29. schůze rady, 18. 5. 2005

Usnesení z 29. schůze Rady města Humpolec ze dne 18. 5. 2005.

741.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 27. a 28. schůze rady města a ukládá sledovat následující
váznoucí usnesení č.: 393, 447, 516, 517, 583, 587, 588, 608, 615, 658, 687, 693,
715, 717, 719.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

742.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje
pozemkové parcely KN č. 755/1 o výměře cca
150 m2
v katastrálním území Kletečná,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: červen 2005

743.

Rada města

a)
ruší usnesení č. 587 z 22.
Schůze Rady města Humpolec,

b)
schvaluje záměr prodeje
pozemkových parcel KN č. 13/2 o výměře
128 m2 a 582/2 o
výměře
29 m2 v katastrálním území Plačkov,

c)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : předložit k projednání na nejbližším zasedání
ZM (22. 6. 2005)

744.

Rada města

ruší usnesení č. 717
z 27. schůze Rady města Humpolec týkající se prodeje části poz. parcely
KN 2130/27 o výměře
272 m2 v katastrálním území Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : ihned

745.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje
pozemkové parcely KN č. 214/7 o výměře 753 m2 v katastrálním
území Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: předložit k projednání na nejbližším zasedání
ZM (22. 6. 2005)

746.

Rada města

schvaluje pronájem části
pozemkové parcely KN č. 2520/37 o výměře cca
9,6 m2 v
katastrálním území Humpolec panu Jiřímu Ježkovi, bytem Čejov 44, 396 01
Humpolec za 30,– Kč za
1 m2 plochy za měsíc (dle Vyhl. č. 5/2003/ZM).

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : do 1 měsíce

747.

Rada města

a)
schvaluje záměr pronájmu
pozemků KN 721/2 o výměře
2 618
m2
, KN 722/1 o výměře 1 079 m2 ,
PK 718 o výměře 2 284m2 , PK 719 o výměře
205 m2 a PK 720/1
o výměře
647 m2 , všechny v katastrálním území Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Rady města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : předložit k projednání na nejbližší radě
města (8. 6. 2005)

748.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava chodníků ul. Sluníčkova,

b)
stanovuje jako nejvhodnější
nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

STRABAG
a.s.

Myslotínská
313

393
01 Pelhřimov

a
to za cenu nejvýše přípustnou 977 305,– Kč vč. DPH,

c)
ukládá splnit veškeré podmínky o
zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 25. 5. 2005

ostatní do
30. 5. 2005

749.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci: Humpolec, doplnění sportovního areálu –
venkovní kurty,

b)
stanovuje jako nejvhodnější nabídku
na zhotovení této akce uchazeče:

Technické
služby Humpolec, s.r.o.

Okružní
637

396
01 Humpolec

a
to za cenu nejvýše přípustnou 1 249 128,– Kč vč. DPH,

c)
ukládá splnit veškeré podmínky o
zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 25. 5. 2005

ostatní do
30. 5. 2005

750.

Rada města

a) schvaluje
závěry komise na hodnocení nabídek na akci: Oprava střešního pláště bytového
domu čp. 926-7 v Hálkově ul. v Humpolci,

b) stanovuje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

Pavel Pojezný

Dolní Město 232

Dolní Město

a to za cenu nejvýše přípustnou
582 540,– Kč vč. DPH,

c)
ukládá s uvedeným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do 30.5.2005

751.

Rada Města

a)
ruší vypsané výběrové řízení na akci: Výměna oken bytový dům v ul.
Družstevní čp. 1236-7 v Humpolci,

b) ukládá
závěry zadavatele sdělit všem uchazečům o veřejnou zakázku.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 30.5.2005

752.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava chodníků a komunikace ul. Hálkova
v Humpolci,

b)
stanovuje jako nejvhodnější
nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

M-Silnice
a.s.

Žižkova
1619

580
01 Havlíčkův Brod

a
to za cenu nejvýše přípustnou 3 509 072,– Kč vč. DPH,

c)
ukládá splnit veškeré podmínky o
zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 25. 5. 2005

ostatní do
30. 5. 2005

753.

Rada města

schvaluje roční
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města za plnění úkolů a
výsledky hospodaření svěřených organizací v roce 2004.

Čtěte dále:   Konec komplikací. Pražskou ulicí se řidiči v Humpolci projedou už brzy

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera
, starosta

Mgr.
Roman Brzoň, místostarosta

Jaromíra
Veselá, vedoucí EO

Termín: květen 2005

754.

Rada města

a)
ruší usnesení č. 688 b) ze dne
16. 3. 2005,

b)
schvaluje otevření 3 tříd l.
ročníku Základní školy Humpolec, Hradská 894 ve školním roce 2005/2006.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, ved. odd. školství EO

Mgr.
Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská

Termín: květen 2005

755.

Rada města

schvaluje použití
finančních prostředků z investičního fondu Základní školy Humpolec,
Hradská 894, okres Pelhřimov na financování těchto akcí:

1.
zřízení multimediální učebny ve
výši 200.000,– Kč

2.
I. etapa obnovy obkladů (soklů)
budovy ve výši 188.000,– Kč

3.
vchodové dveře ve školní kuchyni ve
výši 60.000,– Kč

4.
úprava školní zahrady – eko – učebna
pod širým nebem ve výši 300.000,– Kč

Odpovědnost : Miluše Koudelková, ved. odd. školství EO


Mgr.
Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská

Termín: 31. 12. 2005

756.

Rada města

a)
schvaluje v souladu s § 30
odst. 3a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
použití finančních prostředků ve výši 74.300,– Kč z rezervního fondu
Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 na posílení rozpočtu r. 2005,

b)
schvaluje příspěvkové organizaci
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu r.
2005 následovně:


navýšení celkového objemu příjmů o 74,3
tis. Kč

z toho:posílení
rozpočtu z rezervního fondu 74,3 tis.


navýšení celkového objemu výdajů o 74,3
tis. Kč

z toho:
ostatní výdaje 74,3
tis. Kč

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Marcela
Němcová, ředitelka MŠ Smetanova

Termín: 30.6.2005

757.

Rada města

a)
schvaluje příspěvkové organizaci
Základní škola Humpolec, Hálkova 591 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu
následovně:


navýšení celkového objemu příjmů o 19.834,7 tis.


z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ 19.780,0
tis. Kč


dotace rozšíření učebních plánů 24,7 tis. Kč


grant z rozpočtu KÚ 30,0
tis. Kč


navýšení celkového objemu výdajů 19.834,7 tis.


z toho: mzdové prostředky 14.014,0
tis. Kč


ostatní výdaje 5.820,7
tis. Kč

b)
schvaluje příspěvkové organizaci
Základní škola Humpolec, Hradská 594 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu
následovně:


navýšení celkového objemu příjmů o 14.002,4 tis.


z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ 13.986,0 tis. Kč


dotace rozšíření učebních plánů 16,4 tis. Kč


navýšení celkového objemu výdajů o 14.002,4 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky 9.926,0
tis. Kč


ostatní výdaje 4.076,4
tis. Kč

c)
schvaluje příspěvkové organizaci
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu
následovně:


navýšení celkového objemu příjmů o 9.229,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ 9.229,0 tis. Kč


navýšení celkového objemu výdajů o 9.229,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky 6.679,0
tis. Kč


ostatní výdaje 2.550,0
tis. Kč

d)
schvaluje příspěvkové organizaci
Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec, Školní 701 úpravu závazných
ukazatelů rozpočtu následovně:


navýšení celkového objemu příjmů o 5.709,0 tis.


z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ 5.709,0
tis. Kč


navýšení celkového objemu výdajů o 5.709,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky 4.168,0
tis. Kč


ostatní výdaje 1.541,0
tis. Kč

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova

Mgr.
Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská

Marcela
Němcová, ředitelka MŠ Smetanova

Josef
Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec

Termín: ihned

758.

Rada města

a)
zřizuje na základě § 167 zákona
č. 561/2004 Sb. školskou radu při Základní škole Humpolec, Hálkova 591 , okres
Pelhřimov a Základní škole Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov,

b)
stanovuje počet členů školské
rady Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov na 9 členů,

c)
stanovuje počet členů školské
rady Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov na 9 členů,

d)
schvaluje volební řád pro volby
do školské rady Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov a
Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov. Úplné znění volebního
řádu je nedílnou součástí zápisu ze schůze rady města.

Odpovědnost: Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Humpolec, Hálkova
591

Mgr.
Pavel Bílek, ředitel ZŠ Humpolec, Hradská 894

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství

Termín: 30. 9. 2005

759.

Rada města

schvaluje přidělení uvolněného
obecního bytu č. 23 o vel. 1+0 v byt. domě čp. 1313 v ul. Na Rybníčku
v Humpolci, manželům Matěji a Ivetě Jarošovým, Lužická 1327 a Na Rybníčku
1326, Humpolec. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou a může být dle §
676 O.Z. prodlužována.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Ing. Jiří
Hůla, SINPRO

Termín: vystavení smlouvy
do 31. 5. 2005

760.

Rada města

v souladu s ustanovením
§ 10 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

a)
ruší usnesení č. 740 písm. a) ze dne 27. 4. 2005,

b) schvaluje
přidělení bytu č. 15 o velikosti 1+0 v nové části DsPS, Školní 730,
Humpolec manželům Marii a Františkovi Chmelařovým, trvale bytem 5. května 819,
Humpolec. Jako náhradníka na tento byt schvaluje paní Ludmilu Vysokou, trv.
bytem Dvorská 548, Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV

Termín: ihned

Mgr.
Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nové expozice v muzeu

Ne Kvě 29 , 2005
Nová expozice ve výstavním sále muzea Dr. Aleše Hrdličky na Horním náměstí představí od úterka obrazy malířky Blanky Šklíbové a ruční paličkovanou krajku vytvořenou Irenou Luxovou. K vidění bude do 29. června. Ve výstavním sále na Dolním náměstí do 18. června pokračuje výstava obrazů Ivo Soukupa. Ta byla připravena k […]

You May Like

Témata