Návrh změny územního plánu č. 1

Návrh na změnu územního plánu města Humpolec.

Humpolec

územní plán
města

Změna č. 1

návrh

TEXTOVÁ
ČÁST

výkresová
část

Zpracovatel
: Pořizovatel
:

Ing. arch. Milič Maryška Město
Humpolec

Letohradská 3/369 v přenesené působnosti na :

170 00 Praha 7 Městský
úřad v Humpolci

stavební
úřad

říjen 2004IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název územně plánovací dokumentace (ÚPD) Humpolec – Změna č. 1 ÚPO

*
Druh ÚPD : Změna
ÚPO

(
ÚPO – Územní plán obce )

*
Stupeň ÚPD : Návrh

Pořizovatel : Město
HUMPOLEC

v přenesené
působnosti na

Městský
úřad v Humpolci, stavební úřad

Horní
náměstí 300

396
01 Humpolec

Nadřízený orgán územního plánování : Krajský
úřad kraje Vysočina

Odbor
územního plánování

a stavebního řádu

Žižkova
57

587
33 Jihlava

Zhotovitel : Ing.
arch. Milič Maryška

Letohradská
3 / 369

170
00 Praha 7

IČ :
16125703

Číslo
autorizace : 00401

Číslo zakázky : 03
– 2004

Datum : říjen
2004SEZNAM DOKUMENTACE

Textová část

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE str.

( hlavní cíle řešení, zhodnocení průběhu prací,
vyhodnocení splnění zadání )
5

B. ŘEŠENÍ ZMĚNY
územního plánu

1. Vymezení a charakteristika
území
5

2. Předpoklady rozvoje města
a okolních sídel 6

3. Návrh urbanistické
koncepce
6

4. Členění území
8

5. Limity využití území 9

6. Veřejně prospěšné stavby
9

7. Ochrana památek 10

8. Ochrana obyvatel 10

9. Lesy, vyhodnocení vlivu na
lesní půdní fond 11

10. Zemědělství – vyhodnocení
vlivu na zemědělský půdní fond 11

11. Doprava 13

12. Technická infrastruktura 13

c. návrh změny
závazné části 14

Výkresová část:

A1
Komplexní urbanistický návrh – lokalita A 1 : 5
000

A2
Komplexní urbanistický návrh – lokalita C 1 : 5 000

A3
Komplexní urbanistický návrh – lokalita D 1 : 5 000

A4
Komplexní urbanistický návrh – lokalita E 1 : 5 000

A4a – Stávající stav ÚPO –
lokalita E 1
: 5 000

B1
Širší vztahy – lokalizace změn ( A, C, D, E, F ) 1
: 50 000

C1
Zemědělský půdní fond – lokalita C 1
: 5 000

C2
Zemědělský půdní fond – lokalita D 1
: 5 000

C3
Zemědělský půdní fond – lokalita E 1
: 5 000

D1
Veřejně prospěšné stavby – lokalita F 1
: 5 000

S1
Fotodokumentace, stávající stav – lokality ( A, C, D, E )textová
Část

A. ZÁKLADNÍ
ÚDAJE

( hlavní cíle řešení, zhodnocení
průběhu prací, vyhodnocení splnění zadání )

Hlavní
cíle řešení

Územní
plán je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který se vyjadřuje
k možnostem využívání území, reguluje investiční a stavební aktivity
v území, formuluje nabídku podnikatelských aktivit ve městě v souladu
s oprávněnými požadavky obyvatel a usměrňuje rozvoj a obnovu města
v předem promyšlených postupných krocích.

Cílem
řešení Změny č. 1 Územního plánu města Humpolce (dále ÚPO – územní plán
obce) je umožnění rozvoje města
změnou využití ploch ve čtyřech lokalitách a zapracování jedné lokality do
seznamu veřejně prospěšných staveb. Přitom je nezbytné zabezpečit trvalý soulad
všech hodnot v území, ať se jedná o hodnoty přírodní, civilizační nebo
kulturní. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení rozvoje je přitom brán na péči o
životní prostředí a ochranu přírody.

Do
územně plánovací dokumentace je ve čtyřech lokalitách ( A, C, D, E )
zapracován návrh změn ve stanoveném funkčním využití ploch. Návrh změny využití
v lokalitě B byl vyjmut již ze zadání Změny č. 1 na základě nesouhlasného
stanoviska dotčených orgánů státní správy a není tudíž ani součástí návrhu
Změny č. 1 ÚPO Humpolec.

