9. zasedání zastupitelstva města

Zápis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 18. 2. 2004.

210.


Zastupitelstvo města


a)    bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 8. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,


b)   ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


211.


Zastupitelstvo města


bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města v Humpolci od 17. 12. 2003 do 21. 1. 2004. Vlastní zpráva tvoří přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 18. února 2004.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


212.


Zastupitelstvo města


a) schvaluje  rozpočet  města  Humpolec  na  rok  2004  v  následujících       


    finančních objemech pro jednotlivé rozpočtové třídy:


    Rozpočtové příjmy celkem…………………………………    214.351,5  tis. Kč


    z toho:  třída 1 – Daňové příjmy…………………………..        95.130,0  tis. Kč


                  třída 2 – Nedaňové příjmy………………………..        29.150,0  tis. Kč                  


                  třída 3 – Kapitálové příjmy……………………….        14.560,0  tis. Kč


                  třída 4 – Přijaté dotace……………………………       75.511,5   tis. Kč


   Třída 8 – Financování celkem……………………………..        20.717,9  tis. Kč


    z toho :  pol. 8115-změna stavu na bank.účtech …………         18.447,9  tis. Kč


                   pol. 8124-úhrada splátek dlouhod. půjček……..           -1.000,0  tis. Kč           


                   pol. 8124-splátka jistiny hypotéčního úvěru……          -2.630,0  tis. Kč


                   pol. 8127-aktivní dlouhodobé operace řízení


                                    likvidity – příjmy (podílový list KB)…         5.900,0  tis. Kč


    Rozpočtové výdaje celkem…………………………………    235.069,4  tis. Kč


    z toho:  třída  5 – Běžné výdaje……………………………      187.028,4  tis. Kč


                  třída  6 – Kapitálové výdaje………………………       48.041,0  tis. Kč   


 


b)   ukládá všem správcům rozpočtových prostředků dodržet závazné limity a ukazatele stanovené rozpočtem pro rok 2004


c)    pověřuje  starostu  města  prováděním  rozpočtových  opatření  v oblasti obdržených dotací (pokud nebude v daném období zasedat zastupitelstvo města) z důvodu konsolidace    rozpočtů mezi obcemi, dobrovolnými svazky obcí a  krajem (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


Odpovědnost :   Mgr. Jiří Kučera, starosta města,


                            Jaromíra Veselá, vedoucí EO,


                            správci rozpočtových prostředků dle jednotlivých rozpočtových oddílů,


                            ředitelé příspěvkových organizací města


 


 


 


213.


Zastupitelstvo města


neschvaluje prodej části pozemkové parcely KN č. 56/8 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Kletečná u Humpolce


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


214.


Zastupitelstvo města Humpolec


a)  schvaluje  prodej pozemkové parcely KN č. 2151/107 o výměře 717 m2 (s věcným břemenem) v katastrálním území Humpolec za cenu 130,– Kč za 1 m2 plochy


b) ukládá uspořádat aukci pro jednotlivé žadatele, kteří v zákonném termínu podali písemnou žádost o prodej nemovitosti na stavbu rodinného domu dle bodu a)


·  vyvolávací cena za pozemek KN č. 2151/107 o výměře 717 m2 činí 93 210,– Kč


·  minimální příhoz je 1 000,– Kč (v obálce musí být cena zvyšována pouze po tisíci korunách českých)


·  v případě stejné výše vydražené ceny u více zájemců rozhodne los


·  zalepenou obálku s nabídkou odevzdá žadatel při zahájení aukce u vstupu do místnosti, kde se bude aukce konat


·  aukce se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří v zákonné lhůtě podali žádost o prodej předmětné nemovitosti dle oznámení na úřední desce, v případě zastupování platnou plnou mocí od žadatele


·  žadatel, který se nedostaví do zahájení aukce, nebude k výběru připuštěn


·  k ceně, která byla v aukčním výběru jako nejvyšší pro předmětnou nemovitost budou připočteny náklady spojené s tímto prodejem dle vyhlášky města (vypracování geometrického plánu, znaleckého posudku, daň z převodu nemovitostí)


·  pozemek, který je předmětem prodeje je určen v územním plánu k výstavbě rodinného domku. Za účelem zabránění možné spekulace s pozemkem sjednávají účastníci této smlouvy ve prospěch Města Humpolec smluvní pokutu ve výši vydražené ceny pozemku, kterou je Město Humpolec oprávněno požadovat a kupující povinni zaplatit v případě, že kupující na prodávaném pozemku v termínu nejpozději do 1.6.2005 nezrealizují stavbu rodinného domku, resp. že neprovedou stavbu rodinného domku alespoň do stavu vybudování základové desky rodinného domu. Předkupní právo ve prospěch prodávajícího kupující zřizují  jako právo věcné a to bezúplatně.


