25. zasedání rady, 19. 1. 2005

Usnesení z 25. schůze Rady města Humpolec, ze dne 19. 1. 2005.

ebanka.cz648.

Rada města

a)
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. a 24. schůze rady
města,

b) ukládá
sledovat následující váznoucí usnesení č.: 393, 447, 516, 517, 555, 583, 584,
587, 588, 608, 611, 612, 615, 639, 640.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

649.

Rada města

schvaluje použití
finančních prostředků ve výši 2.160,– Kč z fondu odměn Základní školy
Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov na pokrytí překročení limitu prostředků
na platy v roce 2004.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská

650.

Rada města

a)
ruší usnesení č. 488
z 12.5. 2004

b)
schvaluje použití finančních prostředků
z investičního fondu Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres
Pelhřimov na financování
těchto akcí:

l. výměna oken a
zateplení fasády I. stupně ZŠ ve výši 1.170.339,–

2. výměna nevyhovujícího
osvětlení ve výši 341.824,–

3. doplnění otopné
soustavy ve výši
277.508,– Kč

Celkem
1.789.671,– Kč

Rada města

a)
ruší usnesení č. 543 b)
z 8.9.2004

b)
schvaluje použití finančních
prostředků z investičního fondu Základní školy Humpolec, Hálkova 591,
okres Pelhřimov ve výši 160.000,– Kč na financování investic : nákup kopírky
ve výši 119.928,– Kč a úhrada investičních výdajů
(zpracování projektové dokumentace a zajištění
stavebního dozoru) v souvislosti s probíhající investicí zateplení
budovy I. stupně ZŠ
ve výši 40.072,–
Kč.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO


Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova, Humpolec

651.

Rada města

a)
schvaluje záměr převzetí
zřizovatelských kompetencí k činnostem zajišťovaným příspěvkovou
organizací DDM Humpolec, Na Skalce 623 k 1. 7. 2005,

b)
ukládá předložit na nejbližší
zasedání zastupitelstva města.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Termín: leden 2005 – červenec 2005

652.

Rada města

bere na vědomí informaci
o projektovém záměru rekonstrukce půdních prostor ZUŠ G. Mahlera Humpolec,
Školní 701.

Odpovědnost : Mgr. Roman Brzoň,
místostarosta

Termín: leden 2005

653.

Rada města

schvaluje spolupráci Města
Humpolec se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm zemědělským
a technickým a Učilištěm, Humpolec, Školní 764 na projektovém záměru
v rámci Operačního programu – „ Rozvoj lidských zdrojů“.

Odpovědnost : Mgr. Roman Brzoň,
místostarosta


Bc. Jiří Fiala, tajemník

Termín : 2005 – 2006

654.

Rada města

a)
schvaluje zveřejnění záměru 1. etapy prodeje pozemkových parcel
v lokalitě Cípek dle geometrického plánu ,

b) ukládá
zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec
dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění od 24. 1. 2005 do 31.3.2005
a po uplynutí této lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání
Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : ihned

655.

Rada města

neschvaluje záměr prodeje
části pozemkové parcely KN č. 2233/2 o výměře cca
15 m2 v
katastrálním území Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

656.

Rada města

a)
schvaluje záměr výkupu
pozemkových parcel č. KN 2130/24 o výměře 1212 m2 a 2130/25 o výměře
120 m2 v k. ú. Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) 24. ledna 2005

657.

Rada města

a)
schvaluje záměr výkupu
pozemkové parcely PK č. 824/2 o výměře
2 278 m2 v
původním katastrálním území Humpolec za cenu dle znaleckého posudku,

b)
ukládá zveřejnit záměr výkupu
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 24. 1. 2005

658.

Rada města

a)
schvaluje záměr výkupu
pozemkových parcel KN č. 723/2 o výměře
13 m2 , 426/11 o
výměře 669 m2 a 426/9 o výměře 52 m2 , vše
v katastrálním území Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 4. 2. 2005

659.