V jedné lokalitě
( A ) je navržena změna ve stávajícím zastavitelném území, ve dvou
lokalitách se jedná o rozšíření zastavitelného území ( C, D ) a
v jedné rozšíření vodních ploch ( E ) a lokálního biocentra. Plocha
lokalitě F je navržena na zapracování do seznamu veřejně prospěšných staveb. V závěru,
části C dokumentace Změny č. 1 je zapracován návrh změny vyhlášky o
závazné části ÚPO.

Zhodnocení
průběhu prací

Územní plán města Humpolce (dále
ÚPO) byl schválen zastupitelstvem města Humpolce dne 23. 10. 2002.
Vyhláška města Humpolce č. 8/2002/ZM o závazné části ÚPO vešla
v platnost dne 31. 10. 2002. O pořízení Změny č. 1 ÚPO rozhodlo
zastupitelstvo města.

Návrh Zadání Změny č. 1
ÚPO Humpolec byl řádně projednán podle § 20 stavebního zákona. Zadání Změny č. 1
ÚPO Humpolec bylo schváleno zastupitelstvem města Humpolce dne 29. září 2004.

Vyhodnocení
splnění zadání

Návrh
řešení vychází ze schváleného Zadání Změny č. 1 ÚPO a splňuje jeho
požadavky. Není v rozporu s konceptem územního plánu velkého územního celku (ÚPnVÚC).

Návrh Změny
č. 1 ÚPO Humpolec (dále Změny č. 1) je zpracován podle § 22 a §
31 zákona 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního
zákona) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 vyhlášky 135/2001
Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

Vzhledem
k jednoduchosti řešených změn bylo v souladu se zadáním Změny č. 1
ÚPO podle § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. (stavebního zákona) a podle § 17,
odst. 1 a 2 vyhlášky č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci upuštěno od zpracování konceptu Změny č. 1 ÚPO.b. řešení Změny územního plánu

1. vymezení a Charakteristika území

Změna č. 1 ÚPO Humpolec se
týká pěti lokalit ( A, C, D, E, F )
ve správním území města Humpolce. Tři lokality ( A, E, F ) leží v katastrálním území (dále k.ú.) Humpolec a
po jedné v k.ú. Plačkov ( C )
a v k.ú. Krasoňov ( D ).

A – Humpolec – pozemky
p.č. 461/1, 462/1, 640/1, 434/3 a navazující p.č. 640/2

v k.ú.Humpolec
; současně zastavěné území

Pozemky jsou situovány na
jihozápadním okraji města Humpolce u železničního nádraží. Pozemky jsou
přístupné z přilehlé komunikace (silnice III/12924) a přímo sousedí
s průmyslovou zónou města.

C – Plačkov – pozemky
p.č. 406/2, 407 a navazující sousední p.č. 406/1

v k.ú.
Plačkov ; mimo současně zastavěné území

Pozemky jsou situovány na jižním
okraji sídla (místní části) Plačkov u fotbalového hřiště a rybníka. Přístupné
jsou z místní komunikace.

D – Krasoňov – pozemek
p.č. 732/22

v k.ú.
Krasoňov ; mimo současně zastavěné území

Pozemek je situován
v chatové rekreační oblasti jihozápadně od sídla (místní části) Krasoňov.
Přístupný je z účelové komunikace z Krasoňova

E – Humpolec –
Humpolecké Hadiny – pozemky p.č. 1589/5, 1589/2, 2526/4, 1609/9,
2527/18, 2527/172527/16, 2527/15, 1595/19, 1595/18, 1595/16, 1595/15, 1595/1,
537/3, 1594/2, 1594/1 a pozemky navazující sousední

v k.ú.
Humpolec ; mimo současně zastavěné území

Pozemky jsou situovány v údolní
nivě Pstružného potoka severně od města Humpolce. Zahrnují rozsáhlé území od
Hadin až po Dusilov.

F – Humpolec – pozemky
nemocnice + přilehlý pozemek p.č.2003/1

v k.ú.
Humpolec ; současně zastavěné území

Pozemky jsou situovány na
východním okraji města Humpolce. Zahrnují objekty nemocnice a přilehlé pozemky
vyhrazené zeleně zahrad a parků.

