Hrad Orlík opět poodhalil svoji historii

stavební práce na Orlíku v roce 2002

V roce 2002 byly stavební aktivity na hradě zaměřeny na dokončení prací v nejstarší
části hradního areálu – tzv.horního hradu a zajištění nejvíce poškozených částí
zdiva dolního hradu.
V rámci nutného dokončení opravy schodiště před objektem starého paláce bylo
nutné provést v předstihu záchranný archeologický výzkum. Práce prováděl opět
Archeologický ústav AV ČR ve spolupráci s Okresním muzeem Orlických hor Rychnov
nad Kněžnou. Výzkumem byla odhalena původní úroveň nádvoří před rozsáhlou přestavbou
hradu v druhé polovině 15.století. tehdy bylo členité skalnaté nádvoří vyrovnáno
navážkou cca 2m na současnou úroveň. Později byl na nádvoří zřízen též tzv."anglický
dvorek" před okénkem do nově zřízeného klenutého sklepení paláce. Archeologové
v navážce nalezli četné zbytky keramiky, kostí, drobné kovové předměty a části
kachlů z období 14.-pol.15.století. V mnohých případech se jednalo o importované
(dovážené) zboží z Rakouska, což může souviset s aktivitami Arnošta Leskovce.
Jako purkrabí na Špilberku a dále účastník i tzv."Spanilých jízd"
husitů do zahraničí si mohl toto zboží nechat dovézt i na svůj hrad.
Po dokončení výzkumu byla stavebními dělníky z fy první humpolecká stavební
s.r.o. provedena oprava zdiva.

Práce v areálu dolního hradu byly zaměřeny na provedení opravy opěrného pilíře
severní stěny renesančního paláce a opravy zřícené části obvodové hradby při
obdélné baště na západní straně. Obě opravy byly opět vázány na archeologické
práce, které zasáhly do historických vrstev v místech, kde bylo zdivo sesuté
až k úrovni terénu.
Poškozený opěrný pilíř byl odhalen až na skalní podloží. Odkopaná suťová vrstva
obsahovala destrukci části obvodové zdi paláce a pouze upřesnila postup destrukce
této. Oprava zdiva pilíře byla provedena v červenci 2002.
Nejzávažnější zjištění přinesl odkryv zdiva obvodové hradby na západní straně
dolního hradu, ke které byla dodatečně přizděna po vnější straně obdélná bašta
a ve směru z nádvoří další budova. Výzkum prováděný v červnu a červenci přinesl
zásadní zjištění o podobě části stavby přistavěné k hradbě směrem do nádvoří.
Byly nalezeny zbytky maltové zálivky povalového stropu – nehořlavé úpravy podlahy
půdy či 1.patra. Dále byla nalezena příčka místnosti nádvorní navazující na
jižní zeď bašty a v tomto JZ rohu i zbytky klenby – původního vstupu do prostoru
přízemí bašty. V rámci financí Města Humpolec a dotace od MK ČR (100 tis.Kč)
byla provedena oprava části hradební zdi v úseku bašty až po odhalený vstup.
Z důvodu nemalých finančních nákladů na dokončení výzkumu a stavebního zajištění
bylo požádáno na Kraj Vysočinu o grant z Fondu Vysočiny na nemovité památky.
Současně bylo žádáno i o finance na opravu SV rohu renesančního paláce. Žádosti
Města bylo částečně vyhověno (120.tis.Kč) a tak se mohly koncem září stavební
i archeologické práce na hradě opět rozběhnout. Dokončen byl odkryv zasypaného
vchodu do přízemí bašty a odkryta byla celá jižní zeď nádvorního traktu přičemž
zde nalezen i původní vstup do místnosti z nádvoří, jehož práh je cca 1m pod
stávající úrovní nádvoří. Můžeme si tak dovodit kolik sutin spočívá na nádvoří
a co nám jest ještě skryto. V jižní stěně byl objeven práh a zasypaný vstup
do další dosud neznámé místnosti podél hradby ve směru k jihu. Drobná sonda
na JZ odkryla zde mohutné zbytky omítek těsně pod úrovní terénu. práh místnosti
spočívá takřka opět cca 1m pod úrovní terénu nádvoří. Předpokládáme, že jde
o další obytnou stavbu.
Původní terén byl i odhalen v prostoru přízemí bašty vně hradební zdi. Terén
byl odtěžen na skalnaté podloží, kde zjištěno další zatím neznámé zdivo. Celá
vstupní schodišťová šíje ("šmejda") a část odhalená těsně navazující
na stup v baště obsahovala četné nálezy architektonických článků (ostění) dveří,
oken, římsový kámen a tesané rohové kameny z hradní věže či brány. Nálezy doplňují
i četné zbytky keramiky a několik zlomků gotických a renesančních kachlů, kovových
hřebů.
Výzkum tak poodhalil další část složitého vývoje hradu v místech, kde se původně
předpokládalo pouze zdivo drobných budov byl zjištěn komunikační prostor a zároveň
byla prokázána přítomnost další stavby ve směru k hornímu hradu. práce zde musí
v příštím roce pokračovat aby bylo možno zjistit účel tohoto objektu a dohodnut
postup opravy zbylé části západní hradební zdi. výsledky výzkumu budou publikovány
v některých odborných časopisech a o těchto Vás budeme informovat.
Oprava zdiva odhaleného výzkumem byla prováděna průběžně po částech krok za
krokem s dokončenými úseky výzkum až do konce listopadu 2002. Současně byla
provedena oprava části nádvorní severní stěny SV rohu renesančního paláce. Nalezeny
byly i ze 30-tých let přezděné velké kapsy po trámech podlahy 1.patra paláce.

