Central Trade Park D1v Humpolci – díl 3 ze 3

informace z historie, cca 4 roky zpět z Humpoláka

Na naši žádost nám 6.3.2000 zaslal
pan tajemník Fiala MěÚ Humpolec následující informace:
"Městské zastupitelstvo v Humpolci na svém 14. zasedání dne 16.2.2000 schválilo
usnesení, ve kterém za určených podmínek vyhovělo žádosti firmy Brakema Invest
o odprodej pozemků potřebných pro rozšíření průmyslové zóny CTP D1 tak, aby
zde mohl být umístěn centrální sklad pro síť francouzkých hypermarketů Carefoure.
Jedná se o převážně lesní pozemky do maximální výměry 4,85 ha bezprostředně
navazující na stávající areál CTP D1. Schválením prodeje, kterým městské zastupitelstvo
vyjádřilo vůli podpořit záměr vytváření nových pracovních příležitostí a zvýšení
prestiže našeho města však nedalo okamžitý souhlas se zahájením stavby „nevzhledné
kůlny“ ničící životní prostředí, jak je občanům města mnohými „zaručeně infomovanými“
vnucováno. Zastupitelstvo si ve svém usnesení vymínilo před zahájením prací
na realizaci provést taková vodohospodářská opatření, která zajistí zachování
stávajících vodotečí a malého vodního zdroje (studánky v Cípku) a plnou funkčnost
užitkového vodovodu sloužící přilehlé zahrádkářské kolonii.
Dále podmínilo prodej pozemků provedením nezbytného počtu hydrogeologických
vrtů a hydrodinamických zkušek, na základě kterých bude případný terénní zářez
respektovat geologická zjištění tak, aby byly zachovány optimální vodní poměry
a nedošlo ke snížení vydatonosti vodních zdrojů. Konečný prodej tzn. registrace
převodu pozemků na Katastrálním úřadě proběhne až po nabytí právní moci územního
rozhodnutí na budoucí stavbu haly. Z poslední věty lze vyčíst, že o možnosti
realizace staveb a vlastním prodeji rozhodne až kladně dokončené územní a následné
stavební řízení, ve kterém své námitky uplatní všechny dotčené orgány státní
správy tzn. životní protředí, ochrana lesa, ochrana půdního fondu, hygienická
služba atd. Proto do doby, než investor zjistí, doloží resp. splní všechny náročné
požadavky není vůbec jisté zda výstavba v tomto prostoru vůbec proběhne a tudíž
ani zda k prodeji dojde. Cena při případném prodeji pozemku byla stanovena na
300,- Kč/m2 plochy což zcela koresponduje s cenou stanovenou vyhláškou města
Humpolec pro prodej obdobných pozemků a převyšuje cenu určenou soudním znaleckým
posudkem. Jak jistě chápete je zde ještě mnoho neznámých, které bude nutné zodpovědět
než dojde k vlastní výstavbě, pokud nedojde k zablokování záměru již v průběhu
stavebních řízení."
Rozšíření průmyslové zóny se prý stalo jablkem sváru v městském
zastupitelstvu a vyústilo až k rezignaci komunistických a nezávislých zástupců
…Cca 4 roky zpět proběhlo
několik jednání s Holanďany, především panem Brakemou o možné investici do průmyslového
parku u dálnice D1. Aby mohl holandský kapitál legálně vstoupit do ČR, byla
v Čechách založena firma Brakema Invest Český Krumlov s.r.o. (dále jen BI)
Cca
před dvěma lety odkoupila BI od soukromých majitelů a města zrekultivovaný pozemek
bývalé městské skládky o celkové rozloze cca 10ha (stávající rozloha). Podíl
pozemků města na této rozloze byl cca 1/10. Tuto desetinu prodalo město za 150,-
Kč/m2 + sponzorský dar bývalé nemocnici Vysočina v hodnotě dalších cca 150,-
Kč/m2. Tzn. že BI zaplatila městu v podstatě 300,- Kč/m2. Sponzorský dar nemocnici
v Humpolci její tehdejší vedení slušně řečeno „kamsi zašantročilo“. Tzn. zamýšlený
efekt záchrany nemocnice v Humpolci byl nulový. Firma BI z vlastních zdrojů
zafinancovala veškeré počáteční náklady spojené  s vybudováním inženýrských
sítí, komunikace, oplocení, atd.
