II. výtvarněumělecké setkání v Kamenici nad Lipou 2006

Vážení dovolujeme si Vás upozornit na možnost přihlášek k účasti na letošním ročníku dílny“II. výtvarněumělecké setkání v Kamenici nad Lipou 2006″ konané od 16. do 22. června 2006, která je pravděpodobně jednou z mála podobných akcí nabízejících příležitost k setkání profesionálních výtvarníků s výtvarníky neprofesionálními. Ubytování účastníků je zajištěno přímo v rekonstruovanách zámeckých prostorech. Veškeré bližší informace o akci s pozvánkou a formulář přihlášky (Oznámení o provedení platby účastnického poplatku) jsou v přílohách.

Pozvánka k účasti na

II. výtvarněuměleckém setkání v Kamenici nad Lipou 2006

od 16. do 22. června 2006

II. výtvarněumělecké setkání v Kamenici nad Lipou 2006

je tvůrčím setkáním zčásti k účasti organizátorem vyzvaných výtvarníků

a zčásti zájemců, kteří se sami k účasti přihlásí

na základě veřejné propagace akce

01. Charakteristika akce:

     II. Setkání v Kamenici nad Lipou 2006 je koncipováno jako volná výtvarněumělecká dílna pořádaná Městským muzeem v Kamenici nad Lipou. Předpokládá, jako jedna z mála podobných akcí, možnost setkání profesionálních výtvarníků s výtvarníky neprofesionálními, amatérskými, jejichž tvorba dosahuje významných, nebo výrazných sdělovacích a estetických hodnot. Záměrem kamenického setkání je vytvořit prostor pro zcela volné autorské vyjádření vlastního odrazu osobního prožitku vysočinské krajiny, přírody, architektury města Kamenice nad Lipou a jejího nejbližšího okolí, kraje Vysočina, místních památek a pamětihodností. Zvláštností akce je jednodenní setkání a společná práce účastníků dílny s žáky výtvarného oboru místní Základní umělecké školy. Jeho výsledky se stanou součástí přehlídky vý-sledků akce. Pro udržení kontinuity ducha akce patří mezi zvané výtvarníky dva účastníci předchozího ročníku.

     Počet účastníků letošního ročníku je nejvýše dvanáct.

     Pro ročník Setkání v Kamenici nad Lipou 2006 nabízíme možnost zajištění materiálu pro sochařskou práci ve dřevě. K tomu viz ještě informace pod body 05.e) a pod 12.

     V předvečer ukončení setkání se koná zpřístupnění jeho výsledků veřejnosti formou výstavy, případně i jinou prezentační formou v prostoru zámku. Výstava a prezentace jsou prodejní, délku trvání přehlídky určí pořadatel.

     Setkání má svého odborného konzultanta a organizačního patrona, Akademického malíře Jana Ungára, který stál při zrodu myšlenky kamenického setkání od počátku.

02. Pořadatel:

     Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, U kulturního domu 495, 39470  Kamenice nad Lipou, IČ: 00366111, v zastoupení Městským muzeem v Kamenici nad Lipou. Odpovědný pracovník: PhDr. Jan Novotný, vedoucí Městského muzea Kamenici nad Lipou. tel.: 565434168, 721173276, e-mail: muzeum@kamenicenl.cz.

                   03. Termín konání:

     Pátek 16. června až čtvrtek 22. června 2006.  V sobotu dopoledne seznámí účastníky setkání s Kamenicí formou  vlastivědné přednášky a procházky městem vedoucí Městského muzea v Kamenici nad Lipou PhDr. Jan Novotný. Prostor pro vlastní tvorbu začíná v sobotu 17. června po obědě. Ukončení tvůrčí práce je v úterý 20. června večer a následujícího dne, ve středu 21. září bude od rána probíhat společné zhodnocení tvorby účastníků, poté výběr děl pro vystavení a pre-zentaci a hned nato následuje autorská instalace výstavy a provedení ostatních příprav pro případné jiné formy předvádění vzniklých děl, večer v 18:00 hod. se koná zahájení výstavy.

