Co by Vás mohlo zajímat ze zasedání městských orgánů

1.                  Porada vedoucích pracovníků Městského úřadu v období od 25.11. 2003 do 16.12.2003


 


·        Odboru místního hospodářství (dále jen „OMH“) uložila zajistit odstranění nakloněného okrasného smrku do ul. J. Zábrany z parku Stromovka,


·        témuž odboru ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství uložila svolat jednání s obyvateli ul. Jiřická a U Kaštanu ve věci řešení dopravní situace v této lokalitě,


·        Odboru životního prostředí a památkové péče (dále jen OŽPaPP) uložila prověřit fungování střediska Sběrných surovin a.s. České Budějovice ve městě a uložila rovněž prověřit možnost zřízení sběrného dvora na vytříděné druhotné suroviny v rámci areálu překladiště Brunka,


·        OMH uložila požádat Dopravní policii Pelhřimov o stanovisko k záměru instalace dopravní značky „Doporučená rychlost 40 km/hod“ pro průjezd místní části Krasoňov,


·        témuž odboru uložila prověřit možnost doplnění vyhlášky o platbách za svoz a třídění komunálního odpadu na území města o povinné platby za cizince zdržující se dlouhodobě na území města,


·        uložila zajistit průběžnou kontrolu údržby chodníků v zimním období,


·        vydala souhlas se spoluprácí města s TV Nova při zveřejňování aktuálních zpráv z města na teletextových stránkách této televize,


·        doporučila MěKIS Humpolec zvážit změnu zaměření Vánočních trhů na Horním náměstí  s důrazem na tradiční česká řemesla, tak jak tomu bylo v loňském roce,


·        Technickým službám uložila zaměřit se prioritně na čištění kanalizačních vpustí a to již v jarních měsících příštího roku,


 


2. Rada města Humpolec na své schůzi dne 17.12.2003


 


·        schválila Pravidla Města Humpolec k zavedení systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem Humpolec a uložila ředitelům těchto organizací zavést systém od 1.1.2004,


·        schválila záměr prodeje obecních bytových domů č.p. 979 a 980 v ul. Hálkova,


·        neschválila záměr prodeje obecního bytového domu č.p. 79 v ul. Masarykova, protože tento dům již není podle nových pravidel pro prodeje bytových domů z majetku města určen k prodeji,


·        jmenovala pana Josefa Jirků do funkce ředitele Základní umělecké školy Gustava Mahlera v Humpolci od 1.1.2004, kdy se Město Humpolec stává zřizovatelem této organizace doposud zřizované krajem Vysočina,


·        schválila v souladu se zřizovací listinou Mateřské školy Humpolec přijetí daru 2 ks počítačových center v hodnotě 254.000,- Kč od firmy IBM ČR spol. s r.o. Praha,


·        schválila na období od 1.1.2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro všechny příspěvkové organizace rozpočtové provizorium, které umožňuje měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů ročního rozpočtu předchozího roku,


·        schválila uzavření předložené nájemní smlouvy včetně příslušných příloh na pronájem infrastrukturního majetku vodovodů, kanalizací a ČOV se společností VODAK Humpolec s.r.o. a to od 1.1.2004 do 31.12.2013 přičemž nájemné hrazené do rozpočtu města roku 2004 je stanoveno ve výši 4.365.000,- Kč,


·        souhlasila s předloženým návrhem cenové struktury kalkulace vodného a stočného na rok 2004 pro Humpolec a jeho místní části ve výši :


. vodné  23,50 Kč/m3


. stočné 11,00 Kč/m3


a tam, kde není zajištění koncové čištění odpadních vod a obyvatelé vypouští odpadní vody přes vlastní septik je stanoveno stočné na 5,50 Kč/m3,


 


3. Zastupitelstvo města na svém zasedání 19.11. a 17.12.2003


 


·        schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2003/ZM, kterou se stanoví příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů v Humpolci,


·        schválila zřízení příspěvkové organizace „Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec“ s účinností ke dni 1.1.2004, která přebírá veškerá práva a povinnosti, včetně práv a závazků z pracovně právních vztahů vztahujících se k původní organizaci zřizované do 31.12.2003 krajem Vysočina. V souvislosti s tím schválilo rovněž Darovací smlouvu na převod movitého majetku ZUŠ,

