27. schůze rady z 6. 4. 2005

Usnesení z 27. schůze Rady města Humpolec ze dne 6. 4. 2005.

712.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 26. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí
usnesení č.: 393, 447, 516, 517, 583, 584, 587, 588, 608, 615, 654, 656, 657,
658, 687, 689, 690, 692, 693, 694.

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala,
tajemník

713.

Rada města

uděluje na základě § 23
odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejvyššího počtu žáků
ve třídě Základní školy Humpolec, Hradská 894, a to ve třídě VI.A
32 žáci a ve třídě VI.B 31 žák za předpokladu, že zvýšení počtu žáků
v těchto třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Odpovědnost : Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Humpolec, Hradská 894

Miluše Koudelková, vedoucí odd.
školství

714.

Rada města

neschvaluje záměr prodeje
pozemkových parcel KN č. 1246/2 o výměře
528 m2, KN 2607/5 o výměře 6 m2, KN 2607/7 o
výměře
951 m2, KN
2617/1 o výměře
377 m2, KN
2623/1 o výměře
65 m2 a KN 2631 o výměře 506 m2 , všechny v katastrálním území Humpolec .

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

715.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje pozemků
st.p. č. 2434/2 o výměře
31 m2 a PK 637/43 o výměře 405 m2 oba
v katastrálním území Humpolec za cenu dle znaleckého posudku,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené pozemkové parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí
této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva
města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do 15. 4. 2005

716.

Rada města

neschvaluje záměr prodeje
části pozemkové parcely KN č. 2534/1 katastrálním území Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

717.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje části
pozemku KN 2130/17 o výměře 272 m2 v katastrálním území
Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené pozemkové parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí
této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva
města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : ad b) zveřejnit do 15. 4. 2005

718.

Rada města

neschvaluje záměr výkupu
pozemkových parcel PK 1487/1 o výměře
8 795 m2 a 1487/2 o výměře 1 619 m2,
obě v katastrálním území Humpolec .

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

719.

Rada města

a)
schvaluje záměr výkupu pozemkové
parcely KN č. 2421/13 o výměře
201 m2 v katastrálním území Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené pozemkové parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí
této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva
města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl

Termín: ad b) zveřejnit do 15. 4. 2005

720.

Rada města

a)
schvaluje záměr pronájmu části
pozemkové parcely KN č. 2520/37 o výměře cca
9,6 m2 v
katastrálním území Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl

Termín : ad b) zveřejnit do 15. 4. 2005

721.

Rada města

schvaluje ukončení
nájemní smlouvy na pozemek PK 1898/6 v katastrálním území Humpolec
k 1. 4.2005.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : k 1. 4. 2005

722.

Rada města

pro zajištění akce
Humpolec, ZTV lokalita Cípek jmenuje v souladu se zák. č. 40/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů hodnotící komisi ve
složení:

Ing. Tomáš Křišťan,
místostarosta

Ing. Jan Toscher, Stavona
Jihlava

Ing. Pavel Hanzlíček,
projektant

Josef Jůzl, vedoucí
odboru MH

Jaroslav Vaňkát, referent
odboru MH

Náhradníci :

Mgr. Jiří Kučera,
starosta

Mgr. Roman Brzoň,
místostarosta

Bc. Jiří Fiala, tajemník

Stanislav Zeman, referent
odboru MH

Ing. Pavel Pinkas,
referent odboru MH

Dana Nováková, referentka
odboru MH

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí odboru MH

Termín : v průběhu veřejné zakázky

723.

Rada města

pro zajištění akce
Oprava chodníků a komunikace ul. Hálkova v Humpolci jmenuje
v souladu se zák. č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů hodnotící
komisi ve složení :

Ing. Tomáš Křišťan,
místostarosta

Ing. Jaroslava
Ciznerová, člen ZM

Mgr. Miloslav Vystrčil,
člen ZM

Ing. Martin Liška,
projektant

Ing. Jan Toscher, Stavona
Jihlava

Jaroslav Vaňkát, referent
odboru MH

Náhradníci :

Mgr. Roman Brzoň,
místostarosta

Stanislav Zeman, referent
odboru MH

Ing. Pavel Pinkas,
referent odboru MH

Dana Nováková, referentka
odboru MH

Bc. Jiří Fiala, tajemník
MěÚ

Josef Jůzl, vedoucí
odboru MH

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí odboru MH

Termín : v průběhu veřejné zakázky

Čtěte dále:   OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo 203097 – odborný referent / vrchní referent v Oddělení vyměřovacím V


724.

Rada města

a) schvaluje
závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci:

Předlažba místních komunikací
v Humpolci,

b) stanovuje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

GRANO Skuteč s.r.o.

