Usnesení Rady města a Zastupitelstva města

Zápis z 3. schůze Rady města Humpolec ze dne 22.1. 2003

Zahájení

Jednání schůze RM bylo zahájeno ve 14.00 hod.

Ověřovatel zápisu byli určeni Mgr.Štěrbová, Ing. Štěpán

Zapisovatelkou p.Popovičová .Ověření zápisu z minulého jednání provedli p. Koten a Ing. Štěpán – zápis odpovídá průběhu jednání a je považován za schválený

Doplnění programu : 14 a – e

Schválení programu – Odsouhlaseno 6 hlasy ze 6 přítomných

49/ Kontrola plnění usnesení z 2. schůze RM

Předkladatel: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Návrh na usnesení:

Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č: 881, 1041, 1042, 1244, 1282, 1300 a) b), 1346 b) c), 1418, 1456, 1460, 8, 10, 14b), 35, 36.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník

Hlasování: 6 hlasů pro návrh z 6  přítomných

50/ Návrh na člena letopisecké komise


Předkladatel : Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Návrh na usnesení :

Rada města odvolává z funkce člena letopisecké komise p. Jana Kotena, člena Rady města

a jmenuje do této funkce p. Mgr. Jiřího Kučeru starostu města.Odpovědnost : Mgr. Roman Brzoň místostarosta

Termín : s platností od 22.1.2003

Hlasování : 6 hlasů pro návrh z přítomných 6

51/ Schválení složení komisí rady města

Předkladatel: Bc.Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Návrh na usnesení :

Rada města jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst.h) zákona č.128/2000 Sb.., o

obcích, následující předsedy a členy komisí rady města na následující volební období.

Zastupitelstva města Humpolec :

l. Bytová komise :

předseda : ing. Jaroslava Ciznerová

členové : ing. Jiří Hůla

František Burda

Vladimír Lacek

Marie Slavíková

Ing. Ludmila Fikarová

Lenka Žáčková

Marie Červená

Stanislav Zeman

Zdeněk Beran


2. Komise pro občanské záležitosti :předseda : Mgr. Roman Brzoň

členové : Josef Reitknecht

Lubomír Marek

Jiřina Stejskalová

Hana Andělová

Josef Kubů

Helena Jančičková

Helena Trnková

Jaroslava Kotrbáčková

Dana Šlechtová

Jaroslava Točínková

Zdena Koudelková

Marie Stachová

Emilie Šimonová

Hana Rajdlová

Zdeňka Krčilová

Oldřiška Nekolová

Hana Ochová

Helena Tošerová

3. Komise školství kultury a sportu :předseda : Stanislav Žaloudek

členové : Květa Vacková

František Novák

Antonín Daněk

Karel Bílek

František Karafiát

Bc. Hana Hamzová

Jarmila Neomytková

Mgr. Vlastimil Fiala

Marcela Kubíčková

Miluše Koudelková


Odpovědnost : Mgr. Jiří Kučera, starosta města

Termín : s platností od 22.1.2003

Hlasování o návrhu usnesení : 6 hlasů pro návrh z 7 přítomných

Hlasování : změna v usnesení : předseda komise p.Daněk

2 hlasy ze 7 přítomných – neodsouhlasen

Připomínka : Ing. Křišťan – bytová komise předloží Radě města návrh na vyhodnocení uchazečů o obecní byty

52/ Návrh na zřízení komise stavební, územního plánování a dopravy

Předkladatel: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Návrh na usnesení:

Rada města ukládá oslovit zástupce politických stran zastoupených v zastupitelstvu města se žádostí o navržení členů do komise stavební, územního plánování a dopravy.

