Sterilizační linka – vyjádření projektanta

13

Vyjádření projektanta k akci stavební úpravy objektu st.p. 2290, k.ú. Humpolec – sterilizační linka

Dovoluji si přispět k výše uvedené kauze tímto prohlášením:

Myslím, že většině pozorných občanů v Humpolci je již v těchto dnech celkem jasné, kdo stojí za petiční akcí, která koluje po Humpolci. Proces, který projekt prodělal je naprosto korektní, včetně jeho oznámení městu Humpolec (rozumí se samosprávě města). Projektanti jednotlivých dílů jsou autorizované osoby, troufám si říct špičkové úrovně, kteří se mnou spolupracují již několik let a kteří mají, a to je prosím v tomto případě nejpodstatnější, konkrétní zkušenosti s předmětnou problematikou (provozovna sterilizace ve Veverské Bytíšce).
Firma Bioster S.p.A. je solidní rodinná italská firma, která si moji projekční kancelář najala na základě referencí od jiné italské firmy (Manuli Hydraulics Europe s.r.o.), pro kterou jsem zajišťoval provoz v Pohořelicích. Firma Bioster S.p.A. podniká v oboru již téměř 25 let. Provoz v Itálii jsem navštívil dvakrát a protože dobře znám místní české poměry, byl jsem velmi věcný, přísný a zvídavý a pochopitelně, že ještě více byl důkladný autor technologické části projektu a autor odborného posudku, rozptylové a hlukové studie. Projekt byl navíc doplněn tzv. hodnocením zdravotních rizik, vypracovaný odborníkem ze Zdravotního ústavu v Jihlavě.
Firma Bioster S.p.A. prostřednictvím firmy Ebster s.r.o.naprosto legálním způsobem zmocnila mojí firmu k zastupování ve věcech technických a moje projekční kancelář požádala obvyklým způsobem o vydání sloučeného územního a stavebního povolení.
Vlastní projekt byl opět zákonem stanovenou lhůtou k nahlédnutí na odboru výstavby v Humpolci a tento proces měl být, tak jak je uvedeno na oznámení, ukončen 13.8.2004 místním šetřením.
Místní šetření bylo korektně vedeno, jak odborem výstavby, tak investorem a projektantem, změnilo se nicméně bohužel na pouliční pokřikování, kde byl hrubým způsobem urážen investor, projektant, zástupce odboru výstavby a také zástupce města. (investorem se rozumí i zástupci vedení společnosti Bioster S.p.A. z Itálie!) Jednání zúčastněných bylo již zjevně pod vlivem dezinformací.
Následovala schůzka investora, projektanta s některými sousedy a zároveň členem petičního výboru u pana starosty, kde došlo k dohodě, že budou staženy zjevně nepravdivé informace z internetových stránek a následně návrh na setkání s občany Humpolce v místním kině, které vzniklo z iniciativy investora a projektanta a mělo za cíl v klidné atmosféře informovat o projektu. Toto proběhlo 30.8.04 (17.00-19.00 hod) v kinosále Humpolec. Atmosféra v sále byla bohužel vyhroceně nepřátelská, zjevně stále pod vlivem dezinformací. Tolik fakta.
Závěrem se ptám:
· kde byly zástupci státní správy, kteří měli objektivně informovat zúčastněné, když dali kladná stanoviska? (byla zastoupena pouze Krajská hygienická stanice Jihlava územní pracoviště Pelhřimov a JČE Pelhřimov)
· kdo z podepsaných občanů města Humpolec studoval projekt, pozorně pročetl petici a potom s klidným svědomím tuto petici podepsal?
· jaká je váha vyjádření dotčených orgánů státní správy a odborných posudků autorizovaných odborníků, že jejich věrohodnost musí starosta obce nechat (pod tlakem veřejnosti?!) potvrzovat doplňujícími tzv. nezávislými posudky?
· jaká je serióznost redaktora českého rozhlasu, když je schopen pustit do éteru (1.9.04 10.35-10.50) takové nehoráznosti a urážky? Kontroluje někdo jejich objektivitu?
· kde byl tento objektivní redaktor 13.8.04 nebo 30.8.04, když tak prahne po informacích?
Závěrem doplňuji svoji zkušenost, že je nejsprávnější poskytovat informace pouze na veřejném projednání, a že bylo správné, že jsem jakékoliv informace mimo tuto půdu médiím neposkytnul.
Občanům města Humpolce přeji hodně štěstí a úspěchů.

