Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 23. 4. 2003

2

Minulý pátek se opět konalo zasedání zastupitelstva a městské rady. Jaké jsou jeho výsledky?

62.


Zastupitelstvo města


1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ze 3. zasedání ZM a  váznoucích, dosud  


    nesplněných usnesení.


2. Ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení.


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


63.


Zastupitelstvo města


bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města v Humpolci od 19. 2. 2003 do 12. 3. 2003. Vlastní zpráva tvoří přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 23. 4. 2003.


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan,místostarosta


 


 


64.


Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet Města Humpolce za rok 2002 v následujícím finančním vyjádření:


Rozpočtové příjmy  celkem                                                        201 496,1 tis. Kč


z toho: třída 1 – Daňové příjmy                                                    81 470,2 tis. Kč    


            třída 2 – Nedaňové příjmy                                                   50 341,3 tis. Kč


            třída 3 – Kapitálové příjmy                                                  13 975,7 tis. Kč


            třída 4 – Přijaté dotace                                                         55 708,9 tis. Kč


 


Třída 8 – Financování celkem                                                          16 028,6 tis. Kč


z toho: pol. 8115 – změna stavu na bank. účtech                              13 301,4 tis. Kč


            pol. 8124 – úhrada splátek dlouhod. půjček                        – 2 291,7 tis. Kč


            pol. 8126 – aktivní dlouhod. operace říz. likvidity                   5 018,9 tis. Kč


 


Rozpočtové výdaje celkem                                                            217 524,7 tis. Kč


z toho: třída 5 – Běžné výdaje                                                        155 654,1 tis. Kč


            třída 6 – Kapitálové výdaje                                                  61 870,6 tis. Kč


 


 


65.


Zastupitelstvo města schvaluje prodej 1880 kusů akcií společnosti ICOM transport a.s. v ceně 300,- Kč za kus panu Zdeňkovi Kratochvílovi, Hosov 38, Jihlava.


 


Odpovědnost:  Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: květen 2003                                                                                  


 


 


 


 


66.


Zastupitelstvo města:


a) schvaluje poskytnutí příspěvků na rok 2003 následovně:


žadatel                                                      účel                                                 příspěvek (Kč)


Gymnázium Humpolec                            mapování vodních zdrojů               20 000,–


Okr. Nemocnice Pelhřimov                    rozvoz jídla, termonosiče                        7 000,–


Svaz postižených                                    kondiční cvičení, cvičitelka                     4 000,–


Jezdecký klub Humpolec                       jezdecké závody CCI                           10 000,–


SZeŠ Humpolec                                     den botanické zahrady                           5 000,–


SZeŠ Humpolec                                     masopust                                               2 000,–


Šlápoty Hněvkovice                               činnost turistického oddílu                       8 000,–


Castrum o.p.s.                                        filmový festival                                     10 000,–


Klub ochrany dravců a sov                    přenos obojživelníků                               1 500,–


Humpolák                                              internetové stránky                                 1 000,–


Matana a.s.                                             vztyčení náhrobků – židov. Hřbitov        5 000,–


Automotoklub                                       autokrosové závodiště                           50 000,–


II. ZO ČZS Humpolec                           úhrada nájemného                                  2 100,–


Auto Klub Humpolec                            pohár v autokrosu                                   5 000,–


Českobratrská církev evangelická        oprava věžních hodin                              60 000,–


Sdružení zdrav. Postižených                 pronájem tělocvičny                                  5 000,–


SDH Kletečná                                       100. výročí SDH v obci                          3 000,–


Veterán klub Úsobí                               závod Fr. Jokla                                       3 000,–


Pojízdná prodejna Neubauer                 zásobování vesnic                                    5 000,–


Charita H. Brod                                     aktivy občanů – stacionář                     15 000,–


ŘKF Humpolec                                     opravy                                                 60 000,–


Zahrádkáři Humpolec                           výstavy, přednášky                              1 000,–


Fr. Brzoň                                               kniha G. Mahler                                     5 000,–


Sdružení pro rozvoj kulturních


tradic Vysočiny                                    hudební slavnosti                                    20 000,–


ZUŠ Humpolec                                    návštěva družebního města                     15 000,–


Mgr. Miloslava Matějíčková               varhanní koncert                                        3 000,–


Církev čs. Husitská Humpolec            opravy                                                     15 000,–


OSA při Jedličkově ústavu Praha        asistenční služba                                      11 200,–


                                                                                                                                       


b) ukládá    ekonomickému odboru vypracovat smlouvy na poskytnutí přípěvků podle přílohy 


    „Žádosti    o  příspěvek na rok 2003“  a  vyzvat žadatele  o doplnění chybějících náležitostí                            


    v žádosti, a to ještě před podpisem smlouvy


c) ukládá  finančnímu  výboru připravit  do příštího  jednání zastupitelstva návrh na rozdělení    


    zbylých prostředků


 


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                       Jaroslava Veselá – vedoucí EO


 


 


67.


Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Svazku obcí mikroregionu Zálesí.


 


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: průběžně 2003, 2004


 


68.


Zastupitelstvo města


na základě veřejného projednání předložené dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí a posudku (Obalovna asfaltových směsí Jiřice – zpracovatel Ing. Josef Tomášek, CSc.) ukládá zaslat na Krajský úřad kraje Vysočina – odbor životního prostředí negativní vyjádření k záměru i předloženému posudku realizace akce „Obalovna asfaltových směsí Jiřice“ z důvodu podhodnocení dopravního zatížení města a negativního dopadu podnikatelského záměru na územním plánem schválené obytné zóny města Humpolce.


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


Termín: 24. 4. 2003


 


 


69.


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku KN č. 2151/132 o výměře 290 m2 za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem manželům Martinovi a Lence Markovým, bytem Sadová 1498, Humpolec


 


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


70.


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 593/4 o výměře 45 m2 za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy a prodej dílu „c“ o výměře 3 m2, který je následně sloučen do st. KN č. 233 za cenu 1 500,– Kč za 1 m2 vše v katastrálním území Plačkov a náklady spojené s tímto výkupem manželům Jiřímu a Renatě Kopeckých, bytem Plačkov 99, Humpolec.


 


Odpovědnost. Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


71.


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 46/54 o výměře 67 m2 za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy a prodej dílu „c“ o výměře 31 m2, který je následně sloučen do st. KN č. 16/1 za cenu určenou znaleckým posudkem vše v katastrálním území Plačkov a náklady spojené s tímto prodejem panu Ing. Michalovi Pejškovi, bytem Geologická 991/1, Praha 5.


 


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


72.


Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 62 o výměře 104 m2 za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem panu Jiřímu Bendovi, bytem Krasoňov 25, Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


73.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje prodej pozemkové parcely KN č. 1578/10 o výměře 2 374 m2 za cenu 300,– Kč za 1 m2 plochy v katastrálním území Humpolec panu Tomášovi Snížkovi, Lovecké potřeby, IČO 63252694, bytem Čejov 159, Humpolec


b)      kupní cena při prodeji pozemku bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy


c)      návrh na vklad kupní smlouvy na Katastrální úřad v Pelhřimově bude podán až po kolaudaci střelnice


 


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Čtěte dále:   Sbírka pro Leontýnku

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


74.


Zastupitelstvo města schvaluje:


a) prodej byt. domu čp. 651 v ul. Panskodomská v Humpolci včetně stavební parcely č. 746 o výměře 476 m2, poz. parcely č. 1876/13 o výměře 139 m2 a poz. parcely č. 1876/11 o výměře 261 m2, vše v k. ú. Humpolec, vše za kupní cenu ve výši 713 753,– Kč Sdružení obyvatel domu Panskodomská 651, IČO: 26619920, se sídlem Panskodomská 651, 396 01  Humpolec.


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                       Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


Termín: do 30. 8. 2003


 


 


75.


Zastupitelstvo města schvaluje prodej byt. domu čp. 959 v ul. Nerudova v Humpolci včetně stavební parcely č. 1121 v k. ú. Humpolec o výměře 319 m2, vše za kupní cenu ve výši 1 036 386,– Kč Sdružení obyvatel domu Nerudova 959, IČO: 26623447, se sídlem Nerudova 959, 396 01  Humpolec.


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                       Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 30. 8. 2003


 


 


76.


Zastupitelstvo města schvaluje prodej byt. domu čp. 109 v ul. Lnářská v Humpolci včetně stavební parcely č. 473/1 v k. ú. Humpolec o  výměře 218 m2, vše za kupní cenu ve výši 1 846 821,– Kč Sdružení obyvatel domu Lnářská 109, se sídlem Lnářská 109, 396 01  Humpolec.


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                       Josef  Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 30. 8. 2003


 


 


 


77.


Zastupitelstvo města schvaluje prodej byt. domu čp. 110 v ul. Lnářská v Humpolci včetně stavební parcely č. 473/2 v k. ú. Humpolec o výměře 217 m2, vše za kupní cenu ve výši 1 944 218,– Kč Sdružení obyvatel domu Lnářská 110, IČO: 26622513, se sídlem Lnářská 110, 396 01  Humpolec


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                       Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 30. 8. 2003


 


 


78.


Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemkových parcel KN č. 245/1 o výměře 2 557 m2, KN č. 224/1 o výměře 985 m2 a st. KN č. 945/1 o výměře 1237 m2 vše v katastrálním území Humpolec za cenu 2 870 000,– Kč od paní Šourkové Jany, bytem Buzulucká 2343, Tábor, pana Závodského Miroslava, bytem Nové Náměstí 1751, Česká Třebová, paní Jendelové Zdeny, bytem V Bokách II 25/239, Praha 5 a paní Velíškové Věry, bytem Podolská 12/888, Praha 4.


 


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


79.


Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „O zřízení věcného břemene“ pro právo vedení a přístupu za účelem údržby a oprav vodovodního řádu a studní na pozemkových parcelách KN č. 523/1, 524/1 a 925 v k. ú. Krasoňov  s LČR s. p.                                                                                          Hradec Králové.


 


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí odboru MH


Termín: do 31. 5. 2003


 


 


80.


Zastupitelstvo města


a)      bere na vědomí výsledek hospodaření FRB za kalendářní rok 2002


b)      schvaluje v souladu se zněním místní, obecně závazné vyhlášky města Humpolec č. 6/95/ZM zveřejnění záměru poskytování půjček z FRB po dobu 30-ti kalendářních dnů na úřední desce


c)      za účelem hodnocení došlých žádostí o půjčky z FRB jmenuje komisi ve složení:


Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Josef Jůzl, vedoucí OMH


Ing. Pavel Pinkas, referent OMH


Stanislav Zeman, referent OMH


Členové zastupitelstva města


Náhradníci: Bc.  Jiří   Fiala  –  tajemník,  Jaroslav   Vaňkát   –   referent    OMH,   Eva   


                   Charvátová – referent OMH, Bc. Jan Kotlík – vedoucí ŽÚ, Marie Rojková


         vedoucí  OVV.


 


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                       Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 30. 4. 2003


 


 


 


81.


Zastupitelstvo města schvaluje povolení výjimky z ustanovení § 17, odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., spočívající v tom, že požárně nebezpečný prostor stavby Přístavba domu čp. 452 v Humpolci může zasahovat na sousední pozemky č. 2524/10 a 2606 v k. ú. Humpolec, vlastníkem těchto pozemků je Město Humpolec.


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                       Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do provedení kolaudace stavby


 


 


82.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje zařazení lokality při ul. U Nemocnice do seznamu veřejně prospěšných staveb jako rezervu na výstavbu hřbitova a urnového háje.


b)      ukládá vypracovat dodatek č. 1 k vyhlášce č. 8/2000/ZM se zařazením lokality při ul. U Nemocnice do kategorie veřejně prospěšných staveb na výstavbu hřbitova a urnového háje.


 


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                       Josef  Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vypracovat dodatek č. 1 k Vyhlášce města Humpolec č. 8/2002/ZM do 31. 12. 2003


 


 


83.


Zastupitelstvo města


a)      bere na vědomí povinnost obce plnit ustanovení § 37 a § 42 z. č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o sociálně-právní ochraně dětí


b)      bere na vědomí v souladu s bodem a) uzavření smluv na umístění ohrožených dětí v azylovém zařízení s Nemocnicí Jihlava, IČO 00090638, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava s úhradou 1000,– Kč na každých započatých 24 hod. a Dětskou ozdravovnu Černovice, IČO 60860774, Svatavská 288, 394 94  Černovice, s úhradou 300,– Kč za  každých započatých 24 hodin


c)      ukládá hradit dočasný azyl dětem v rámci sociálně-právní ochrany dětí z  rozpočtu města, oddílu 43 – rezervy.


 


Odpovědnost: Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV


Termín:


 


 


84.


Zastupitelstvo města dle místní obecně závazné vyhlášky č. 5/95/MZ schvaluje udělení medaile Dr. Aleše Hrdličky v:


a)      rovině odborné: RNDr. Ladislavě Horáčkové, PhDr., doc. RNDr. Janu Šteiglovi,CSc., prof. Evě Bodzsar z Maďarska, prof. Uwe Jaeger z Německa, prof. Januszi Piontekovi z Polska, RNDr. Evě Neščákové ze Slovenska, prof. Charles Susanne z Belgie


b)      v rovině občanské: panu Františku Brzoňovi, bytem Hálkova 920, Humpolec


 


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Marie Rojková, vedoucí OVV


Termín: rok 2003


 


 


 


85.


Zastupitelstvo města


a)      odvolává z funkce členky Finančního výboru ZM paní Hanu Menšíkovou


b)      jmenuje paní Marii Červenkovou, bytem 5. května 306, Humpolec za členku Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolec.


 


Odpovědnost. Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                       Bc. Jiří Fiala, tajemník


Termín: s platností od 24. 4. 2003


 


 


86.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje změnu usnesení č. 25 z 18. 12. 2002 o stanovení výše odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Humpolec – předsedy výboru ZM nebo komise RM na částku:


– pevná složka                                   1 210,– Kč


– příplatek podle počtu obyvatel          250,– Kč


 odměna celkem                                1 460,– Kč


 


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města


         &nbsp

Axl

2 thoughts on “Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 23. 4. 2003

  1. Hehehe. Humpolák dostal příspěvek. To je squelé. Konečně je vidět, že město má ochotu s námi spolupracovat. Děkujeme!!!!!

    Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kam za sportem o weekendu

Pá Kvě 2 , 2003
Kam se vydat za sportem o weekendu 3. – 4. května? Čtěte dále:   Běh kolem Orlíku 27.5.2023

You May Like

Témata