Po dohodě s památkáři bylo též ing.arch.Z.Závodskému zadáno zpracování studie
provozní budovy správy hradu, která by měla do budoucna rozšířit možnosti nabídky
návštěvníkům a problémy vlastního provozu. Objekt bude víceúčelový, bude obsahovat
zázemí správy hradu, expozice, sociálku, malou prodejnu aj. Studie je v současnosti
v připomínkování. V roce 2003 se předpokládá zpracování projektu a postupná
realizace dle finančních možností.
Pokud bude pro rok 2003 zajištěno dostatek finančních prostředků na dokončení
opravy SV rohu paláce, bude již tato část hradu zpřístupněna veřejnosti.

Závěrem bychom touto cestou chtěli poděkovat studentům gymnázia Humpolec a
2 tříd pražských gymnazistů za významnou pomoc při provádění záchranného archeologického
výzkumu na hradě v roce 2002.

(Příště: Návštěvnický provoz na hradě v roce 2002 a plánovaná aktivita a akce
v roce 2003 s dalšími fotografiemi z oprav)VLEVO: dokončené opravy v horním hradě
VPRAVO: odlámaný opěrný pilíř stav po výzkumu před zajištěním zdivaVLEVO: započetí vykopávek v baště na západní straně dolního hradu a v jeho okolí
– červenec 2002
VPRAVO: oprava opěrného pilíře severní stěny renesančního paláce


VLEVO: opěrák po opravě
VPRAVO: dokončovací práce na opravě části zaklenutého vstupu do přízemí bašty


VLEVO: průběh oprav SV rohu renes.paláce
VPRAVO: nález zasypaného klenutého vstupu do přízemí bašty – stav před odstraněním
závaluVLEVO: jeden z tesaných kamenných článků – dveřní překlad
VPRAVO: SV roh renes.palácepřed dokončením prací v roce 2002VLEVO: pohled na plochu stavebních a výkopových prací u bašty na západní straně
areálu
VPRAVO: odhalené zdivo jižní stěny nádvorní budovy na západní straně dolného
hradu s patrným zasypaným stupem s prahem

Správce webu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Chybí legislativní zakotvení lékařské služby první pomoci

St Pro 11 , 2002

You May Like

Témata