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města

Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

53/ Informace o jmenování komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Předkladatel: Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Návrh na usnesení:

Rada města:

a) bere na vědomí zřízení zvláštního orgánu obce starostou města – komise pro sociálně-právní ochranu dětí v souladu s ustanovením § 106 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích a dále ustanovení § 38 zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o sociálně-právní ochraně dětí

b) bere na vědomí jmenování členů komise pro sociálně-právní ochranu v tomto složení:

1. předseda komise – ing. Josef Fiala, trv. bytem Litochleby 722, Humpolec,

vedoucí OZSV MěÚ v Humpolci

2. tajemnice komise – Chytilová Miloslava, trv. bytem Dvorská 1343, Humpolec,

pracovnice OZSV MěÚ v Humpolci

3. zástupce předsedy komise – Mgr.Brzoň Roman, trv.bytem Okružní 1429,

Humpolec, místostarosta

4. MUDr. Staněk Jan, trv.bytem Litochleby 1272, Humpolec, lékař dětského oddělení

Okresní nemocnice Pelhřimov

5. kpt. Kudrna Libor, trv. bytem Lužická 1332, Humpolec, velitel obvod. Oddělení

Policie ČR

6. Váňová Jaroslava, trv. bytem Na Rybníčku 1314, Humpolec, ředitelka Dětského

domova v Humpolci

7. MUDr.Jírová Magda, trv.bytem Masarykova 74, Humpolec, praktická lékařka

pro děti a dorost

8. Kochová Milena, trv. bytem Na Rybníčku 1314, Humpolec, ředitelka Domu dětí a

mlád eže v Humpolci.

Odpovědnost: ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

54/ Jmenování Rady seniorů města Humpolec


Předkladatel: ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Návrh na usnesení:

Rada města:

a) bere na vědomí ukončení funkčního období Rady seniorů města Humpolec zřízené usnesením Městské rady v Humpolci č. 725 ze dne 26.4.2000 (34. zasedání) dané jejím statutem v čl.2, ke dni 31.1.2003

b) zřizuje dle zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích, § 122 Radu seniorů města Humpolec jako svůj iniciativní a poradní orgán s účinností od 1.1.2003

c) schvaluje změnu Statutu rady seniorů města Humpolec v čl. 2 – jmenování RS na čtyřleté

funkční období

d ) jmenuje do Rady seniorů města Humpolec za členy tyto občany:

1. Dagmar Andrýskovou, trv. bytem Lnářská 1000, Humpolec, funkce předsedkyně

2. Stanislav Horkého, trv. bytem U Jízdárny 1105, Humpolec, funkce místopředseda

3. Boženu Krovovou, trv. bytem Masarykova 670, Humpolec

4. Marii Komrsovou, trv. bytem Fugnerova 15, Humpolec

5. Jaroslavu Šenkýřovou, trv. bytem Máchova 17, Humpolec

6. Františka Nováka, trv. bytem Lnářská 114, Humpolec.

e) ustanovuje do funkce tajemnice Rady s eniorů města Humpolec paní Marii Červenou,

sociální pracovnici OZSV.

Odpovědnost: ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Marie Červená, pracovnice OZSV

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

55/ Schválení výsledku výběrového řízení na nákup 1 ks sanitního vozidla pro ZSM

Humpolec


Předkladatel: ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Návrh na usnesení:

Rada města:

a) schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci “Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro dopravní zdravotní službu ZSM Humpolec”

b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na dodavatele tohoto vozidla vítěze této veřejné zakázky firmu FOSAN s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice, IČO 64509214 a to za cenu nejvýše přípustnou 817.092,- Kč vč. DPH a ukládá ZSMH uzavřít s touto firmou kupní smlouvu

c) ukládá splnit veškeré další podmínky vyplývajíc í ze zákona č. 199/1994 Sb. v plat. znění o zadávání veřejných zakázek.

Odpovědnost: MUDr. Václav Janeček, ředitel Zdravotních služeb města Humpolec

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

Připomínka Mgr.Štěrbová při hodnocení veřejných zakázek u podpisů členů komise

uvádět jména strojopisem

56/ Oprava nedostatků roční účetní uzávěrky příspěvkové organizace LTRN


Předkladatel: MUDr. Tomáš Drasnar, ředitel LTRN Humpolec

Návrh na usnesení:

Rada města bere na vědomí opravu nedostatků roční účetní závěrky k 31.12.2002 příspěvkové organizace Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí v Humpolci, Jihlavská 803, Humpolec.

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

57/ Zásady pro poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec.


