Vyhlášky městského úřadu

Přinášíme vám několik posledních vyhlášek Městského úřadu v Humpolci.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Humpolec


č.  7/2003/ZM


 


o poplatku ze vstupného


 


 


Zastupitelstvo města Humpolec se na svém zasedání dne 19.11.2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku /dále jen vyhlášku/:


 Článek 1


                                                           Základní ustanovení


 


 (1) Výkon správy místního poplatku vykonává Městský úřad Humpolec (dále jen “ správce poplatku “ ).  Na řízení o poplatcích  se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.


 


Článek 2


Vstupné


 


 ( 1 ) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní  a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.


 


(2) Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.


 


Článek 3


Poplatník


 


 ( 1 )  Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.


                                                            


Článek 4


Oznamovací povinnost


 


(1)                Poplatník je povinen nejpozději do 5-ti dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.


(2)                Poplatník je povinen správci poplatku sdělit, příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěné peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


(3)                Do 10-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen  oznámit  správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.


(4)                U akcí, jejich výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.


 


 


Článek 5


Sazba poplatku


 


(1) Sazba poplatku ze vstupného činí:


 


Akce:                                                                                                město včetně místních částí


                                                                               (  % z úhrnné částky vybraného vstupného )


a)  kulturní (diskotéky, taneční zábavy, plesy, koncerty, estrády apod.)                       10


b)  sportovní                                                                                                      5


c)  prodejní                                                                                                        5


d)  reklamní                                                                                                        5


 


 


Článek 6


Splatnost poplatku


 


 (1) Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne pořádání akce.


 


Článek 7


Osvobození


 


 (1)  Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:


 


a) akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je Město Humpolec, nebo akce pořádané


organizacemi, jejichž zřizovatelem je Město Humpolec,


b) sportovní akce, pořádané zdejšími sportovními organizacemi, s  výjimkou  akcí  spojených


s prodejem a konzumací alkoholických nápojů,


c)  výstavy nekomerčního charakteru,


d) akce, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely,


e) TJ Jiskra Humpolec jako provozovatel sportovních areálů.


 


(2) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku


     součastně s oznamovací povinností dle čl. 4.


                                                         


Článek 8


Pokuty


 


(1) Nebudou – li poplatky zaplaceny ( odvedeny ) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené ( neodvedené ) poplatky nebo jejich nezaplacenou ( neodvedenou ) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


 


(2) Pokud poplatník nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky, nebo uloženou rozhodnutím dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,  může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a)  citované zákona.


 


(3) Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou  povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


(4) Byl – li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10-ti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


 


 Článek 9


Společná a závěrečná ustanovení


 


(1) Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


 


(2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušují Vyhláška Města Humpolec č. 8/2001/ZM ze dne 14.11.2001 o místních poplatcích  a Vyhláška Města Humpolec č. 6/2002/ZM ze dne 26.6.2002, kterou byla Vyhláška č. 8/2001/ZM změněna a doplněna.                                                                  


 


Článek 10


Účinnost


 


(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.

Mgr. Jiří Kučera
starosta města                      ………………………….


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta  města            ………………………….


Mgr. Roman Brzoň
Místostarosta města            …………………………..

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Humpolec


č.  5/2003/ZM


 


o poplatku za užívání veřejného prostranství


 


Zastupitelstvo města Humpolec se na svém zasedání dne 19.11.2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku /dále jen vyhlášku/:


                                                          


Článek 1


Základní ustanovení


 


( 1 ) Výkon správy místního poplatku vykonává Městský úřad Humpolec (dále jen “ správce poplatku “ ).  Na řízení o poplatcích  se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.


 


 


Článek 2


Předmět poplatku


 


 ( 1 )  Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí  provádění výkopových prací, umístnění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a  služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, nebo potřeby tvorby televizních a filmových děl.


 


( 2 )  Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejich výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.


 


( 3 )  Veřejným prostranstvím jsou:


 


          I.)      a) náměstí : Horní, Dolní a Havlíčkovo


                    b) sídliště : Stromovka, Smetanova


                    c) místní komunikace :  ul. Masarykova  od  křižovatky s ul. 5. května po křižovatku s ul. Hálkova,ul. 5. května   od  Horního  náměstí  po  křižovatku s ul. Jihlavská, ul. Jana Zábrany od Dolního náměstí   po  křižovatku  s  ul. Rašínova,  ul. Školní od křižovatky s ul. Hálkova po Havlíčkovo náměstí, ul. Rašínova, ul. Husova


                    d) veřejná prostranství  bezprostředně související s hlavními pozemními komunikacemi spojujícími Humpolec  s  Pelhřimovem,  Havlíčkovým Brodem,  Želivem, Jihlavou a  Světlou nad Sázavou mimo město, vymezené dopravními značkami obec a konec obce


                     e) veřejná   prostranství   bezprostředně   související   s úsekem  dálnice  D1  v katastrálním území Humpolec a Hněvkovice ( plochy odpočívek, středisek obchodu apod. ) 


 


       II.) ostatní ( zbývající ) lokality  katastrálního území Humpolec s vyjimkou  Brunky a  Hadiny


                 


       III.) prostranství, nacházející se v katastrálních územích všech místních, územně odloučených částí města


                 Humpolec a dále Brunka a Hadina


 


Článek 3


Poplatník


 


 (1) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které užívají  veřejné prostranství, způsobem uvedeným v čl.  čl. 2 odst.1 této vyhlášky.


