32.schůze rady města

Usnesení z 32. schůze Rady města Humpolec ze dne 7. 9. 2005.

792.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 30. a 31. schůze rady města a ukládá sledovat následující
váznoucí usnesení č.: 393, 447, 517, 583, 608, 658, 687, 693, 742, 766, 768, 791.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

793.

Rada města

bere na vědomí zachování
stávajícího organizačního řádu městského úřadu.

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník

794.

Rada města

schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkové organizace Městského kulturního a informačního střediska v
Humpolci k 30. 6. 2005 v následujícím finančním vyjádření:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

4364,0

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele

3071,0

granty od KÚ

98,2

ostatní příjmy

1194,8

Celkový objem výdajů

4342,0

Z toho: mzdové prostředky

1154,0

ostatní výdaje

3188,0

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2005 (zisk)

22,0

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec

Rada města

schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkové organizace Zdravotních služeb města Humpolec k 30. 6. 2005
v následujícím finančním vyjádření:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

5267,0

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele

165,0

příspěvek od KÚ

462,0

ostatní příjmy

4640,0

Celkový objem výdajů

5065,0

Z toho: mzdové prostředky

2654,0

ostatní výdaje

2411,0

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2005 (zisk)

202,0

Odpovědnost: MUDr.
Václav Janeček, ředitel ZSM Humpolec

Rada města

schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkové organizace Léčebny tuberkulózy a nemocí respiračních
v Humpolci k 30. 6. 2005 v následujícím finančním
vyjádření:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

12157,0

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele

165,0

ostatní příjmy

11992,0

Celkový objem výdajů

11558,0

Z toho: mzdové prostředky

5837,0

ostatní výdaje

5721,0

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2005 (zisk)

599,0

Odpovědnost: MUDr. Tomáš
Drasnar, ředitel LTRN Humpolec

795.

Rada města

schvaluje výsledky
hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Humpolec, Smetanova 1526
k 30. 6. 2005 v následujícím finančním vyjádření:

– celkový objem
příjmů
7.219,0 tis Kč

z toho: neinvestiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1.740,0
tis. Kč

investiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0,0
tis. Kč

neinvestiční
příspěvek od KÚ 4.615,0
tis. Kč

ostatní příjmy
864,0 tis. Kč

– celkový objem
výdajů
6.356,0 tis. Kč

z toho: mzdové
prostředky
4.585,0 tis. Kč

ostatní
výdaje
1.771,0 tis. Kč

Výsledek hospodaření
k 30. 6. 2005
(zisk) 863,0 tis.

Odpovědnost : Marcela
Němcová
, ředitelka MŠ Smetanova

Rada města

schvaluje výsledky
hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hálkova 591
k 30. 6. 2005 v následujícím finančním vyjádření:

– celkový objem
příjmů
15.493,3 tis Kč

z toho: neinvestiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3.000,0
tis. Kč

neinvestiční
příspěvek od KÚ 9.890,0
tis. Kč

ostatní
příjmy 2.603,3
tis. Kč

– celkový objem
výdajů
14.662,7 tis. Kč

z toho: mzdové
prostředky 9.873,0
tis. Kč

ostatní
výdaje
4.789,7 tis. Kč

Výsledek hospodaření
k 30. 6. 2005
(zisk) 830,6 tis. Kč

Odpovědnost : Mgr. Václav
Strnad
, ředitel ZŠ Hálkova Humpolec

Rada města

schvaluje výsledky
hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hradská 894
k 30. 6. 2005 v následujícím finančním vyjádření:

– celkový objem
příjmů
10.671,0 tis Kč

z toho: neinvestiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2.400,0
tis. Kč

neinvestiční
příspěvek od KÚ 6.993,0
tis. Kč

ostatní
příjmy 1.278,0
tis. Kč

– celkový objem
výdajů
9.841,0 tis. Kč

z toho: mzdové
prostředky 6.689,6
tis. Kč

ostatní
výdaje
3.151,4 tis. Kč

Výsledek hospodaření
k 30. 6. 2005 (zisk) 830,0
tis. Kč

Odpovědnost : Mgr. Pavel
Bílek
, ředitel ZŠ Hradská Humpolec

Rada města

schvaluje výsledky
hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké školy G. Mahlera, Školní
701, Humpolec k 30. 6. 2005 v následujícím finančním vyjádření:

– celkový objem
příjmů
3.674,9 tis Kč

z toho: neinvestiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele 90,0
tis. Kč

investiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele 160,0
tis. Kč

neinvestiční
příspěvek od KÚ
2.855,0 tis. Kč

ostatní
příjmy
569,9 tis. Kč

– celkový objem
výdajů
3.524,5 tis. Kč

z toho: mzdové
prostředky
2.800,3 tis. Kč

ostatní
výdaje 724,2
tis. Kč

Výsledek hospodaření
k 30. 6. 2005
(zisk) 150,4 tis.