Rada města

schvaluje za předpokladu vrácení
uvolněného bytu č. 6 o vel. 2+1 v ul. Fügnerova čp. 19, Humpolec, zpět
Městu Humpolec, přidělení tohoto bytu manželům Stanislavě a Pavlu Bursíkovým,
bytem Jana Zábrany 245, Humpolec. Přidělení bytu je podmíněno vrácením
původního bytu o vel. 1+1 v užívání manželů Bursíkových.

Odpovědnost : Josef
Jůzl
, vedoucí OMH

Termín: vystavit smlouvu do 30-ti kal. dnů ode dne
vrácení uvolněného bytu č.6

660.

Rada města

a)
schvaluje výměnu družstevního bytu č. 10 o vel. 1 + 3 v ul.
Smetanova 46, Humpolec, v užívání p. Bohuslavy Konrádové, za obecní byt č.
43 o vel. 1 + 0 v ul. Na Rybníčku 1313, Humpolec, v užívání p. Radka
Konráda,

b) ukládá
vystavit nové nájemní smlouvy.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: uskutečnění výměny
do 30. 4. 2005

661.

Rada města

a)
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 301 na Horním
náměstí v Humpolci – kancelář č. 2.26 v 1. patře budovy o podlahové
ploše 21, 64 m2,

b) ukládá
záměr pronájmu zveřejnit na úřední desce města.

Odpovědnost: Marie
Rojková, vedoucí OVV

Termín: do 31. 1. 2005
uveřejnění záměr

662.

Rada města

schvaluje pronájem nebytových
prostor o celkové výměře 90,37 m2 v suterénu bytového domu čp.
1607 v Máchově ul. v Humpolci zájemci, který předloží nejvyšší
nabídku v zapečetěné obálce, a to do 18. 2. 2005. Základní minimální cena nájmu
je 39.584,- Kč.

Nájemné bude každoročně vždy
k datu 1. 7. povyšováno o inflaci. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: vystavit smlouvu
28. 2. 2005

663.

Rada města

a)
schvaluje navýšení smlouvy o dílo na „Celoroční údržbu hřbitova“
uzavřenou s TS Humpolec s.r.o. o 3 %, t.j. na částku 285.108,– Kč na rok
2005,

b) ukládá
uzavřít dodatek č. 4 na smlouvu o dílo „Celoroční údržba hřbitova“ mezi městem
Humpolec a TS Humpolec, s.r.o., Okružní 637 ve výši 285.108,– Kč včetně DPH na
rok 2005.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: ad b) do 28. 1.
2005

664.

Rada města

a)
schvaluje uzavření cenového
dodatku ke smlouvě o dílo s firmou EKOIMPEX na částku 91 301,– Kč
včetně DPH pro rok 2005,

b)
ukládá uzavřít s firmou
EKOIMPEX cenový dodatek č. 9 ve výši 91 301,– Kč včetně DPH pro rok 2005.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : do 28. 2. 2005

665.

Rada města

a)
schvaluje předložené navýšení cen prací a techniky používané pro plnění
předmětů výše uvedených smluv,

b) ukládá
uzavřít s TS Humpolec, s.r.o., Okružní 637, Humpolec cenový dodatek č. 4/2005
k následujícím smlouvám:


ze dne 17. 1. 1996 ve věci celoroční údržby a zajištění provozu místních
komunikací


ze dne 17. 1. 1996 ve věci celoroční údržby a zajištění provozu
veřejného osvětlení


ze dne 26. 3. 1999 ve věci provádění celoroční údržby zelených ploch


ze dne 22. 2. 2000 ve věci celoroční údržby veřejné zeleně

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: do 30. 1. 2005

666.

Rada města

jmenuje hodnotící komisi na akci:
„Stavební dozor na stavbu Humpolec – intenzifikace ČOV“ ve složení:

Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Jaroslav Vaňkát, referent OMH

Stanislav Zeman, referent OMH

Ing. Pavel Pinkas, referent OMH

Přihlášení členové zastupitelstva
města.