Čtěte dále:   Krize na humpolecké radnici: ANO vypovědělo koaliční smlouvu, z jednání s opozicí ale vycouvalo. Město zůstává bez starosty

·        vzalo na vědomí, že celkové náklady na provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Humpolec a jeho místních částí činí na jednoho poplatníka v roce 2004 – 619,- Kč a schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 179,-Kč na jednoho poplatníka, což v přepočtu činí 1.987.795,- Kč za všechny občany města. V souvislosti s tím vydalo místní obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003/ZM, kterou stanovilo poplatek pro rok 2004 ve výši 440,- Kč na jednoho trvale hlášeného obyvatele města a 440,- Kč za jeden objekt určený nebo sloužící k rekreaci,


·        vydalo obecně závazné vyhlášky


a)      č. 5/2003/ZM, o poplatku za užívání veřejného prostranství


b)      č. 6/2003/ZM, o poplatku ze psů


c)      č. 7/2003/ZM, o popletku ze vstupného


·        schválilo prodej 5-ti pozemkových parcel určených k výstavbě rodinných domků v k.ú. Humpolec a jedné v k.ú. Plačkov formou aukce,


·        schválilo znění předložené „Dohody o financování linkové dopravy Humpolec-Proseč-Řečice-Křepiny“ na základě níž by se dotčené obce podíleli na spolufinancování tohoto autobusového spoje,


·        vzalo na vědomí informaci o postupu prací při zajišťování finančních prostředků na realizaci stavby Zastřešení ledové plochy v Humpolci a schválilo poskytnutí nenávratné účelové dotace TJ Jiskra Humpolec ve výši 500 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace potřebné k realizaci zastřešení zimního stadionu v Humpolci,


·        schválilo poskytnutí nenávratné účelové dotace Římskokatolické farnosti-děkanství Humpolec ve výši 80 tis. Kč na úpravy interiéru kostela Sv.Mikuláše v Humpolci provedené v roce 2003,


·        schválilo v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozpočtové provizorium  na období od 1.1.2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2004, které umožňuje měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů ročního rozpočtu předchozího roku ve všech rozpočtových oddílech. Z důvodu nutnosti včasného zajištění připravenosti některých staveb schválilo realizaci těchto vybraných investičních akcí :


.  Bytový dům v ul. Družstevní


. Dům s pečovatelskou službou v ul. Školní


. Realizace infrastruktury Průmyslové zóny v ul. Pražská


. Základní technická vybavenost pro výstavbu sídliště rodinných domků V Cípku (pod tratí)


·        schválilo prodeje a směny pozemků v k.ú. Humpolec mezi Městem Humpolec Českých rybářským svazem MO Humpolec potřebných pro zahájení realizace výstavby nového rybníka pod závodištěm Zlaté podkovy,


·        vzalo na vědomí zprávu o postupu při povolování překopů komunikací a chodníků v Humpolci a v souvislosti s tím uložila OMH ve spolupráci s TS Humpolec provádět důsledně kontrolu kvality konečných úprav při převzetí překopu. Dále uložila zhotovitelům překopů záruky na prováděný překop v délce 24 měsíců v případě doložení provedené zkoušky o hutnění a v případě nedoložení této zkoušky v délce 48 měsíců,


·        vzalo na vědomí informaci o Grantových programech z jejichž fondů čerpalo prostředky město Humpolec v roce 2003,


·        schválilo Zásady pro poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu města Humpolec na rok 2004,


·        vzalo na vědomí informaci o činnosti Mikroregionu Zálesí jímž je město Humpolec členem,


 


V Humpolci 19.12.2003                    


 


            Děkuji tímto za spolupráci všem občanů našeho města, členům Rady a Zastupitelstva města Humpolec a svým spolupracovníkům a přeji všem mnoho zdraví, osobních a pracovních úspěchů v roce 2004.


Bc. Jiří Fiala v.r.
tajemník MěÚ

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nové Audi A6

St Úno 18 , 2004
Audi A6 nové generace se představuje. Více stylu, výkonů, prostoru, luxusu i bezpečí. Čtěte dále:   Píšou o Humpolci: Humpolec zdraží odpady. Kdo ale třídí, dostane slevu

You May Like

Témata