Usnesení z 18. schůze Rady města Humpolec ze dne 21. 4. 2004

477.


Rada města


schvaluje  výměnu obecních bytů č. 21 o vel. 3+1 v ul. Lužická 1237 v Humpolci, v užívání p. Jaromila Hejla, za obecní byt č. 11 o vel. 3+1 v ul. Na Rybníčku 1326, Humpolec, v užívání p. Františka Dvořáka. 


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: uskutečnění výměny do 30. 7. 2004


 


478.


Rada města


schvaluje ukončení nájemní smlouvy k pozemkové parcele KN č. 803/3 o výměře 371 m2 v katastrálním území Humpolec s manželi Bulínovými dohodou ke dni 1. 5. 2004.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1. 5. 2004


 


479.


Rada města bere na vědomí jmenování paní Ivy Vacatové, pracovnice odboru tajemníka MěÚ Humpolec do funkce tajemníka Bezpečnostní rady města Humpolec.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník


Termín: od 1. 5. 2004


 


480.


Rada Města


a)  schvaluje   závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci:  Stavební úpravy v domě čp. 53 v Krasoňově,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Martin Jelínek


Komorovice 61


396 01 Humpolec


    a to za cenu  nejvýše  přípustnou 396.032,- Kč vč. DPH, termín realizace: 22. 4.- 6. 6. 2004,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  uzavření smlouvy o dílo 22.4.2004    


 


481.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce sociálního zařízení – Smuteční obřadní síň v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Ota Hanousek


Na Rybníčku 1325


396 01  Humpolec


    a   to  za  cenu nejvýše  přípustnou  421.892,– Kč  bez  DPH.   K  této  ceně  bude  přičteno 

Čtěte dále:   Přerušení dodávky el. energie 8. 3. 2023

    příslušné DPH platné v době realizace. Termín realizace: 15. 6. – 15. 9. 2004.


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavení smlouvy o dílo 22. 4. 2004


 


482.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava fasády na budově čp. 300 v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele této akce nabídku firmy


První humpolecká stavební s.r.o.


Na Závodí 160


396 01  Humpolec


a ukládá s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo za cenu nejvýše přípustnou ve výši 764.083,– Kč vč. DPH,


c)  ukládá splnit veškeré další podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb. v platném znění.


Odpovědnost: Marie Rojková, vedoucí OVV


Termín: c) 23. 4. 2004


 


483.


Rada města


souhlasí s použitím znaku Města Humpolec k jeho umístění na důstojném místě skříně nových varhan, které budou instalovány a dne 25. 9. 2004 slavnostně vysvěceny v kostele Sv. Mikuláše v Humpolci. Souhlas se vydává na základě žádosti pna  Stanislava Kotyzy, v ČR bytem Panský vrch 1020, Humpolec.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


484.


Rada města


a)  schvaluje pronájem části pozemkové parcely KN č. 2520/6 o výměře cca 2 m2 v katastrálním území Humpolec firmě DARUMA spol. s.r.o. Zelinářská 10, Plzeň, IČO 16736842 za cenu dle Vyhlášky č. 5/2003/ZM ve výši 1 200,– Kč ročně,


b) ukládá uzavřít nájemní smlouvu po dobu 10 let.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 7. 5. 2005


 Mgr. Jiří Kučera
starosta města


Ing. Tomáš Křišťan                                                               
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta                                                                         

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Plastikové krávy se valí do Prahy

St Kvě 5 , 2004
Cowparade – kulturní happening letos zavítá do Prahy Čtěte dále:   Vánoční otevírací doba infocentra

You May Like

Témata