Oznámení z městského úřadu

Poněkud opožděně a najendou přinesl městský úřad na svých stránkách několik oznámení najednou. Máme tu VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na pozici úřednice/úředník pro správu nemovitého majetku Města Humpolec a správu agendy pohřebnictví v rámci Odboru místního hospodářství MěÚ Humpolec, několik posuzování vlivů na životní prostředí, oznámení o prodeji, výkupu a pronájmu a na závěr zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady města.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Bc. Jiří Fiala, tajemník Městského úřadu v Humpolci vyhlašuje výběrové řízení na pozici


 


úřednice/úředník pro správu nemovitého majetku Města Humpolec a správu agendy pohřebnictví v rámci Odboru místního hospodářství MěÚ Humpolec


s místem výkonu práce Horní náměstí 300, Humpolec


požadujeme :


·        minimálně středoškolské vzdělání, přednostně technického směru


·        nástup do zaměstnání od 1.12.2004


·        vysoké pracovní nasazení, samostatnost a komunikativnost


·        velmi dobrá znalost v používání běžného kancelářského software


·        alespoň minimální zkušenosti s výkonem veřejné správy výhodou


·        základní znalost komunikace v anglickém nebo německém jazyce výhodou


nabízíme :


·        pracovní poměr na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou dovolenou


·        8. platovou třídu


·        pestrou a tvořivou práci v mladém kolektivu


zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti :


·        jméno a příjmení, titul zájemce


·        datum a místo narození zájemce


·        státní příslušnost zájemce


·        místo trvalého pobytu zájemce


·        číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu


·        datum a podpis zájemce


k přihlášce je nutno přiložit :


·         životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním vzdělání a zaměstnáních a


      o dalších odborných znalostech a dovednostech týkajících se oblasti pozice


      výběrového řízení


·         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 5 měsíců (u cizinců obdobným


      dokladem příslušného státu)


·        ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


 


Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 29. října 2004 do 12,00 hodin včetně na adrese :


Městský úřad Humpolec


 k rukám tajemník MěÚ


Horní náměstí 300


396 22  Humpolec
Město Humpolec


Městský úřad v Humpolci,  Horní náměstí  300,  PSČ  396 01


Odbor místního hospodářství


 


 


Věc :   OZNÁMENÍ


 


Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru


 


Výstavba bytových domů v lokalitě Kasalova pila Humpolec


 


     Do výše uvedené dokumentace je možné nahlédnout na MěÚ Humpolec, odbor místního hospodářství, pan Jůzl, pan Vaňkát a odbor ŽP a PP, slečna Loskotová  a to ve dnech :


 


Pondělí : 8.00 – 16.00 hodin


Středa :  8.00 – 16.00 hodin


Pátek :   8.00 – 11.00 hodin


 


 


 


                                                                          Za MěÚ Humpolec


                                                                                      vedoucí odboru MH


                                                                                             Josef Jůzl


 


 
Město Humpolec


Městský úřad v Humpolci,  Horní náměstí  300,  PSČ  396 01


Odbor místního hospodářství


 


 


Věc :   OZNÁMENÍ


 


Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru


 


Výstavba retenční nádrže Hadina, k.ú. Humpolec


 


     Do výše uvedené dokumentace je možné nahlédnout na MěÚ Humpolec, odbor místního hospodářství, pan Jůzl, pan Vaňkát a odbor ŽP a PP, slečna Loskotová  a to ve dnech :


 


Pondělí : 8.00 – 16.00 hodin


Středa :  8.00 – 16.00 hodin


Pátek :   8.00 – 11.00 hodin


 


 


 


                                                                          Za MěÚ Humpolec


                                                                                      vedoucí odboru MH


                                                                                             Josef Jůzl


 


 

O Z N Á M E N Í


 


 


            Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr  prodeje  následujících  nemovitostí:


 


 


Katastrální území  Humpolec:


                                                                                             


Prodej  části p. p. KN č. 2130/17 o výměře cca 100 m2   v  k. ú. Humpolec za  cenu  200,– Kč za 1 m2 plochy.


                                                                                 


 


Katastrální území  Plačkov:


 


            Prodej části p.p. KN č. 13 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Plačkov za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy.


