33. schůze rady města

Usnesení z 33. schůze Rady města Humpolec ze dne 19. 10. 2005.

826.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 32. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí
usnesení č.: 393, 447, 517, 693, 742, 791, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 808.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

827.

Rada města

a)
bere na vědomí zprávu o přípravě
inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2005,

b)
ustanovuje ústřední inventarizační
komisi v tomto složení:

Bc. Jiří Fiala, předseda komise

Ing. Josef Fiala, člen komise

Ing. Josef Novák, člen komise

Iva Vacatová, člen komise

Josef Jůzl, člen komise

Jaroslav Vaňkát, člen komise

Jaromíra Veselá, člen komise

Pavla Doležálková, člen komise

Tato komise bude
spolupracovat a předkládat návrhy na vyřazování a případný odprodej majetku
zastupitelstvu města, zároveň bude funkční až do případného jmenování nové
ústřední inventarizační komise. Současně členové komise provedou fyzickou
inventarizaci té části majetku, která spadá do jejich správy a kompetence v rámci
pracovní náplně.

c)
pověřuje starostu města jmenovat dílčí
inventarizační komise a vydat příkaz k provedení inventarizace,

d)
schvaluje časový plán
inventarizačních prací


do 5.12. 2005 projednat
s organizačními složkami a osadními výbory města termíny provedení
inventarizace a jmenovat dílčí komise pro jednotlivé inventarizační úseky


do 20.12.2005 provést instruktáž
dílčích komisí a předat potřebné materiály k provedení inventarizace


do 5.1.2006 předat veškeré soupisy
inventarizovaného majetku a zásob ekonomickému odboru městského úřadu


do 31.1.2006 vyhotovit konečný
zápis o provedené inventarizaci

e)
ukládá zapracovat výsledek
inventarizace za rok 2005 do závěrečného účtu města.

Odpovědnost: ústřední inventarizační komise

828.

Rada města

a) jmenuje
pana Stanislava Žaloudka, bytem Svatopluka Čecha 665, Humpolec členem Školské
rady při Základní škole Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov,

b) jmenuje
paní Ing. Jaroslavu Ciznerovou, bytem Masarykova 77, Humpolec členkou Školské
rady při Základní škole Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov,

c) jmenuje
paní Miluši Koudelkovou, bytem Komorovice 16 členkou Školské rady při
Základní škole Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov,

d) jmenuje
pana Ing. Květoslava Namysla, bytem Na vyhlídce 1189, Humpolec členem Školské
rady při Základní škole Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

e) jmenuje
pana Mgr. Vlastimila Fialu, bytem Vosmíkova 1075, Humpolec členem Školské rady
při Základní škole Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov,

f) jmenuje
slečnu Alenu Čáberovou bytem Malý Budíkov 102 členkou Školské rady při
Základní škole Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov.

Odpovědnost: Mgr.
Václav Strnad, ředitel ZŠ Humpolec, Hálkova 591

Mgr. Pavel Bílek,
ředitel ZŠ Humpolec, Hradská 894

Miluše
Koudelková, ved. odd. školství

Termín: ihned

829.

Rada města

a) schvaluje
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec, Školní 701
úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následovně:


navýšení investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele o 95.000,–


snížení neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele o 95.000,–

b) schvaluje
použití investičního příspěvku ve výši 95.000,- Kč na dofinancování
rekonstrukce suterénu budovy,

c) schvaluje
použití neinvestičního příspěvku v oddíle opravy budovy ve výši 73.000,–
Kč na financování rekonstrukce sociálního zařízení.

Odpovědnost: Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Josef Jirků,
ředitel ZUŠ Humpolec

Termín:
31. 12. 2005

830.

Rada města

schvaluje mimořádnou odměnu za vedení Zdravotních služeb města
Humpolec pro 2.pololetí roku 2005 panu MUDr. Václavu Janečkovi, řediteli
Zdravotních služeb města Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV

Termín: ihned

831.

Rada města

schvaluje mimořádnou odměnu za vedení Léčebny tuberkulózy a
respiračních nemocí Humpolec pro 2.pololetí roku panu MUDr. Tomáši Drasnarovi,
řediteli Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Josef Fiala,
vedoucí OZSV

Termín: ihned

832.

Rada města

a)
schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 2493/2 o výměře
341 m2 v k. ú. Humpolec,

b) ukládá
zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po
uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání
Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: nejbližší zasedání
ZM

833.