c)  schvaluje prodej pozemkové parcely dle písmene a) osobě, která podala v aukci obálkovou metodou nejvyšší nabídku kupní ceny,


d) každý účastník aukce obálkovou metodou složí před začátkem aukce na pokladně finančního odboru MěÚ v Humpolci kauci 10 000,– Kč. Vydražiteli bude o tuto částku snížena kupní cena vydraženého pozemku. V případě odstoupení vydražitele bude tato částka použita na náklady spojené s aukcí a nebude odstoupivšnímu vydražiteli vrácena. Po skončení aukce bude ostatním účastníkům tato částka vrácena,


e)  ukládá zaslat podmínky aukce všem žadatelům, kteří v zákonné lhůtě uplatnili svoji žádost na odkoupení předmětné nemovitosti s uvedením předmětu a podmínek aukce,


f)   ukládá zajistit právní náležitosti související s přijatým usnesením.


Odpovědnost :  Josef  Jůzl 


Termín :   a), c) 1 měsíc po zajištění podkladů 


     b) aukce do 22. 3. 2004


                 e) do 1. 3. 2004


215.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje prodej nemovitosti čp. 588 – sauny v ul. Okružní v Humpolci p. Lukáši Loskotovi za kupní cenu ve výši 21 694,- Kč,


b)   ukládá vypracovat kupní smlouvu se zapracovaným závazkem smluvní pokuty ve výši 723.130,- Kč, pro případ nedodržení otevření sauny pro veřejnost v termínu nejpozději do 31.12.2005.


Odpovědnost :  Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                         Josef  Jůzl, vedoucí OMH                    


Termín :     vystavení smlouvy do 31. 3. 2004


 


 


216.


Zastupitelstvo města


schvaluje  výkup pozemkové parcely PK č. 615/29 o výměře 203 m2 v původním katastrálním území Komorovice, dnes Humpolec za cenu dle znaleckého posudku od Okresního bytového podniku, státní podnik Pelhřimov, v likvidaci, adresa Pražská 127, Pelhřimov.


Odpovědnost :  Josef  Jůzl 


Termín :   1 měsíc po zajištění podkladů 


 


 


217.


Zastupitelstvo města


schvaluje směnu dílu „b“ a dílu „c“ o celkové výměře 34 m2, které jsou následně sloučeny do KN č. 707/4 za díl „d“ o výměře 34 m2, který je následně sloučen do KN č. 707/35 vše v katastrálním území Krasoňov mezi manželi ing. Lubošem a ing. Květuší Kučírkovými, bytem Máchova 1544, Humpolec a Městem Humpolec .


Odpovědnost :  Josef  Jůzl, vedoucí OMH


Termín :   1 měsíc po zajištění podkladů 


 


218.


Zastupitelstvo města


a)     vydává  Obecně závaznou  vyhlášku  č. 1/2004/ZM,  kterou se mění znění místní, obecně závazné vyhlášky Města Humpolec č. 6/2003/ZM o poplatku ze psů,

Čtěte dále:   Krajská hokejová liga. Remízový král z Humpolce stoupá tabulkou, Světlá navýšila náskok

b)   ukládá zveřejnit vyhlášku č. 1/2004/ZM, kterou se mění znění místní, obecně závazné vyhlášky Města Humpolec č. 6/2003/ZM o poplatku ze psů na úřední desce Města Humpolec dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a jeden výtisk zaslat Krajskému úřadu kraje Vysočina.  .


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad. 2)  do konce měsíce února  2004


 


 


219.


Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2003.


 


 


220.


Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu  kontrolního výboru za rok 2003.


 


 


221.


Zastupitelstvo města


schvaluje plán  činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města na rok 2004 takto:


1. Dokončení kontroly ve VODAKu Humpolec se zpracováním zprávy v I. pololetí roku 2004


2. Hospodaření Svazu dobrovolných hasičů Humpolec


3. Hospodaření Zdravotních služeb Města Humpolec


4. Návratnost půjčky poskytnuté Městem Humpolec ve výši 500 000,– nadaci Musica Noster


    Amor formou uměleckých děl, jmenovitě obrazů do majetku Města Humpolec a využití ke


    zkulturnění budovy Městského úřadu, muzeí a pod.


5. TJ  Jiskra – kontrola účelného využívání finančních prostředků (náklady na el. energii,


    tržby za vstupné atd.


6. SINPRO – kontrola zajištění požární ochrany, funkčnost hasících přístrojů ve


    velkopodlažních domech


7. Operativní kontroly plynoucí z podnětů členů Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: členové kontrolního výboru


Termín: v průběhu roku 2004


 


 


222.


Zastupitelstvo města


schvaluje povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. spočívající v tom, že požárně nebezpečný prostor stavby Rekonstrukce domu čp. 439, ul. 5. května může zasahovat na sousední pozemek č. 2444/3 v k. ú. Humpolec, vlastníkem tohoto pozemku je Město Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do provedení kolaudace stavby


 


 


223.


