Před obalovnou lidi zachrání snad jen perlorodky v potoce

9

V mezinárodní ostudu hrozí přerůst záměr rakouské firmy Svetelský vybudovat na Vysočině obalovnu asfaltových směsí. Hrozba obalovny mezi Pelhřimovem a Humpolcem je příliš vážná. Nyní totiž probíhá řízení o umístění stavby.

„Pozemky firmě prodal jeden z místních obyvatel, aniž by si uvědomil, jaké to bude mít pro široké okolí důsledky,“ popisovala včera starostka nedalekého Velkého Rybníka Andrea Němcová. Nevole místních se přeměnila v petici proti stavbě obalovny.


„Žádáme o vypracování biologického hodnocení celé lokality. Stavba by se měla nacházet v blízkosti Jankovského potoka, kde žije vydra říční a vzácná populace perlorodek,“ argumentuje starostka Němcová. Podle ní by kanalizace svádějící dešťovou vodu z celého areálu obalovny měla být vyústěna právě do tohoto potoka.


„Potok už nyní má statut chráněného území. Vyskytuje se tam jako na jediném místě Vysočiny právě zmíněná perlorodka, která je velmi citlivá na chemizaci vody,“ uvedl Aleš Toman z havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny. Ochranáři prý o záměru rakouské firmy zatím nic nevědí. Ta však prostřednictvím svého šéfa pro oblast Vysočiny Zdeňka Havla odmítá, že by svůj záměr stavby přenesla do některé z průmyslových částí Pelhřimova či Humpolce.


„Ještě tento týden předáme podklady o celém tomto záměru do Evropského parlamentu. Jeden z německých komisařů projevil ochotu pomoci,“ řekla včera Sylva Schumacher, která sice žije trvale v Německu, ale obalovna by měla vyrůst v blízkosti její rekreační chalupy ve Velkém Rybníku.


 


(publikováno dne 10.9.2004 v deníku Blesk)

Čtěte dále:   Zálesí - podzim 2023

myska

9 thoughts on “Před obalovnou lidi zachrání snad jen perlorodky v potoce

 1. no to je přece ta slavná obalovna,proti který humpolecko bojovalo loni,oni jí prostě šoupli jen ousek dál a místo Jiřic by měla stát v onšovicích

 2. Jedna chemička na rybníčku , druhá v komorovicích , třetí u velkýho rybníka , to je snad zlej sen!!!!!!!!!!!!!!!!!! Já snad vyměním svý 3+1 v Humpolci za 1+1 v Ústí nad Labem nabo Neratovicích……

  1. Tak jsem se dočetl v Zálesí , že Magor (Ivan Jirous) prohlásil kdysi v šedesátých letech do Českého rozhlasu , že je v Humpolci nuda . Jako důvod uvedl , že je náměstí tvaru čtverce , a tudíž se zde ani nedá chodit dokola . Ve světle současných událostí , kdy Humpolci a okolí hrozí umístění hned třech nových továren s chemickou výrobou bych si dovolil konstatovat , že momentálně se v Humpolci rozhodně nenudíme , i když by se řada z nás jistě raději nudila chozením do čtverce :-)) . To se všichni opravdu zbláznili a chtějí tady životnímu prostředí zasadit takové rány ? To nám nestačí dálnice a existující výrobci ?
   Je mi z toho hrozně smutno a nevím jak by reagoval Ivan Jirous , kdyby tu s námi žil . Možná by se divil co je tu teď všechno možné .

    1. Ráno jsem slyšela na českým rozhlase , že z toho bude vostuda až v evropský unii , starostka to dává přešetřit pro poškozování životního prostředí .

 3. tak jsem si zas udělala radost a něco skopčila :

  Odbor životního prostředí
  Žižkova 57, 587 33 Jihlava
  Česká republika
  Pracoviště: Žižkova 16, Jihlava
  Tel: 564 602 502
  Fax: 564 602 430
  E-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz
  Internet: http://www.kr-vysocina.cz
  VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE JIHLAVA
  KUJI 16256/2003/OZP/Br13 Dr. Brzák / l.505 6. 4. 2004

  Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

  podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“)
  I. Identifikační údaje
  1. Název záměru: Obalovna asfaltových směsí Onšovice
  2. Kapacita (rozsah) záměru: Maximální kapacita: 160 t asfaltových směsí/h
  – Plocha areálu: 20 800 m2
  – Počet zaměstnanců: 9
  3. Umístění: kraj: Vysočina
  obec: Dehtáře
  kat. území: Onšovice
  4. Obchodní firma oznamovatele: SWIETELSKY stavební s.r.o.
  5. IČ oznamovatele: 48035599
  6. Sídlo oznamovatele: Pražská 495, 370 04 České Budějovice
  II. Průběh posuzování
  1. Oznámení:
  Zpracovatel oznámení: Ing. Josef Charouzek, držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení č.j. 1323/218/OPVŽP/99
  Datum předložení oznámení:30. 9. 2003.
  2. Dokumentace:
  Zpracovatel dokumentace: Ing. Josef Charouzek, držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení č.j. 1323/218/OPVŽP/99
  Datum předložení dokumentace: 3. 12. 2003.
  3. Posudek:
  Zpracovatel posudku: RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc., držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení č.j. 2721/4692/OEP/92/93
  Datum předložení posudku: 18. 2. 2004
  4 Veřejné projednání:
  Místo konání veřejného projednání: Dehtáře, budova obecního úřadu
  Datum konání veřejného projednání: 10.3.2004