Náhradníci:

Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Milan Hrbek, vedoucí stavebního
úřadu

Pavel Trnka, ředitel TS Humpolec
s.r.o.

Václav Zadek, referent stavebního
úřadu

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: v průběhu
roku 2005

667.

Rada města

jmenuje hodnotící komisi na akci:
„Prodloužení splaškové kanalizace Hněvkovice“ ve složení:

Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Jaroslav Vaňkát, referent OMH

Stanislav Zeman, referent OMH

Ing. Pavel Pinkas, referent OMH

Náhradníci:

Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Ing. František Kocman, vedoucí
OŽP a PP

Milan Hrbek, vedoucí stavebního
úřadu

Pavel Trnka, ředitel TS Humpolec
s.r.o.

Václav Zadek, referent stavebního
úřadu

Přihlášení členové zastupitelstva
města.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: v průběhu
roku 2005

668.

Rada města

jmenuje hodnotící komisi na akci:
„Kanalizace ul. Zahradní“ ve složení:

Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Jaroslav Vaňkát, referent OMH

Stanislav Zeman, referent OMH

Ing. Pavel Pinkas, referent OMH

Přihlášení členové zastupitelstva
města.

Náhradníci:

Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Milan Hrbek, vedoucí stavebního
úřadu

Pavel Trnka, ředitel TS Humpolec
s.r.o.

Václav Zadek, referent stavebního
úřadu

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: v průběhu
roku 2005

669.

Rada města

jmenuje hodnotící komisi na
akce:„Vytápění DDM“, „Zateplení DDM“ a „Výměna oken DDM“ ve složení:

Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Ing. Tomáš Křišťan,
místostarosta

Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Stanislav Zeman, referent OMH

Přihlášení členové zastupitelstva
města.

Náhradníci:

Ing. Pavel Pinkas, referent OMH

Jaroslav Vaňkát, referent OMH

Dana Nováková, referent OMH

Marie Rojková, vedoucí OVV

Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Josef
Jůzl, vedoucí OMH

Termín: v průběhu
roku 2005

670.

Rada města

a)
zřizuje „Komisi pro hodnocení grantového programu Fasády historických objektů“,

b) jmenuje
předsedou komise pana Mgr. Jiřího Kučeru,

c)
jmenuje členy komise: Ing. Tomáše Křišťana, Bc. Jiřího Fialu, Mgr.
Miloslava Vystrčila, Jaroslava Vaňkáta, Ing. Františka Kocmana, Ing. arch.
Zdeňka Závodského, Otokara Pípala, Ing. Bohumila Slavíka, Waltera Vogela, Ing.
Stanislava Bernarda, Petra Horáka a Mgr. Romana Brzoně,

d) schvaluje
návrh „Pravidel pro vyhodnocování grantového programu Fasády historických
objektů a ukládá předložit je Zastupitelstvu města Humpolec,

e)
schvaluje návrh změny termínu pro podávání žádostí o příspěvek
z rozpočtu města na Fasády historických objektů do 15. března příslušného
kalendářního roku a ukládá předložit návrh této změny Zastupitelstvu města
Humpolec.

Odpovědnost: Ing.
František Kocman, vedoucí OŽP a PP

Termín: předložit na
nejbližší jednání zastupitelstva města

671.

Rada města

bere na vědomí zprávu o
podnájmech na hradě Orlík u Humpolce za rok 2004.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

672.

Rada města

schvaluje použití znaku
Města Humpolec na vydání emise příležitostné kolekce zápalek s motivy
nejvýznamnějších budov ve městě Humpolec a jeho okolí. Souhlas se vydává na
základě žádosti pana Jana Hůly, trvale bytem Velký Rybník 2, 393 01 Pelhřimov.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

673.