04. Místo konání, ubytování, podmínky pro práci a stravovací možnosti:

     Prostory Městského muzea na zámku v Kamenici nad Lipou, město a jeho okolí, kraj Vysočina. Ubytování je zajištěno přímo v zámeckých prostorách po dvou až třech osobách. Na zámku je, pro případ nepříznivého počasí a pro účastníky, kteří tvoří spíše studiovým způsobem, zajištěno také interiérové i exteriérové zázemí pro tvůrčí práci, pro konsultace, diskusní semináře a denní přehlídky tvorby účastníků (dočasný společný ateliér, místnost jako dílna pro sochaře a prostor pro sochaře v zámeckém parku, či na jižní terase zámku). Po zkušenostech případné společné stravování, což se týká při daném typu akce především večeří, lze operativně organizovat na místě. V obci je dostatek konkurujících si pohostinských zařízení. Přímo v objektu zámku je také kavárna. Značné pohodlí a komfort představují pro účastníky společné kuchyně v rámci ubytovacích prostor, kde si účastníci mohou připravovat jídla podle svých potřeb, chuti a představ, jako doma.

05. Podmínky účasti:

     Základním předpokladem účasti jsou zletilost a dobrovolné přijetí a splnění následujících Podmínek účasti.

     a) Provedení přihlášky k účasti. Přihláškou k účasti je složení účastnického poplatku 1.200 Kč. Podrobné infor-mace ke provedení přihlášky jsou dále pod body 07. a 08.

     b) Vytvoření výtvarněuměleckého díla, čí libovolného neomezeného většího počtu děl v průběhu akce v libovol-ných formách a technikách s tématikou uvedenou v této informaci, anebo jakkoli zcela volně tuto tematiku obmýšlejících, či nad ní se odehrávajících, nad ní meditujících, nějakým způsobem ji pojednávajících.

     c) Poskytnutí děl vybraných organizátorem akce ke zveřejnění a ke presentaci na výstavě na zámku na dobu jím určenou. Účastník bere na vědomí a uznává právo města Kamenice nad Lipou a jeho zařízení a organizací na přednost při případném zájmu o nákup jeho díla, či děl a jejich osobní autorská instalace v prostoru podle plánu a pokynů pořadatele.

     d) Vlastní úplné autorské zajištění prezentace takových artefaktů, které je např. potřeba předvádět v čase apod., zejména zajištění jejich předvedení při zahájení výstavy a zajištění možnosti jejich další presentace a opakovaného předvádění v průběhu konání výstavy ve výstavním prostoru, případně na místě určeném na zámku pořadatelem a to dle autorem zvoleného, udaného záměru, technicky autorem zajištěného.

     e) Po ukončení výstavy a prezentací osobní desinstalace děl v termínu určeném pořadatelem. Při instalaci a desin- stalaci tvorby na přehlídce mají autoři možnost, v případě, že se jich nemohou z vážných důvodů osobně zúčastnit, nechat se zastoupit pověřenou osobou. Pro sochaře platí pro nakládání s díly po ukončení výstavy zvláštní ustanove-ní obsažené v informaci pod bodem 12. 

06. Program a průběh setkání :

     16. června, pátek     

– v průběhu dne: příjezd účastníků na místo, od 12:00 hod. do 16:30 hod. se účastníci prostřednictvím služby v pokla-

dně zámku ubytují

– večer: společná seznamovací večeře, uvítání účastníků akce vedoucím Městského muzea Kamenice nad Lipou PhDr. Janem Novotným a úvodní zamyšlení se nad setkáním jeho odborným konzultantem a organizačním patronem, Akademic-kým malířem Janem Ungárem v některém ze společenských zařízení města, dále volná zábava účastníků

     17. června, sobota

dopoledne: všeobecné slovo o Kamenici a vlastivědný a program PhDr. Jana Novotného, vedoucího Městského muzea Kamenice nad Lipou pro účastníky Setkání v Kamenici 2005 (nejprve v obřadní síni zámku a následně v průběhu vycházky po pamětihodnostech města s výkladem), poté společný oběd

odpoledne: započetí tvorby účastníků

     18. června, neděle   

– přes den: tvorba

– večer: podle libosti, navrhuje se např. přehlídka denní tvorby, konzultační a diskusní seminář účastníků

     19. června, pondělí  

– přes den: tvorba

– večer: podle libosti, navrhuje se např. přehlídka denní tvorby a poté táborový oheň účastníků na koupališti spojený s opékáním uzenin, případně, podle domluvy, s rožněním masa, či něčeho jiného, i bezmasého, anebo, v případě nepříznivé- ho počasí, obdobný program v Konírně hotelu U Lípy (restaurace v prostoru bývalé konírny), volná zábava 