Tyršova 389

539 73 Skuteč

a to za cenu nejvýše přípustnou
1 494 878,– Kč vč. DPH,

c) ukládá
splnit veškeré podmínky o zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 15.
4. 2005

ostatní do 30. 4. 2005

725.

Rada města

a) schvaluje
závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci:

Frézování místních komunikací
v Humpolci,

b) stanovuje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče

STRABAG a.s.

Myslotínská 313

393 01 Pelhřimov

a to za cenu nejvýše přípustnou
841 895,– Kč vč. DPH,

c) ukládá
splnit veškeré podmínky o zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 15.
4. 2005

ostatní do 30. 4. 2005

726.

Rada města

a) schvaluje
závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci:

Oprava chodníků ul. Litochleby,

b) stanovuje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

M-Silnice a.s.

Žižkova 1619

580 01 Havlíčkův Brod

a to za cenu nejvýše přípustnou 697 965,– Kč vč.
DPH,

c) ukládá
splnit veškeré podmínky o zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 15.
4. 2005

ostatní do 30. 4. 2005

727.

Rada města

a) schvaluje
závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci:

Repase silničních obrubníků,

b) stanovuje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

GRANO Skuteč a.s.

Tyršova 389

539 73 Skuteč

a to za cenu nejvýše přípustnou
334 390,– Kč vč. DPH,

c) ukládá
splnit veškeré podmínky o zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 15.
4. 2005

ostatní do 30. 4. 2005

728.

Rada města

a) schvaluje
závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Pokladna v čp.
300 Humpolec a ostatní úpravy ekonomického odboru a stanovuje jako nejvhodnější
nabídku na zhotovení to akce uchazeče:

Truhlářství Profil, a.s.

Humpolec

a to za cenu nejvýše přípustnou
253 202,– Kč vč. DPH,

b) ukládá
uzavřít smlouvu s dodavatelem akce a splnit ostatní zákonné podmínky.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Marie Rojková, vedoucí OVV

Termín: oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 12.
4. 2005

ostatní do 30. 6. 2005

729.

Rada města

schvaluje spolupořadatelství
Města Humpolec při konání kulturně společenské akce pořádané DDL Lukavec na
Horním Náměstí v Humpolci ve dech 15. 7. 2005 a 16. 7. 2005.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: ihned

730.

Rada města

schvaluje program 17. zasedání
zastupitelstva města, které se bude konat dne 27. dubna 2005.

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera, starosta

731.

Rada města

schvaluje úpravu závazných
ukazatelů rozpočtu MěKIS v Humpolci následovně:


navýšení celkového objemu příjmů o 94 000,– Kč

(grant
z Fondu Vysočiny)


navýšení celkového objemu výdajů o 94 000,– Kč

(neinvestiční
výdaje – 84 000,– Kč, OOV – 10 000,– Kč)

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS

Termín: 2005

732.

Rada města

a)
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
s platností od 7. 4. 2005 Organizační řád Městského úřadu Humpolec.
Organizační řád je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady města ze dne 6. 4.
2005,

b) ruší
Organizační řád Městského úřadu Humpolec schválený radou města pod č. usnesení
29 ze dne 4. 12. 2002

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera, starosta města

Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

733.

Rada města

a)
ruší v souladu
s ustanovením § 10 zákona č.102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
usnesení č. 698 ze dne 16.3.2005,

b)
ukládá zveřejnit záměr pronájmu
bytu č. 11 v DsPS, Školní 730, Humpolec na úřední desce Města Humpolec dle
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po
uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV

Termín: ad b) zveřejnění
do 15. 4. 2005

734.

Rada města

a)
schvaluje umístění sídla společnosti tomSN s.r.o, jednatele p. Tomáše
Snížka, bytem Čejov 159, Humpolec v nebytových prostorech v čp. 1353
v Komenského ul. v Humpolci,

b) schvaluje,
za předpokladu zapsání uvedené společnosti obchodního rejstříku, vypracování
nových smluv na pronájem dotčených nebytových prostor v čp. 1353
v Komenského ul. v Humpolci.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: vystavit smlouvu
do 30 kal. dní ode dne zapsání do OR

Mgr.
Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jezdectví zažívá rozkvět

Ne Kvě 1 , 2005
Jako většina středních škol se s nedostatkem žáků potýká i v loňském roce sloučené střední odborné učiliště zemědělské a technické a Učiliště Humpolec. Samozřejmě hlavním důvodem je stále klesající demografická křivka a s tím spojený ubývající počet žáků devátých tříd. Není to však jediný problém. Čtěte dále:   OZNÁMENÍ O […]

You May Like

Témata