Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku města Humpolec

Pravidla vydaná městským úřadem v Humpolci. Jedná se o novou obecně závaznou vyhlášku.

PRAVIDLA

o stanovení podmínek
prodeje pozemků z majetku města Humpolec

Čl.1

Předmět úpravy

1) Tyto pravidla upravují
podmínky pro řízení ve věcech prodeje pozemků ve vlastnictví města
Humpolec, stanovení základních cen pro prodej, dále vlastní řízení při výběru
kupujícího a podmínky jimiž je stanoven podíl kupujícího na úhradě nákladů
spojených s vlastním převodem.

ČL. 2

Základní pojmy

1) Pozemkem ve vlastnictví
města Humpolec se rozumí pozemková parcela nebo její konkrétní část
v příslušném katastrálním území, která je zapsána na listu vlastnictví
10001 Obec Humpolec.

2) Žadatel je fyzická nebo
právnická osoba, která podáním písemné žádosti projeví svoji vůli získat
převodem do svého vlastnictví pozemek z majetku města Humpolec. Žadatel je
ve své žádosti povinen uvést následující základní údaje :


jméno
a příjmení žadatele (v případě spoluvlastnictví všech nabyvatelů)


v případě,
že žadatel je právnická osoba úplný název, sídlo, IČ, DIČ, jméno statutárního
zástupce, výpis z obchodního rejstříku (ověřenou kopii),


trvalé
bydliště


rodné
číslo


číslo
pozemkové parcely, její požadovaná výměra a název katastrálního území


přesné
určení využití pozemku žadatelem

3) Zákonem stanovený způsob
zveřejnění a schválení kupujícího je upraven příslušnými právními předpisy1).

4) Kupující je fyzická nebo
právnická osoba, která bude schválena jako nabyvatel příslušným usnesením
Zastupitelstva města Humpolec nebo vzejde jako vítěz z příslušného
aukčního výběru, jehož podmínky jsou vždy stanoveny usnesením zastupitelstva
města.

1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů

5) Ceny pozemku :

Základní cena je stanovena jako cena
minimální a k této ceně může být ještě připočítán podíl nákladů na
vybudování základní technické vybavenosti (dále jen ZTV). Výše ceny se
stanovuje v souladu s ustanovením čl. 7 těchto pravidel

Cena stanovena na
základě znaleckého posudku

Případný jiný způsob
stanovení konkrétní kupní ceny pozemku je zcela v kompetenci městského
zastupitelstva


Čl. 3

Způsoby prodeje pozemků
žadateli

1) Pozemek
z vlastnictví města může žadatel získat následujícím způsobem :

a) prostým prodejem

b) aukčním výběrem

c) jiný způsob prodeje
zvolený rozhodnutím zastupitelstva města

ČL. 4

Prostý prodej

1) Prodej pozemku
z vlastnictví města může být realizován pouze v souladu
s příslušnými platnými právními předpisy1).

2) Žádost o odprodej
pozemku nebo jeho části podaná písemně žadatelem musí být projednána na schůzi
Rady města Humpolec jako záměr. Záměr prodeje předkládá městské radě
k projednání ve formě zprávy příslušný odbor Městského úřadu
v Humpolci. Součástí zprávy u prodejů v katastrálním území
místních, územně odloučených částí je vždy vyjádření místně příslušného
osadního výboru.

3) Forma příslušné zprávy
je stanovena vnitřním předpisem Městského úřadu v Humpolci a dále jednacím
řádem Rady města Humpolec.

4) Součástí každého
předloženého záměru prodeje pozemku musí být návrh ceny a dále přesné označení
pozemku podle výpisu z KN.

5) Rozhodnutí ve věci
záměru prodeje oznámí městská rada žadateli.

6) V případě schválení
záměru prodeje bude tento zveřejněn v souladu s platnou právní
úpravou po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce města Humpolec a po uplynutí
této lhůty předložen k rozhodnutí členům Zastupitelstva města Humpolec
na jejich zasedání.

7) Z jednání
zastupitelstva města vzejde způsob vlastního prodeje pozemku s tím, že
bude určena kupní cena pozemku, konkrétní kupující a v případě aukčního
výběru schválení způsobu a podmínek jeho provedení.

8) U pozemků vedených
v katastru nemovitostí jako stavební parcely v majetku města
Humpolec, které jsou přímo zastavěny bytovými či rodinnými domy, se kupní cena
stanovení podle znaleckého posudku.

Čl. 5

Aukční výběr

1) O provedení aukčního
výběru na prodej konkrétního pozemku může městské zastupitelstvo rozhodnout
v případě podání žádosti od více žadatelů na konkrétní pozemek. O
takovémto prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání při projednávání
konkrétního prodeje pozemku ve vlastnictví města nebo i v průběhu
zveřejnění záměru prodeje podle článku 4 odst.6.

2) Organizace, způsob a
průběh vlastního aukčního výběru bude stanoven usnesením zastupitelstva města.

3) Aukční výběr slouží
pouze pro způsob výběru budoucího vlastníka pozemku. Schválením prodeje
v aukčním výběru nedochází k převodu vlastnictví ani ke vzniku jiných
práv kupujícího v jehož prospěch byl výběr proveden.

Čtěte dále:   Radniční listy

ČL.6

Prodej pozemku pro účely
výstavby rodinného domu

1) O prodeji pozemkové
parcely určené k výstavbě rodinného domku podle ÚPD města konkrétnímu
žadateli rozhoduje městské zastupitelstvo. V případě zájmu více žadatelů
na jeden konkrétní pozemek může zastupitelstvo rozhodnout o provedení aukčního
výběru v souladu s ustanovením článku 5 těchto pravidel.

