35. schůze rady města

Usnesení z 35. schůze Rady města Humpolec ze dne 23. 11. 2005.

844.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 33. a 34. schůze rady města a ukládá sledovat následující
váznoucí usnesení č.: 393, 447, 517, 693, 742, 804, 806, 807, 808, 827, 832,
833, 834, 835.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník

845.

Rada města

a) bere
na vědomí rozpočtový výhled Města Humpolec na rok 2006 a 2007,

b) ukládá
předložit rozpočtový výhled Města Humpolec na rok 2006 a 2007 městskému zastupitelstvu ke schválení.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města

Jaromíra Veselá, vedoucí EO

Termín: b) 14. 12. 2005

846.

Rada města

a) schvaluje
použití finančních prostředků ve výši 40.000,– Kč z vybrané úplaty za
předškolní vzdělávání Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 na navýšení
mzdových prostředků a ostatních výdajů,

b) schvaluje příspěvkové
organizaci Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 úpravu závazných ukazatelů
rozpočtu následovně:

– navýšení objemu mzdových prostředků o 29.000,– Kč

– snížení objemu ostatních výdajů o 29.000,– Kč

Odpovědnost
:
Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Marcela
Němcová, ředitelka MŠ

Termín:
30. 11. 2005

847.

Rada města

a) schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Humpolec, Hálkova 591 úpravu závazných
ukazatelů rozpočtu následovně:

– navýšení celkového objemu příjmů
o 781,8 tis. Kč

z toho: neinvestiční příspěvek od
KÚ 471,5 tis. Kč

dotace rozšíření učebních plánů 24,7
tis. Kč

dotace
SIPVZ 219,4 tis.

grant
KÚ 50,0
tis. Kč

dotace
z úřadu práce 16,2
tis. Kč

– navýšení
celkového objemu výdajů 781,8 tis. Kč

z toho:
mzdové prostředky 621,0
tis. Kč

ostatní
výdaje 160,8 tis.

b) schvaluje
příspěvkové organizaci Základní škola Humpolec, Hradská 894 úpravu závazných
ukazatelů rozpočtu následovně:

– navýšení celkového objemu příjmů o 1.381,5
tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek od KÚ 993,5
tis. Kč

dotace rozšíření učebních plánů 16,5
tis. Kč

dotace
SIPVZ 118,8
tis. Kč

dotace z úřadu
práce 71,7
tis. Kč

neinvestiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele

/dotace KÚ na převod vzdělávacích činností DDM/ 181,0
tis. Kč

– navýšení
celkového objemu výdajů 1.381,5
tis. Kč

z toho:
mzdové prostředky 891,0
tis. Kč

ostatní
výdaje 490,5
tis. Kč

c) schvaluje
příspěvkové organizaci Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 úpravu závazných
ukazatelů rozpočtu následovně:

– navýšení celkového objemu příjmů o 53,0
tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek od KÚ 53,0tis.


navýšení celkového objemu výdajů o 53,0tis.

z toho:
mzdové prostředky 44,0
tis. Kč

ostatní
výdaje
9,0 tis. Kč

d) schvaluje
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec, Školní 701
úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následovně:

– navýšení celkového objemu příjmů
o 126,0 tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek od KÚ 126,0
tis. Kč


navýšení celkového objemu výdajů o 126,0
tis. Kč

z toho:
mzdové prostředky 92,0
tis. Kč

ostatní
výdaje 34,0
tis. Kč

Odpovědnost
:
Miluše Koudelková, ved. odd. školství EO

Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova

Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská

Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova

Josef Jirků, ředitel ZUŠ

Termín:
31.12.2005

848.

Rada města

schvaluje úpravu závazných ukazatelů rozpočtu MěKIS
v Humpolci následovně:


navýšení celkového objemu příjmů
o 62 200,– Kč


navýšení celkového objemu výdajů
o 62 200,– Kč.

Odpovědnost:
Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec

Termín: 2005

849.

Rada města

schvaluje uvolnění částky
38 000,– Kč z fondu odměn příspěvkové organizace MěKIS
v Humpolci na uhrazení nákladů spojených s vyplacením odměn
zaměstnancům organizace MěKIS v Humpolci.

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec

Termín: prosinec 2005

850.

Rada města

schvaluje pronájem Horního
náměstí na Vánoční trhy, které proběhnou v termínech 2., 9. a 16. prosince
2005.

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec

Termín: prosinec 2005

851.

Rada města

schvaluje předložený návrh
zprostředkovatelské smlouvy na uskutečnění prodeje nemovitosti čp. 20 a st. p.
č. 11 o výměře 243 m2, vše v k. ú. Petrovice, prostřednictvím
RK Koubská s.r.o., se sídlem v Pelhřimově.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: podpis smlouvy do
30. 11. 2005

852.