V současnosti na oplocené ploše cca 10ha pod dálnicí stojí hala firmy ZWARTWOUD
– KOVO. Tato firma vyrábí různé druhy kovových výrobků. V této hale je v cca
1/3 v podnájmu britská firma IMI INTERNATIONAL, která se zabývá distribucí měděných
kotlářských výrobků. Pro tuto firmu se připravuje nová hala o rozloze cca 2000m2.
Dále je před dokončením správní budova Parkmanagementu. U této budovy je jediný
vjezd do areálu, odkud vede komunikace přes celý areál, která spojuje jednotlivé
budovy.
Letos na podzim by měla začít výstavba další velké haly (na třech spojených
pozemcích) pro mezinárodní společnost P&O, která se zabývá distribucí elektroniky
pro SONY. Zde by mělo pracovat 50 – 100 zaměstnanců. Další hala o rozměru cca
5000m2 pro belgickou společnost LAZER (ochranné helmy) by měla pojmout cca 150
zaměstnanců, z toho 2/3 žen. V současné době probíhá jednání s americkou společností
se sídlem v Anglii GUILFORD vyrábějící sedačky pro auta. Tato firma bude zaměstnávat
200 – 250 zaměstnanců.
Pozemek při hlavní silnici na Pelhřimov-Havl.Brod bude sloužit pro hotelové
a restaurační služby, zájem má firma KFC.
Z celého 10ha pozemku tedy zbývá pouze část o rozloze cca 7000m2 pro kterou
je pouze předběžná nabídka.
V sobotu 18.9.1999 byl uspořádán den otevřených dveří v areálu CTP D1, kde si
mohli občané města prohlédnout halu ZWARTWOUD – KOVO a mohli se seznámit s plánovanou
výstavbou. Cca 200 občanů města využilo možnosti předběžného zápisu žadatelů
o zaměstnání v tomto parku. Jistě nezajímavá skutečnost!Problém nastal ve chvíli,
kdy firma BI zažádala město Humpolec o rozšíření stávajícího CTP D1 o dalších
cca 4,8ha, resp. prodej této plochy lesa. Samozřejmě z pochopitelných důvodů,
že zde již je vše připraveno a v podstatě by se jednalo opravdu pouze o finančně
a především časově nenáročné rozšíření již vybudovaného parku se vším potřebným.
Firma BI totiž  získala velice zajímavou nabídku na vybudování centrálního
skladu o rozloze cca 15-25 000 m2 od francouzské společnosti CARREFOUR, která
je největší světovou společností pro provoz hypermarketů.
První varianta rozšíření CTP D1 byla od dálničního přivaděče až k silnici na
Bystrou. Tato varianta byla ihned zamítnuta, protože by vedla přes důležité
území vodního zdroje pitné vody pro Humpolec, byla předložena druhá a až třetí
se jevila jako všem vyhovující. Aby nedošlo k nedorozuměním, „vodní specialisté“
stanovili první a druhou ochrannou zónu vodního zdroje. Max. hranice pro možnou
průmyslovou zónu se dotýkala úrovně druhé ochranné zóny vodního zdroje. Byl
vypracován projekt, ekologická studie – hluk, vodní zdroje, povrchové vody atd.,
nová hranice CTP D1 by nezasáhla do druhé ochranné zóny vodního zdroje, CTP
D1 by ještě zvýšil počet pracovních míst o cca 100. Díky této žádosti o rozšíření
CTP D1 se Humpolec dočká zalesnění za domy na kraji města od dálničního přivaděče
až k silnici na Želiv (v současné době pole), občané žijící těsně u dálničního
přivaděče se po letech existence dálnice dočkají odhlučnění! Pro občany města
se nabízí nová, zajímavá pracovní místa. Takže se vše zdálo zcela vyhovující
a uskutečněníhodné.
Kde je zakopán pes? Rozšíření CTP D1 podle poslední varianty by předpokládalo
vykácení cca 4,8ha lesa. Netroufám si posoudit, zda je to opravdu jakýmsi „přírodním“
uvědoměním občanů Humpolce, ale vykácení lesa se stalo nejdůležitějším problémem.
Podotýkám, že by se nejednalo pouze o vykácení dospělých stromů, ale z části
také mladých , malých stromků poměr cca 4/6. Výše uvedené informace jsem si
víceméně potvrdil na základě osobního rozhovoru 27.9.1999 se starostou města
Humpolec panem Janem Kotenem.