Předkladatel: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Návrh na usnesení:

Rada města :a) schvaluje v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

“Zásady pro poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec”,(dále jen “Zásady”)

Vyhlášení o poskytování příspěvků ZM”,

“Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Humpolec”

b) ukládá předložit “Zásady” ke schválení na nejbližší zasedání ZM.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Termín: únor 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

58/ Informace “ O zavádění informačního systému RADNICE VERA na MěÚ Humpolec


Předkladatel: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Návrh na usnesení:

Rada města bere na vědomí informaci “O zavádění systému RADNICE VERA” na MěÚ v Humpolci.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Termín: průběžně rok 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

Sledovat, vyhodnotit.

59/ Záměr prodeje pozemků


Předkladatel: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení:

Rada města:

a) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 46/54 o výměře 67 m2 za cenu 150,- Kč za 1 m2 plochy a prodej podílu “c” o výměře 31 m2, který je následně sloučen do st. KN č. 16/1 za cenu určenou znaleckým posudkem vše v katastrálním území Plačkov

b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 4. února 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z  7 přítomných

60/ Záměr prodeje pozemků


Předkladatel: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení:

Rada města:

a) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 593/4 o výměře 45 m2 za cenu 150,- Kč za 1 m2 plochy a prodej dílu “c” o výměře 3 m2, který je následně sloučen do st. KN č. 233 za cenu 1 500,– Kč za 1 m2 plochy vše v katastrálním území Plačkov.

b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 4. února 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

61/ Záměr prodeje byt. domu – čp. 1000, 860, 651


Předkladatel: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení:

Rada města :

a) schvaluje záměr prodeje těchto nemovitostí v majetku Města Humpolec:

– byt. dům čp. 1000 umístěný v ul. Lnářská v Humpolci

– byt. dům čp. 860 umístěný v ul. Palackého v Humpolci

– byt. dům čp. 651 umístěný v ul. Panskodomská v Humpolci

a to včetně příslušenství tj. stavebních pozemků pod byt. domy, zahrad, dřevníků apod.

Čtěte dále:   Lepší ochrana před povodní: v Humpolci přibyla čidla, srážkoměr i hlásiče

b) ukládá po zajištění všech podkladů předložit návrh do ZM.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 31.5.2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

62/ Záměr pronájmu nemovitosti


Předkladatel: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení:

Rada města:

a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.1996 dohodou ke dni 31.1.2003 s manželi Šejnohovými na st. KN č. 1745 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec

b) schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely st. KN č. 1745 o výměře 20m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy

c) ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 4. února 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z  7 přítomných

63/ Zrušení nájemní smlouvy


Předkladatel: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení:

Rada města:

a)schvaluje zrušení nájemní smlouvy ze dne 11.11.1993 na část

pozemkové parcely KN č. 1831/1 o výměře cca 506 m2 v katastrálním území Humpolec ke dni 1.1.2003b) schvaluje vrácení nájemného za dva roky zpátky ve výši 1 518,–Kč

paní Jaroslavě Matějů, bytem Husova 141, Humpolec

Odpov ědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 4. února 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

64/ Výpověď z nájmu


Předkladatel : Josef Jůzl

Návrh na usnesení :

Rada města :

a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 30.11.1992 mezi Městem

Humpolec a p. Antonínem Vítem, Na Rybníčku 1322, Humpolec. Výpovědní lhůta

začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po

doručení výpovědi ze strany Města Humpolec

b) schvaluje záměr prodeje poz. parc.č.KN 39/9 a ukládá záměr zveřejnit dle zák.č.128/2000

Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů na úřední desce Města Humpolec

a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 4.února 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

65/ Výměna bytů


Předkladatel :Josef Jůzl, OMH

Návrh usnesení :

Rada města :

a) schvaluje výměnu obecního bytu o vel. 3+1 v užívání manželů Širůčkových, bytem Na Rybníčku

1325, Humpolec, za obecní byt o vel. 1+0 v užívání pí. Petry Vítové, bytem Lužická 1327,

Humpolec

b) ukládá po uhrazení všech nedoplatků vystavit nové nájemní smlouvy.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Termín : do 28.2.2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

66/ Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou


Předkladatel: ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Návrh na usnesení:

Rada města v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s přidělením uvolněného bytu 1+1 v přízemí staré části DsPS Školní 730, Humpolec po zemřelé paní Anně Nocarové a to panu Ladislavu Koudelkovi, nar. 27.8.1923, trv. bytem Brunka 66, Humpolec

Odpovědnost: ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV

Termín: do 1.2.2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z  7 přítomných

67/ Přidělení bytu


Předkladatel: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení:

Rada města schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 16 o vel. 3+1 v ul. Masarykova čp. 74 v Humpolci nájemci: p. Ladislav Klika, bytem Na Rybníčku 1324, Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 31.1.2003

Hlasování : 4 hlasů pro návrh z 7 přítomných

Hlasování :3 hlasy pro návrh z 7 přítomných byt k protinávrhu pro přidělení bytu manželům Svobodovým

68/ Dodatek ke smlouvě s Lesní společností Ledeč a.s.


Předkladatel: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení:

Rada města:

a) schvaluje nájemné z lesních pozemků pro rok 2003 ve výši 1.600.000,- Kč při množství vytěžené dřevní hmoty 2.900 m3

b) ukládá uzavřít s Lesní společností Ledeč nad Sázavou, akciová společnost, Zahradní 1226, 584 01 ledeč nad Sázavou dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 7.12.1995 na nájemné z lesních pozemků pro rok 2003 ve výši 1.600.000,- Kč při těžbě 2.900,- m3.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 15.2.2003

Hlasování : 5 hlasů pro návrh z  7 přítomných

69/ Dodatek č. 7 – údržba urnového háje


Předkladatel: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení:

Rada města:

a) schvaluje uzavření cenového dodatku ke smlouvě o dílo s firmou EKOIMPEX na částku 63.827,– Kč včetně DPH pro rok 2003

b) ukládá uzavřít s firmou EKOIMPEX cenový dodatek č. 7 ve výši 63.827,– Kč včetně DPH pro rok 2003.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 4. února 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

70/ Dodatek č.6 smlouvy o provozování vodovodu, kanalizace, ČOV a s tím souvisejících

vodohospodářských zařízení


Předkladatel : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Návrh na usnesení :

Rada města schvaluje Dodatek č.6 ke “Smlouvě o provozování veřejného vodovodu,

kanalizace, ČOV a souvisejících vodohospodářských zařízení “ uzavřené dne 29.12.1997

se společností Vodak Humpolec s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec na rok 2003

ve výši 7.850.928,00,-Kč.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí odboru MH

Termín : do 31.1.2003

Hlasování : 6 hlasů pro návrh z 7  přítomných

71/Jmenování komise pro veřejné zakázky


Předkladatel : Josef Jůzl, vedoucí odboru MH

Návrh usnesení :

Rada města:

k zajištění akcí zadávaných formou veřejných zakázek v souladu se zákonem č.199/1994 Sb.

v platném znění, dle § 49b Veřejné zakázky malého rozsahu, pro zakázky o celkovém finančním objemu do 300 tis.Kč bez DPH jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a následné vyhodnocení nabídek ve složení :

Komise : Ing.Tomáš Křišťan, místostarosta

Mgr.Roman Brzoň, místostarosta

Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Josef Jůzl, ved.odb. MH

Marie Rojková , ved. VV

Jaroslav Vaňkát, referent odboru MH

Ing.Pavel Pinkas, referent odboru MH

Stanislav Zeman, referent odboru MH

Náhradníci : Bc. Jan Kotlík, ved. ŽÚ

Miroslava Veselá, ved. EO

Stanislav Zeman, referent odboru MH

Hana Balounová, referentka odboru VV

Eva Charvátová, referentka odboru MH

Pavel Trnka, ředitel TS Humpolec

Milan Štěrba, TS Humpolec

Ing. Jiří Hůla, SINPRO Humpolec

Členové Zastupitelstva města Humpolec jsou v případě zájmu automaticky členy všech

komisí.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí odboru MH

Termín : v průběhu roku 2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7  přítomných

72/ Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Pelhřimov


Předkladatel : Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Návrh na usnesení :