  5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
  Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhl. č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
  Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 3.10.2003.
  Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 20.11.2003 se závěrem, že záměr „Obalovna asfaltových směsí Onšovice“ bude posuzován podle zákona.
  Na základě zjišťovacího řízení příslušný úřad dále konstatoval, že v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné klást důraz na řešení připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních k oznámení.
  Dokumentace byla příslušnému úřadu předložena dne 3.12.2003.
  Dokumentace byla rozeslána dne 8.12.2003.
  Zpracovatel posudku byl stanoven dne 9.12.2003.
  Zpracovaný posudek byl příslušnému úřadu předložen dne 16.2.2004.
  Zpracovatel posudku vyhodnotil dokumentaci jako dobře zpracovanou v souladu s požadavky Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. a v souladu se závěrem zjišťovacího řízení. Na základě vyhodnocení oznámení, dokumentace a doručených vyjádření navrhl příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko se záměrem „Obalovna asfaltových směsí Onšovice“ a stanovuje podmínky realizace.
  Veřejné projednání se konalo dne 10.3.2004 v budově obecního úřadu obce Dehtáře.
  Hodnocení veřejného projednání a závěr.
  Vlivy záměru „Obalovna asfaltových směsí Onšovice“ byly projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že z hlediska vlivů jmenovaného záměru na životní prostředí doporučil zpracovatel posudku vydání souhlasného stanoviska s podmínkami. V průběhu projednání, v němž byly veřejností uplatněny, a to i opakovaně, připomínky k posuzovanému záměru, se nevyskytly podstatné otázky či připomínky, které by nebylo možné projednat a které by nebyly zodpovězeny zpracovatelem posudku či zpracovatelem dokumentace.
  I po vystoupeních a vysvětleních zpracovatele dokumentace a posudku trvala část zástupců veřejnosti na nesouhlasném vyjádření k záměru.
  Na základě oznámení, dokumentace a posudku, písemných vyjádření k nim, ústních vyjádření na veřejném projednání, případně budoucích vyjádření k posudku a na základě konečného návrhu stanoviska, který bude předložen zpracovatelem posudku vydá Krajský úřad kraje Vysočina stanovisko ve smyslu § 10 zákona č. 100/2001 Sb.
  Veřejné projednání posudku a současně dokumentace k záměru „Obalovna asfaltových směsí Onšovice“ splnilo požadavky zákona a vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb.
  Z veřejnosti se procesu posuzování vlivů na životní prostředí účastnily tři občané, občanské sdružení Zálesí – Želivka a Povodí Vltavy s.p. Občané a občanské sdružení Zálesí – Želivka podali prakticky totožná vyjádření k oznámení, ve kterých zpochybňovali údaje uvedené v oznámení. Zpracovatelem dokumentace byly všechny připomínky v dokumentaci vyhodnoceny a v případě potřeby dopracovány. K dokumentaci se nikdo z veřejnosti již nevyjádřil. Připomínky Povodí Vltavy s.p. k oznámení byly akceptovány v dokumentaci, připomínka k dokumentaci byla akceptována v posudku a v návrhu stanoviska. Veřejného projednání se zúčastnilo 49 osob, většinou občanů obce Dehtáře včetně jejích místních částí. K posudku se po veřejném projednání vyjádřili dva občané, občanské sdružení Zálesí – Želivka a Obecní úřad Velký Rybník (tento má ve vztahu k záměru postavení subjektu z řad veřejnosti ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.). Tato vyjádření jsou vypořádána v části III.5.3 tohoto stanoviska.
  6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
  1. Ministerstvo zdravotnictví
  2. Krajský úřad kraje Vysočina,
  3. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov
  4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
  5. Městský úřad Pelhřimov
  6. Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava
  7. Pan Miloslav Vaněček, Dehtáře
  8. Pan Bohumil Haruda, Kojčice
  9. Pan Libor Hurda, Onšovice
  10. Občanské sdružení Zálesí – Želivka, Komorovice
  11. Obecní úřad Velký Rybník (ve vztahu k záměru má postavení subjektu z řad veřejnosti ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.)
  III. Hodnocení záměru
  1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
  Realizace obalovny asfaltových směsí představuje výstavbu nové průmyslové stavby ve volné krajině ve vzdálenosti cca 500 m od nejbližší obytné zástavby osady Onšovice. Dopravní napojení obalovny je řešeno příjezdovou komunikací ze silnice I/34 Humpolec – Pelhřimov, příjezdová komunikace je vedena volnou krajinou mimo obytnou zástavbu obcí. Výstavba obalovny si vyžádá zábor zemědělské půdy o rozloze 2,08 ha. Období výstavby bude časově omezené (cca 8 měsíců) a rozsah stavebních prací bude relativně malý. Negativní vlivy výstavby areálu obalovny a příjezdové komunikace na obyvatele a životní prostředí budou malé až zanedbatelné. Negativní vlivy dopravy na silniční síti během výstavby budou zanedbatelné vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení silnic v zájmovém území.