Odpovědnost : Josef Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec

796.

Rada města

a)
schvaluje použití finančních
prostředků z investičního fondu Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526
na financování
těchto akcí:

1.
malování budovy MŠ Na Skalce
623 ve výši 75.000,– Kč

2. pořízení žaluzií
do celé budovy MŠ Na Skalce 623 ve výši 60.000,– Kč

3. opravy podlah v budově
MŠ Na Skalce 623 ve výši 67.000,– Kč

b)
schvaluje v souladu s § 30
odst. 3a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
použití finančních prostředků ve výši 143.000,– Kč z rezervního fondu
Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 na posílení rozpočtu r. 2005,

c)
schvaluje příspěvkové
organizaci Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 úpravu závazných ukazatelů
rozpočtu r. 2005 následovně:


navýšení celkového objemu příjmů
o 143,0 tis. Kč

z toho:posílení
rozpočtu z rezervního
fondu 143,0 tis. Kč

– navýšení
celkového objemu výdajů
o 143,0 tis.

z toho:
ostatní
výdaje
143,0 tis. Kč

Odpovědnost: Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec

Termín: 31.12.2005

797.

Rada města

schvaluje použití
finančních prostředků ve výši 22.500,– Kč z fondu odměn Mateřské školy
Humpolec, Smetanova 1526 na vyplacení mimořádných odměn.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Marcela Němcová, ředitelka MŠ

Termín: 30. 9. 2005

798.

Rada města

bere na vědomí výši
úplaty za vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech Základní umělecké
školy G. Mahlera Humpolec, Školní 701 pro školní rok 2005/2006:

1) přípravná hudební
výchova – l lekce týdně – 160,– Kč měsíčně

2) hudební obor : a)
individuální výuka – 1 lekce týdně – 230,– Kč měsíčně

b) individuální výuka – 1,5 lekce týdně – 260,– Kč
měsíčně

c)
individuální výuka – 1 lekce týdně /hlavní nástroj + druhý nástroj

v rámci hlavního oboru/ – 290,– Kč
měsíčně

d)
kolektivní výuka – 50,– Kč měsíčně

e)
skupinové vyučování – l lekce týdně – 190,– Kč měsíčně

f)
skupinové vyučování – 1,5 lekce týdně – 210,– Kč měsíčně

3) výtvarný obor: a)
2 lekce týdně – 160,– Kč měsíčně

b) 3 lekce týdně – 180,– Kč měsíčně

c)
4 lekce týdně – 200,– Kč měsíčně

d)
4,5 lekce týdně – 210,– Kč měsíčně

4) taneční obor: a)
l lekce týdně – 140,– Kč měsíčně


b) l,5 lekce týdně – 150,– Kč měsíčně


c) 2 lekce týdně – 160,– Kč měsíčně


d) 2,5 lekce týdně – 170,– Kč měsíčně


e) 3 lekce týdně – 180,– Kč měsíčně


f) 3,5 lekce týdně – 190,– Kč měsíčně


g) 4 lekce týdně – 200,– Kč měsíčně


e) 4,5 lekce týdně – 210,– Kč měsíčně

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Josef Jirků, ředitel ZUŠ G. Mahlera Humpolec

Termín: školní rok
2005/2006

799.

Rada města

schvaluje na základě § 23
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., udělení výjimky z počtu dětí v jednotlivých
třídách jednotlivých součástí MŠ Humpolec, Smetanova 1526 pro školní rok
2005/2006, dle které povoluje naplnit počty jednotlivých tříd jednotlivých
součástí Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 maximálně do počtu 28 dětí za předpokladu,
že zvýšení počtu dětí v jednotlivých třídách MŠ nebude na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec

Termín: školní rok 2005/2006

800.