Ing. Vladimír Žák, Atelier AS Pelhřimov

kapik

13 thoughts on “Sterilizační linka – vyjádření projektanta

 1. Děkuji za uklidnění , po informaci , že jste navštívil Itálii dokonce dvakrát budeme mít s manželem klidnější spaní :-))

  1. Možná by nám pan projektant mohl něco říci také o oné zde již jednou zmiňované 100m vzdálenosti od nejbližších obytných budov.To naměřil na papíře a nebo to zkusil také na místě? A jaká ta vzdálenost přesně je?

   1. Pan projektant to vysvetlil nasledovne: znecisteni ovzdusi vznika pouze z komina, vlastni budovy nejsou zdrojem znecisteni. No a komin je onech 100 – 105 m :-((

    1. Pan projektant zřejmě předtím dělal v mrazírnách,jina by takovýhle nesmysl nemohl veřejně vypustit.V prováděcí vyhlášce je jasně uvedeno,že zdrojem znečištění se nemyslí pouze „komín“,ale … No koneckonců,když operuje jen s fakty,mohl by ji zde ocitovat.Nebo snad raději ne?

     1. pan projektant jde po zakonne linii a v tomhle si byl velmi jisty. Prezentoval to na verejne projednavani v kine.

 2. Účinky a použití
  a) Účinky na mikroorganizmy
  EtO působí na organizmy jako alkylační činidlo, způsobuje celkovou zástavu biologických procesů. Nejzávažnější je účinek na DNA v buněčném jádře (vznikají letální mutace) a nejrůznější látky bílkovinné povahy, které jsou pro organizmy nezbytné (enzymy). …
  b) Vliv fyzikální a chemické vlastnosti dezinfikovaného materiálu
  – hydrolýza, probíhá jak v kyselém, tak i v alkalickém prostředí za vzniku ethylenglykolu. Tyto reakce probíhají také v průběhu dezinfekce. Green a Daniels uvádějí, že při dezinfekci EtO může proběhnout polymerace vzniklého ethylenglykolu za vzniku nízkomolekulárního polyethylenglykolu (dokonce popisují dva případy exploze dezinfekční komory, způsobené exotermickou polymerací ethylenglykolu katalyzovanou ionty železa – v jednom případě byla zdrojem iontů železa Pruská modř na dezinfikovaném obraze, ve druhém zkorodované železné knoflíky).