 


 


Článek 4


Oznamovací povinnost


 


 


(1)               Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně tři dni před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství  na dobu kratší než jeden den je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli, nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


 


(2)               Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 nejpozději do tří dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.


 


(3)               Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku  příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


 


Článek 5


Vznik a zánik poplatkové povinnosti


 


 


(1)                Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2 této vyhlášky  až do dne, kdy toto užívání skončilo a bylo uvedeno do takového stavu, aby mohlo být opětovně užíváno.


 


(2) Dnem, měsícem  nebo  rokem  se rozumí jeden kalendářní den, měsíc nebo rok, bez ohledu na to,  kterou a jak velkou část dne nebo měsíce poplatník k činnosti  využije.  


 


Článek 6


Sazba poplatku


 


 


Sazby poplatku činí:


 


 


 


Způsob užívání veřejného prostranství                                 I.                 II.              III.           


                                                                                           ( Kč za stanovené období a plochu )


 ( 1 ) Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb:


         (umístění stánků, pultů, kiosků apod.)


        


         a) za dlouhodobé používání místa ( dočasné stavby )


             měsíční paušální sazby  za m2                                  30,-            20,-            15,-


             roční paušální sazba za m2                                                       360,-          240,-          180,-


         b) za krátkodobé používání místa


              1.  předzahrádky pro občerstvení


                   za každý i započatý m2 a měsíc                          50,-           50,-            25,-


              2.  předsunutý prodej před obchody, prodej služeb a pod.


                   ( pultový prodej, vystavené zboží )


           za každý i započatý m2 a den                                     12,-             12,-             6,-


                   měsíční paušální sazba za m2                           240,-           240,-         120,-


         c)  v ostatních nevyjmenovaných případech   


                  za každý i započatý m2 a den                              12,-             12,-             6,-


 


( 2 )  Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení:                   


         a)  reklamní zařízení přenosná, umístěná krátkodobě


              za každý i započatý m2 a den                                  20,-              10,-              5,-


              měsíční paušální sazba za m2                                600,-            300,-           150,-


         b)  reklamní zařízení trvale umístěná                                                                                      


            za každý i započatý m2 a rok                                   600,-           360,-           360,-                                                             


       


( 3 )   Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních  zařízení ( zařízení staveniště ) včetně na něm umístěného veškerého stavebního  materiálu pro:     


       


         a)  stavby pro bydlení:


              na dobu povolenou zvláštním užíváním                                                                                                                                   


              za každý i započatý m2 a den                                  0,-                  0,-                  0,-


 


         b)  pro ostatní stavby:    


              na dobu povolenou zvláštním užíváním


                za každý i započatý m2 a den                                  0,-                 0,-                   0,-      


        


         c)  za nepovolené užívání veřejného prostranství                                                                      


             za každý i započatý m2 a den                                  10,-                10,-                    5,-


 


            


( 4 )  I.) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa v  kalendářním roce, v němž bylo parkovací


              místo zřízeno:


 


              za každý i započatý m2 a rok                                   730,-           730,-           730,-                                                             


                                              


        II.) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa za následující roky:


              za každý i započatý m2 a rok                                   365,-           365,-           365,-                                                             


 


 


 ( 5 )  Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných


 atrakcí lidové zábavy:  


      za každý i započatý m2 a den                                      12,-                  6,-                    3,-


( 6 )  Za použití veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl        


za každý i započatý m2 a den                                            10,-                10,-                   10,-


 


 


Článek 7


Splatnost poplatku


 


 ( 1 )  Poplatek je splatný:


 


a)  v den zahájení záboru veřejného prostranství,


b) v ostatních   případech  je   poplatek   splatný do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o


vyměření poplatku na účet správce poplatku.


 


Článek 8


Osvobození


 


 ( 1 )  Poplatku nepodléh(á)ají:


 


a) osoby zdravotně postižené dle § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve


     znění pozdějších předpisů


b)  uživatelé veřejného prostranství, je-li spolupořadatelem  akce Město Humpolec


c)  Město Humpolec


d)  dodavatelé zakázek, jejichž investorem je Město Humpolec


e)  majitelé nádob ( kontejnerů ) určené ke sběru tříděného odpadu od obyvatel


f)  majitel skládek posypového materiálu pro potřebu zimní údržby komunikací


g) svatebčané za využití zvýšené plochy Horního náměstí pro parkování vozidel účastnících


    se svatebního obřadu v den jeho konání na základě povolení vydaného Městským úřadem


    v Humpolci ( matrikou )


h) místní pořadatelé sportovních akcí  


 


(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku  


      oznámit písemně, nebo ústně do protokolu:


a)      ve lhůtě stanovené v čl. 4 této vyhlášky,


b)      v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.