Polohy
jednotlivých lokalit ve vztahu k širšímu okolí jsou přehledně znázorněny
na výkresu B1 „Širší vztahy – lokalizace změn“.

Fotodokumentace
současného stavu řešeného území jednotlivých lokalit navržených na změnu
využití ( A, C, D, E ) je
znázorněna na výkresu S1 „Fotodokumentace, stávající stav“.

Jednotlivé
lokality s plochami navrženými na změnu využití ( A, C, D, E ) a navrženými na zařazení do
seznamu veřejně prospěšných staveb ( F ) jsou graficky přehledně
vyznačeny ve výkresové části dokumentace Změny č. 1 ÚPO Humpolec.2. předpoklady rozvoje města a okolních sídel

Město
Humpolec mělo v celém svém správním území ke dni 1. 3. 2001 ( celostátní
sčítání obyvatelstva) 10 979 trvale bydlících obyvatel. Z toho
vlastní město Humpolec mělo 9 094 obyvatel a okolní sídla – místní části
1939 obyvatel. Návrh ÚPO z roku 2002 předpokládá, že v návrhovém
obdobím do roku 2020 by mohl činit nárůst obyvatelstva 20%, což znamená, že by
mohl dosáhnout počet trvale bydlících obyvatel až 13 000 v celém správním
území. Tomuto počtu odpovídá nabídka všech rozvojových (zastavitelných) ploch
vymezená v návrhu ÚPO a zahrnutá do návrhového období (plochy ve výhledu
nejsou započteny).

Návrh
Změny č. 1 ÚPO Humpolec nemá vliv na celkovou koncepci rozvoje města
Humpolce a okolních sídel (místních částí) ve správním území Humpolec, jelikož
se jedná pouze o několik dílčích změn ve stanoveném funkčním využití ploch.

Dvě lokality (B, C) se budou
týkat využití území pro bydlení – stavbu rodinných domů, což povede ke
zkvalitnění bytového fondu ve správním území Humpolec. Rozšíření ploch pro
bydlení v návrhu Změny č. 1 ÚPO může činit nárůst obyvatel cca o 30
osob. Ostatní plochy se týkají nebytového využití.

3. návrh URBANISTICKÉ KONCEPCE

Návrh Změny č. 1 ÚPO Humpolec
povede k posílení sféry bydlení a podnikatelských aktivit, které mohou mít
kladný vliv na další rozvoj města a okolních sídel (místních částí) ve správním
území. Návrh vymezuje ve všech řešených lokalitách s plochami navrženými
na změnu současně zastavěné území a stanovuje nové zastavitelné území – určené
k zástavbě.

Na řešení Změny č. 1 ÚPO
Humpolec se v současné době nevztahuje žádný územní plán velkého územního
celku ( ÚPnVÚC ), tzv. žádná „vyšší“ územně plánovací dokumentace.
Územní plán velkého územního celku kraje Vysočina ( ÚPnVÚC Vysočina )
se v současné době pořizuje, Zadání ÚPnVÚC Vysočina bylo schváleno
dne 17. června 2003.

V jedné lokalitě ( A )
je navržena změna ve stávajícím zastavitelném území, ve dvou lokalitách se
jedná o rozšíření zastavitelného území ( C, D ) a v jedné
rozšíření vodních ploch ( E ) a lokálního biocentra.

Jednotlivé lokality ( A, C,
D, E ) s plochami navrženými na změnu jsou přehledně graficky
vyznačeny na příslušných hlavních výkresech A1 až A4 – „Komplexní
urbanistický návrh“ v měřítku 1 : 5000.

A – Město Humpolec – Změna
v současně zastavěném území, k.ú. Humpolec

*
původní návrh ÚPO – Smíšené městské území

Sady
a zahrady

*
stávající stav – Smíšené městské území +
zahrada

*
návrh změny – Výroba, sklady

(Průmyslová
výroba, sklady)

Nerušící výroba,
obchod a služby

(podnikání,
živnostenské provozy, sídla firem)

Plocha navržená na změnu využití
leží v současně zastavěném území. Přímo sousedí s průmyslovou zónou
města a je přístupná z přilehlé komunikace (silnice III/12924).