  Negativní vlivy provozu obalovny a dopravy s provozem obalovny související (především hluk a emise znečišťujících látek do ovzduší) byly v dokumentaci kvantitativně vyhodnoceny hlukovou studií a rozptylovou studií a interpretací studie hodnocení zdravotních rizik pro obdobnou obalovnu v jiné lokalitě na situaci obalovny v Onšovicích. Uvedené studie prokázaly, že příspěvek ke stávajícímu zatížení území způsobený provozem obalovny bude relativně malý. Emisní zatížení ovzduší nezpůsobí překročení limitních hodnot. Všechny vypočtené koncentrace látek v ovzduší na okraji obytné zástavby jsou hluboce (několikařádově) podlimitní. Hlukovou situaci ovlivňuje v území především provoz na silnici I. třídy I/34 Humpolec – Pelhřimov, příspěvek související s provozem obalovny bude zanedbatelný.
  Vlivy na podzemní vody, horninové prostředí, přírodní zdroje, faunu a flóru, hmotný majetek a kulturní památky budou při běžném provozu prakticky nulové. Vlivy na krajinu (krajinný ráz) budou negativní, nicméně akceptovatelné a lze je do určité míry eliminovat realizací opatření uvedených v návrhu stanoviska. Vlivy na povrchové vody budou minimalizovány respektováním požadavku Povodí Vltavy s.p. na vyplachování koreb nákladních automobilů mýdlovou vodou v uzavřeném okruhu. K negativnímu ovlivnění určitých složek životního prostředí vody by mohlo dojít v případě havarijního úniku látek nebezpečných pro životní prostředí (především by byla ovlivněna půda, podzemní a povrchové vody a geologické podloží). Riziko vzniku havárie bude minimalizováno standardními opatřeními v provozním řádu. V případě vzniku havarijního stavu bude postupováno podle havarijního řádu, který vedle standardních opatření bude obsahovat i informační zabezpečení dotčených správních úřadů a dalších zainteresovaných subjektů (např. Povodí Vltavy s.p., správy vodního díla Švihov – Želivka). Obalovna bude mít vyhlášeno ochranné pásmo podložené hlukovou a rozptylovou studií.
  Největším problémem obaloven bývají obvykle emise těkavých organických látek z nákladních automobilů přepravujících asfaltovou směs, zejména pokud je doprava do obalovny vedena obytnou zástavbou. Tento problém v případě posuzované obalovny Onšovice prakticky odpadá, neboť obalovna je dopravně napojena přímo na silnici I. třídy I/34 Humpolec – Pelhřimov. Příjezdová komunikace je vedena mimo obytnou zástavbu obcí.
  Celkově lze konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. Výstavbou a provozem obalovny asfaltových směsí nebude významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé složky životního prostředí.
  2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
  Technické řešení obalovny je poměrně standardní záležitost. Technologie obalovny je dodávána prakticky v nezměněné podobě do jednotlivých lokalit výstavby a zaručuje splnění emisních limitů znečišťujících látek emitovaných do ovzduší. Stavební provedení objektů obalovny je rovněž standardní záležitost, kdy jednotlivé objekty musí být zajištěny proti možnému úniku látek nebezpečných pro životní prostředí. Konkrétní opatření byla navržena v dokumentaci a jsou převzata do návrhu stanoviska.
  Prakticky jediným reálným opatřením k minimalizaci negativních vlivů provozu obalovny na životní prostředí a obyvatele je vhodná lokalizace obalovny. Hluková a rozptylová studie prověřily navržené technické řešení v lokalitě Onšovice a potvrdily dodržení hygienických a imisních limitů v nejbližší obytné zástavbě. Na základě výsledků hlukové a rozptylové studie bude navrženo a vyhlášeno ochranné pásmo obalovny, které zaručí dodržení všech limitů stanovených v platných právních předpisech vně ochranného pásma. Jediným negativním vlivem, který bude trvale působit během celé existence obalovny, je ovlivnění krajinného rázu. I tento vliv však byl vyhodnocen jako akceptovatelný a do návrhu stanoviska jsou zařazena opatření k jeho minimalizaci.
  Vhodná lokalizace posuzované obalovny se projevila i v absenci problémů s dopravou asfaltových směsí. Obalovna Onšovice je napojena přímo na silnici I. třídy I/34 Humpolec – Pelhřimov příjezdovou komunikací vedoucí mimo obytnou zástavbu. Pro dopravu asfaltové směsi je tak nezbytné uplatnit pouze standardní opatření, která jsou uvedena v návrhu stanoviska (okamžité zaplachtování asfaltové směsi na nákladních automobilech a odvezení na místo použití).
  Specifickým problémem obalovny Onšovice je lokalizace v ochranném pásmu III. stupně vodního díla Švihov – Želivka. Standardní stavební provedení jednotlivých objektů je dostatečné i pro tuto obalovnu. Nadstandardní by mělo být ošetření kvality vypouštěných odpadních vod. Splaškové odpadní vody budou zachycovány v nepropustné jímce a budou odváženy na odpovídající ČOV (pravděpodobně ČOV Pelhřimov). Mýdlové vody na výplach koreb nákladních automobilů nebudou v obalovně čištěny a vypouštěny do recipientu, ale na základě požadavku Povodí Vltavy s.p. bude instalován uzavřený okruh mýdlových vod s pravidelným vyvážením nepropustné záchytné jímky.

  3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí :
  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí byla navržena v dokumentaci a doplněna v posudku na základě doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti. Navrhovaná opatření jsou uvedena v kapitole III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.
  4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:
  Vlastní stavba obalovny byla předložen v jedné aktivní variantě. Posouzení vlivu záměru na životní prokázalo, že navrhované řešení je akceptovatelné. Příjezdová komunikace je nejvhodnější v alternativě 2, akceptovatelná je i alternativa 1 ve smyslu dokumentace.

  III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
  III.5.1. Vypořádání vyjádření k oznámení
  K oznámení bylo doručeno celkem 10 vyjádření, 5 vyjádření dotčených správních úřadů a 5 vyjádření veřejnosti. Nebylo doručeno žádné vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny ve zjišťovacím řízení a byly vyhodnoceny a vypořádány v dokumentaci a v posudku.
  III.5.2. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
  K dokumentaci bylo doručeno celkem 7 vyjádření, z toho 6 vyjádření dotčených správních úřadů a 1 vyjádření veřejnosti. Nebylo doručeno žádné vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vypořádání všech požadavků a připomínek obsažených ve vyjádřeních je zpracováno v posudku v kapitole V. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku zařazeny do návrhu stanoviska.

  III.5.3. Vypořádání vyjádření k posudku
  K posudku byla příslušnému úřadu doručena 4 vyjádření:
  Vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí k posudku
  Vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí je souhlasné.
  Vyjádření Obecního úřadu Velký Rybník k posudku
  Pokud je pro město Pelhřimov důležitá další obalovna, proč není záměr výstavby obalovny realizován v průmyslové zóně Pelhřimova? – Výběr lokality pro výstavbu je věcí investora (oznamovatele). Ten předložil záměr realizace obalovny v lokalitě Onšovice a tento záměr je v probíhajícím procesu posuzování vlivů na životní prostředí hodnocen.
  Z hlediska marketingu by nás zajímal poměr nabídky a poptávky, z kterého by se dala posuzovat potřebnost další obalovny v našem regionu. – Problematika nabídky a poptávky není součástí procesu hodnocení vlivů na životní prostředí.
  Ing. Fryš, zástupce firmy SWIETELSKY, s.r.o. uvedl, že v obalovně bude 9 pracovních míst a tato místa budou obsazena pracovníky firmy oznamovatele a proto nepředpokládají nábor nových zaměstnanců z okolních obcí. Obalovna bude v provozu cca 165 dní v roce, takže pracovní místa lze označit jako sezónní. – Uvedené skutečnosti nemají přímý vztah k problematice posuzování vlivů na životní prostředí. Není možné hodnotit, které zaměstnance provozovatel obalovny přijme.
  Vyjádření občanského sdružení Zálesí – Želivka Komorovice
  V dokumentaci byl kladen důraz pouze na řešení některých připomínek, zatímco jiné, zvláště ty netradiční (např. PAU nebo flóra) nebyly vypořádány dostatečným způsobem. – Je vyhodnoceno u konkrétních připomínek.
  K použitým metodám hodnocení nemáme připomínek, ale správnost údajů je již zpochybnitelná. Nebyly použity některé údaje týkající se např.:
  Počtu průjezdu aut po I/34. – V dokumentaci jsou použity aktuální údaje ze sčítání dopravy. Výsledky hlukové a rozptylové studie prokázaly dodržení limitů s relativně velkou rezervou. Případné nepřesnosti, kterými mohou být hodnoty dopravních intenzit zatíženy, nemohou výsledky těchto studií významně ovlivnit.
  Průzkumy fauny a flóry týkající se daného pozemku, zde byly použity údaje z jiných lokalit. – Výsledky průzkumu fauny a flóry uváděné v dokumentaci platí pro lokality v okolí budoucího staveniště (mez a remíz). Vlastní staveniště se nachází na orné půdě, proto tyto plochy terénní průzkum není nezbytný.
  Je předloženo celkem 6 variant. Členové zastupitelstva vůbec nevěděli, k čemu vlastně dávají souhlas. – Proces hodnocení vlivů na životní prostředí nemůže hodnotit průběh hlasování zastupitelstva obce Dehtáře. V dokumentaci je vyhodnocena jedna varianta lokalizace a technického řešení obalovny se třemi alternativami příjezdové komunikace.
  Skutečnost záboru zemědělské půdy na výstavbu areálu a příjezdové komunikace v rozsahu cca 2,08 ha se nám jeví jako nesprávná a neúplná. – V dokumentaci je uveden odhadovaný rozsah záboru půdy 2,08 ha (odpovídá rozloze pozemku 130 x 160 m). Uváděný zábor představuje pouze vlastní areál obalovny, zábor pro výstavbu příjezdové komunikace uveden není. Přesný zábor bude stanoven v dokumentaci k územnímu řízení.
  Emise pachových látek za tolik nepodstatné nepovažujeme. Zápach z asfaltové směsi se nabalí na těžké výfukové plyny a bude znepříjemňovat život a poškozovat zdraví dětí a ostatních obyvatel. – Vyhodnocení emisí, zápachu a imisních koncentrací znečišťujících látek bylo v dokumentaci a v rozptylové studii provedeno standardním způsobem. Bylo stanoveno dodržení limitů v relativně velkou rezervou. V dalších stupních přípravy záměru bude předložen návrh ochranného pásma obalovny. Během zkušebního provozu budou změřeny emise znečišťujících látek produkovaných obalovnou.
  V tomto místě krajiny je velmi nevhodné umístit takové stavby a žádná barva zásah do dosud nenarušené krajiny nemůže ospravedlnit. – Vyhodnocení vlivů výstavby obalovny na krajinný ráz prokázalo, že se jedná o vliv významný, nicméně akceptovatelný. Navržena jsou odpovídající opatření pro minimalizaci negativního vlivu na krajinný ráz.
  Ve zpracované dokumentaci nebyla výhledově zpracována ta skutečnost, že se nám dařil a daří návrat mladých rodin a jejich zájem o stavby RD na vesnicích. – V dokumentaci jsou v kapitole popisující obyvatelstvo v zájmovém území uvedeny údaje zveřejňované Českým statistickým úřadem. Tento způsob prezentace je v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí obvyklý a v konkrétním případě hodnocení obalovny v Onšovicích dostatečný.
  V dalším odstavci je zpochybněn použitý přístup k popisu hmotného majetku a kulturních památek. – Popis v dokumentaci je objektivní a vychází z reálného stavu.
  Na základě přehledu vlivů na obyvatelstvo uvedených v dokumentaci je položena otázka, zda je možné, aby byl takový záměr povolen i přes vyčíslená negativa? – Všechny uvedené negativní vlivy byly vyhodnoceny, pokud jsou dostupné odpovídající metodiky, tak bylo vyhodnocení provedeno kvantitativně. Výsledky prokázaly, že realizaci záměru lze akceptovat.
  O všem, co se dělo v době od výběrového řízení v září 2003 až po oznámení Posudku o vlivech záměru na životní prostředí v únoru 2004 jsme nebyli informováni. – Zveřejňování dokladů z procesu hodnocení vlivů na životní prostředí proběhlo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.
  Návrh opatření, který je neustále porovnáván s výstavbou v Jiřicích je nedostačující a nevhodný z hlediska terénních útvarů. – Návrh opatření vychází z rozptylové studie zpracované pro obalovnu v Onšovicích. Z výsledků rozptylové studie (ze stanovených imisních koncentrací znečišťujících látek) vyplývá, že možnost negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatel v okolí obalovny lze prakticky vyloučit. Obalovna Jiřice je uvedena jako příklad, že u obalovny s vyššími imisními koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší nehrozí zdravotní riziko z imisí organických látek v ovzduší.
  Dále je ve vyjádření zopakována pochybnost o správnosti používaných emisních koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), uvedená již ve vyjádření k oznámení. – Obalovna je standardní technologické zařízení, splnění emisních limitů garantuje výrobce. V případě zahraničního výrobce Ministerstvo životního prostředí uděluje povolení k dovozu z hlediska znečišťování ovzduší. Lze prakticky vyloučit, že by v Onšovicích byla instalována obalovna, která emisní limity nebude splňovat. Splnění emisních limitů bude prověřeno během zkušebního provozu.
  Před vydáním souhlasu musí být zpracováno Hodnocení zdravotního rizika. – Hodnocení zdravotního rizika vychází z emisních koncentrací znečišťujících látek stanovených v rozptylové studii. Hodnocení zdravotního rizika pro obdobnou obalovnu přineslo výsledek, že u obytné zástavby v okolí obalovny nehrozí zdravotní riziko z imisí organických látek v ovzduší, přičemž imisní koncentrace znečišťujících byly vyšší. Zpracování hodnocení rizik pro obalovnu Onšovice není proto nutné, neboť z metodiky hodnocení je zřejmé, že výsledek by byl obdobný.
  Zabudování držáků pro čidla měření v jisté periodě je nedostačující, protože se taková měření dají ovlivnit aktuální výrobní fází. – Měření emisí je definováno v platných právních předpisech a provozovatel obalovny je musí dodržet.
  Souhlasíme s vyjádřením České inspekce životního prostředí, že vzhledem k množství skladovaných nebezpečných látek je v lokalitě III. ochranného pásma vodárenské nádrže Želivka stavba obalovny nevhodná a možná havárie se nedá 100% vyloučit. – Obalovny asfaltových směsí jsou ve III. ochranných pásmech vodních zdrojů provozovány. Při běžném provozu nebudou do recipientu odtékat žádné odpadní vody. Vyplachování koreb nákladních automobilů bude probíhat v uzavřeném okruhu. Riziko kontaminace ropnými látkami z nákladních automobilů v areálu obalovny a na příjezdové komunikaci je stejné jako na ostatních silnicích a parkovacích plochách ve III. ochranném pásmu. Riziko úniku nebezpečných látek z technologického procesu je minimalizováno uložením zásobníků a technologií v nepropustných vanách. Celkově lze provoz obalovny označit jako relativně bezpečný vůči povrchovým a podzemním vodám, s nízkým stupněm rizika havárie.
  Argument rozložení odvozu asfaltových směsí na obě strany směr Pelhřimov a Humpolec je neopodstatněný a zavádějící. – V dokumentaci je vyhodnoceno odvážení veškeré produkce obalovny jedním směrem.