Rada města schvaluje :

a) uzavření dohody o spolupráci mezi městem Humpolec a městem Pelhřimov, podle níž bude

pověřený pracovník Městského úřadu Pelhřimov ve správním území města Humpolec

vykonávat jménem Městského úřadu Humpolec funkci zkušebního komisaře pro žadatele

o řidičská oprávnění skupiny D (autobusy) dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání

a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění

b) uzavření dohody s městem Pelhřimov na dobu určitou, do získání oprávnění k výkonu

zkušebního komisaře zaměstnancem Městského úřadu Humpolec, se závazkem úhrady

nákladů spojených s výkonem komisaře ve výši 300,-Kč za l hod činnosti zkušebního

komisaře pro řidičská oprávnění skupiny D

c) pověřuje pana Mgr. Jiřího Kučeru, starostu města Humpolec a tajemníka MěÚ k jednání

o uzavření dohody s Městem Pelhřimov.

 
Odpovědnost : Mgr.Jiří Kučera, starosta města

Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Termín : uzavření dohody do 31.1.2003

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných

73/ Souhlas s používáním znaku města Humpolec


Předkladatel : Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Návrh na usnesení :

Rada města v souladu s ustanovením § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v platném znění souhlasí s použitím znaku města Humpolec na oblečení mládežnických

družstev Tělovýchovné jednoty Jiskra Humpolec, oddílu ledního hokeje.

Odpovědnost : Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Za TJ Jiskra Humpolec, Jiří Vališ-předseda TJ

Termín : od 22.1.2003

Hlasování : 7 pro návrh z 7 přítomných

74/ Návrh ceny za dodávku pitné vody (vodné) a odvádění odpadních vod (stočné) pro město

Humpolec a jeho místní části na rok 2003

Předkladatel : Josef Jůzl, vedoucí odboru MH

Návrh na usnesení :

a) Rada města schvaluje pro rok 2003 cenu za dodávku pitné vody (vodné) ve výši 19,10,-Kč

a odvádění odpadních vod (stočné) ve výši 10,70,-Kč pro město Humpolec a jeho místní části.

b) schvaluje snížení ceny stočného o 50% vykalkulované ceny pro producenty odpadních vod

v místních částech města, kteří vypouští tyto vody přes domovní septik

c) ukládá zveřejnit tuto cenu na úřední desce města Humpolec

Termín : a,b) od 1.2.2003

c) 23.1.2003

Odpovědnost : Josef Jůzl – OMH

Hlasování : 7 pro návrh z 7 přítomných

75/ Schválení více a méně prací na akci “ Propojení budovy MěÚ a KB

Předkladatel : Marie Rojková vedoucí OVV

Návrh na usnesení :

Rada města schvaluje :

a/ celkový objem financí za neprovedené práce na zakázce “Propojení budov MěÚ a KB”

ve výši 231.714,–Kč,

rozpis prací tvoří nedílnou součást zápisu a celkový objem víceprací na zakázce “Propojení

budov MěÚ a KB” ve výši 500 tis. Kč spočívající v dodávce dvou kusů plošin k zajištění

bezbariérového přístupu prostor úřadub) ukládá p ředložit změnu vyplývající z bodu a) do ZM při projednání rozpočtu

na rok 2003

Odpovědnost : Marie Rojková vedoucí OVV

Termín : 28.2.2002

Hlasování : 7 pro návrh z 7 přítomných

76/ Program zasedání Zastupitelstva města Humpolec


Předkladatel :Mgr. Jiří Kučera, starosta města

Návrh na usnesení :

Rada města schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční

Dne 19.2.2003 od 15,00 hodin v Klubu Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci.

Termín : 19.2.2003

Odpovědnost : Mgr. Jiří Kučera

Hlasování : 7 hlasů pro návrh z 7 přítomných


Jednání ukončeno v 18.00 hod.

Ověřovatelé: Ing. Štěpán, Mgr.Štěrbová

Zapisovatelka: Popovičová

Mgr. Jiří Kučera
starosta

ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta
     

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Čestné občanství města Humpolec pro pány Smoljaka a Svěráka

Čt Úno 6 , 2003
podpisová akce Čtěte dále:   Barevní papoušci přiletěli za klienty SeneCura SeniorCentra Humpolec

You May Like

Témata