Rada města

a) schvaluje
záměr prodeje části pozemkové parcely č. st. -675/1 v ulici Hálkova, k.
ú. Humpolec o výměře cca 500 m2 za účelem výstavby bytového domu,

b) schvaluje
záměr prodeje částí pozemkové parcely PK č. 1898/1 v lokalitě Podhrad,
k. ú. Humpolec o výměře cca 500 m2 za účelem výstavby bytového
domu,

c) ukládá
zveřejnit záměr prodeje části výše uvedené parcely st. č. 675/1 a PK 1898/1 na
úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
po dobu 30-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení
nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost
:
Josef Jůzl

Termín:
ad c) do 30. 11. 2005

853.

Rada města

neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 112/1 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Humpolec.

854.

Rada města

a) schvaluje
záměr výkupu pozemkových parcel PK č. 1887/1 díl 1 o výměře 6 896 m2 , PK 1888 o výměře 286 m2 , PK 1889/1 díl 1 o výměře 4 508 m2 a PK 1835/1
o výměře 360m2 všechny v k
atastrálním území Humpolec,

b) ukládá
zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec
dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po
uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání
Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost
:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
ad b) do 30. 11. 2005

855.

Rada města

a) schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – část místnosti o výměře 26 m2
v čp. 391 v ul. Husova v Humpolci,

b) ukládá
zveřejnit uvolněné prostory po dobu 15-ti dnů na úřední desce.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do 30. 11. 2005

856.

Rada města

a) schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – část místnosti o výměře 2,13 m2
v čp. 885 v ul. Masarykova v Humpolci,

b) ukládá
zveřejnit uvolněné prostory po dobu 15-ti dnů na úřední desce.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do 30. 11. 2005

857.

Rada města

a) schvaluje
přidělení uvolněného obecního bytu takto:

byt č. 4 o vel.
2+1 v ul. Palackého čp. 958 v Humpolci:

Michal Švíka, U
Kaštanu 1399 a Martina Švíková, Na Rybníčku 1322, Humpolec.

b) ukládá
vystavit nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku dle § 676 O.Z.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Termín: vystavení smlouvy do 30. 12. 2005

858.

Rada města

a) schvaluje
uzavření nové upravené smlouvy s firmou EKO-KOM o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů,

Čtěte dále:   Humpolecký jarmark

b) schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů,

c) ukládá
zavřít pro další období s firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 140
21 Praha 4 smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a
dodatek č. 1 o pověření svozové firmy plněním některých povinností tak, jako by
je dle smlouvy plnila obec sama.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do konce roku 2005

859.

Rada města

a) schvaluje
cenu za celoroční údržbu veřejné zeleně – parku pod Orlíkem pro firmu Ekoimpex
Pelhřimov za cenu nejvýše přípustnou 100.626,– Kč včetně DPH (19%),

b) ukládá
uzavřít pro rok 2006 se zhotovitelem firmou Ekoimpex Pelhřimov, V.B. Juhna 1660
Pelhřimov cenový dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo o provedení celoroční údržby
veřejné zeleně ze dne 3. 12. 1998 za cenu nejvýše přípustnou 100.626,– Kč
včetně DPH.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do konce roku 2005

860.

Rada města

a) schvaluje
pro firmu SOMPO Pelhřimov poplatek za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2006 ve
výši 490,– Kč vč. DPH,

b) ukládá
uzavřít pro rok 2006 se zhotovitelem firmou SOMPO Pelhřimov a.s., Svatovítské
náměstí 126, 393 01 Pelhřimov dodatek ke smlouvě na výši poplatku za svoz a
likvidaci odpadů ve výši 490,– Kč včetně DPH na jednoho občana.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do 1. 12. 2005

861.

Rada města

a) schvaluje
zvýšení odměny pro pana Jana Semeráda za výkon funkce odborného lesního
hospodáře (OLH) města Humpolec pro rok 2006,

b) ukládá
uzavřít s panem Janem Semerádem, bytem Jiráskova 393 Humpolec, dodatek č.
8 k mandátní smlouvě na výkon funkce OLH města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do konce roku 2005

862.

Rada města

a) schvaluje
nájemné z lesních pozemků z majetku města Humpolec pro rok 2006 ve
výši 1.400.000,– Kč při množství vytěžené dřevní hmoty 2.900 m3,

b) ukládá
uzavřít s Lesní společností Ledeč nad Sázavou, a.s., Hrnčíře 2, 584 01
Ledeč nad Sázavou dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 7. 12. 1995 na
nájemné z lesních pozemků pro rok 2006 ve výši 1.400.000,– Kč při těžbě
2.900 m3.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 31. 12. 2005

863.

Rada
města

bere na vědomí způsob zadání a projednávání změn ÚP č. 1
vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Humpolec ze dne 17.12.2003.

Odpovědnost:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
napsat odpověď Ing. Faltovi do 5. 12. 2005

864.

Rada města

schvaluje zahájení správního řízení s podnikatelem panem Josefem
Toužínem, bytem Luční 227/2, 594 01 Velké Meziříčí pro podezření ze spáchání
správního deliktu dle ustanovení § 58 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a svěřuje tuto působnost odboru
městského úřadu – obecnímu živnostenskému úřadu.

