Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

2

Městský úřad Humpolec


Odbor vnitřních věcí         


Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec


IČO 248 266, tel.. č. :565 518 131, fax.:565 518 198, e-mail : lenka.zackova@mesto-humpolec.cz


Paní
Štěpánka Zítková
Sluníčkova čp. 814
396 01 Humpolec


Váš dopis zn.:             Naše značka:                          Vyřizuje:                     V Humpolci dne:
OVV/1867/2004                                Žáčková L.                  30. 1. 2004


Věc: Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu            Dne 28. 1. 2004 byl oprávněnou osobou (doloženo výpisem z katastru nemovitostí vystaveným dne 26. 1. 2004) paní Štěpánkou Zítkovou, nar. 18. 5. 1977, trvale bytem Humpolec, ul. Sluníčkova čp. 814, podán návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, svému bratru panu Aleši Tomsovi, nar. 25. 4. 1972, s trvalým pobytem v Humpolci, ul. Sluníčkova čp. 814.


            Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Humpolci s souladu s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů


oznamuje


 zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem podle § 12, odst.1, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.


Návrh oprávněné osoby pan Štěpánky Zítkové na zrušení údaje o místě trvalého pobytu byl doložen, jak výše uvedeno výpisem z katastru nemovitostí ze dne 26. 1. 2004, vystavené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, KP Pelhřimov, kde je uvedeno, že jediným vlastníkem nemovitosti je paní Štěpánka Zítková. Právní účinky vkladu jsou ke dni 13. 9. 2000. Navrhovatelka uvádí ve své žádosti, že bratr Aleš Tomsa se na adrese nezdržuje již od 25. 11.l 1997, kdy odcestoval do ciziny. Není ji známa současná adresa bratra, ani termín jeho návratu do ČR.

Čtěte dále:   Zlepšete Humpolec a rozhodněte, kam z rozpočtu půjdou peníze

Dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, § 12 zákona, odst. 1, rozhodne ohlašovna zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt.


Účastník řízení má právo navrhovat důkazy a jejich doplnění a klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním ohledání, dále má možnost vyjádřit se k podkladům a způsobu jejich zjištění popřípadě navrhnout doplnění


nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení


jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu ověřenou písemnou plnou moc.


            Nahlédnutí do spisu a podkladů řízení lze v kanceláři č. dveří 001, v přízemí budovy – Odbor vnitřních věci – evidence obyvatel, Městského úřadu Humpolec (úřední dny: pondělí a středa od 8,00 do 17,00 a v pátek od 8,00 do 11,00 hodin). 


Vedoucí odboru vnitřních věcí


Marie Rojková 


Dále obdrží: Aleš Tomsa, trvale bytem Humpolec, ul. Sluníčkova čp. 814

Axl

2 thoughts on “Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Výstava mandal na podporu Tibetu

So Úno 28 , 2004
Dne 10.3.2004 v 17.30 proběhne zahájení výstavy mandal od různých autorů na podporu Tibetu, který je již 45 let okupován komunistickou Čínou. Výstava se koná v Knihkupectví a galerii Jana Zábrany v Pelhřimově. Po celou dobu trvání výstavy bude na budově vyvěšena tibetská vlajka. Jo, a taky by se během […]

You May Like

Témata