O překladišti a komunálním odpadu

Víte jak město nakládá s odpadem, který všichni produkujeme? Víte jaké máme povinnosti v souvislosti s odpady? Znáte otvírací dobu humpoleckého veřejného překladiště?

Text upozornění MěÚ Humpolec všem občanům:
(o zveřejnění byly požádány: humpolecký zpravodaj Zálesí a inzertní noviny Týdeník Humpolecka)

„V poslední době se do značné míry rozmohla problematika ukládání odpadu na překladišti (skládce) Brunka-střelnice. Na tomto překladišti je možnost pro občany (fyzické osoby) ukládat velkoobjemový odpad a odděleně vytříděný nebezpečný odpad. V případě uhrazení stanovené roční částky za svoz a likvidaci odpadu dle vyhlášky 9/2002 ZM v platném znění, je materiál uložen zdarma. Tento odpad je však ve stále větším množství odkládán před branou (vstupem) na překladiště. Často se zde objevují nádoby, ze kterých vytékají barvy, oleje, různé chemické látky a dochází tak k poškozování životního prostředí. Toto vše klade v konečné fázi i větší nároky na pracovníky na tomto překladišti, kteří musí tento materiál třídit a odvážet do príslušných kontejnerů.
Městský úřad Humpolec proto tímto upozorňuje na provozní hodiny na překladišti Brunka-střelnice a žádá všechny občany o jejich dodržování.“


Provozní hodiny překladiště (skládky) Brunka – střelnice:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek – od 7.00 hod. do 15.00 hod.
středa – od 7.00 hod, do 17.30 hod.
Vyhlášku Města Humpolec č. 1/2002/ZM, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem naleznete zde.


Důležité je definovat základní pojmy, abychom si uvědomili, že se problematika týká nás všech:
Odpad
je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona1.
Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právním předpisem stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je též odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad, vykonávající předmět svojí činnosti na území města. Pro komunální odpad vznikající na území města, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce stanovených zákonem1) , se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném touto vyhláškou.


Dále zde naleznete přesný popis odpadů, jak se třídí, podle jakých kriterií apod.
Podle této vyhlášky nebezpečné odpady můžeme odevzdávat buď v prostorách dvora Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí (vchod z ulice Příčná) nebo v areálu překladiště TKO Brunka-Střelnice a to vždy ve stanovených provozních hodinách.
Provoz překladiště na Brunce, dotřídění odpadů zaměstnanci překladiště, ekologická likvidace všech odpadů, včetně sběru a svozu odpadu z města Technickými službami Města Humpolec je financován z poplatku, který je stanoven vyhláškou 2/2002 ZM, resp. 9/2002 ZM (která bohužel není k dispozici na webu města …), ale ta upravuje výši polatku za rok 2003 na částku 420,- Kč, kterou musí zaplatit každý poplatník.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v katastrálním území města Humpolce a jeho místních částech trvalý pobyt, nebo která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu.

Čtěte dále:   Reakce na nové vedení a starostu města Humpolec

Vyhlášku MŽP a katalog odpadů naleznete zde.


V zařazení různých druhů odpadů naleznete zajímavé skutečnosti, např. vyřazené počítačové monitory nebo televize jsou zařazeny mezi nebezpečné odpady, protože mohou obsahovat nebezpečné složky a součástky z elektrického a elektronického zařízení (rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.)
Další nebezpečný odpad z domácností jsou prázdné znečištěné obaly od léků a jiná nepoužitelná léčiva, která se mohou nejlépe vracet v kterýchkoliv lékárnách. Lékárny mají zařízen svoz a ekologickou likvidaci těchto prošlých léků, tuto likvidaci si koneckonců platíme v cenách léků.
Žárovky nebo barvicí pásky do jehličkových tiskáren, diskety, CD-ROM média, magnetické pásky (cartridge) do zálohovacích páskových jednotek (streamerů), lithiové baterie z mobilních telefonů, jiné baterie a akumulátory jsou také nebezpečné odpady.


Samostatně sbírané psí exkrementy samostatně sbírané z veřejného prostranství mají také své katalogové číslo – Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované oddělené a zpracovávané mimo místo vzniku. V případech separovaného sběru do speciálních nádob je nutné, v souladu se stanoviskem hygienika hl. m. Prahy č.j. HVOS/1290/4500/95 ze dne 6. prosince 1998, tento separovaný odpad kompostovat nebo spalovat a nádoby s exkrementy vyprazdňovat minimálně dvakrát týdně.
Jsou-li psí exkrementy odklízeny spolu se směsným uličním odpadem, zařazují se pod jiné katalogové číslo jako tzv. uliční smetky.

A něco pro podnikatele:
Povinnosti původců odpadů stanovuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a postup zařazování odpadů podle Katalogu odpadů stanovuje vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
V případě, že se právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, musí zajistit vytřídění nebezpečných složek z odpadu a dále postupovat ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky č. 381/2001 Sb.
Kategorii a druh odpadu jsou původci odpadu povinni přiřazovat podle § 16, písm. a) zákona na základě skutečných vlastností odpadu a vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Odpad právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, který je podobný, shodný s komunálním odpadem – odpadkové koše z šaten a denních místností zaměstnanců firem, autobusové nádraží, které provozuje soukromá firma.

Zajímavá informace o odpadu vzniklém zametáním veřejných komunikací
Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, se tomuto odpadu přiřazuje speciální katalogové číslo – Uliční smetky v případě, že vznikl v obci. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky určit původce na základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Vznikne-li takový odpad právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání na ploše obce, je tato osoba povinna odpad zařadit dle skutečných vlastností odpadu dle vyhlášky
č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů a nakládat s odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Češi míří na neprobádanou horu v Himálaji

Pá Srp 1 , 2003
I v Himálaji, kam každoročně míří stovky horolezeckých expedic, existují nezlezené a neprozkoumané hory. Na jednu takovou se chystají čeští skialpinisté Robin Baum a Vladimír Smrž. S dalšími třemi skialpinisty a horolezcem se na podzim pokusí o prvovýstup a prvosjezd jižní stěny Peaku 38 (7591 m) v Nepálu. Čtěte dále: […]

You May Like

Témata