Odpovědnost
:
Bc Jan Kotlík, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Termín
:
zahájení správního řízení do 30. 11. 2005

865.

Rada města

a) bere
na vědomí žádost příspěvkové organizace LTRN Humpolec ohledně schválení
rozpočtové změny v položce mzdové náklady v souvislosti
s navýšením platu zdravotnických pracovníků v souladu
s nařízením vlády ČR č.307/2005 Sb.,

b) schvaluje
příspěvkové organizaci LTRN Humpolec úpravu závazných ukazatelů rozpočtu
následovně:

– navýšení celkového objemu příjmů o
247.000,- Kč

z toho: ostatní příjmy 247.000,- Kč


navýšení celkového objemu výdajů o 247.000,- Kč

z toho:
mzdové prostředky 180.000,- Kč,

c) schvaluje
nákup dodávkového automobilu CITROEN JUMPY ve výši 96.000,- Kč hrazený
z fondu investic LTRN Humpolec.

Odpovědnost: MUDr.Tomáš
Drasnar, ředitel LTRN Humpolec

Termín: ihned

866.

Rada města

a) bere
na vědomí důvodovou zprávu týkající se zřízení Komise prevence sociálně
patologických jevů a kriminality města Humpolec při Radě města Humpolec ve
smyslu ustanovení §122 zák.č.128/2000 Sb. o obcích a jmenování manažera
prevence kriminality pro město Humpolec,

b) jmenuje
manažerem prevence kriminality pro město Humpolec Ing. Josefa Fialu, vedoucího
OZSV MěÚ Humpolec

c) zřizuje
Komisi prevence sociálně patologických jevů a kriminality města Humpolec ve
složení:

předseda komise: Ing. Tomáš Křišťan,
místostarosta města

tajemník
komise: Josef Váňa, sociální kurátor a koordinátor péče o osoby společensky

nepřizpůsobivé OZSV MěÚ Humpolec

členové komise:

Ing.
Josef Fiala, manager prevence kriminality pro město Humpolec, vedoucí OZSV MěÚ
Humpolec

Petra Tomanová,
soc. kurátor pro mládež orgánu sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ Humpolec

Dana
Kordovská, Přestupková komise MěÚ Humpolec

Mgr.
Miroslava Lisá, Středisko volného času při ZŠ Hradská Humpolec

praporčík
Pavel Nedvěd, Policie ČR, obvodní odd. Humpolec

Eva
Rychetníková, Úřad práce Pelhřimov, detašované pracoviště Humpolec

MUDr.
Eva Krejčí, nestátní zdravotnické zařízení, obor psychiatrie

Odpovědnost:
Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Termín: ihned

867.

Rada města

a) bere
na vědomí důvodovou zprávu týkající se přípravy komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Humpolec,

b) schvaluje
zapojení Města Humpolec do projektu „Komunitní plánování sociálních služeb
v kraji Vysočina“,

c) ukládá
v souladu s bodem b) uzavřít Smlouvu o partnerství s občanským
sdružením Agora Central Europe, se sídlem v Praze, Petra Rezka 12,
IČO: 65761910.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV

Termín: ihned

868.

Rada města

schvaluje předložený Plán práce Rady města a Zastupitelstva města
Humpolec na 1. pololetí roku 2006.

Odpovědnost:
Mgr. Jiří Kučera, starosta města

Bc.
Jiří Fiala, tajemník MěÚ

869.

Rada města

schvaluje předložený program 21. zasedání Zastupitelstva města
Humpolec, které se bude konat dne 14. 12. 2005.

870.

Rada města bere na vědomí usnesení Komise školství kultury a sportu ze
dne 16. 11. 2005 v tomto znění:

Komise školství doporučuje Radě
města:

1)
napomáhat zlepšování komunikace mezi základními a středními školami a
střediskem volného času

2)
svolat schůzku ředitelů základních škol a vedoucí střediska volného
času, na které budou stanoveny okruhy činností, které mohou být zahrnuty do
činnosti střediska volného času a okruhy činností , které bude organizovat
základní škola

3)
realizovat přislíbené úpravy suterénních, případně podkrovních prostor
na ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská podle požadavku střediska volného času. Tyto úpravy
značně zlepší prostorové potřeby střediska volného času.

4)
umožnit fungování kroužku na dané škole, pokud odpovídá počet
přihlášených žáků z jedné školy na počet členů kroužku

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Termín: do 15. 12. 200

Mgr. Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Tip na výlet – skanzen Veselý Kopec

St Lis 30 , 2005
Skanzen Vysočiny naleznete poblíž Hlinska a je ukázkou lidového stavitelství. Jedná se o expozici v původním krajinném prostředí, dokládající způsob života a hopodaření drobných rolníků od poloviny 19.století do poloviny století 20. V místní hospůdce můžete ochutnat tradiční staročeské jídlo a prvotřídní medovinu. Navíc až do konce tohoto roku jsou […]

You May Like

Témata