Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování

Městský úřad Humpolec – odbor životního prostředí a památkové péče vydává oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší pro střední zdroje na rok 2004.

Humpolec 2. ledna 2004

Vážení,


jako každý rok i letos Vás upozorňujeme na povinnost samostatně vypočítat poplatek  za znečišťování ovzduší pro každý zpoplatňovaný střední  zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu ust. § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a na povinnost předložit souhrnnou provozní evidenci středního zdroje znečišťování ovzduší podle ust. § 13 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb.


            V příloze  Vám zasíláme tiskopisy „Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší a Souhrnné provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší“. V termínu do 15.2.2004 (nejpozdější datum předání k poštovní přepravě) je nutné na Městský úřad v Humpolci, odbor životního prostředí a památkové péče zaslat následující písemnosti:


4.      vyplněný tiskopis „Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší a Souhrnné provozní evidence za rok 2003“ včetně jeho případných příloh


5.      vlastní výpočet poplatku


6.      kopii dokladu o obchodním jménu provozovatele (výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby, živnostenské oprávnění u fyz. osob). Na doklad dolů připojte čestné prohlášení statutárního zástupce: „ Platné ke dni: uvést den odeslání, jméno a podpis statutárního zástupce firmy, případně připojte i razítko“.


7.      protokol o autorizovaném měření emisí (pouze v případě, že bylo u zdroje v roce 2003 provedeno nové autorizované měření emisí)


a další doklady nutné pouze u některých technologií středních zdrojů


doklad o jakostních znacích paliva – není nutné u plynných paliv  – provozovatelé kotelen.


            Za nesplnění oznamovací povinnosti i za pozdní odeslání „oznámení“ bude provozovateli  podle § 40 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. uložena pokuta do výše 20 000 Kč . 


Poplatek za znečišťování ovzduší na rok 2004 budou provozovatelé středních zdrojů platit na účet Finančního úřadu Pelhřimov vedeného u ČNB Brno, č.ú. 8707-97626711/0710, KS 1148, VS kmenová část DIČ.


Upozornění:


Skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše poplatku včetně zastavení provozu zdroje nebo změnu provozovatele je provozovatel povinen oznámit MěÚ Humpolec, odboru ŽP a PP do 30 dnů od vzniku této skutečnosti jako podklad pro vydání nového rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí o vyměření poplatku  a jeho záloh zruší.


Chovy hospodářských zvířat  (zemědělské zdroje, kategorizace uvedena v příloze č.2 k nař. vlády č. 353/2002 Sb.) – Emise amoniaku a methanu vznikající jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě se nezpoplatňují (část B.I.5 přílohy č.1 k zákonu č.86/2002 Sb.), ale souhrnná provozní evidence se pro chovy hospodářských zvířat patřících do kategorie středních zdrojů předkládá ve smyslu ust. § 13 odst. 5 zákona č.86/2002 Sb. Provozovatel zemědělského zdroje (zvláště velkého, velkého i středního) může předložit ke schválení podle § 5 odst.8 zákona č.86/2002 Sb. krajskému úřadu plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování. Plnění tohoto schváleného plánu se považuje za splnění povinnosti dodržovat emisní limity podle zákona o ovzduší.

Čtěte dále:   Výpadek

Dále upozorňujeme na způsob zpracování evidence podle vyhl.č.355/2002 Sb. u zdrojů produkujících těkavé organické látky z procesů aplikace organických rozpouštědel  (např. lakovny, tiskárny, odmašťování org. rozpouštědly, chemické čištění oděvů, výroba obuvi a dalších oděvních doplňků, apod.). Náležitosti souhrnné provozní evidence u těchto zdrojů jsou uvedeny v části D. tiskopisu.


Jednorázové autorizované měření emisí u středních zdrojů znečišťování ovzduší (výtah z vyhlášky č. 356/2002 Sb. k zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší)


1. Jednorázové měření se provádí u zvláště velkých ,velkých a středních zdrojů tak, aby byly stanoveny emise každého jednotlivého zařízení zdroje


a)      ke dni stanovenému v povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona při uvádění zařízení do provozu


b)      po každé záměně paliva nebo suroviny nad rámech schváleného provozního řádu


c)      po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí


a to do 3 měsíci od vzniku některé ze skutečností uvedených pod písmeny a) až c).


2. Jednorázové měření  v místech odběru vzorků nebo měření stanovená podle odstavce 1 se dále provádí


c) u středních zdrojů jednou za 3 kalendářní roky, ne dříve po uplynutí 18 měsíců od data      předchozího měření, a to u kotlů spalujících tuhá, kapalná nebo plynná paliva o tepelném výkonu rovném nebo vyšším než 1 MW a dále u zdrojů, u kterých se dodržování emisních limitů dosahuje úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím zařízení k čištění odpadního plynu


d)      u středních zdrojů nespadajících pod písmeno c) jednou za 5 kalendářních roků, ne dříve ne po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření


Další podmínky a četnost měření je uvedena v prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb. (nařízení vlády č. 352/2002 Sb., nařízení vlády č. 353/2002 Sb., vyhláška č. 356/2002 Sb.). Autorizované měření emisí musí provést autorizovaná osoba. Termín, rozsah měření a autorizovanou osobu, která měření bude provádět, oznámí provozovatel  písemně ČIŽP nejpozději 14 dní před datem zahájení měření. 


Ing. František Kocman
vedoucí odboru ŽP a PP
Městského úřadu Humpolec

 Odkazy

 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Řada vleků stojí, jistotu budou mít lyžaři až dnes

Pá Led 16 , 2004
Vyhlášená lyžařská střediska na Vysočině nemají obavy z vysokých teplot posledních dnů. Většina z nich hlásí připravenost uspokojit všechny vyznavače zimních sportů. Tradičně nejlépe je na tom Žďársko. Harusův kopec u Nového Města na Moravě disponuje více jak půlmetrovou vrstvou technického sněhu. Místy až metr hlásí nedaleká Svratka. Naopak v […]

You May Like

Témata