Rada města

schvaluje zastavení
financování investice „Rekonstrukce Mateřské školy V Brance 100“ a
nařizuje odepsání naběhlé investice v účetnictví Mateřské školy Humpolec,
Smetanova 1526 ve výši 145.688,– Kč do nákladů organizace a zúčtování
proúčtovaných zdrojů výnosů.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, ved. odd. školství EO

Marcela Němcová, ředitelka MŠ

Termín: 30. 12. 2005

801.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje
stavebního pozemku č. -1744 o výměře
20 m2,
v katastrálním území Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do dalšího zasedání ZM (9.11.2005)

802.

Rada města

neschvaluje záměr prodeje
části pozemkové parcely KN č. 614/10 o výměře cca
60 m2
v katastrálním území Krasoňov.

Čtěte dále:   Radniční listy

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

803.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje
pozemkové parcely č. 584/8 o výměře
297 m2,
v katastrálním území Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr prodeje
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: další zasedání zastupitelstva města (9.11.2005)

804.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje nemovitostí čp. 20 v k.ú. Petrovice vč.
příslušenství a st. p.č. 11 o výměře 243 m2, vše v k.ú.
Petrovice,

b) ukládá
zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a po přemístění ústředny předložit
návrh prodeje k projednání ZM.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zveřejnit 8.9.2005

805.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje bytového domu čp. 861 v ul. Palackého
v Humpolci vč. st. p. č. 977/1 o výměře 190 m2 v k.ú. Humpolec, nájemníkům dotčeného bytového domu,

b) ukládá
zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a předložit jej k projednání ZM.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zveřejnit 8.9.2005

806.

Rada města

a)
schvaluje záměr výkupu pozemku
KN 47/1 o výměře cca
25 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu dle
znaleckého posudku,

b)
ukládá zveřejnit záměr výkupu
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: další zasedání zastupitelstva města (9.11. 2005)

807.

Rada města

a)
schvaluje záměr směny pozemků KN
č. 773 o výměře
106 m2 za KN 783/4 o výměře 173 m2,
oba v katastrálním území Kletečná u Humpolce s tím, že rozdíl ve
výměrách bude doplacen,

b)
ukládá zveřejnit záměr směny
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: další zasedání zastupitelstva města (9.11. 2005)

808.

Rada města

a)
schvaluje záměr směny části
pozemku st. -60/3 o výměře cca
15 m2 (zbylé po odměření chodníku) za část pozemku KN
3535 pod chodníkem, oba v katastrálním území Humpolec,

b)
ukládá zveřejnit záměr směny
výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty
předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: další zasedání zastupitelstva města (9.11. 2005)

809.

Rada města

a)
schvaluje přidělení uvolněných
obecních bytů takto:


byt č.17 o vel. 1+2 v ul. Na Skalce čp. 965 v Humpolci, Humpolec:

Pavla Rážková, Vystrkov 65, Humpolec

– byt
č. 216 v ul. Komenského čp. 1353, Humpolec:

Monika Pešková, Na Závodí 1321, Humpolec,

b) ukládá
vystavit nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku dle § 676 O.Z.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Termín: vystavení smlouvy do 30.9.2005

810.

Rada města

a)
schvaluje výměnu obecního bytu
č. 217 o vel. 1+1 v ul. Komenského 1353, Humpolec, v užívání
manželů Jaroslava a Anety Maršíkových, za nájemní byt č. 944/2 o vel. 3+1
v ul. Okružní 944, Humpolec, v užívání manželů Jaroslava a Danuše
Koubkových,

b)
ukládá vystavit novou smlouvu ve
smyslu ustanovení § 676 O.Z.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Termín: uskutečnění výměny do 30.11.2005.

811.

Rada města

schvaluje přidělení bytu
č. 5 o vel. 1+1 v čp. 861 v ul. Palackého v Humpolci p. Josefu Poulíčkovi,
bytem Palackého 861, Humpolec, za předpokladu uvolnění stávajícího bytu č. 6 o
vel. 1+1 na uvedené adrese.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing.
Jiří Hůla, SINPRO

Termín: vystavení smlouvy do 15.9.2005

812.

Rada města

schvaluje poskytnutí slevy
z nájemného za 3. Q roku 2005 ve výši 807,50 Kč za pronájem místností užívaných
Mgr. Marií Kratochvílovou, bytem Friedova 1464, Pelhřimov, v budově
Mateřské školky v čp. 623 v ul. na Skalce v Humpolci.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zúčtovat do 31.12.2005

813.

