Kraj Vysočina patří stále mezi oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší v ČR

Podle souhrnné ročenky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2014 patří Kraj Vysočiny stále mezi nejčistší lokality v republice.

„Ovzduší Kraje Vysočina je ale v některých lokalitách, obdobně jako ovzduší celé České republiky, nejvýznamněji zatíženo prachovými částicemi PM10 a PM2,5 a dále znečišťujícími látkami jako je benzo(a)pyren a přízemní ozon,“ říká Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

 

 
 

Hlavními zdroji prachových částic a benzo(a)pyrenu je sektor lokálního vytápění domácností, který se na emisích částic PM10 podílí 37,8 %, na emisích částic PM2,5 55,3 % a na emisích benzo(a)pyrenu 87,1% a silniční doprava. Jde zejména o nedokonalé spalování tuhých paliv v kotlích s nižšími výkony, kterými jsou často vybaveny domácnosti. Přízemní ozon nebývá přímo emitován žádným zdrojem, ale vzniká sekundárně ve spodní troposféře z oxidů dusíku, uhlovodíků a kyslíku pod vlivem slunečního záření. Zejména v letních měsících jsou jím zatíženy venkovské lokality.

Ze závěrů ročenky ČHMÚ vyplývá, že v zóně Jihovýchod, jejíž součástí je také území Kraje Vysočina, jako v jediné, v rámci celé České republiky, nebyl v roce 2014 překročen denní ani roční imisní limit pro PM10 stejně jako roční průměrné koncentrace pro PM2,5. Hodnota denní koncentrace PM2,5 pro ochranu lidského zdraví doporučená World Health Organization však byla překročena na celém území České republiky. Na některých místech také dochází k překroční imisního limitu pro benzo(a)pyren a přízemní ozon. Překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren na téměř všech měřících stanicích je dáno rozmístěním hlavního zdroje této škodliviny, tedy vytápěním domácností.

Závěry ročenky potvrzují nutnost zlepšení situace v sektoru lokálního vytápění, které je v současné době skloňováno v souvislosti s kotlíkovými dotacemi.

Ročenka je zveřejněna na stránkách ČHMÚ, najdete ji ZDE.

zdroj: www.infohumpolec.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Loutkové divadlo - Dlouhý, široký a bystrozraký

Pá Lis 13 , 2015
Sobota 14.11.2015 14:00

Témata