 


 


 


Dnem zveřejnění na úřední desce je 26. 10.  2004 15-ti denní zákonná lhůta uplyne 9. 11.  2004. Poté bude návrh předložen   Zastupitelstvu  města Humpolec k projednání.

O Z N Á M E N Í


 


 


            Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr  výkupu  následujících nemovitostí:


 


 


Katastrální území Krasoňov:


                                                                                             


Výkup  p. p. KN č. 792/2 o výměře 6 773 m2  v k. ú. Krasoňov za cenu určenou znaleckým posudkem.


                                                                                             


 


 


 


 


Dnem zveřejnění na úřední desce je 26. 10.  2004 15-ti denní zákonná lhůta uplyne 9. 11.  2004. Poté bude návrh předložen Zastupitelstvu  města Humpolec k projednání.
O Z N Á M E N Í


 


 


            Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje před projednáním v Radě města Humpolec záměr pronájmu následujících nemovitostí:


 


 


Katastrální území Humpolec:


                                                          


Pronájem části  p. p.  KN č. 724/7 a části p.p. KN č.  724/13 o celkové  výměře 2 300 m2 ,stavební parcely KN č. 3333 o výměře 89 m2 a stavební parcely KN č. 3334 o výměře 24 m2 vše v k. ú.  Humpolec.


 


                                              


 


Dnem zveřejnění na úřední desce je 26.10.  2004 15-ti denní zákonná lhůta uplyne 9.  11.  2004. Poté bude návrh předložen Radě města Humpolec k projednání.
U s n e s e n í


z 12. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 8. 9. 2004


 


 


 


 


 


 


302 .


Zastupitelstvo města


schvaluje návrh zástavní smlouvy k nemovitosti dům s pečovatelskou službou v ul. Školní v Humpolci uzavřenou podle § 152 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 10. 9. 2004


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čtěte dále:   Výzva k doplnění kroniky města Humpolec za rok 2022

 


                                                                                                          Mgr. Jiří Kučera
starosta

Usnesení


z 13. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 29. 9. 2004


 


303.


Zastupitelstvo města


a)    bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 11. a 12. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,


b)   ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


304.


Zastupitelstvo města


bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města v Humpolci dne 2. 6. 2004. Vlastní zpráva tvoří  součást materiálů k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 29. 9. 2004.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


305.


Zastupitelstvo města


a)    schvaluje vytvoření Digitální technické mapy města Humpolec,


b)   schvaluje předloženou smlouvu o spolupráci při tvorbě a správě digitálních mapových podkladů města,


c)    ukládá zařadit do rozpočtu města Humpolec na rok 2005 částku ve výši 450.000,– Kč na vytvoření Digitální technické mapy města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad c) příprava rozpočtu 2004


 


 


306 .


Zastupitelstvo města schvaluje výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2004 v tomto finančním  vyjádření:


Rozpočtové příjmy  celkem……………………………… 172.465,1  tis. Kč


z toho:   třída 1 – Daňové příjmy  …………………………   69.890,2   tis. Kč  


              třída 2 – Nedaňové příjmy   ………………………  25.743,8   tis. Kč


              třída 3 – Kapitálové příjmy  ………………………  23.820,0   tis. Kč


              třída 4 – Přijaté dotace         ………………………  53.011,1   tis. Kč


 


Třída 8 – Financování celkem        ……………………… – 21.003,7  tis. Kč


z toho :  změna stavu na bank.účtech …………………….   -18.661,3   tis. Kč


              splátky dlouhodobých půjček .. …………………     -2.342,4   tis. Kč           


 


Rozpočtové výdaje celkem……………………………….. 151.461,4  tis. Kč


z toho:  třída  5 – Běžné výdaje ……………………………  130.666,5  tis. Kč


             třída  6 – Kapitálové výdaje ……………… ..…….   20.794,9   tis. Kč     


 


 


 


 


 


307.