  Posuzovatel nehodnotí látky unikající z dopravních prostředků projíždějících po komunikaci I/34 a k obalovně. – Emise z provozu nákladních automobilů jsou v dokumentaci uvedeny, uvedeny jsou rovněž emise uvolňované z přepravované asfaltové směsi. Uvedeno je zaplachtování nákladu jako opatření k minimalizaci emisí z asfaltové směsi. Ve stanovisku je doplněn požadavek na zakotvení zaplachtování nákladu ve smlouvě mezi provozovatelem obalovny a dopravci.
  Máme vážné podezření o předpojatosti zpracovatelů dokumentace a posudku. Proto navrhujeme nechat přepracovat zmíněné části dokumentace a po té znovu zpracovat posouzení dokumentace jinou, skutečně nezávislou osobou. – Zpracovatel dokumentace i posudku splňují podmínku autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Zpracovatel posudku splňuje podmínku neúčasti na zpracování dokumentace dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. Jiné podmínky pro zpracovatele dokumentace a posudku nelze uplatnit.
  Vyjádření pana Miloslava Vaněčka a pana Libora Hurdy k posudku
  I. V odstavci I. popisují autoři vyjádření jednání zastupitelstva obce Dehtáře a pžadují zrušení platnosti souhlasu se stavbou obalovny. – Proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. nemůže hodnotit průběh jednání zastupitelstva obce.
  Odstavec II.
  Dokumentace připouští, že stavba obalovny bude obtížně zapojitelná do krajiny. Posuzovatel konstatuje, že stavba již jen svou existencí bude ovlivňovat ráz krajiny, ale dále se touto skutečností nijak nezabývá. – Vyhodnocení vlivu realizace obalovny na krajinný ráz bylo provedeno v dokumentaci včetně návrhu opatření k minimalizaci negativního vlivu. Zpracovatel posudku se s hodnocením i s navrhovanými opatřeními ztotožnil.
  Dokumentace řeší odtok dešťových vod ze zpevněných ploch kontaminovaných ropnými látkami přes odlučovač lehkých ropných látek do zdrže a odtud do Kopaninského potoka, který odvádí vodu do Jankovského potoka a ten do Sedlické přehrady – pitná voda pro Prahu, Pelhřimov, Humpolec atd. – Vody odtékající z ploch manipulačních, parkovacích a z ploch komunikací uvnitř areálu obalovny nejsou v dokumentaci definovány jako kontaminované ropnými látkami, ale jako vody s možností kontaminace ropnými látkami. Stejně jsou na tom všechny ostatní parkovací plochy v povodí vodárenské nádrže.
  Jankovský potok je velmi cenná lokalita. V něm žije a po celé jeho délce migruje perlorodka. Podle názoru přírodovědců jsou stanovištěm perlorodky i přítoky Jankovského potoka, tzn. i potok Kopaninský. – Podle sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě byl výskyt perlorodky prokázán v Jankovském potoce na území národní přírodní památky Jankovský potok. Jedná se o populaci, která se v současné době nerozmnožuje. Proto probíhá realizace opatření, která by měla zajistit zlepšení podmínek a opětné rozmnožování perlorodky. Hranice národní přírodní památky leží ve vzdálenosti cca 5 km proti toku Jankovského potoka od soutoku s Kopaninským potokem, který bude recipientem dešťových vod z areálu obalovny. V úseku Jankovského potoka pod hranicí národní přírodní památky Jankovský potok a v Kopaninském potoku výskyt perlorodky potvrzen nebyl. Je tedy možné konstatovat, že doložená populace perlorodky v Jankovském potoce nemůže být provozem obalovny v Ošovicích ovlivněna.
  Zpracovatel posudku se také velice rychle vypořádal s výpočtem překročení emisní koncentrace PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků). – V dokumentaci jsou uvedeny měřené emise benzenu a benzo(a)pyrenu jako reprezentantů polycyklických aromatických uhlovodíků. Obalovna je standardní technologické zařízení, splnění emisních limitů garantuje výrobce. V případě zahraničního výrobce Ministerstvo životního prostředí uděluje povolení k dovozu z hlediska znečišťování ovzduší. Lze prakticky vyloučit, že by v Onšovicích byla instalována obalovna, která emisní limity nebude splňovat. Splnění emisních limitů bude prověřeno během zkušebního provozu.
  Zpracovatel dokumentace ve své dokumentaci použil výčet fauny a flóry ze zcela jiné lokality, což přiznal i při veřejném projednání. – Zpracovatel dokumentace na veřejném projednání konstatoval, že lokality hodnocené v obou dokumentacích byly obdobné a proto musí být obdobné i druhové složení fauny a flóry. Výsledky průzkumu fauny a flóry uváděné v dokumentaci platí pro lokality v okolí budoucího staveniště (mez a remíz). Vlastní staveniště se nachází na orné půdě a zpracovatel posudku konstatoval, že pro tyto plochy terénní průzkum fauny a flóry není nezbytný. Lesní porost na sousedním pozemku nebude výstavbou obalovny zasažen, ve stanovisku je uveden požadavek na zajištění odpovídající ochrany lesního porostu sousedícího se staveništěm (např. přednostní výstavbou oplocení podél lesního porostu).
  Odstavec III.
  Po prostudování posudku a po vystoupení zástupce firmy, která posudek vypracovala, na veřejném projednání ve mně vyvstaly pochybnosti zda není podjatá. – Zákon č. 100/2001 Sb. definuje dvě kritéria pro zpracovatele posudku: autorizaci dle § 19 zákona a neúčast na zpracování dokumentace dle § 5 zákona. Autorizaci doložil zpracovatel posudku osvědčením odborné způsobilosti, neúčast na zpracování dokumentace doložil prohlášením v posudku.

