22. zasedání zastupitelstva, 8. 2. 2006

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 8. 2. 2006.

540.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 21. zasedání ZM
a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,

b) ukládá
sledovat dosud nesplněná usnesení.

Odpovědnost:
Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

541.

Zastupitelstvo
města

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města v Humpolci od 14. 12. 2005 do 18. 1. 2006.

542.

Zastupitelstvo města

a)
schvaluje rozpočet města Humpolec na rok 2006 v
následujících finančních objemech pro jednotlivé rozpočtové třídy:

Rozpočtové příjmy celkem………………………………. 185.872,4
tis. Kč

z toho: třída 1 – Daňové příjmy………………………… 104.727,0
tis. Kč

třída 2 – Nedaňové příjmy………………………
24.288,0 tis. Kč

třída 3 – Kapitálové
příjmy…………………….. 20.168,0 tis. Kč

třída 4 – Přijaté dotace………………………….
36.689,4 tis. Kč

Rozpočtové výdaje celkem………………………………… 195.255,0
tis. Kč

z toho: třída 5 – Běžné výdaje…………………………… 136.370,0
tis. Kč

třída 6 – Kapitálové
výdaje……………………… 58.885,0 tis. Kč

Třída 8 – Financování celkem…………………………….. 9.382,6
tis.Kč

z toho : pol. 8115-změna stavu na bank.účtech
………… 12.626,6 tis. Kč

pol. 8124-úhrada splátek dlouhod.
půjček…….. -1.000,0 tis.Kč

pol. 8124-splátka jistiny hypotéčního
úvěru…… -2.244,0 tis.Kč

b)
ukládá všem správcům rozpočtových prostředků dodržet závazné limity a
ukazatele stanovené rozpočtem pro rok 2006,

c)
pověřuje starostu města prováděním rozpočtových opatření
v oblasti obdržených dotací v průběhu roku 2006 z důvodu
konsolidace rozpočtů mezi obcemi, dobrovolnými svazky obcí a krajem (§ 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),

d)
ukládá v průběhu roku 2006 kapitalizovat dočasně volné finanční
prostředky na účtech prostřednictvím termínovaného vkladu založeného u KB.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města,

Jaromíra Veselá, vedoucí EO,

správci rozpočtových prostředků dle
jednotlivých rozpočtových oddílů,

ředitelé příspěvkových organizací
města

543.

Zastupitelstvo
města

a)
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole za II.
pololetí 2005,

b) schvaluje
následující plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM Humpolec na rok
2006:

1. ZŠ Podhrad, Humpolec
– kontrola hospodaření za rok 2005 se zaměřením na čerpání neinvestičního
příspěvku od zřizovatele

2. LTRN Humpolec –
kontrola hospodaření za rok 2005 se zaměřením na čerpání neinvestičního
příspěvku od zřizovatele

3. Charita
Havlíčků Brod – kontrola hospodaření za rok 2005 se zaměřením na čerpání
neinvestičního příspěvku od zřizovatele

4. operativní
kontroly plynoucí z podnětů členů ZM Humpolec.

Odpovědnost: MUDr. Jiří
Řehořka, předseda kontrolního výboru

Termín: rok 2006

544.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí informaci o
činnosti Města Humpolec v rámci Národní sítě zdravých měst.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Zdena
Augustová, OT – regionální rozvoj

Termín: 2006

545.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí informaci o
založení Obecně prospěšné společnosti Čistá Želivka v roce 2006.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Zdena
Augustová, OT – regionální rozvoj

Termín: 2006

546.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí informaci o
ustanovení Parlamentu dětí a mládeže v Humpolci.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Termín: 2006

547.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí výsledek
hospodaření FRB za kalendářní rok 2005.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: 28. 2. 2006

548.

Zastupitelstvo města

schvaluje poskytnutí půjčky
z FRB tomuto žadateli v následující výši:

Společenství
vlastníků jednotek Hálkova 999, IČO: 260 59 495

Sídlo: Humpolec,
Hálkova čp. 999

půjčka až do výše: 490 000,–

na účel: zateplení
fasády.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

Josef
Jůzl, vedoucí OMH

Termín: průběžně

549.

Zastupitelstvo města

schvaluje směnu poz.
parc. č. KN 3535/1 díl a) o výměře
19 m2 za poz. parc. č. 3535/2 díl d) o výměře 5 m2 s tím,
že rozdíl ve výměrách, který činí
14 m2 žadatel (ing. Petr Fiala, Na Skupici 614, 290 01
Poděbrady) doplatí. Cenový rozdíl činí 7 000,– Kč (
14 m2 x 500,–
Kč/m2 ) k této ceně budou připočteny náklady spojené
s provedením směnné smlouvy (GP a ZP).

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 1 měsíc po zajištění podkladů

550.

Zastupitelstvo města

schvaluje odpis pohledávek
v bytovém hospodářství neplatičům (viz materiál zastupitelstva města).

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

Josef
Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. 2. 2006

551.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí rezignaci pana JUDr. Ing. Jana Váni na členství
v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Humpolec k 7. 11. 2005,

b) volí
paní Jiřinu Máchovou, bytem U Jízdárny 1101, Humpolec do funkce člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolec s platností od 9. 2.
2006.

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera, starosta města

MUDr.
Jiří Řehořka, předseda Kontrolního výboru ZM

Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

Termín: od 9. 2. 2006

552.

Zastupitelstvo města

schvaluje s platností od 1.
3. 2006 uzavření veřejnoprávní smlouvy na provoz elektronické podatelny
s obcemi Řečice, Mysletín, Ježov, Vojslavice, Kaliště, Budíkov, Syrov,
Bystrá, Mladé Bříště a Staré Bříště v předloženém znění, za úplatu
500,– Kč ročně za jednotlivou obec.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta města

Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

Termín: od 1. 3. 2006

Mgr.
Jiří Kučera
starosta
města

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Obnos na kontu veřejné sbírky vzrůstá

St Bře 15 , 2006
Snahám o postavení nového zimního stadiónu v Humpolci napomohli extraligoví hokejisté, kteří uskutečnili exhibiční zápas v Pelhřimově. Utkání HC Lasselsberger Plzeň – HC Chemopetrol Litvínov s výsledkem 6:3 sledovalo 650 diváků a výtěžek ze vstupného poputuje na konto sbírky určené na obnovu ledové haly.

You May Like

Témata