Zastupitelstvo města schvaluje  tato rozpočtová opatření v roce 2004:


1) Vyjádřeno jmenovitě:


     Oddíl 22 – Doprava:


      oprava  místní komunikace  Krasoňov                                       154,0 tis. Kč


      opravy chodníků ve městě                                                         271,0 tis. Kč   


      archeologický výzkum na Horním náměstí                                    70,0 tis. Kč


      zimní  údržba                                                                            200,0 tis. Kč


 


     Oddíl 34 – Tělovýchova:


      příspěvek pro TJ Jiskra – konstrukce pro basketbal                  175,0 tis. Kč


      opravy světelné informační tabule – fotbal                                   28,4 tis. Kč


 


     Oddíl 36 – Bydlení, komunální rozvoj:


      Rezerva                                                                                    190,0 tis. Kč


 


     Oddíl 37 –  Životní prostředí:


      znalecké posudky  na ochranu životního prostředí                      100,0 tis. Kč


 


     Oddíl 33 –  Kultura:


      opravy  hradu Orlík                                                                  180,0 tis. Kč


 


     Oddíl 23 –  Vodní hospodářství:


      kanalizace Rybníček                                                                 360,0 tis. Kč


      obnovení čerpací stanice Pelhřimovská                               1.110,0 tis. Kč


      nová část vodovodu Krasoňov                                                  200,0 tis. Kč


      odkoupení části kanal.řadu Zahradní                                         250,0 tis. Kč


 


   Oddíl 36 – Bydlení, komunální rozvoj


    realizace akce B.j. 21 PB-CHB Humpolec, č.p. 730            4.410,0 tis. Kč                   


 


2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:


        zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  2212   pol.   5171                                     154,0  tis. Kč


                        OddPa  2219   pol.   5171                                     271,0  tis. Kč                              


                        OddPa  3699   pol.   5901                                     190,0  tis. Kč


        zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3419   pol.   6329                                     175,0  tis. Kč


                        OddPa  2219   pol.   6121                                       70,0  tis. Kč


        snížení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3612   pol.   6121                                     190,0  tis. Kč


                        OddPa  3639   pol.   6121                                     400,0  tis. Kč


                        OddPa  3419   pol.   6121                                     100,0  tis. Kč


        snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  2212   pol.   5171                                     100,0  tis. Kč


                        OddPa  2299   pol.   5901                                       70,0  tis. Kč


 


        zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3419   pol.   5171                                       28,4  tis. Kč


        snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3419   pol.   5901                                         9,4  tis. Kč


        zvýšení rozpočtových příjmů   (dotace)


                        OddPa     –      pol.    4122                                       19,0  tis. Kč


 


        zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3749   pol.   5166                                     100,0  tis. Kč


        snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3745   pol.   5169                                     100,0  tis. Kč


 


        zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3322   pol.   5171                                     180,0  tis. Kč


        snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  6399   pol.   5901                                       36,0  tis. Kč


                        OddPa  3399   pol.   5901                                       30,0  tis. Kč


                        OddPa  3799   pol.   5901                                       75,0  tis. Kč


        zvýšení rozpočtových příjmů   (nedaňové)


                        OddPa   6171 pol.    2329                                       39,0  tis. Kč


 


        snížení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                      OddPa  2321   pol.   6121                                       600,0  tis. Kč


        zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  2321   pol.   6121                                     360,0  tis. Kč


                        OddPa  2310   pol.   6121                                  1.110,0  tis. Kč


                        OddPa  2310   pol.   6121                                     200,0  tis. Kč


                        OddPa  2321   pol.   6121                                     250,0  tis. Kč


        zvýšení rozpočtových příjmů   (nedaňové)


                        OddPa  2321   pol.   2111                                  1.320,0  tis. Kč


 


        zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3612   pol.   6121                                  4.410,0  tis. Kč


       zvýšení rozpočtových příjmů   (dotace)


                        OddPa     –      pol.    4216                                 4.410,0  tis. Kč         


 


3)Změna rozpočtu ve finančních objemech v návaznosti na schválená rozpočtová opatření :


                                                                                                                                 (v tis. Kč)                                                                                                                              


Název opatření


Příjmy


Výdaje


Financování


Oprava komunikace v Krasoňově


 


      154,0


 


Opravy chodníků         


 


      271,0


 

Posted in Informace z městského úřadu

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Tak to vidím já

Po Lis 1 , 2004
Pokud by vládu v zemi převzala ODS, musí se zaměstnanci i zaměstnavatelé začít připravovat na poměrně revoluční změny. Největší opoziční strana zveřejnila své záměry v pracovním právu: vedle zrušení minimální mzdy a zavedení „rovného“ důchodu počítá i s legalizací tzv. „švarcsystému“. Čtěte dále:   Trestní oznámení odložena jako neodůvodněná

You May Like

Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP