úklid chodníků, aneb co by měl znát každý občan

část 1 ze 2

V Humpolci tuto problematiku jasně stanovuje a vysvětluje obecně platná Vyhláška
Města Humpolec č. 7/97/MR o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve
schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací v obvodu Města Humpolec a jeho místních
územně odloučených částí.
Tuto vyhlášku můžete nalézt na internetových
stránkách MěÚ Humpolec
, bohužel bez příloh. Dovoluji si vybrat z devíti
stránek A4 několik zajímavých informací pro obyčejného občana města. Jak se
starat o chodník/komunikaci, která nám patří, popř. náleží k domu, kde bydlíme:

Každý z nás je "uživatel místních komunikací" a máme také
povinnosti:
– přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
– při chůzi po chodnících a komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost
stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, apod.)
– při chůzi po chodníku využívat té části, která je posypána posypovým materiálem
– při přecházení komunikací používat především označené přechody

Pokud jsme vlastníky nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní
komunikací, jsme povinni při odstraňování resp. zmírňování závad ve schůdnosti
na přilehlém chodníku:
– v noci provádět neprodleně odstranění sněhu a posyp chodníku, v případě, že
došlo ke změnám ve schůdnosti. Během dne jsme povinni provést tyto práce "bez
zbytečných odkladů".
– jako posypový materiál používat pouze písek, který je k zakoupení v Technických
službách Humpolec, s posypem se začíná až po přiměřeném odstranění sněhu, posyp
chemickými materiály je vyloučen!
– "dopravně důležité chodníky" udržovat v celé jejich délce a šířce,
ostatní chodníky pouze v šíři 1,5 m.
Pokud jsme pouhými nájemníky, potom bychom se měli starat, jak vlastník našeho
domu stanovil plnění výše uvedených povinností.
– zajištění finančních prostředků na provádění zimní údržby
– uzavření smluv s dodavateli prací zimní údržby a kontrola včasnosti a kvality
– spravedlivé střídání nájemníků, rozpisy služeb na úklid sněhu a posyp chodníků,
jasné stanovení rozsahu, prostředky pro plnění, jejich kvalitu, množství apod.

Ostatní chodníky a přechody pro chodce na silnicích má za povinnost udržovat
Správce místních komunikací (Technické služby Města Humpolec). Tato povinnost
je stanovena tzv. "Plánem zimní údržby místních komunikací", který
je pro příslušné odbobí schválen Městskou radou v Humpolci.

V článku 3 výše uvedené vyhlášky je pamatováno i na kontrolu povinností,
které tato vyhláška stanovuje. Kontrolovat mohou:
– pracovníci pověřeného odboru Městského úřadu v Humpolci (Odbor místního hospodářství
– pan Jůzl)
– orgán státního dozoru podle § 41 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
– občané pověření Městskou radou výkonem kontrolní činnosti podle zákona č.
367/1990 Sb., o obcích v platném znění

Plán zimní údržby a terminologie
– zmírňuje závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, údržba
se zajišťuje s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickýcm možnostem
vlastníka
– protože v zimě nelze závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale pouze
zmírnit a není to možné okamžité na celém území obce, stanovuje priority údržby
(místní a časové)

Sjízdnost místních komunikací je takový stav, který umožňuje dle § 26,
odst. 6 zákona bezpečnou jízdu vozidel, přizpůsobenou stavebnímu a dopravně
technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se dle § 26 odst. 9 zákona
rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu
vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu komunikací a povětrnostním situacím a
jejich důsledkům.
Schůdnost místních komunikací je dle § 26 odst. 6 zákona takový stav
těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.
Závadou ve schůdnosti je dle § 26 odst. 7 taková změna ve schůdnosti,
kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Vlastníkem místních komunikací v územním obvodu města Humpolec a jeho
místních, územně odloučených částí je v souladu s ustanoveními § 9 odst. 3 zákona
Město Humpolec.
Správcem místních komunikací je fyzická nebo právnická osoba pověřená,
na základě smluvního vztahu, Městem Humpolec výkonem svých vlastnických práv
a povinností k místním komunikacím.
Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší
finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních
komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují
jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou
nemožnost zimní údržby.
Vlastník nemovitosti, který v zastavěném území obce hraničí se silnicí
nebo místní komunikací je fyzická nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat
nebo zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a odpovídá dle § 27
odst. 4 zákona za škody vzniklé uživatelům chodníku jejichž příčinou byla závada
ve schůdnosti.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího
roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto
plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se
závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé
situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací.
Zimní pohotovostí se rozumí pohotovostní služba určeného počtu pracovníků
v době od 03,00 hod. do 17,00 hod. následujícího dne s tím, že v případě trvání
nepříznivých klimatických podmínek tato služba s údržbou komunikací podle potřeby
pokračuje.

Čtěte dále:   Oprava za čtyřiadvacet milionů: na Okružní v Humpolci už brzy vyjedou frézy

– s odklízením sněhu mechanickými prostředky se začíná v době, kdy vrstva napadlého
sněhu dosáhne 5cm, při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje
– správce udržuje komunikace mechanizací 24 hodin, ruční úklid sněhu a posyp
se provádí na místech, které jsou pro mechanizaci nepřístupné za denního světla,
v noci pouze na řádně osvětlených místech
– časový limit pro zahájení odstraňování sněhu, resp. posypu inertními materiály
pro zmírnění závad kluzkosti:
v pracovní době do 30min. od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5cm,
resp. že se zhoršila sjízdnost/schůdnost
v době mimopracovní při pohotovosti do 60min. od zjištění, že vrstva napadlého
sněhu dosáhla 5cm, resp. že se zhoršila sjízdnost/schůdnost

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

úklid chodníků, aneb co by měl znát každý občan

Út Led 7 , 2003
část 2 ze 2 Čtěte dále:   Umělá inteligence - o Humpolci

You May Like

Témata