Návrh Změny č. 1 ÚPO v lokalitě
A rozšíří zónu průmyslové výroby a podnikatelských aktivit a zónu obchodu a
služeb.

Stávající objekt na nároží
(původně hotel – stavba pro ubytování a stravování) zařazený ve stávajícím ÚPO
do zóny „Smíšeného městského území“ je v důsledku rozšíření průmyslové
zóny v sousedství zařazen do zóny „Nerušící výroba, obchod a služby“
s možností umístění kancelářských prostorů a případně i služebního bytu
v patře domu.

Stávající kvalitní vzrostlá
zeleň (stromy) musí být zachována a chráněna.

C – Plačkov – místní
část – Změna mimo současně zastavěné území, k.ú. Plačkov

*
původní návrh ÚPO – Orná půda

(neurbanizované
území)

*
stávající stav – Orná půda ,louka

*
návrh změny – Bydlení čisté

(
zástavba rodinnými domy )

*
návrh změny – Sady a zahrady

(
samostatné v sídle i mino sídlo )

Plocha navržená na změnu využití
leží mimo současně zastavěné území. Pozemky jsou přístupné z přilehlé
místní komunikace vedoucí na okraji stávající zástavby.

V návrhu Změny č. 1
ÚPO je jižní okraji místní části Plačkov řešen komplexně. Do zastavitelného
území pro zástavbu rodinnými domy je navržena severní část řešeného území u stávající
místní komunikace a jižní část řešeného území na okraji zástavby (navazující na
volnou krajinu) je navržena pro využití na sady a zahrady.

Sady a zahrady mohou přímo
navazovat (být součástí) na novou zástavbu nebo mohou být samostatné na nově
oddělených parcelách. Nově oddělené parcely budou mít minimální velikost 1200 m2 a musí být přístupné z místní komunikace.

Podél
břehu Plačkovského rybníka bude vymezena účelová nebo místní komunikace (min. šířka
5 m) za účelem přístupu na navazující pozemky západně od lokality a za
účelem správy vodního toku a vodní plochy rybníka. V náběhu litorální zóny
louky v blízkosti rybníka (VKP ze zákona) je ponecháno nezastavitelné
území – louka.

Čtěte dále:   Uzavírka pro dopravu v úseku ulice Hálkova

D – Krasoňov – místní
část – Změna mimo současně zastavěné území, k.ú. Krasoňov

*
původní návrh ÚPO – Louky a pastviny

(neurbanizované
území)

*
stávající stav – Louky a pastviny

*
návrh změny – Individuální rekreace

(
rekreační zástavba – chaty )

Plocha
navržená na změnu využití leží mimo současně zastavěné území. Pozemky jsou
přístupné z přilehlé účelové komunikace z Krasoňova.

Pro
jeden rekreační objekt se stanovuje maximální zastavěná plocha 80 m2. Zastavěná plocha všech staveb (včetně zpevněných ploch) nesmí přesáhnout 20%
plochy pozemku. Objekty budou přízemní s možným využitelným podkrovím.

E – Humpolecké Hadiny
– Změna mimo současně zastavěné území, k.ú. Humpolec

*
původní návrh ÚPO – Louky a pastviny

– Sport a rekreace – jezdecký
areál

– Vodní
plochy – stav ÚPO pouze část

*
stávající stav – Louky a pastviny

*
návrh změny – Vodní plochy

( vodní
nádrže, rybníky, ÚSES )

Plocha
navržená na změnu využití leží v údolní nivě Pstružného potoka severně od
města Humpolce. Zahrnuje rozsáhlé území od Humpoleckých Hadin až po Dusilov.

Ve
stávajícím schváleném ÚPO Humpolec je v této lokalitě navržena nová vodní
plocha. Návrh Změny č. 1 ÚPO představuje rozšíření vodní plochy na místě
původního rybníka. Větší rozloha vychází z konkrétního výškového zaměření
území.

Nová
nádrž vznikne v rámci revitalizace Pstružného potoka, který je v současné
době v daném úseku uměle regulován. Doplní se tak kaskáda rybníků na Pstružném
potoce podél východního okraje města. Louky jsou při revitalizovaném potoce
obtížně obhospodařovatelné. Plocha stávajícího vymezeného biocentra
( LBC ) je upravena tak, aby zahrnovala celou navrženou vodní plochu
včetně břehových porostů.

