22. zasedání zastupitelstva, 8. 2. 2006

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 8. 2. 2006.

540.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 21. zasedání ZM
a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,

b) ukládá
sledovat dosud nesplněná usnesení.

Odpovědnost:
Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

541.

Zastupitelstvo
města

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města v Humpolci od 14. 12. 2005 do 18. 1. 2006.

542.

Zastupitelstvo města

a)
schvaluje rozpočet města Humpolec na rok 2006 v
následujících finančních objemech pro jednotlivé rozpočtové třídy:

Rozpočtové příjmy celkem………………………………. 185.872,4
tis. Kč

z toho: třída 1 – Daňové příjmy………………………… 104.727,0
tis. Kč

třída 2 – Nedaňové příjmy………………………
24.288,0 tis. Kč

třída 3 – Kapitálové
příjmy…………………….. 20.168,0 tis. Kč

třída 4 – Přijaté dotace………………………….
36.689,4 tis. Kč

Rozpočtové výdaje celkem………………………………… 195.255,0
tis. Kč

z toho: třída 5 – Běžné výdaje…………………………… 136.370,0
tis. Kč

třída 6 – Kapitálové
výdaje……………………… 58.885,0 tis. Kč

Třída 8 – Financování celkem…………………………….. 9.382,6
tis.Kč

z toho : pol. 8115-změna stavu na bank.účtech
………… 12.626,6 tis. Kč

pol. 8124-úhrada splátek dlouhod.
půjček…….. -1.000,0 tis.Kč

pol. 8124-splátka jistiny hypotéčního
úvěru…… -2.244,0 tis.Kč

b)
ukládá všem správcům rozpočtových prostředků dodržet závazné limity a
ukazatele stanovené rozpočtem pro rok 2006,

c)
pověřuje starostu města prováděním rozpočtových opatření
v oblasti obdržených dotací v průběhu roku 2006 z důvodu
konsolidace rozpočtů mezi obcemi, dobrovolnými svazky obcí a krajem (§ 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),

d)
ukládá v průběhu roku 2006 kapitalizovat dočasně volné finanční
prostředky na účtech prostřednictvím termínovaného vkladu založeného u KB.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města,

Jaromíra Veselá, vedoucí EO,

správci rozpočtových prostředků dle
jednotlivých rozpočtových oddílů,

ředitelé příspěvkových organizací
města

543.

Zastupitelstvo
města

a)
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole za II.
pololetí 2005,

b) schvaluje
následující plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM Humpolec na rok
2006:

1. ZŠ Podhrad, Humpolec
– kontrola hospodaření za rok 2005 se zaměřením na čerpání neinvestičního
příspěvku od zřizovatele

2. LTRN Humpolec –
kontrola hospodaření za rok 2005 se zaměřením na čerpání neinvestičního
příspěvku od zřizovatele

3. Charita
Havlíčků Brod – kontrola hospodaření za rok 2005 se zaměřením na čerpání
neinvestičního příspěvku od zřizovatele

4. operativní
kontroly plynoucí z podnětů členů ZM Humpolec.

Odpovědnost: MUDr. Jiří
Řehořka, předseda kontrolního výboru

Termín: rok 2006

544.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí informaci o
činnosti Města Humpolec v rámci Národní sítě zdravých měst.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Zdena
Augustová, OT – regionální rozvoj

Termín: 2006

545.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí informaci o
založení Obecně prospěšné společnosti Čistá Želivka v roce 2006.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Zdena
Augustová, OT – regionální rozvoj

Termín: 2006

546.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí informaci o
ustanovení Parlamentu dětí a mládeže v Humpolci.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Termín: 2006

547.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí výsledek
hospodaření FRB za kalendářní rok 2005.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: 28. 2. 2006

548.

Zastupitelstvo města

schvaluje poskytnutí půjčky
z FRB tomuto žadateli v následující výši:

Společenství
vlastníků jednotek Hálkova 999, IČO: 260 59 495

Sídlo: Humpolec,
Hálkova čp. 999

půjčka až do výše: 490 000,–

na účel: zateplení
fasády.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

Josef
Jůzl, vedoucí OMH

Termín: průběžně

549.

Zastupitelstvo města

schvaluje směnu poz.
parc. č. KN 3535/1 díl a) o výměře
19 m2 za poz. parc. č. 3535/2 díl d) o výměře 5 m2 s tím,
že rozdíl ve výměrách, který činí
14 m2 žadatel (ing. Petr Fiala, Na Skupici 614, 290 01
Poděbrady) doplatí. Cenový rozdíl činí 7 000,– Kč (
14 m2 x 500,–
Kč/m2 ) k této ceně budou připočteny náklady spojené
s provedením směnné smlouvy (GP a ZP).

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 1 měsíc po zajištění podkladů

550.

Zastupitelstvo města

schvaluje odpis pohledávek
v bytovém hospodářství neplatičům (viz materiál zastupitelstva města).

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

Josef
Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. 2. 2006

551.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí rezignaci pana JUDr. Ing. Jana Váni na členství
v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Humpolec k 7. 11. 2005,

b) volí
paní Jiřinu Máchovou, bytem U Jízdárny 1101, Humpolec do funkce člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolec s platností od 9. 2.
2006.

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera, starosta města

MUDr.
Jiří Řehořka, předseda Kontrolního výboru ZM

Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

Termín: od 9. 2. 2006

552.

Zastupitelstvo města

schvaluje s platností od 1.
3. 2006 uzavření veřejnoprávní smlouvy na provoz elektronické podatelny
s obcemi Řečice, Mysletín, Ježov, Vojslavice, Kaliště, Budíkov, Syrov,
Bystrá, Mladé Bříště a Staré Bříště v předloženém znění, za úplatu
500,– Kč ročně za jednotlivou obec.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta města

Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

Termín: od 1. 3. 2006

Mgr.
Jiří Kučera
starosta
města

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Obnos na kontu veřejné sbírky vzrůstá

St Bře 15 , 2006
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 8. 2. 2006. 540. Zastupitelstvo města a) bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 21. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení, b) ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení. Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta 541. Zastupitelstvo města bere na vědomí […]

Témata