  c) Rezidua EtO
  Rezidua EtO v dezinfekčních komorách a dezinfikovaných předmětech představují vážná zdravotní rizika pro obsluhu komor, kustody sbírek, ale také pro samotné uživatele. Podle Ballarda a Baera nejvíce EtO sorbujepolyvinylchlorid (28mg EtO na 1g hmoty), dále následuje přírodní kaučuk (16mg), silikonový kaučuk (6mg), teflon (0,6mg), polypropylen (0,5mg) a polyamid (0,1mg). Residori a Ronci stanovili v papíru po 24 hodinové dezinfekci a desetinásobném „promytí“ desinfekční komory vzduchem 40mg EtO v 1 kg hmoty. Dále zjistili, že v samotné komoře zůstává 1175 mg/m3 EtO. Desorpce EtO z dezinfikovaných předmětů je závislá na druhu materiálu, teplotě a povrchu. Trvá 8-56 hodin. Aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků, je nezbytně nutné průběžně monitorovat koncentrace EtO v dezinfekčních a odvětrávacích prostorách. Z instrumentálně-analytických metod se nejčastěji pro tyto účely využívá plynová chromatografie a infračervená spektroskopie. Pro stanovení zbytkového EtO v dezinfikovaných předmětech se využívá – po extrakci vodní parou , methanolem nebo hexanem – plynová chromatografie nebo spektroskopie ve viditelné oblasti spektra. Důležitou soušástí každého dezinfekčního zařízení – stacionárního i mobilního – by měla být likvidace odsátého a desorpcí uvolněného EtO.V zásadě existují dva způsoby likvidace: 1) oxidace – EtO je v hořáku na zemní plyn spálen, 2) alkalická hydrolýza – EtO je v alkalickém prostředí hydrolizován na ethylenglykol, podle některých literárních údajů je tento způsob likvidace EtO málo efektivní.
  d) parametry dezinfekčního cyklu
  A – evakuace dezinfekční komory
  B – vlhčení
  C – zavedení plynu
  D – doba působení plynu zakončená evakuací
  E – vyrovnání tlaku s tlakem atmosférickým, několikanásobné „promytí“ vzduchem

  Vliv EtO na člověka
  a) zdravotní rizika
  EtO byl pro své dobré dezinfekční účinky zpočátku hojně využíván nejen v muzeích, knihovnách a archivech, ale také v potravinářství. V šedesátých letech bylo zjištěno, že EtO má negativní účinky na vitamíny a aminokyseliny a po zpracování potravin zanechává rezidua. Přesto se dále používal na dezinfekci obalů pro oříšky, cukroví, kosmetiku, rovněž u mléčných výrobků a ve včelařství. Samotný EtO má výrazné místní dráždivé účinky, narkotický účinek, celkový toxický účinek, pro který je charakterizován jako „protoplazmatický jed“. Porušuje genetický materiál jako DNA již popsanou alkylací, dodatkovými syntézami , chromozómovými odchylkami ve funkci spermií. Je rovněž neurotoxický. LIdé vystavení působení vysokých koncentrací EtO mohou trpět některými potížemi a onemocněními, jako jsou závratě, únava, mentální retardace, sinusové překrvení, zvracení, průjmy, chronická pneumonie, bronchytidy, leukemie, rakovina žaludku, mozkové nádory. Dále způsobuje reprodukční dysfunkce, spontánní potraty, snížení sexuální aktivity. Byly prováděny toxikologické studie na pokusných zvířatech, které prokázaly při dlouhodobých expozicích (10, 33 a 100 ppm) vyšší výskyt leukemie a nádorů mesothelu. Podobné výsledky lze předpokládat i u lidského organizmu. Podle některých autorů je většina lidí schopna identifikovat přítomnost EtO ve vzduchu čichem již při koncentraci 300 ppm, jiní udávají jako nejnižší hranici detekovatelnou čichem 70 ppm a koncentraci dráždící oční sliznice 500 ppm. U dezinfenčních komor s nedostatečným odsáváním je těmto koncentracím vystaven obsluhující personál zejména při otevření dveří komory a vyjímání materiálu. Koncentrace 50 000 až 100 000 ppm může způsobit smrt v několika hodinách. Ethylenchlorhydrin, vznikající reakcí EtO s chloridy, které jsou přítomnéí téměř ve všech dezinfikovaných materiálech, je ještě toxičtější. Navíc má vysoký bod varu (128 °C), vypařuje se tedy pomalu a po dlouhou dobu zůstává v dezinfikovaném objektu. Absorbuje se kůží.
  b) normy a předpisy
  Pracovní expozici lze vyjádřit dvěma způsoby:
  1. Maximální osmihodinová expozice
  2.Okamžitá maximální hodnota
  V evropských zemích a v Americe dosahuje povolená maximální hodnota 5 až 10 ppm. maximální osmihodinová expozice je většinou 1 ppm (1,8 mg/m3). V poslední době se doporučuje ještě snížit hodnotu na 0,5 ppm. Normy stanovují také potřebné metody ke kontrole expozice (osobní dozimetry, kontrola EtO ve vzduchu i v materiálu), vymezuje použití respirátorů a ochranných oděvů, školení obsluhy apod.
  Podle našich předpisů je EtO klasifikován jako zvlášť nebezpečný jed. Mimo to je zařazen mezi látky podezřelé z chemické karcinogenity, a proto je nutné řídit se při práci s ním příslušnými předpisy.

