Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Humpolec

Co je komunitní plánování sociálních služeb? Posláním komunitního plánování je, otevřít svobodnou rozpravu ke společnému hledání i plánování a k realizaci dohodnutých záměrů. Má zaručit, aby se lidé mohli svobodně účastnit rozpravy o důležitých otázkách života společenství, aby přijímaná rozhodnutí zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, příp. nacházely nové zdroje, a přinášely co největší užitek a spokojenost. Aby se rozhodovalo v regionu, přiměřeně, jedinečně a tvořivě. Na veřejných službách včetně služeb sociálních je, a neustále bude, co zlepšovat. Komunitní plánování je proces, který má své vstupy: přání lidí, materiální možnosti a odborné znalosti. Proces zpracování vstupů znamená je zkoumat a na základě zkoumaného hledat kroky vedoucí ke zlepšení jejich souladu. Dohodnuté kroky jsou dokumentovány v komunitním plánu. Měřitelnými výstupy procesu KPSS je pak zlepšení souladu lidských přání, materiálních možností a odborných znalostí uskutečněná na základě komunitních plánů.


Město Humpolec od pol. roku 2005 připravuje Strategický plán
rozvoje města Humpolec, který se stane významným koncepčním materiálem pro
potřeby městského úřadu, podnikatelských subjektů, sdružení, občanských
iniciativ a jiných subjektů ve městě na období 6-10 let. Souběžně s tímto
projektem Město Humpolec v součinnosti s Krajem Vysočina a ve
spolupráci s občanským sdružením Agora Central Europe zpracovává
projekt „Komunitní plánování sociálních služeb, jehož cílem je zahájit a
zrealizovat proces komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) ve
městě Humpolec. Jeho výstupem bude střednědobý plán sociálních služeb
vypracovaný za účasti veřejnosti a poskytovatelů sociálních služeb při
respektování principů trvalé udržitelnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským sociálním fondem),
státním rozpočtem ČR a Krajem Vysočina. Proběhne v několika etapách
zahrnujících navázání spolupráce, školení účastníků procesu komunitního
plánování, ustanovení triád (zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů
sociálních služeb), zpracování analýzy poskytovatelů, zpracování analýzy potřeb
uživatelů sociálních služeb, zpracování a schválení KPSS. Výstupem bude
uspořádání závěrečné Konference o KPSS v kraji Vysočina a vydání Metodiky
komunitního plánování sociálních služeb se zahrnutím zkušeností z realizace
projektu v kraji Vysočina.

V současné době je Město Humpolec ve fázi vytvoření řídící skupiny
komunitního plánování a v průběhu několika měsíců bude zpracovávat analýzu
poskytovatelů sociálních služeb ve městě. Řídící skupina má v procesu
komunitního plánování roli koordinační a řídící v řízení triád (pracovních
skupin) zabývajících se již konkrétními sociálními službami v oblasti
seniorů, rodin s dětmi a osob sociálně vyloučených. Další úlohou řídící
skupiny je zabezpečení materiální stránky procesu, komunikace s médii,
zabezpečuje pokračování komunitního plánování i po skončení celého procesu do
budoucna s ohledem na měnící se potřeby města. Konkrétně v této
chvíli bude řídící skupina po svém jmenování pracovat na analýze poskytovatelů
sociálních služeb.

Usnesením Rady
města Humpolec č. 902 ze dne 18.1.2006 byli do řídící skupiny jmenováni tito
členové:

– za zadavatele: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta a Ing. Josef Fiala,
vedoucí OZSV, který je současně koordinátorem KPSS ve městě Humpolec odpovědným
za celý proces komunitního plánování sociálních služeb,

– za poskytovatele: Bc. Anna Blažková, ředitelka Oblastní charity Havlíčkův
Brod, Boženy Němcové 188, H. Brod a Mgr. Jan Výborný, ředitel Domova
Blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec,

Čtěte dále:   Zlepšete veřejný prostor pro své děti.

– za uživatele: paní Dagmar Andrýsková, trv. bytem Lnářská 1000,
Humpolec, předsedkyně Rady seniorů města Humpolec a pan Stanislav Horký, trv.
bytem U Jízdárny 1105, Humpolec, místopředseda Rady seniorů města Humpolec, oba
zastupující seniory a občany tělesně postižené.

V další
fázi KPSS bude probíhat analýza uživatelů sociálních služeb, tj. bude se
monitorovat kdo, v jakém počtu a s jakými potřebami sociálních služeb
využívá, nebo by rád do budoucna využíval. Uživatelem se rozumí osoba,
které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální
situace. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou
roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě
sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních
služeb. Uživatelé také mají ohromný potenciál ke svépomoci, která může
v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat nově vznikající potřeby a
doplňovat mezery ve stávající nabídce služeb. Bez aktivní spolupráce Vás uživatelů
si nelze představit žádný systém, pro průběžný sběr informací o nově
vznikajících potřebách.

Komunitní plánování
sociálních služeb je velkou příležitostí i pro širokou veřejnost zapojit se do
tohoto procesu a svým hlasem ovlivnit, jakým směrem se bude město Humpolec
v sociálních službách ubírat.
Širokou veřejností rozumíme
všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a
poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a
jeho realizaci. Je nutné připomenout, že každý občan je potenciálním uživatelem
sociálních služeb. Uživatelem sociálních služeb se může stát, překvapivě rychle,
kdokoliv. Veřejnost může doplnit zcela nové náměty a potřeby, které se
v pracovních strukturách neobjeví a může také podpořit přijetí změn
v místním systému sociálních služeb. Veřejnost je nutné o plánovacím
procesu informovat a zapojovat do něj. Zapojováním veřejnosti můžeme získat
nové spolupracovníky, nápady i zdroje. Zapojení veřejnosti je základem pro
transparentnost celého plánování.

Proto touto
cestou již nyní vyzýváme všechny občany města, kteří nějakým způsobem využívají
sociálních služeb, nebo mají představu o tom, jaké služby by pro sebe či své
blízké potřebovali a chtějí aktivně spolupracovat na podobě komunitního plánu,
aby se přihlásili k účasti na komunitním plánování. Každý, koho sociální
služby nějakým způsobem oslovují má možnost se zapojit do činnosti připravovaných
pracovních skupin, které se ve druhé polovině roku 2006 začnou zabývat
sociálními službami pro jednotlivé cílové skupiny obyvatel – seniory, tělesně a
mentálně postižené občany, rodiny s dětmi a sociálně vyloučené občany.
Zájemci
o činnost v pracovních skupinách se mohou přihlásit u ing. Josefa Fialy,
vedoucího OZSV MěÚ Humpolec a koordinátora KPSS osobně, nebo telefonicky na
čísle 565518150, případně na tel čísle 565518152 (paní Eva Charvátová). Děkujeme
všem, kteří zájem projeví a pomohou sobě i druhým zajistit plnohodnotné,
efektivní fungování sociálních služeb ve městě.

Ing. Josef Fiala
vedoucí OZSV MěÚ Humpolec

Tento projekt se
uskutečnil s finanční podporou kraje Vysočina.

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Program Partnerství 2006

Ne Úno 12 , 2006
Město Humpolec se zapojilo do programu Partnerství 2006. Cílem a prioritou zapojení města Humpolec do programu Partnerství je naplnění Strategie prevence kriminality na místní úrovni ve spolupráci ČR za metodického vedení Ministerstva vnitra ČR. Čtěte dále:   Uzavírka - ul. Pražská, Na Kasárnách - Humpolec

You May Like

Témata