Rada města

a) schvaluje
záměr prodeje pozemku KN č. 649/8 o výměře 410 m2 v katastrálním území Krasoňov s tím, že od něj bude
geometrickým plánem oddělena ta část, pod kterou jsou uloženy telekomunikační
kabely,

Čtěte dále:   Stavba prodloužena

b) ukládá
zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec
dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po
uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání
Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost
:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
nejbližší zasedání ZM

834.

Rada města

a) schvaluje
záměr výkupu poz. parcel KN 281/14 o výměře 5 808 m2 a 281/15 o výměře 3 610 m2 , obě
v katastrálním území Petrovice,

b) ukládá
zveřejnit záměr prodeje nebo dlouhodobého pronájmu výše uvedené parcely na
úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení
nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
nejbližší zasedání ZM

835.

Rada města

a) schvaluje
výkup části stavebního pozemku č. -1106 o výměře dle geometrického plánu v katastrálním
území Humpolec,

b) ukládá
zveřejnit záměr výkupu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí
této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva
města Humpolec.

Odpovědnost:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
nejbližší zasedání ZM

836.

Rada města

schvaluje ukončení
pronájmu části pozemku 2520/37 o výměře 9,6 m2 v katastrálním
území Humpolec k 31. 8. 2005 pro p. Jiřího Ježka, Čejov 44, Humpolec.

Odpovědnost:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
ihned

837.

Rada města

a)
ruší Pravidla pro stanovení ceny za užívání veřejného prostranství
schválená na 9. schůzi Rady města Humpolec ze dne 4. června 2003 pod č.
usnesení 200,

b) schvaluje
Pravidla pro stanovení ceny za užívání veřejného prostranství a ostatních
nemovitostí v majetku Města Humpolec k trvalému umístění reklamního
zařízení.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: platnost od 1. 11.
2005

838.

Rada města

a)
schvaluje pronájem části plochy stěny budovy čp. 422 dle vyobrazení
umístění reklamního zařízení o rozměrech 3 x 1 m společnosti PROTECT CZ s.r.o.
za nájemné ve výši 2.400,– Kč za každý i započatý kalendářní rok,

b) ukládá
uzavřít se společností PROTECT CZ s.r.o. smlouvu o pronájmu části plochy stěny
o rozměrech 3 x 1 m pro umístění reklamního zařízení za nájemné ve výši
2.400,– Kč za každý i započatý kalendářní rok.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: ihned po
instalaci reklamního zařízení

839.

Rada města

a) schvaluje
přidělení uvolněného obecního bytu takto:

byt č. 6 o
vel. 2+1 v ul. Masarykova čp.74 v Humpolci

Miroslava Langrová, Fügnerova 18, Humpolec,

b) ukládá
vystavit nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku dle § 676 O.Z.

Odpovědnost:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing. Jiří Hůla,
SINPRO

Termín:
vystavení smlouvy do 30.10.2005

840.

Rada města

a) schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 k datu 31.12.2005 v byt. domě čp.
1607 v ul. Máchova v Humpolci s nájemcem Radkem Honzlem, bytem Máchova
1607, Humpolec.

b) schvaluje vystavení
smluv o sdružení finančních prostředků, o postupném umořování poskytnutých finančních
prostředků formou odpočtu nájemného a nájemní smlouvy na byt č. 3 v čp.
1607 v Máchově ul. v Humpolci s p. Jaroslavem Voplakalem, bytem
J. Zábrany 243, Humpolec. Vystavení uvedených smluv je podmíněno předložením
smlouvy vyhotovené v advokátní kanceláři o finančním vypořádáním nájemců.

Odpovědnost
:
Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:
vystavení smluv do 31.12.2005

841.

Rada města

a)
schvaluje politika pro MA 21 Mgr. Romana Brzoně, místostarostu města,

b) schvaluje
koordinátora MA 21 Zdeňku Augustovou, odbor tajemníka,

c)
schvaluje pracovní skupinu MA 21 ve složení:

Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Zdeňka
Augustová, odbor tajemníka

Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV

Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Ing. Ladislav
Píša, OŽPaPP

d) ukládá
předložit na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Zdeňka
Augustová, odbor tajemníka

Termín: a), b), c)
2005-2006

d) 9. 11. 2005

842.

Rada města

schvaluje předložený program 20.
zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se bude konat 9. listopadu 2005.

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Když může být zelené maso, mohou být i modré brambory

St Říj 26 , 2005
Už jste jedli modrou bramborovou kaši? A modré hranolky? Že ne? Tak to je chyba a váš gastronomický jídelníček je značně ochuzený. Seznamte se s „modrými“ bramborami… Čtěte dále:   Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

You May Like

Témata