znění zákonného opatření č. 344/2013 Sb. (zveřejněno ve Sbírce zákonů v částce 134 rozeslané dne 5. listopadu 2013). Jakmile bude tento nový způsob elektronické komunikace technicky možný, finanční správa zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze
takto učinit.
Pro úplnost je třeba dodat, že pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 5 zákona o DPH).
Čtěte dále:   8. zasedání zastupitelstva města, 20.12.2023

Petr

One thought on “DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Pozvánka na simulované zasedání Zastupitelstva města

St Lis 20 , 2013
Simulované zasedání Zastupitelstva města Humpolce, kde na místa zastupitelů a zastupitelek usednou studenti a studentky Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci. Projednají témata, která považují ve svém okolí za důležitá, a navrhnou, co by sami změnili. Čtěte dále:   Radniční listy

You May Like

Témata