Čtěte dále:   Želivská pouť

     20. června, úterý

– přes den: tvorba

odpoledne a večer: ukončení tvorby a její denní i celková přehlídka, závěrečné dohady, diskuse a konzultace nad vznik-lými díly

– později večer: podle libosti, navrhuje se např. společné posezení

     21. června, středa    

od rána do provedení (se případnými přestávkami na stravování a odpočinek): ústřední přehlídka tvorby s výběrem děl pro vystavení, následně odborná přehlídka děl vybraných pro vystavení a prezentaci a hned nato adjustace prací a jejich autorská instalace na výstavě a ostatní přípravy na jejich prezentaci

– po skončení instalace výstavy a přípravy prezentace: volný osobní program

v 18:00 hod.: zahájení výstavy a prezentací

– večer: setkání po zahájení výstavy a prezentací u společné večeře se závěrečným zhodnocením akce a se zamyšlením se nad končícím setkáním jeho účastníky, představitelem pořadatele, odborným konzultantem a organizačním patronem akce a představitelem města

     22. června, čtvrtek   

– v 09:30: poslední snídaně (např. v zámecké kavárně) a rozloučení před faktickým skončením akce a rozchodem

– po snídani (do 12:00 hod.) vyklizení ubytovacích prostor a rozchod.

07. Oznámení zájmu o účast, předběžná přihláška (do 31. března 2006):

     Zájem o účast a předběžné přihlášky oznamujte a projednávejte telefonicky na: 776768776 (Akademický malíř Jan Ungár, odborný konzultant a organizační patron akce), nebo zasílejte písemně elektronickou poštou na adresu: fffadvertising@volny.cz do pátku 31. března 2006, anebo do stejného termínu poštou, anebo elektronickou poštou na adresu pořadatele: Městské muzeum, Náměstí Čsl. armády 1, 394 70 Kamenice nad Lipou, telefony: 565434168, 721173276, e-mail: muzeum@kamenicenl.cz. K vyjádření Vašeho zájmu o účast, či ke předběžné přihlášce můžete připojit motivační zmínku. Předběžné přihlášky budou projednány v pořadí, v jakém dojdou. O Vašem zařazení mezi účast-níky akce budete informováni pořadatelem tou cestou, jakou mu své oznámení zájmu o účast na akci projevíte, případně mu ve svém oznámení o Vašem zájmu o účast na akci sdělíte, o jakou jej požádáte (telefonicky, poštou, elektronickou poštou).

08. Přihláška = platba účastnického poplatku (do 14. dubna 2006):

     Závaznou a konečnou přihláškou k účasti je složení účastnického poplatku a poté odeslání formuláře (druhá pří-loha zásilky) II. výtvarněumělecké setkání v Kamenici nad Lipou 2006 – oznámení o provedení platby účastnického poplatku poštou pořadateli. Jednotný účastnický přihlašovací poplatek činí 1.200 Kč. Zahrnuje částku za ubytování po ce-lou dobu trvání akce a příspěvek na organizaci. Účastnický poplatek uhraďte formou bankovního převodu, případně hotově na přepážce příslušné banky, do pátku 14. dubna 2006 na základě vyrozumění pořadatele o tom, že jste byli zařazeni mezi účastníky akce.

     předčíslí čísla účtu příjemce platby:            000019

     číslo účtu příjemce platby:              3875760217

     číselný kód banky příjemce platby:            0100 (KB)

     částka Kč:                                      1.200,00

     měna:                                            CZK

     zpráva pro příjemce:                      příjmení jméno II. Kamenice 2006

     Účastnický poplatek po jeho složení bude možno vracet v případě následného zrušení rozhodnutí o účasti po 14. dubnu 2006 pouze ve zcela výjimečných a závažných případech a to jen v nejvýše polovině částky (tj. pouze složku 600 Kč za uby-tování)! Jde o jednotnou zálohu, která bude, pokud jde o část za ubytování, po skončení akce vyúčtována. Vraceno bude 100 Kč za každý den nevyužitého ubytování.

09. Možnost dotace:

     Pořadatel se uchází pro tento ročník akce o dotaci ze zdrojů EU. Výsledek dotačního řízení bude však znám až v době, kdy už musejí být všechny organizační náležitosti organizace II. výtvarněuměleckého setkání v Kamenici nad Lipou 2006 vyřízeny. Se získáním dotace není možno v žádném případě předem počítat. Pokud by ke přidělení dotace došlo, má pořa-datel, podle její výše, možnost snížit, případně i zcela zrušit poplatek za ubytování, případně i zvážit možnost úhrady části či celku cestovních náhrad pro účastníky.