Zastupitelstvo města


schvaluje povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. spočívající v tom, že požárně nebezpečný prostor stavby Stavební úpravy v domě čp. 1626 v ul. Žižkova, 396 01  Humpolec může zasahovat na sousední pozemek č. 2520/12 v k. ú. Humpolec, vlastníkem těchto pozemků je Město Humpolec.


Odpovědnost:  Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do provedení kolaudace stavby


 


 


224.


Zastupitelstvo města


schvaluje povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. spočívající v tom, že požárně nebezpečný prostor  (výstavba garáží) může zasahovat na sousední pozemek č. 2652/1 v k. ú. Humpolec, vlastníkem tohoto pozemku je Město Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do provedení kolaudace stavby


 


 


225.


Zastupitelstvo města


schvaluje povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. spočívající v tom, že požárně nebezpečný prostor stavby Prodejna obuvi v domě čp. 599 v ul. Masarykova, 396 01  Humpolec může zasahovat na sousední pozemky č. 2548/1 a 2548/3 v k. ú. Humpolec, vlastníkem těchto pozemků je Město Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do provedení kolaudace stavby


 


 


226.


Zastupitelstvo města


schvaluje povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5  vyhlášky č. 137/1998 Sb. spočívající v tom, že požárně nebezpečný prostor stavby Rekonstrukce domu čp. 533 v ulici Na Závodí v Humpolci může zasahovat na sousední pozemek č. 2463/1 v k. ú. Humpolec, vlastníkem tohoto pozemku je Město Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do provedení kolaudace stavby


 


 


227.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje  stavbu „ Kanalizační přípojka pro nové RD ul. Zahradní na pozemcích ve vlastnictví města Humpolec parcela KN č. 729/24, 729/29 a 730/1 v k.ú. Humpolec,


b)   ukládá s investorem (vlastníkem stavby) sepsat smlouvu o budoucí smlouvě o  zřízení bezúplatného věcného břemene na tuto stavbu,


c)    ukládá po zpracování projektové dokumentace předložit ZM k projednání návrh  na odkoupení části stavby (kanalizační šachty a části kanalizačního řadu).


Odpovědnost :   Josef Jůzl, vedoucí odboru MH


Termín :      v průběhu roku 2004


 


 


228.


Zastupitelstvo města


schvaluje  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemkových parcel KN č. 2388/1, KN č. 2413, KN č. 2414/1, PK č. 2417, KN č. 2421/6 a PK č. 2418/2 vše v katastrálním území Humpolec. Věcné břemeno spočívá v právu přístupu za účelem uložení, oprav a údržby podzemního elektrického kabelu NN pro telekomunikační zařízení – základnovou stanici veřejné radiotelefonní sítě na výše uvedených parcelách, dále pak spočívající v právu chůze a jízdy k telekomunikačnímu zařízení po parcelách KN č. 2413, KN č. 2414/1, KN č. 2417 a PK č. 2418/2. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to jednorázovou finanční náhradu ve výši 20 000,– Kč a je vyměřeno geometrický plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy pro Eurotel Praha, spol. s r. o.


Odpovědnost :  Josef  Jůzl


Termín :   1 měsíc po zajištění podkladů 


 


 


 


229.


Zastupitelstvo města


a)    bere na vědomí výsledek hospodaření FRB za kalendářní rok 2003,


b)   schvaluje v souladu se zněním místní, obecně závazné vyhlášky  města Humpolec č. 6/95/ZM  zveřejnění záměru poskytování půjček z FRB po dobu 30-ti kalendářních dnů na úřední desce,


c)    za účelem hodnocení došlých žádostí o čerpání půjček z FRB jmenuje komisi ve složení:


Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Josef Jůzl, vedoucí OMH


Ing. Pavel Pinkas, referent OMH


Stanislav Zeman, referent OMH


členové zastupitelstva města


 


Náhradníci: Bc. Jiří Fiala tajemník, Jaroslav Vaňkát referent OMH,  Eva Charvátová referent OMH, Bc. Jan Kotlík vedoucí ŽÚ, Marie Rojková vedoucí OVV.


Odpovědnost : Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


Josef  Jůzl, vedoucí OMH


Termín : zveřejnit do 29.2.2004


 


 


230.


Zastupitelstvo města


a)  ruší své usnesení č. 25 ze dne 18.12.2002 a č. 86 ze dne 23.4.2003 a č. 122 ze dne 25.6.2003,


b) schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění s platností od 1.3.2004 výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Humpolec.


 


 


231.


Zastupitelstvo města


schvaluje zakoupení a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. 3. 2004 na budově městského úřadu.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník


Termín: 10. 3. 2004


Mgr. Jiří Kučera
starosta města


Ing. Tomáš Křišťan                                                   
místostarista

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta                                            

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Pá Úno 27 , 2004
Čtěte dále:   Fotografický workshop Pohlednice pro Humpolec

You May Like

Témata