Rada města

schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce s MŠ Humpolec, Smetanova 1526, IČO: 70983399 na užívání
budovy čp. 623 s příslušenstvím v ul. Na Skalce v Humpolci.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou cca 3 měsíců s účinností
od 1.9.2005 a bez peněžního plnění.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: vystavení smlouvy do 10.9.2005

814.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise na hodnocení nabídek na akci „Výměna oken byt.
domu čp. 1236-7 v ul. Družstevní v Humpolci a stanovuje jako
nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

INSPO spol.s.r.o.,

Na Kasárnách 427, Humpolec

a to za cenu nejvýše přípustnou
1 058.391,60 Kč vč. DPH,

b) ukládá
s uvedeným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do 30.9.2005

815.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise pro
hodnocení nabídek na akci „Komunikace a chodník ul. Zahradní“,

b)
stanovuje jako nejvhodnější
nabídku na zhotovitele stavby společnost

Chládek
& Tintěra s.r.o.

Průmyslová
941

580
01 Havlíčkův Brod

za
cenu 1.588.566,10 Kč vč. příslušné DPH,

c)
ukládá uzavřít s touto
společností smlouvu o dílo,

d)
ukládá splnit veškeré podmínky
vyplývající ze směrnice MěÚ Humpolec č. 1/2005, o zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b), c) 30. 9. 2005

816.

Rada města

a)
schvaluje závěry hodnotící komise – zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na stavbu „Základní technické vybavení pro výstavbu RD v lokalitě
Cípek“,

b) stanovuje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele stavby společnost

EVOS-HYDRO,
s.r.o.

Pivovarská
1003

584 01 Ledeč
nad Sázavou

za cenu
27.364.635,– Kč vč. příslušné DPH,

c)
ukládá uzavřít s touto společností smlouvu o dílo,

d) ukládá
splnit veškeré další náležitosti podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných
zakázkách.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) a c) do 30. 9. 2005

817.

Rada města

bere na vědomí zprávu o postupu
při přípravě na budování nové dešťové a splaškové kanalizace v areálu
bývalých Humpoleckých strojíren.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

818.

Rada města

a) schvaluje
zakoupení 1 podílu mapové edice v celkové hodnotě 19.950,– Kč vč. DPH,

b) ukládá
financování 1 podílu mapového průvodce z Odd. 61 – územní samospráva v celkové
finanční hodnotě 19.950,– Kč.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Termín: 2005

819.

Rada města

neschvaluje prezentaci
Města Humpolec v připravované publikaci „Historie a současnost podnikání
na Pelhřimovsku“,

820.

Rada města

schvaluje použití znaku Města
Humpolec na kombinézách členů Klubu Taekwondo W.T.F. Humpolec. Souhlas se
vydává na základě žádosti předsedy klubu pana Vladimíra Lacka.

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

821.

Rada města

schvaluje předložený program 19.
zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se bude konat 21. září 2005.

822.

Rada města

schvaluje na základě §
23 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků
ve třídě Základní školy Humpolec, Hradská 894 pro školní rok 2005/2006, a
to ve třídě VII. A 32 žáků a ve třídě VII. B 31 žáků za předpokladu, že
zvýšení počtu žáků v těchto třídách nebude na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Odpovědnost: Mgr. Pavel
Bílek
, ředitel ZŠ Humpolec, Hradská
894

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Termín: školní rok 2005/2006

823.

Rada města

a)
schvaluje bezúplatný převod
nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Humpolec,
Hradská 894, okres Pelhřimov ve výši 71.395,– Kč na Mateřskou školu
Humpolec, Smetanova 1526,

b)
schvaluje záměr bezúplatného
převodu nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku Základní školy
Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov ve výši 10.400,– Kč na Rodinné
centrum Cipísek, Humpolec,

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr. Pavel
Bílek
, ředitel ZŠ Hradská

Termín: 30. 9. 2005

824.

Rada města

a)
bere na vědomí ukončení pronájmu nebyt. prostor o celkové výměře 34,54 m2
umístěných v čp. 885 v ul. Masarykova v Humpolci v užívání
MUDr. Vlastimila Tajovského, bytem Panskodomská 690, Humpolec,

Posted in Informace z městského úřadu

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Poslední rozloučení s Jindřichem Tesařem

Út Říj 25 , 2005
Poslední rozloučení s Jindřichem Tesařem se koná ve Smuteční obřadní síni ve čtvrtek 27.října 2005 ve 12.45 hod. Čtěte dále:   Záměr pronájmu tří uvolněných bytů

You May Like

Témata