Usnesení z 18. schůze Rady města Humpolec ze dne 21. 4. 2004

477.


Rada města


schvaluje  výměnu obecních bytů č. 21 o vel. 3+1 v ul. Lužická 1237 v Humpolci, v užívání p. Jaromila Hejla, za obecní byt č. 11 o vel. 3+1 v ul. Na Rybníčku 1326, Humpolec, v užívání p. Františka Dvořáka. 


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: uskutečnění výměny do 30. 7. 2004


 


478.


Rada města


schvaluje ukončení nájemní smlouvy k pozemkové parcele KN č. 803/3 o výměře 371 m2 v katastrálním území Humpolec s manželi Bulínovými dohodou ke dni 1. 5. 2004.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1. 5. 2004


 


479.


Rada města bere na vědomí jmenování paní Ivy Vacatové, pracovnice odboru tajemníka MěÚ Humpolec do funkce tajemníka Bezpečnostní rady města Humpolec.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník


Termín: od 1. 5. 2004


 


480.


Rada Města


a)  schvaluje   závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci:  Stavební úpravy v domě čp. 53 v Krasoňově,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Martin Jelínek


Komorovice 61


396 01 Humpolec


    a to za cenu  nejvýše  přípustnou 396.032,- Kč vč. DPH, termín realizace: 22. 4.- 6. 6. 2004,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  uzavření smlouvy o dílo 22.4.2004    


 


481.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce sociálního zařízení – Smuteční obřadní síň v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Ota Hanousek


Na Rybníčku 1325


396 01  Humpolec


    a   to  za  cenu nejvýše  přípustnou  421.892,– Kč  bez  DPH.   K  této  ceně  bude  přičteno 


    příslušné DPH platné v době realizace. Termín realizace: 15. 6. – 15. 9. 2004.


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavení smlouvy o dílo 22. 4. 2004


 


482.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava fasády na budově čp. 300 v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele této akce nabídku firmy


První humpolecká stavební s.r.o.


Na Závodí 160


396 01  Humpolec


a ukládá s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo za cenu nejvýše přípustnou ve výši 764.083,– Kč vč. DPH,


c)  ukládá splnit veškeré další podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb. v platném znění.


Odpovědnost: Marie Rojková, vedoucí OVV


Termín: c) 23. 4. 2004


 


483.


Rada města


souhlasí s použitím znaku Města Humpolec k jeho umístění na důstojném místě skříně nových varhan, které budou instalovány a dne 25. 9. 2004 slavnostně vysvěceny v kostele Sv. Mikuláše v Humpolci. Souhlas se vydává na základě žádosti pna  Stanislava Kotyzy, v ČR bytem Panský vrch 1020, Humpolec.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


484.


Rada města


a)  schvaluje pronájem části pozemkové parcely KN č. 2520/6 o výměře cca 2 m2 v katastrálním území Humpolec firmě DARUMA spol. s.r.o. Zelinářská 10, Plzeň, IČO 16736842 za cenu dle Vyhlášky č. 5/2003/ZM ve výši 1 200,– Kč ročně,


b) ukládá uzavřít nájemní smlouvu po dobu 10 let.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 7. 5. 2005


 Mgr. Jiří Kučera
starosta města


Ing. Tomáš Křišťan                                                               
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta                                                                         

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Plastikové krávy se valí do Prahy

St Kvě 5 , 2004
477. Rada města schvaluje  výměnu obecních bytů č. 21 o vel. 3+1 v ul. Lužická 1237 v Humpolci, v užívání p. Jaromila Hejla, za obecní byt č. 11 o vel. 3+1 v ul. Na Rybníčku 1326, Humpolec, v užívání p. Františka Dvořáka.  Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH Termín: uskutečnění výměny do 30. 7. 2004   […]

Témata