Čtěte dále:   Výpadek

27.9.1999 v 17,00 hodin se konalo v klubu MěKZ zasedání zastupitelů města Humpolec.
Zde se mimo jiné již potřetí jednalo o změně územního plánu města – rozšíření
CTP D1. Toto v poslední době velmi diskutované téma, které se stalo i údajným
důvodem sváru mezi jednotlivými představiteli města, které vyústilo až k rezignaci
komunistických a nezávislých zástupců města Humpolec. Nepomohla ani osobní návštěva
premiéra Zemana, který se k situaci ve městě vyjádřil ve smyslu, že vláda nemůže
řešit regionální problémy, ale regionální rozvoj a investice zahraničních firem
jsou Soc.-Dem. vládou podporovány.

6.9. 1999 se na zasedání zastupitelstava sešlo pouze 10 zástupců, takže mohli
rovnou odejít na pivo, protože nebyli usnášeníschopní. 27.9.1999 se sešlo celých
12 zástupců, nezačalo se včas, protože jeden zástupce přišel až deset minut po
páté. Stane se …
Úvod měl pan starosta, znovu zopakoval situaci s CTP D1 a seznámil s plánem
zasedání.
Zastupitelé obdrželi petici 36 lidí proti vykácení 4,8ha lesa.
Návrh usnesení o prodeji pozemků města o rozloze 4,8ha firmě BI (rozšíření CTP
D1) za cenu 300,- Kč/m2 s odkladem platby do konce roku 2002 nebo dříve, vždy
po kolaudaci. Ještě před hlasováním došlo na základě poznámek několika zástupců
ke změně na odklad pouze do konce roku 2001. Také se rozvinula diskuze nad poznámkou
jednoho ze zástupců, zda musí být v usnesení napsána rozloha 4,8, zda by se
nemohla tato část formulovat jako plocha nezbytně nutná pro výstavbu haly apod.
Odpověď byla, že toto je nutné jasně stanovit (objezd haly apod.). Další dotaz
byl na povrchovou vodu, stékající z areálu CTP D1. Odpověď byla uspokojující,
že totiž humpolecký řad nepobere tuto vodu, proto je vybudována v dolní části
CTP D1 retenční nádrž a dále tyto vody tečou do rybníka Másilko (zde bude vybudována
čistička).

Po odpovězení všech dotazů se přistoupilo k hlasování o následujících třech usneseních,
které byly rozděleny a o každém usnesení se hlasovalo zvlášť: (zkráceno)
1. prodej pozemků města o celkové velikosti cca 4,8ha firmě BI pro účely rozšíření
CTP D1. Prodejní cena 300,- Kč/m2 s odkladem platby do 20.12.2001 nebo dříve,
vždy při kolaudaci areálu
2. další budování průmyslové zóny od silnice Okružní podél dálnice D1od nájezdu
na dálnici směrem k silnici na Želiv
3. zalesnění prostoru mezi dálnicí D1 od nájezdu až k silnici na Želiv, prověření
majetkových vztahů k těmto pozemkům, návrh výkupu za účelem zalesnění, které by
zajistilo odhlučnění nekryté bytové zástavby
bod 1. NESCHVÁLEN dva zástupci za Soc.-Dem. hlasovali proti.
bod 2. SCHVÁLEN
bod 3. SCHVÁLENA můj osobní závěr z jednání?

Stávající CTP D1 se nebude rozšiřovat, možná to pro město není žádná tragédie.
Teď budou mít občané města několik let relativně pokoj, nějaký čas bude trvat,
než se vyjasní majetkové vztahy pozemků mezi nájezdem na dálnici a silnicí na
Želiv. Potom ale vznikne stejná situace jako dnes. Budování dalšího, resp. rozšiřování
současného průmyslového parku. Bude jiná doba a možná se nám vyplatí čekat. Možná
na tom město nakonec vydělá. Může se ale také stát, že firmy, které se v současné
době před vstupem naší země do EU hrnou co možná nejrychleji do ČR a skupují co
možná nejlepší a nejvýhodnější pozemky už jednoduše nebudou mít zájem. Dávno budou
zavedené. Možná, že naše situace těsně u dálnice je natolik neotřesitelná, že
si můžeme dovolit klást podmínky, nic neinvestovat, nevážit si prověřených partnerů
a čekat na jiné. Možná můžeme být velkorysí a v době 6% nezaměstnanosti ve městě
pustit k vodě zajímavou nabídku pracovních příležitostí doslova pod nosem. Vybavují
se mi dvě známé a dávno ověřené moudrosti: „Kdo chce všechno nená nic.“ a „Jez,
ale nemlaskej.“
Ověřuje se má teorie, že dříve proklínaná dálnice dnes je, a v budoucnosti pro
Humpolec bude, zárukou prosperity.
Dobře je, že Humpolec bude mít další les.
Vše dopadlo, jak dopadlo. Nechápu příliš smysl celé kauzy odstoupení zastupitelů,
o co jim vlastně šlo. Místo toho, aby se finance daňových poplatníků rozumně
investovaly do rozvoje města a pracovníci MÚ se starali o problémy občanů, vše
se bude možná točit okolo nových voleb. Jakoby nestačilo, že občané jsou znechuceni
vysokou politikou země, ještě si koledujeme, aby občané byli otráveni komunální
politikou. Myslím, že to by byla opravdová tragédie pro naše město i pro nás,
jeho občany.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Čestné občanství města Humpolec pro pány Smoljaka a Svěráka

Čt Úno 6 , 2003
podpisová akce Čtěte dále:   Píšou o Humpolci - iDnes.cz: V Humpolci rezignovala starostka Štěrbová, stála i u zrodu Kraje Vysočina

You May Like

Témata