Rada města

schvaluje dle zákona č. 128/2000
Sb. v platném znění použití znaku města Humpolec na sérii pohlednic
z kraje Vysočina vydaných firmou Jiří Směšný – SPRINT made in publicity
Olomouc.

Odpovědnost: Marie
Rojková, vedoucí OVV

Termín: do 31. 1. 2005
zaslání výpisu z usnesení

674.

Rada města

a)
schvaluje Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Humpolec
v oblasti poskytování informací za rok 2004 vypracovanou v souladu
s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění,

b) ukládá
zveřejnit Výroční zprávu na úřední desce města a internetových stránkách města
Humpolec.

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera, starosta města

Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

Termín: do 31. 1. 2005

675.

Rada města

schvaluje v souladu
s ustanovením § 10 zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
přidělení uvolněného bytu č. 19 velikosti 1 + 0 ve 2. patře nové části DsPS
Školní 730, Humpolec po paní Antonii Vlčkové, a to paní Alici Hanákové, nar.
13. 3. 1923, trv. bytem Hálkova 919, Humpolec.

Jako náhradníka na tento byt
schvaluje paní Antonii Hrachovou, nar. 13. 6. 1910, trvale bytem Školní 589,
Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV

Termín: ihned

676.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise pro hodnocení nabídek na akci: „Aktualizace
analýzy rizika v areálu bývalých Humpoleckých strojíren“,

b) schvaluje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele stavby společnosti EKOGEST s.r.o.,
Husova 46, 586 01 Jihlava za cenu nejvýše přípustnou 561.394,40 Kč včetně
příslušné DPH a ukládá uzavřít s touto společností smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: ad b) 11. února
2005

677.

Rada města

schvaluje na základě § 23
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z počtu dětí v jednotlivých
třídách jednotlivých součástí MŠ Humpolec, Smetanova 1526 pro školní rok
2004/2005, dle které povoluje naplnit počty jednotlivých tříd jednotlivých
součástí MŠ Humpolec, Smetanova 1526 maximálně do počtu 28 dětí za
předpokladu, že zvýšení počtu dětí v jednotlivých třídách MŠ nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec

Termín: 20. 1. 2005

678.

Rada města

a)
bere na vědomí stanovení výše
úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Humpolec, Smetanova 1526
pro období od 1.1. 2005 do 31. 8. 2005,

b)
ukládá ředitelce Mateřské školy
Humpolec vydat s účinností od 1. 1. 2005 Směrnici Mateřské školy Humpolec,
Smetanova 1526, kterou se stanoví výše úplaty 250,– Kč měsíčně za předškolní
vzdělávání v mateřské škole.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec

Termín: 20. 1. 2005

679.

Rada města

a)
schvaluje podpis „Dohody o zřízení stavby a smlouvě o smlouvě budoucí“
na stavbu „Hrad Orlík u Humpolce – kabelová přípojka NN, místní kabelové
rozvody NN“ mezi Lesy České Republiky, s.p., jako budoucím povinným a Městem
Humpolec, jako budoucím oprávněným s tím, že Město Humpolec následně po
realizaci stavby uzavře s majitelem pozemků smlouvu o zřízení věcného
břemene za jednorázovou úhradu dle soudně znaleckého posudku,

b) ukládá
předložit konečný návrh na zřízení věcného břemene s vyčíslením ceny
jednorázové úhrady k odsouhlasení Radě města Humpolec.

Odpovědnost: Ing.
František Kocman, vedoucí OŽP a PP

Termín: ad a) ihned

ad b) po kolaudaci
díla

Mgr.
Jiří Kučera

starosta

Ing. Tomáš Křišťan Mgr.
Roman Brzoň

místostarosta místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Humpolec - podělané město?

Po Bře 21 , 2005
Asi si toho všimli i mnozí z vás, kdož čtou tyto slova. Teplé počasí a stím spojený prudký úbytek sněhu náhle a beze studu odkrývá nečekané krásy jara – Hovna – Psí – Většinou.

You May Like

Témata