10. Případné přeplatky za ubytování:

     Přeplatek za příslušnou dobu kratšího, nebo žádného ubytování (např. pro ty účastníky, kteří by se nemohli z nějakých příčin zúčastnit akce po celou dobu jejího trvání, anebo např. pro ty, kteří by na zámku bydlet nechtěli a zajistili by si uby-tování jinak) bude vrácen po skončení akce ve výši 100 Kč za noc/osoba. Při neúplném pobytu na akci však z další složky účastnického přihlašovacího poplatku, tj. z příspěvku na organizaci (viz 07.), není možno v žádném případě nic vracet. Každopádně účastnický přihlašovací poplatek je pro všechny účastníky bez výjimky jednotný = 1.200 Kč. 

11. Doporučení a rady:

     Na základě zkušeností doporučujeme připravit a přivézt si všechny materiály, pomůcky, nářadí, nástroje, přístroje, další vybavení a zařízení pro zamýšlenou práci s sebou, v Kamenici jsou možnosti jejich nákupu a pořizování omezené. Taktéž, pokud jde o dokončovací a adjustační materiály a přípravky (např. rámovací prostředky, přípravky a materiály atd.). Hlavně malíře, kreslíře, grafiky, fotografy, ale i další autory pracující s plochami upozorňujeme na téměř nulovou nabídku služeb umožňujících konečné úpravy jejich výtvorů pro vystavení v místě. Buď si autoři musejí poradit sami, nebo bude nutno se obracet do Jindřichova Hradce (úzkokolejnou železnicí je to romantická cesta v trvání 45 min. za 20 Kč, autem necelých 20 min.). Zvláště pokud jde o sochaře, je nutno veškeré potřebné, hlavně materiálové náležitosti a okolnosti jejich práce zkonzultovat a dojednat s pořadatelem včas předem – viz následující bod 12.

12. Zvláštní informace pro sochaře:

     Jak uvedeno už pod 01., pro letošní ročník dílny nabízí pořadatel pro rozšíření technických forem tvorby na setkání  možnost zajištění dřevěného materiálu, který je v oblasti materiálem tradičním, sochařům. Protože v tomto případě se jedná o zvýšenou organizaci a náklady na zajišťování objednaného materiálu a o jeho dopravu, pro sochaře platí, že buď:

     a) autoři obdrží od pořadatele materiál pro tvorbu ve předem (tj. ještě před 31. březnem 2006) včas si s pořadate-lem vyjednaném a objednaném rozsahu zdarma a pak své dílo zanechají na místě, kde zůstane v majetku pořadate-le, aniž by byla dotčena veškerá vztažná autorská práva k němu,

     anebo:

     b) mají možnost své dílo si odebrat při desinstalaci výstavy po uhrazení smluvních nákladů na materiál pořadate-lem zajištěný za podmínky sepsání dohody o tomto řešení a proti vystavení účtu.

13. Stručná bilance ročníku 2005:

     Zúčastnilo se devět autorů (osm malířů a grafiků a jeden fotograf, z toho pět žen a čtyři muži). Výsledkem bylo více, než dvě desítky děl, z nichž celkem osmnáct pak bylo předvedeno na šestitýdenní výstavě. Své práce, samé malby, celkem dalších dvanáct menších obrázků vzniklých během společné činnosti – malování téhož námětu současně s některými z účastníků výtvarněumělecké dílny 2005, vystavovalo společně s umělci také šest žáků výtvarného oboru místní Základní umělecké školy. Návštěvnost výstavy byla nadprůměrná.

                        V Kamenici nad Lipou 25. února 2006

Ke stažení – pozvánka a přihláška ve formátu MS Word.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Varhany jablkem sváru

Po Úno 27 , 2006
Poměrně nedávno jsme mohli na druhém programu české televize shlédnout dokument B. Rychlíka “Hlídač ztracené volavky“ pojednávající o krásném daru městu Humpolci z rukou rodáka Stanislava Kotyzy, v současnosti žijícího za Velkou louží. Snad každý humpolák ví, o co se jedná, a že tím darem byly unikátní vzácné varhany. Již […]

You May Like

Témata