Vodní
plochy v lokalitě E nebudou využívány pro koupání ve volné přírodě.

4. členění území

1. Členění
území podle funkčního využití ploch :

V návrhu řešení Změny č. 1 ÚPO je území členěno podle
funkčního využití ploch stejně jako ve schváleném ÚPO.

2. Návrh
Změny č. 1 ÚPO se týká ploch s následující funkcí :

*
Výroba, sklady

*
Nerušící výroba, obchod a služby

*
Bydlení čisté

*
Sady a zahrady

*
Individuální rekreace

*
Vodní plochy5. limity využití úzeMí

Ochranná
pásma

V řešeném
území, v území dotčeném řešením Změny č. 1 ÚPO se nachází

a) ochranná
pásma silnic,

b) ochranné
pásmo železnice,

c) ochranná
pásma inženýrských sítí,

d) ochranná
pásma vodních toků a vodních ploch,

Návrh řešení Změny č. 1 ÚPO
veškerá ochranná pásma respektuje.

Stanovená
zátopová území

V řešeném území je není
stanoveno zátopové území.

Ochrana
ovzduší

Na úseku ochrany ovzduší se
musí respektovat a dodržovat práva a povinnosti vyplývající ze zákona
č. 86/2002 Sb., nařízení vlády č. 350/2002 Sb. –
354/2002 Sb., a vyhlášek MŽP č. 355/2002 Sb. – 358/2002 Sb.

Ostatní
limity – stávající

V řešeném území, v území
dotčeném návrhem řešení Změny č. 1 ÚPO nejsou :

1. vymezena
pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

2. ložiska
nerostných surovin.

6. Veřejně prospěšné stavby

V závazné části ÚPD
vymezuje schvalující orgán (zastupitelstvo města) veřejně prospěšné stavby.
Jedná se o stavby pro veřejně prospěšné služby a pro veřejně technické vybavení
území, podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí (stavby pro
zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich
čistění, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu,
apod.). Podle vyhlášky č. 135/ 2001 Sb. je vymezení veřejně prospěšných
staveb v textové části územních plánů všech stupňů základním obsahem ÚPD.
Vymezení veřejně prospěšných staveb je ve stavebním zákoně stanoveno proto, aby
pozemky, stavby a práva k nim bylo možné vyvlastnit pro účely výstavby.

Návrh Změny č. 1 ÚPO vymezuje
plochy pro veřejně prospěšné stavby v lokalitách E a F :

Lokalita F G2Vybavení města

Zástavba
se specifickou funkcí

(stávající
nemocnice a přilehlé pozemky vyhrazené zeleně)

Lokalita E Vodní plocha

(Vodní
nádrž včetně doprovodné zeleně zahrnuté do ÚSES – LBC)

Lokalita F s plochami
vymezenými pro veřejně prospěšné stavby je přehledně znázorněna na výkresu D1
„Veřejně prospěšné stavby“ v měřítku 1 : 5000.

Lokalita
E je na hlavním výkresu A4 a zahrnuje celé území vymezeného LBC.

V závěru,
části C dokumentace Změny č. 1 je zapracován návrh změny vyhlášky o
závazné části ÚPO. Navržené plochy pro veřejně prospěšné stavby budou zařazeny
v závazné části ÚPO (vyhlášky města) v příloze č. 2 – „Seznam veřejně
prospěšných staveb“.7.
ochrana kulturních památek

Změna č. 1 ÚPO nemá vliv na
celkovou koncepci ochrany kulturních památek. Veškerá činnost, která by mohla
vést k poškození nemovitých kulturních památek a jejich bezprostředního
okolí je nepřípustná.

Celé území obce lze považovat za
území s možnými archeologickými nálezy. Proto je nutné řídit se § 22
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

8. ochrana obyvatel

Požární
ochrana

Ve městě
Humpolci působí profesionální sbor hasičů. Hasičská zbrojnice je plně vybavena
a odpovídá požadavkům na požární ochranu města a spádového okolí. K zásobování
požární vodou slouží požární hydranty na městském vodovodu. Jako požární nádrže
slouží některé rybníky ve městě Humpolci a rybníky ve všech místních částech.
V případě velkého požáru jsou připraveny zasáhnout posily profesionální
sbory hasičů z okolních měst.

