37. schůze rady města

Usnesení z 37. schůze Rady města Humpolec ze dne 18. 1. 2006.

880.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 35. a 36. schůze rady města a ukládá sledovat následující
váznoucí usnesení č.: 393, 447, 517, 742, 804, 806, 807, 808, 827, 833, 835, 852,
853, 854, 855, 876.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

881.

Rada města

a)
stanovuje s účinností od
1. 1. 2006 plat panu Mgr. Václavu Strnadovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hálkova
591, okres Pelhřimov.

b) ukládá
výše jmenovanému vystavit nový platový výměr s účinností od 1. 1. 2006.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Termín:25. 1. 2006

882.

Rada města

a)
stanovuje s účinností od
1. 1. 2006 plat panu Mgr. Pavlu Bílkovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hradská 894,
okres Pelhřimov.

b) ukládá
výše jmenovanému vystavit nový platový výměr s účinností od 1. 1. 2006.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Termín:25. 1. 2006

883.

Rada města

a)
stanovuje s účinností od
1. 1. 2006 plat paní Marcele Němcové, ředitelce Mateřské školy Humpolec,
Smetanova 1526.

b) ukládá
výše jmenované vystavit nový platový výměr s účinností od 1. 1. 2006.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Termín:25. 1. 2006

884.

Rada města

a)
stanovuje s účinností od
1. 1. 2006 plat panu Josefu Jirků, řediteli ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Školní 701.

b) ukládá
výše jmenovanému vystavit nový platový výměr s účinností od 1. 1. 2006.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Termín: 25. 1. 2006

885.

Rada města

a)
ruší usnesení č. 755
z 18. 5. 2005,

b)
schvaluje použití finančních
prostředků z investičního fondu Základní školy Humpolec, Hradská 894,
okres Pelhřimov na financování
těchto
akcí:

l. zřízení multimediální
učebny ve výši 266.396,–

2. I. etapa obnovy
obkladů (soklů) budovy ve výši 197.130,–

3. vchodové dveře ve
školní kuchyni ve výši 168.099,–

Celkem
631.625,– Kč

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr.
Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská, Humpolec

886.

Rada města

a)
ruší usnesení č. 789 z 22.
6. 2005,

b)
schvaluje použití finančních
prostředků z investičního fondu Základní školy Humpolec, Hálkova 591,
okres Pelhřimov na financování
těchto
akcí:

l. Rekonstrukce budovy
školní jídelny ve výši 817.343,–

2. Generální oprava
elektrorozvodů v budově školní jídelny ve výši 655.000,–

3. Projektová
dokumentace, stavební dozor, centrální adresa ve výši 143.870,–

Celkem
1.616.213,– Kč

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr.
Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova, Humpolec

887.

Rada města

bere na vědomí informaci
o činnosti Města Humpolec v rámci Národní sítě zdravých měst.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Zdeňka
Augustová, regionální rozvoj OT

Termín: 2006

888.

Rada města

bere na vědomí informaci o založení Obecně prospěšné
společnosti Čistá Želivka v roce 2006.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Termín: 2006

889.

Rada Města

a) schvaluje
ustanovení Parlamentu dětí a mládeže v Humpolci,

b) schvaluje
spolupracovníky a koordinátory vzniku Parlamentu dětí a mládeže
v Humpolci paní Miluši Koudelkovou a pana Romana Brzoně.

Odpovědnost: Roman Brzoň, místostarosta

Miluše
Koudelková, ved. odd. školství EO

Ředitelé
základních a středních škol v Humpolci

Termín: leden – březen 2006


890.

Rada města

neschvaluje záměr prodeje
pozemkových parcel KN č. 447/1 o výměře
1 091 m2 ,
KN č. 447/14 o výměře
378 m2, KN č. 453/1 o výměře 446 m2, KN 453/2
o výměře
385 m2, KN č. 453/3 o výměře 352 m2, KN č.
453/4 o výměře
366 m2, KN č. 453/5 o výměře 326 m2, KN č.
453/6 o výměře
401 m2, KN č. 472/1 o výměře 444 m2, KN č.
472/2 o výměře
566 m2, KN č. 472/3 o výměře 299 m2, KN č
.472/4 o výměře
297 m2, KN č. 472/5 o výměře 267 m2, KN č.
472/6 o výměře
324 m2 a KN č. 472/8 o výměře 294 m2, všechny
v katastrálním území Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

891.

Rada města

neschvaluje záměr
prodeje části pozemkové parcely KN č. 29 o výměře cca
750 m2 v katastrálním území Humpolec.

Čtěte dále:   Spolkový dům a budovu školy v ulici Husova čeká výrazná proměna

892.

Rada města

neschvaluje záměr prodeje
pozemkové parcely PK č. 497/4
o výměře 1 758m2 v katastrálním území Plačkov.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

893.

