Zápis ze schůze rady města

Usnesení z 11. schůze Rady města Humpolec ze dne 3. 9. 2003

216.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 9. a 10. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č. 881, 1244, 1300 a), b),  1456, 1460, 14 b),  64 b) , 90, 91, 132,  146,  163, 165, 193, 196 b),  214, 215


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník


 


 


217.


Rada města


a)      bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy, Hálkova 591, Humpolec k 30. 6. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                       14 125,7 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                            2 700,0 tis. Kč


               neinvestiční příspěvek od kraje                                               9 479,0 tis. Kč


               ostatní příjmy                                                                         1 946,7 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                      12 849,6 tis. Kč


   z toho: mzdové prostředky                                                                 6 298,9 tis. Kč


               ostatní výdaje                                                                        6 550,7 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2003 (zisk)                                           1 276,1 tis. Kč


Odpovědnost: Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova, Humpolec


 


b)      bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy, Hradská 894, Humpolec k 30. 6. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                         9 176,0 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                            2 100,0 tis. Kč


               neinvestiční příspěvek od kraje                                               6 023,0 tis. Kč


               ostatní příjmy                                                                         1 053,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                        8 545,0 tis. Kč


   z toho: mzdové prostředky                                                                 4 155,0 tis. Kč


               ostatní výdaje                                                                        4 390,0 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2003 (zisk)                                              631,0 tis. Kč


Odpovědnost: Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská, Humpolec


 


c)bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Smetanova 1526, Humpolec k 30. 6. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                         6 694,0 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                            2 100,0 tis. Kč


               neinvestiční příspěvek od kraje                                               4 131,0 tis. Kč


               ostatní příjmy                                                                            463,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                        5 418,0 tis. Kč


   z toho: mzdové prostředky                                                                 2 689,0 tis. Kč


               ostatní výdaje                                                                        2 729,0 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30.6. 2003 (zisk)                                            1 276,0 tis. Kč


Odpovědnost: Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova, Humpolec


 


d)      bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městského kulturního a informačního střediska, Horní náměstí 250, Humpolec k 30. 6. 2003  v následujícím finančním vyjádření


– celkový objem příjmů                                                                         4 253,0 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                            2 500,0 tis. Kč


               ostatní příjmy                                                                         1 753,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                        3 705,0 tis. Kč


   z toho: mzdové prostředky                                                                    980,0 tis. Kč


               ostatní výdaje                                                                        2 725,0 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2003 (zisk)                                              548,0 tis. Kč


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec


 


e)bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Zdravotních služeb města, Hálkova 422, Humpolec k 30. 6. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                         4 374,0 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                 90,0 tis. Kč


               neinvestiční příspěvek od kraje                                               1 191,0 tis. Kč


               ostatní příjmy                                                                         3 093,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                        4 463,0 tis. Kč


   z toho: mzdové prostředky                                                                 2 576,0 tis. Kč


               ostatní výdaje                                                                        1 887,0 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2003 (ztráta)                                           – 89,0 tis. Kč


Odpovědnost: MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSM Humpolec


 


f)     bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Léčebny tuberkulózy a nemocí respiračních, Jihlavská 803, Humpolec k 30. 6. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                       12 578,6 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                   0,0


               neinvestiční příspěvek od kraje                                                      0,0


               ostatní příjmy                                                                       12 578,6 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                      12 573,1 tis. Kč


   z toho: mzdové prostředky                                                                 6 508,7 tis. Kč


               ostatní výdaje                                                                        6 064,4 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2003 (zisk)                                                  5,5 tis. Kč


Odpovědnost: MUDr. Tomáš Drasnar, ředitel LTRN Humpolec


 


 


218.


Rada města


schvaluje příspěvkové organizaci MěKIS v Humpolci úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následovně:


převedení částky 228 000,– Kč z oddílu 5137 DDHM do oddílu 6122 Pořízení HIM.


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec


Termín: v rozpočtu roku 2003


 


 


 


 


 


 


 


 


219.