Návrhem řešení Změny č. 1 ÚPO
se nemění zásady požární ochrany města Humpolec. Zásobování požární vodou v řešených
lokalitách Změny č. 1 bude nadále zajišťováno podle příslušných platných
ČSN

* ČSN
73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou,

* ČSN
73 6639 Zdroje požární vody a koncepce zajištění přístupu ke stavbám,

* ČSN
73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

* ČSN
73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

Parametry
všech nových komunikací budou odpovídat požárním předpisům, ke všem objektům musí
být zajištěn příjezd požárních vozidel podle příslušných ČSN (ČSN 730802 –
Požární bezpečnost staveb). Příjezd a přístup požární techniky bude
v dotčených lokalitách zajištěn z místních stávajících a navržených
komunikací.

Civilní
ochrana

Pro potřeby zabezpečení ukrytí
obyvatelstva města Humpolec a přilehlých místních částí ve správním území má
městský úřad Humpolec zpracovaný Souhrnný plán ukrytí.

Požadavky na civilní ochranu,
které vyplývají z řešení změn územního plánu jsou pouze podkladem pro případné
úpravy souhrnného plánu ukrytí podle navrhovaného počtu obyvatel. Návrhem
řešení Změny č. 1 ÚPO se nemění zásady civilní ochrany.

Obrana
státu

Návrhem
řešení Změny č. 1 ÚPO nejsou dotčeny vojenské objekty a vojenská zařízení.9.
Lesy, VYHODNOCENÍ vlivu na lesní půdní fond

V návrhu Změny č. 1 ÚPO
nejsou navrženy žádné zábory stávajícího lesního půdního fondu. Lokality
navržené na změnu se netýkají ochranných pásmem lesa. Každá konkrétní činnost v ochranném
pásmu lesa musí být projednána s příslušným orgánem ochrany lesa.

10. ZEMĚDĚLSTVÍ – VYHODNOCENÍ vlivu na zemědělský půdní fond

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Vyhodnocení
kvality zemědělské půdy

Kvalita zemědělské půdy je
charakterizována bonitovanou půdně ekologickou jednotkou – BPEJ, ze které
vychází zařazení zemědělské půdy do pěti tříd ochrany. Vyhodnocení kvality
zemědělské půdy a její zařazení do tříd ochrany odpovídá Metodickému pokynu MŽP
České republiky č.j. OOLP/1097/96, ze dne 1.10. 1996, k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu, dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění zákona č.10/1993 Sb.

Kód
BPEJ, bonitovaná půdně ekologická jednotka, vyjadřuje soubor agronomicky
významných činitelů, které jsou charakteristické pro jednotlivé typy zemědělské
půdy. První číslice kódu BPEJ značí klimatický region. Druhá a třetí číslice
vyjadřuje hlavní půdní jednotku, čtvrtá je kód kombinace sklonitosti a
expozice. Pátá číslice označuje kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdního
profilu.

Vliv
celkové koncepce návrhu Změny č. 1 ÚPO na zábory zemědělské půdy

Celková
výměra záborů vyvolaných řešením návrhu Změny č. 1 ÚPO Humpolec činí
celkem činí 8,3200 ha. Všechny jsou mimo současně zastavěné území. Změna
kultury z louky na sady a zahrady v lokalitě C není ve vyhodnocení
záborů ZPF zahrnuta.

Jednotlivé
funkce mají na záboru zemědělské půdy následující podíl (ha) :

Bydlení čisté 1,5900 ha

Individuální rekreace 0,1500 ha

Vodní plochy 6,4900 ha

Komunikace 0,0900 ha

——————————————————————————–

celkem 8,3200 ha

Záborem
zemědělské půdy nedochází k porušení zemědělských účelových komunikací.
Největší část rozvojových ploch se dotkne zemědělské půdy s menší produkční
schopností. Všechny navržené zábory pro zástavbu (lokality C, D) navazují na
současně zastavěné území.

Zemědělská
příloha byla zpracována dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu a dle vyhlášky č. 13/1993 Sb. Kvalita zemědělské půdy byla
vyhodnocena dle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1097/96, ze dne 1.10.1996.