  1. Co to ma bejt? To je starsi clanek z Humpolakasem prekopirovanej, to nekomu dosla vlastni slova, nebo co???!!!

 3. Tak tomu nějak nerozumím pane inženýre. Na jedné straně obviňujete média z předpojatosti a z uvádění nepravdivých, zkreslených a jednostraných informací, ale na druhé straně tvrdíte, že: „bylo správné, že jsem jakékoliv informace mimo tuto půdu médiím neposkytnul.“ Ale z čeho měla brát ta média informace, když se s nimi nikdo nebavil?

  Pokud budu mluvit sám za sebe, tak články, které vyšly na Humpolákovi na začátku této kauzi, byly možná jednostráné, ale byly to jediné informace, které se ke mě o celém případu dostali. Jediný, kdo se se mnou bavil a byl ochoten mi nějaké informace dát byly členové petičního výboru a běžní občané Humpolce, kteří o kauze alespoň něco věděli. Já osobně jsem cítil, že je poviností tyto informace zveřejnit. Osobně jsem očekával, že se k celé věci vyjádří i druhá strana a pošle nám k tomu nějaké informace, texty či vyjádření. Těch jsem se ale k mému překvapení nedočkal od nikoho. Ani od města Humpolec, ani od investora, ani od firmy Ebster. Sám osobně jsem požádal o vyjádření město Humpolec, kam jsem zaslal mail s dotazy o celé kauze. Odpovědi ke mě nikdy nedorazily.

  Očekával jsem, že se mi ozve firma Bioster s.p.a., popřípadně firma Ebster, ale nic takového se nestalo. Proto si nemyslím, že bylo správné média ignorovat a k celé věci se nevyjadřovat. Pak se nemůžete divit, že se všude objevili informace jen z jedné strany, když druhá strana odmítala komunikovat. Podle mého, kdyby se tento článek zde objevil ihned kdy kauza vypukla, mohlo být všěchno jednodušší a méně emotivní.

  Toto je soukromý názor jeho přispěvatele. Ačkoliv jsem redaktor serveru Humpolák, tento příspěvek je čistě můj osobní názor a nemá nic společného se serverem Humpolak.cz a jeho redakcí.

  1. Myslím si , že by pan ing. Žák mohl specifikovat , která média konkrétně a jaké údaje zkreslila či nesprávně interpretovala . Uvítali by to jistě všichni .

 4. Zajímalo by mě , jak je možné tvrdit hned ve druhé větě svého příspěvku takovou nehoráznou lež –
  „Projektanti jednotlivých dílů jsou autorizované osoby,…“

  pan Jaroslav Keprt (zpracovatel technologické části) není v registru autorizovaných osob ČKAIT
  paní Wastlová (zpracovatel požárně bezpečnostního řešení) není v registru autorizovaných osob ČKAIT

  podle platných zákonů musí všechny díly projektové dokumentace zpracovat AUTORIZOVANÁ OSOBA

  mimochodem pan ing.Žák asi ty zákony ani nečetl , protože sám postupoval v jejich rozporu a neoznačil své dokumenty odpovídajícím způsobem které mu zákony a vyhlášky ukládají

  kdo nevěří , ať se podívá na http://www.ckait.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kauza sterilizace

So Zář 4 , 2004
Humpolečtí protestují proti výstavbě sterilizačního provozu Vydáno dne 30.8.2004 na serveru ekolist.cz

You May Like

Témata