Rada města


a)schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Humpolec, Hálkova 591 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následovně:

Čtěte dále:   Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

         navýšení celkového objemu příjmů o                                              83,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ                                              83,0 tis. Kč


         navýšení celkového objemu výdajů o                                              83,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                             39,0 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                    44,0 tis. Kč


 


b)      schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Humpolec, Hradská 594 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následovně:


         navýšení celkového objemu příjmů o                                            224,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek od                                             224,0 tis. Kč


         navýšení celkového objemu výdajů o                                            224,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                           151,0 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                    73,0 tis. Kč


 


c)schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Humpolec, Smetanova 152 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následovně:


   navýšení celkového objemu příjmů o                                                     134,0 tis. Kč


   z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ                                                     134,0 tis. Kč


  navýšení celkového objemu výdajů o                                                    134,0 tis. Kč


   z toho: mzdové prostředky                                                                      90,0 tis. Kč


               ostatní výdaje                                                                             44,0 tis. Kč


 


Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                        Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova


                        Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská


                        Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova


Termín: ihned


 


 


220.


Rada města


a)bere na vědomí informaci o nezávislém nabídkovém rozpočtu stavebních řešení MŠ V Brance


b)      ukládá zařadit do databáze návrhu  rozpočtu města Humpolec na rok 2004 finanční prostředky v celkové hodnotě 3 500 000,– Kč na realizaci stavebních úprav MŠ V Brance


Odpovědnost:  Mgr. Jiří Kučera, starosta


                        Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: říjen – prosinec


 


 


 


 


 


221.


Rada města


a)schvaluje mimořádnou odměnu za vedení organizace Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 paní ředitelce Marcele Němcové ve výši  8 000,– Kč


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: výplatní termín za měsíc září


 


 


222.


Rada města


a)bere na vědomí informaci „O kontrole MěKIS Humpolec“ v městské knihovně v Humpolci


b)      ukládá provést následnou kontrolu inventarizace k 31. 12. 2003


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: ad b) leden 2004


 


 


223.


Rada města


schvaluje zápis do kroniky města Humpolec a jeho místních částí za rok 2002 provedený  v souladu se zák. č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních a vlád. nařízení č. 169/1932 Sb., o pamětních knihách obecních


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS


                        Marie Rojková, vedoucí OVV


 


 


224.


Rada města


bere na vědomí informaci o stavu nasazení grantového programu GIS I na MěÚ Humpolec


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník


                        Ing. Josef  Novák, informatik


Termín: průběžně 2003 – 2004


 


 


225.


Rada města


bere na vědomí informaci o stavu nasazení IS RADNICE VERA k 31. 7. 2003 na MěÚ Humpolec


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník


                        Ing. Josef Novák, informatik


Termín: průběžně 2003


 


 


 


 


 


226.


Rada města


bere na vědomí možnost informování občanů města a spádového území a starostů obcí ve správním území města Humpolec pomocí SMS Info Kanálu


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: září, říjen 2003


 


 


227.


Rada města


a)schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel PK č. 12 o výměře 1 m2 a PK č. 587 o výměře 2 m2 vše v k. ú. Plačkov za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy po převodu z listu vlastnictví ČR na AVZO Plačkov


b)      ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 17. září 2003


 


 


228.


Rada města


a)schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 913 o výměře 49 m2 v k. ú. Krasoňov za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy


b)      ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 17. září 2003


 


 


229.


Rada města


a)schvaluje  záměr prodeje pozemkových parcel: st. KN č. 473/4 o výměře 218 m2, st. KN č. 473/5 o výměř

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

10. BIOJARMARK EKOFAREM

St Zář 17 , 2003
LETOS S KOZÍ PŘÍCHUTÍ, Pavilon v Praze na Barrandově chystá přehlídku biopotravin na 19. – 20. 9. 2003 Čtěte dále:   Píšou o Humpolci - iDnes.cz: V Humpolci rezignovala starostka Štěrbová, stála i u zrodu Kraje Vysočina

You May Like

Témata