Rada města

a)
schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor – část místnosti o výměře
26 m2 umístěné v čp. 391 v ul. Husova
v Humpolci s nájemcem: Základní škola Humpolec, Hradská 894, IČO:
70504547,

b)
ukládá vystavit nájemní smlouvu
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bez služeb je
stanoveno ve výši ve výši 449,22 Kč/m
2 /ročně a bude vždy k datu 1.7. povyšováno o
inflaci.

Odpovědnost: Josef
Jůzl
, vedoucí OMH

Termín: b) do 30.1.2006

894.

Rada města

schvaluje uzavření
dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor – části místnosti o
výměře
2,13 m2 na
poliklinice v Humpolci s nájemcem: Renata Pejchalová, Mírová 1239,
Humpolec. Nájemné bez služeb je stanoveno ve výši ve výši 299,44 Kč/m
2/ročně
a bude vždy k datu 1.7. povyšováno o inflaci.

Odpovědnost: Josef
Jůzl
, vedoucí OMH

Termín: do 30.1.2006

895.

Rada města Humpolec

a)
schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor – místnost o výměře
40 m2 umístěné v čp. 108 v Petrovicích
s nájemcem: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, ZO Petrovice,

b)
ukládá vystavit nájemní smlouvu
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné bez služeb je
stanoveno ve výši ve výši 299,44 Kč/m
2/ročně a bude vždy k datu 1.7. povyšováno o
inflaci.

Odpovědnost: Josef
Jůzl
, vedoucí OMH

Termín: b) do 30.1.2006

896.

Rada města

a)
schvaluje předložené sazby
cen prací a techniky používané pro plnění předmětů výše uvedených smluv
s platností od 1.1.2006,

b)
ukládá uzavřít s TS Humpolec s.r.o., Okružní 637, Humpolec cenový
dodatek č. 6/2006 k následujícím smlouvám:

1.
ze dne 17.1.1996 ve věci
celoroční údržby a zajištění provozu místních komunikací

2.
ze dne 17.1.1996 ve věci
celoroční údržby a zajištění provozu veřejného osvětlení

3.
ze dne 26.3.1999 ve věci
provádění celoroční údržby zelených ploch

4.
ze dne 22.2.2000 ve věci
celoroční údržby veřejné zeleně

s platností od
1.10.2005 do vydání dalšího dodatku.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: do 25.1.2006

897.

Rada města

a)
schvaluje uzavření cenového
dodatku ke smlouvě o dílo s TS Humpolec na „Celoroční údržbu hřbitova“ na
částku 293 661,– Kč včetně DPH pro rok 2006,

b)
ukládá uzavřít dodatek č. 5 ke
smlouvě o dílo „Celoroční údržba hřbitova“ mezi Městem Humpolec a TS Humpolec
ve výši 293 661,– Kč včetně DPH pro rok 2006.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: leden 2006

898.

Rada města

a)
schvaluje uzavření cenového
dodatku ke smlouvě o dílo s firmou EKOIMPEX na částku 91 301,– Kč
včetně DPH pro rok 2006,

b)
ukládá uzavřít s firmou
EKOIMPEX cenový dodatek č. 10 ve výši 91 031,– Kč včetně DPH pro rok
2006.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: leden 2006

899.

Rada města

bere na vědomí zprávu
společnosti Castrum o.p.s. o podnájmech na hradě Orlík u Humpolce v roce
2005.

900.

Rada města

schvaluje
s platností od 1. 2. 2006 Pravidla Rady města Humpolec pro přijímání a
vyřizování stížností.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města

Bc.
Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Termín: s platností od 1. 2. 2006

901.

Rada města

schvaluje předložený
program jednání Zastupitelstva města Humpolec, které se bude konat dne 8. 2.
2006.

902.

Rada města

schvaluje Řídící skupinu
pro Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Humpolec v tomto
složení:

1. za zadavatele: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta a Ing. Josef Fiala,
vedoucí odboru ZSV a koordinátor KPSS ve městě Humpolec odpovědný za celý
proces komunitního plánování sociálních služeb,

2. za poskytovatele: Bc. Anna Blažková, ředitelka Oblastní charity
Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188, H. Brod a Mgr. Jan Výborný, ředitel Domova
Blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec,

3. za uživatele: paní Dagmar Andrýsková, trv. bytem Lnářská 1000,
Humpolec, předsedkyně Rady seniorů města Humpolec a pan Stanislav Horký, trv.
bytem U Jízdárny 1105, Humpolec, místopředseda Rady seniorů města Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV MěÚ Humpolec

Termín: ihned

Mgr. Jiří Kučera
starosta
města

Ing. Tomáš Křišťan místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Pozvánka na 22. zastupitelstvo

Ne Led 29 , 2006
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 8. února 2006 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci. Čtěte dále:   Oznámení o přerušení elektrické energie dne 24.5.2023

You May Like

Témata