  6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.
  Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě oznámení, dokumentace, vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 zákona

  S O U H L A S N É S T A N O V I S K O
  k záměru
  Obalovna asfaltových směsí Onšovice
  dle navrženého řešení, které bylo vyhodnoceno v dokumentaci s umístěním příjezdové komunikace dle alternativy 2 (akceptovatelná je i alternativa 1.)
  za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

  Podmínky pro fázi přípravy:
  1. Technologii obalovny umístit do nejnižšího místa areálu, aby vystupovala co nejméně nad terén.
  2. Jednotlivé objekty obalovny navrhnout stavebně tak, aby jejich negativní působení v krajině bylo alespoň částečně eliminováno (použití vhodných stavebních materiálů, barevná úprava povrchů v přírodě blízkých odstínech apod.).
  3. Skládky kameniva umístit k západní hranici areálu obalovny, aby tvořily překážku pro šíření hluku z obalovny směrem k obci Onšovice.
  4. Podlahy všech prostor, kde bude manipulováno s látkami nebezpečnými pro životní prostředí nebo tam, kde je možnost úniku těchto látek do prostředí, řešit jako nepropustné.
  5. Sklady látek nebezpečných pro životní prostředí (asfaltu, termálního oleje, provozních hmot charakteru ropných látek apod.) řešit stavebně tak, aby byly vybaveny záchytným prostorem pro případ prasknutí obalu a rozlití skladované látky. Havarijní opatření bude navrženo tak, aby zachytilo obsah největšího předpokládaného obalu v němž budou nebezpečné látky skladovány.
  6. Vyplachování koreb nákladních automobilů převážejících asfaltové směsi mýdlovou vodou řešit uzavřeným okruhem se záchytnou nepropustnou jímkou.
  7. Komínová tělesa (výdechy vzduchotechniky), na kterých bude prováděno měření emisí, opatřit příslušnou přírubou pro osazení měřících čidel (přístrojů).
  8. Splaškové odpadní vody budou zachycovány v nepropustné jímce. Jímku opatřit signalizací proti přeplnění. Před uvedením této jímky do provozu provést zkoušku těsnosti jímky v souladu s platnou ČSN 75 06 05.
  9. Zpracovat projekt sadových úprav. Navržené výsadby musí plnit ochrannou funkci vůči okolní zástavbě a estetickou funkci k minimalizaci negativních vlivů na krajinný ráz. Pro výsadby dřevin navrhovat pouze místních druhy.
  10. Zpracovat návrh ochranného pásma obalovny na základě výsledků hlukové a rozptylové studie.
  11. Zpracovat provozní řád obalovny. Provozní řád bude obsahovat schéma kontrol těsnosti jednotlivých skladovacích nádob a prostor pro nebezpečné (především ropné) látky.
  12. Zpracovat havarijní řád obalovny. Havarijní řád bude obsahovat seznam opatření pro případ úniku nebezpečných (ropných) látek a způsob informování dotčených správních úřadů a dalších zainteresovaných subjektů (např. Povodí Vltavy s.p., správy vodního díla Švihov – Želivka).
  13. Zpracovat plán organizace výstavby (POV) obalovny. Do POV zahrnout řešení následujících problémů:
  • Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu obalovny.
  • Stanovit množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během výstavby a způsob jejich odstranění. Odpady přednostně využívat jako druhotné suroviny.
  • Stanovit množství sejmuté ornice z plochy staveniště a způsob jejího využití. Ornici použít přednostně pro terénní a sadové úpravy v areálu obalovny, případný přebytek použít dle rozhodnutí orgánu ochrany ZPF.
  • Zpracovat návrh preventivních a kontrolních opatření proti úniku ropných látek na staveništi – především pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů, nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolu staveniště.