V grafické příloze (výkresy
č. C1, C2, C3) jsou zakresleny hranice BPEJ s příslušnými kódy BPEJ a třídou
ochrany zemědělské půdy.

Následující tabulka uvádí
jednotlivé lokality záboru zemědělské půdy :Tabulka VYHODNOCENÍ ZÁBORů ZPF pro jednotlivé
lokality

viz pŘÍloha11. doprava

Návrhem řešení Změny č. 1 ÚPO
se nemění celková základní koncepce dopravy schváleného ÚPO. Změna č. 1
nemá zásadní vliv na silniční síť a síť místních komunikací.

V grafické části jsou
vyznačena čísla komunikací. Ochranná pásma silnic II. III. třídy jsou stanovena
na 15 m od osy komunikace. Ochranná pásma silnic nejsou graficky vyznačena
(měřítko, přehlednost).

Všechny
lokality určené k zástavbě jsou přístupné z přilehlých danému účelu
vyhovujících komunikací. Ve všech lokalitách musí být splněny podmínky zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v jeho platném znění.

12. technická infrastruktura

Návrhem řešení Změny č. 1 ÚPO
se nemění koncepce technického vybavení a nakládání s odpady na území města Humpolec
udaná ve schváleném územním plánu – ÚPO. Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma
stávajících sítí (vodovody, kanalizace, elektrická vedení, plynovody, sdělovací
kabely, apod.) musí být respektovány a chráněny.

Elektrická energie

Zástavba
v lokalitách A, C, D, F bude připojena buď přímo nebo po posílení ze stávající
distribuční sítě NN 0,4kV.

V lokalitě
C bude zásobování elektrickou energií pro novou obytnou zástavbu zajištěno ze
stávající distribuční sítě NN 0,4kV nebo v případě vyšších požadavků na
odběr z nové TS na východním okraji sídla podle schváleného ÚPO.

Vodovod

Nové
stavby musí mít vyřešeno zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu nebo
ze studní v sídlech, kde není veřejný vodovod vybudován. Zásobování pitnou
vodou v samotném městě Humpolec (lokalita A) musí být u nových staveb řešeno
napojením na veřejný vodovod města.

Kanalizace

Nové stavby musí mít vyřešenu
nezávadnou likvidaci odpadních vod a likvidaci odpadů podle zákona č. 125/1997
sb. o odpadech. Likvidace odpadních vod v samotném Humpolci (lokalita A) musí
být u nových staveb řešena napojením na veřejnou kanalizaci a ČOV města.

V lokalitě
C (Plačkov) a D (Krasoňov), kde chybí v současné době možnost napojení na
veřejnou kanalizaci a ČOV musí být zástavba odkanalizována do žump na vyvážení.
Po vybudování veřejné kanalizace s ČOV v Plačkově musí být na ni všechny
nové stavby napojeny a stávající stavby vybavené žumpami přepojeny.

U nových
staveb musí být zajištěna bezškodné likvidace nárůstu dešťových vod
v místě a v návazných vodních tocích.

Telekomunikace

V území
je nutno postupovat v souladu se zákonem o telekomunikacích č. 151/2000 Sb.,
trasy telekomunikačních zařízení respektovat, event. navrhnou jejich ochranu a
v krajním případě včas zajistit jejich přeložení (na náklady investora
nové výstavby).C. návrh změny závazné části

Změnou
č. 1 ÚPO nedochází ke změně závazné části ÚPO. Navržené členění a využití
ploch je zpracováno v souladu se stávající vyhláškou města č. 8/2002/ZM
o závazné části ÚPO Humpolec (platí stejné regulativy). Návrh změny závazné
části zní :

VYHLÁŠKA
města HumpolCE

č. ………..

Posted in Informace z městského úřadu

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Dívka z Humpolce se zúčastní finále Miss Vysočiny 2006

Čt Dub 13 , 2006
Příjmení Závišková je snad v Humpolci nějak předurčeno k tomu, aby dívky nosící toto jméno zazářily mezi všemi krásnými ženami Vysočiny. Tak se například před dvěma roky stala druhou vicemiss Vysočiny 2004 slečna Andrea Závišková z Humpolce. Letos se bude snažit obhájit čest Humpolce osmnáctiletá – tentokráte ANETA ZÁVIŠKOVÁ. Čtěte […]

You May Like

Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP

Témata