Volby do Evropského parlamentu

V pátek 11.6. (14.00 – 22.00 hodin) a sobotu 12.6. (8.00 – 14.00 hodin) se
konají volby do Evropského
parlamentu
.

Několik důležitých informací o volbách a hlasování pro voliče, o kterých se
moc nemluví. Význam této události většina českých médií nevyzdvihuje a má jiná
témata. Až v posledních dnech před volbami se trochu více o volbách mluví.

Víte že …


§ 37 zákona 62/2003 Sb z 4. března 2003 o způsobu hlasování praví:
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.


Hlasovací lístky se posuzují takto: Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíží.


Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, který je přetržený nebo který není vložen do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Dle vyjádření Státní volební komise, budou platné i chybně vytištěné hlasovací lístky, které se dostaly do většiny krajů. Pokud chcete, musí Vám ve volební místnosti dát volební lístky nové!Vámi zvolení poslanci do Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. To znamená že následující volby do Evropského parlamentu budou v roce 2009. Předčasné volby do Evropského parlamentu jsou vyloučeny, protože na rozdíl od národních parlamentů předčasné rozpuštění EP není možné.

Čtěte dále:   Příběh z parkoviště

Právo volit do Evropského parlamentu na území ČR má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a každý občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel ČR.


Po příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo občanský průkazem. Pokud jste si nevyřídili Voličský průkaz, musíte volit v místě svého trvalého bydliště. Žádost o vydání Voličského průkazu musela být podána ze zákona do 27.5.2004 – v Humpolci bylo vydáno cca 11 průkazů. Pokud ho máte, můžete volit v kterémkoliv volební místnosti v ČR. Volební místo poznáte tak, že na budově vlaje česká vlajka a vlajka EU.Předběžné výsledky těchto voleb ze všech 25 členských zemí EU budeme znát už v noci ze 13. – 14. června 2004. Výsledky v ČR oznámí Český statistický úřad, resp. Státní volební komise vyhlásí a zveřejní celkové výsledky voleb neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb v denním periodickém tisku.


V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

RAFTING TRNÁVKA 2004

Út Čvn 8 , 2004
V tento pátek až neděli, tj. 11.-13.6. se na umělé slalomovém kanálu Trnávka v Želivě jede 2.závod ČP v raftingu – slalom, sprint, R4, muži a ženy. Dále se jako vždy tradičně jede Závod sponzorů a osobností o pohár města Humpolce. Čtěte dále:   Někdo se i ztratí. Kukuřičné bludiště […]

You May Like

Témata