Zažádejte si o dotace

Vyhlášení zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou dotací z rozpočtu Města Humpolec

Zastupitelstvo města Humpolec

Vyhlášení

zahájení řízení o poskytování prostředků
na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou dotací
z rozpočtu Města Humpolec

Zastupitelstvo
města Humpolec na svém 21. zasedání dne 14. prosince 2005 svým usnesením
č. 507 rozhodlo o vyhlášení zahájení řízení o poskytování prostředků na
podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou dotací z
rozpočtu Města Humpolec. O dotace mohou požádat fyzické a právnické osoby (dále
jen žadatelé) na podporu kulturních, sportovních a veřejně prospěšných aktivit
s prokazatelným přínosem pro rozvoj občanů a prezentaci města Humpolec.
Subjekty zřizované Městem Humpolec tj. příspěvkové organizace města, resp.
organizace napojené na jejich rozpočet, mohou žádat o dotaci pouze
prostřednictvím svého zřizovatele, a to v době schvalování rozpočtu dané
organizace. Dotace se poskytuje v souladu s ustanoveními zákona č. 128
/ 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění.

Žadatelem může být :

· Fyzická a právnická osoba se sídlem na území Města Humpolec

· Fyzická a právnická osoba se sídlem v ČR pořádající
akci na území města Humpolec

Řízení
o dotacích navazuje bezprostředně na schválení rozpočtu Města Humpolec a
v jeho rámci mohou být rozdělovány následující rezervy určené na
poskytování dotací.

a) Podávání žádostí

(1)
Žadatel předloží žádost o dotaci na předepsaném tiskopise,
s vyplněnými základními údaji. Formulář žádosti lze vyzvednout na
podatelně městského úřadu v Humpolci, u vedoucích jednotlivých odborů městského
úřadu nebo je přístupný ke stažení na internetové adrese města. Vyplněný
formulář předá žadatel osobně na podatelnu městského úřadu,
nebo zašle poštou nebo v elektronické podobě na adresu
Městský úřad v Humpolci, Horní náměstí 300,
396 22 Humpolec, resp. úrad@mesto-humpolec.cz. Žádosti, které
nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebo budou nesprávně či neúplně
vybaveny nebudou Finančním výborem ( FV ) projednávány a budou neprodleně
žadateli vráceny.

(2)
Žádost je přijata k projednání, pokud obsahuje všechny požadované
náležitosti, a
to především :

·
Přesný název žadatele v souladu
s evidencí v příslušných registrech

·
Podpis oprávněnou osobou

·
Přesný název akce se specifikací účelnosti
projektu a prospěšnosti pro město

· Podrobná kalkulace příjmů a výdajů s vyčíslením
ztrátovosti akce

· U žádostí o dotaci v úhrnné částce nad 10
tis. Kč musí být doložen propočet prokazující ztrátovost
způsobenou vlastním charakterem
dotované akce či ztrátového provozu

· Vyjádření k realizaci projektu od příslušného
vedoucího odboru Městského úřadu v Humpolci – správce oddílu rozpočtu,
z jehož bude dotace čerpána

· Žadatel předložil při první žádosti „doklady o existenci“ (
Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, zaregistrovanou smlouvu
o občanském sdružení, stanovy, zakládací listinu apod. )

· U neziskových organizací doklad o tom, že je tato
zaregistrována v databázi neziskových organizací.

Žadatelé o dotaci mohou podat své žádosti s doručením
na podatelnu nebo internetovou adresu města nejpozději dne 17. února 2006. Na
později podané žádosti nebude brán zřetel a nebudou určeným FV
projednány.

b) Vyhodnocení žádostí

(1)
Po shromáždění žádostí o poskytnutí dotací posoudí Finanční výbor Zastupitelstva
města Humpolec (dále jen FV ) všechny žádosti o dotace a doporučí konkrétní
výši finančních prostředků pro schválení do jednání Zastupitelstva města. FV
předá Zastupitelstvu města návrh na přidělení dotací na nejbližším zasedání Zastupitelstva
města.

(2)
Zastupitelstvo města zařadí vyhodnocení žádostí o dotace na své nejbližší
zasedání po vyhodnocení FV.
Mgr. Jiří Kučerastarosta

Ing.Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Aktuální zpráva pro řidiče

St Led 18 , 2006
Vyhlášení zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou dotací z rozpočtu Města Humpolec Zastupitelstvo města Humpolec Vyhlášení zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou dotací z rozpočtu Města Humpolec Zastupitelstvo města Humpolec na svém 21. zasedání […]

Témata