2) Minimální výměra pozemku
pro výstavbu rodinného domu je stanovena obecně závaznou vyhláškou města
Humpolec č. 8/2002/ZM o závazné části územního plánu obce Humpolec.

3) Cena pozemku určeného
k výstavbě rodinného domu se řídí ustanoveními článku 7 odst. 3 těchto
pravidel.

Čl.7

Stanovení základní ceny
pozemků

1) Pro určení „Základní
ceny“
pozemků podle druhu jeho využití stanoveného v článku 7 odst. 2
a 3 této vyhlášky, městské zastupitelstvo stanovuje následující zóny ve městě
Humpolec a jeho místních, územně odloučených částech s ohledem na
atraktivitu a výhodnost polohy pozemku :

Zóna I :

Do zóny I náleží pozemky
v majetku města Humpolec náležejících nebo těsně přiléhajících
k Hornímu a Dolnímu náměstí, dále k úseku dálnice D1 včetně ploch
odpočívek.

Zóna II :

Do zóny II patří veškeré
pozemky náležející nebo těsně přiléhající k Havlíčkovu náměstí, sídlišti
Na Rybníčku, ulicím Rašínova, Masarykova od křižovatky s ulicí 5. května
po křižovatku s ulicí Na Stupníku, 5. května od Horního náměstí po
křižovatku s ulicí Jihlavská, Jana Zábrany od Dolního náměstí po
křižovatku s ulicí Rašínova.

Zóna III :

Do zóny III patří
všechny pozemky v katastrálním území města Humpolec, s výjimkou
pozemků zařazených do zón I, II a IV.

Zóna IV :

Do zóny IV náleží
pozemky v katastrálních územích místních, územně odloučených částí města
Humpolec a to Rozkoš, Vilémov, Krasoňov, Plačkov, Světlice, Petrovice, Lhotka,
Hněvkovice, Kletečná a pozemky v osadách Brunka a Hadina

2) Ceny pozemků určených
k využití pro podnikatelské účely s výjimkou pozemků uvedených
v odst. 3 a 4 :

a) Základní cena pozemku
= s ohledem na umístění v rámci jednotlivých zón

zóna I
500,- Kč/m2

zóna II
300,- Kč/m2


zóna
III 200,- Kč/m2


zóna
IV 100,- Kč/m2


K této základní ceně může být připočítán
podíl ceny na vybudování inženýrských sítí = I.

– výsledná cena = C pozemku se při prodeji
vypočítá dle vzorce

C = Z + I

3) Cena pozemků určených
svým budoucím využitím pro výstavbu rodinných domů, bytových domů a pro jiné
účely :

a) základní cena pozemků
= Z s ohledem na umístění v rámci jednotlivých zón :

Zóna I ………………. Z =
250,-Kč/m2

Zóna II ……………… Z =
200,-Kč/m2

Zóna III ………………Z =
100,-Kč/m2

Zóna IV ………………Z = 70,-Kč/m2

K této základní
ceně může být připočítán podíl ceny na
vybudování inženýrských sítí = I.

a) výsledná cena = C
pozemku se při prodeji vypočítá dle vzorce

C = Z + I

4) Základní cena
pozemků zastavených stavbami, na které bylo vydáno stavební povolení po 1. 1.
2000 a které jsou umístěny v rozporu s tímto vydaným stavebním
povolením a to jak u fyzických tak u právnických osob je stanovena takto :

b) základní cena pozemku =
Z s ohledem na umístění v rámci jednotlivých zón

zóna I ………………….. Z =
5.000,-Kč /m2

zóna II ………………….. Z =
3.000,-Kč /m2

zóna III………………….. Z =
2.000,-Kč /m2

zóna IV………………….. Z =
700,-Kč /m2

Článek 8

Spolupůsobení kupujícího

1) Kupující pořídí na své
náklady vyhotovení geometrického plánu na odměření části pozemku, nebo
popřípadě vytýčení pozemku.

2) Město Humpolec si
vydáním těchto pravidel vyhrazuje právo navýšit schválenou výši kupní ceny o
částku rovnající se příslušné daně z převodu nemovitosti a v případě
pořízení znaleckého posudku i nákladů spojených s jeho vyhotovením.

3) Kupní smlouva o převodu
nemovitosti bude předána na příslušný katastrální úřad až po uhrazení celkové
výše kupní ceny.

Článek 9

Přechodná a závěrečná
ustanovení

1) Tato pravidla se
nevztahují na rozhodnutí o záměru prodejů učiněných před účinností těchto
pravidel.

2) Tato Pravidla
byla schválena Zastupitelstvem města Humpolec na 20. zasedání dne 9. listopadu
pod číslem usnesení 478.

3) Tato Pravidla
nabývají účinnosti dne 1. prosince 2005

Mgr. Jiří
Kučera

Starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Tip na výlet – skanzen Veselý Kopec

St Lis 30 , 2005
Skanzen Vysočiny naleznete poblíž Hlinska a je ukázkou lidového stavitelství. Jedná se o expozici v původním krajinném prostředí, dokládající způsob života a hopodaření drobných rolníků od poloviny 19.století do poloviny století 20. V místní hospůdce můžete ochutnat tradiční staročeské jídlo a prvotřídní medovinu. Navíc až do konce tohoto roku jsou […]

You May Like

Témata