 


(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na


     osvobození.


 


Článek 9


Pokuty


 


(1) Nebudou – li poplatky zaplaceny ( odvedeny ) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené ( neodvedené ) poplatky nebo jejich nezaplacenou ( neodvedenou ) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.


 


(2) Pokud poplatník nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky, nebo uloženou rozhodnutím dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,  může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a)  citované zákona.


 


(3) Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou  povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


 


(4) Byl – li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně upozorněn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10-ti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


 


 Článek 10


Společná a závěrečná ustanovení


 


(1) Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


 


(2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušují Vyhláška Města Humpolec č. 8/2001/ZM ze dne 14.11.2001 o místních poplatcích  a Vyhláška Města Humpolec č. 6/2002/ZM ze dne 26.6.2002, kterou byla Vyhláška č. 8/2001/ZM změněna a doplněna.                                                                  


 


Článek 11


Účinnost


 


 (1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004


Mgr. Jiří Kučera
starosta města                      ………………………….


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta  města            ………………………….


Mgr. Roman Brzoň
místostarosta města            …………………………..

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Humpolec


č.  6/2003/ZM


 


o poplatku ze psů


 


 


Zastupitelstvo města Humpolec se na svém zasedání dne 19.11.2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku /dále jen vyhlášku/:


 


Článek 1


Základní ustanovení


 


 (1) Výkon správy místního poplatku vykonává Městský úřad Humpolec (dále jen “ správce poplatku “ ).  Na řízení o poplatcích  se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.


                                                                             


( 2 )  Pro účely stanovení sazeb místních poplatků se obvod vykonávané správy rozděluje na :


           a) katastrální území Humpolec ( dále jen město ),


           b) katastrální území místních, územně odloučených částí města Humpolec (dále jen


               místní části města ).


 


( 3 ) Okrajovými objekty města se pro účely stanovení sazeb místních poplatků  rozumějí vybrané, osaměle stojící objekty charakteru rodinného domku ( samoty ) nebo lokality, v nichž se tyto objekty nacházejí :


              ul. Čejovská – od Školního statku směrem k Čejovu


              ul. Lužická – hranicí je potok za městem směrem k Světlici, č.p. 401 v ul. Jihlavská, č.p. 654 (Podhrad)                


                                    v  ul. Hradská, č.p. 657  v ul. Nerudova,  č.p. 747 v   ulici Dvorská ( Humpolecký dvůr ),


                                    č.p. 817  v  ul. Hamzova, č.p. 888 v ul.  Pelhřimovská,  č.p. 906 v  ul.  Jihlavská, č.p. 951  


                                    (Čemolen a.s.) v ul. V kopci, č.p. 172 ( silo ) v ul. Nádražní


 


( 4 ) Místními částmi se pro účely této vyhlášky rozumějí následující lokality :


katastrální území – Hněvkovice, Kletečná, Krasoňov, Lhotka, Petrovice, Plačkov, Rozkoš, Světlice,          


                                    Světlický dvůr, Vilémov a dále osady Brunka a Hadina


 


 


Článek 2


Poplatek ze psů


 


 (1) Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.


 


(2) Poplatek ze psů platí držitel psa městu Humpolec dle místa trvalého pobytu, nebo sídla. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.


 


 


 


 


 


Článek 3


Oznamovací povinnost


 


(1)   Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně, nebo ústně do protokolu do 15 -ti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.


 


(2)   Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku dle zákona o místních poplatcích nebo dle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.


 


(3)   Poplatník je rovněž povinen sdělit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti, nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.


 


(4)   Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.


Článek 4


Identifikace psů


 


(1) Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15-ti dnů.


 


Článek 5


Vznik  a zánik poplatkové povinnosti


 (1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců.


     Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.


 


(2) Zanikne-li  poplatková   povinnost  ( např.  úhynem  psa,  jeho  ztrátou,  darováním,  nebo prodejem ),    poplatek se platí i za  započatý kalendářní měsíc.


 


 


(3) Při změně místa trvalého pobytu  nebo sídla se  poplatek  platí  od  počátku   kalendářního


měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.


 


Článek 6


Sazba poplatku


 


Sazba poplatku ze psů se ročně stanovuje takto:


                                                                                                                  město                místní,územně odloučené       


                                                                                                                                            části města Humpolec vč. 


                                                                                                                                            okraj. lokalit města                                                                                                                         &nbs

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Městský úřad informuje

Po Led 12 , 2004
Informace z Městského přadu v Humpolci. Řidičské průkazy – Co potřebujete k jejich vydání? Co s nepojištěným vozidlem? Upozornění pro původce odpadů. Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na rok 2004.

You May Like

Témata