  • Zpracovat havarijní řád pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi a způsob informování dotčených správních úřadů a dalších zainteresovaných subjektů.

  Podmínky pro fázi realizace:
  14. Při výstavbě obalovny postupovat v souladu s plánem organizace výstavby (POV).
  15. Zajistit odpovídající ochranu lesního porostu sousedícího se staveništěm (např. přednostní výstavbou oplocení podél lesního porostu).
  16. Dopravu na staveniště vést pouze po ploše příjezdové komunikace ze silnice I/34 Humpolec – Pelhřimov. Pojezdy nákladních automobilů ve volné krajině jsou nepřípustné.
  17. Zajistit nasazení stavebních mechanizmů a nákladních automobilů v odpovídajícím technickém stavu.
  18. Zajistit pravidelné skrápění prašných ploch na staveništi.
  19. Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat dotčené správní úřady a další subjekty uvedené v havarijním řádu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.
  20. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu památek dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
  21. Minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady přednostně využívat jako druhotné suroviny.

  Podmínky pro fázi provozu:
  22. Obalovnu provozovat v souladu s provozním řádem, provoz bude probíhat pouze v denní době.
  23. Během zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku u obytných objektů v okolí obalovny. Místa a rozsah měření stanoví orgán ochrany veřejného zdraví.
  24. Používat výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR.
  25. Veškerá technologická zařízení udržovat v odpovídajícím technickém stavu, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování faktorů pohody obyvatel žijících v okolí obalovny a návštěvníků tohoto území.
  26. Dodržovat teplotu asfaltu pokud možno na dolní hranici normovaných teplot, asfaltovou směs na nákladních automobilech okamžitě zaplachtovat a odvézt na místo použití. Zaplachtování nákladních automobilů převážejících asfaltovou směs bude zakotveno ve smlouvě mezi provozovatelem obalovny a přepravci.
  27. Dopravu surovin pro výrobu a odvoz hotové asfaltové směsi vést pouze po silnici I/34 Humpolec – Pelhřimov a po příjezdové komunikaci do obalovny
  28. Pro dopravu surovin pro výrobu a odvoz hotové asfaltové směsi přednostně využívat velkoobjemové přepravníky.
  29. Omezovat prašnost na manipulačních plochách v prostoru skládek kameniva pravidelným kropením.
  30. Zajistit smluvní vyvážení jímky uzavřeného okruhu mýdlových vod na výplach koreb nákladních automobilů.
  31. Zajistit smluvní vyvážení jímky na splaškové odpadní vody.
  32. Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit včasnou dosadbu.
  33. Udržovat čistotu na příjezdových komunikacích do areálu obalovny a na komunikacích uvnitř areálu obalovny jejich pravidelným úklidem, případně kropením.
  34. Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat dotčené správní úřady a další subjekty uvedené v havarijním řádu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

  Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

  Ing. Pavel Hájek
  vedoucí odboru životního prostředí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Čihák - ''Dubrovník'' 2:1

St Zář 15 , 2004
Fotbalový krajský přebor. Reportáž a fotogalerie ze zápasu. Čtěte dále:   Veřejná prezentace stoupacího pruhu Humpolec-Rozkoš, doplněno

You May Like

Témata