Usnesení z 20. schůze Rady města Humpolec ze dne 2. 6. 2004

508.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. schůze rady města a ukládá sledovat váznoucí usnesení č. 1456, 1460,  165, 393, 447, 448, 490,  492, 493,  496, 507.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


 


509.


Rada města


a)  schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Smetanova 1526, Humpolec do investičního fondu MŠ Smetanova 1526, Humpolec ve výši  86.000,–  Kč,


b) schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu MŠ Smetanova 1526, Humpolec ve výši 86.000,–  Kč na financování investice – elektrický sporák pro  ŠJ MŠ V Brance.


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                        Marcela Němcová, ředitelka MŠ V Brance


Termín: červen 2004


 


 


510.


Rada města


a)  schvaluje v souladu s § 30 odst. 3a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použití finančních prostředků ve výši 15.000,– Kč z rezervního fondu  Základní umělecké školy G. Mahlera, Školní 701 Humpolec na posílení rozpočtu r. 2004,


b) schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu r. 2004 následovně:


    – navýšení celkového objemu příjmů o                                                                        15 tis. Kč


      z toho:posílení rozpočtu z rezervního fondu                                                               15 tis. Kč


    – navýšení celkového objemu výdajů o                                                                       15 tis. Kč     


      z toho:  ostatní výdaje                                                                                              15 tis. Kč


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                        Josef Jirků, ředitel ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Humpolec


Termín: červen 2004


 


 


511.


Rada města


schvaluje uvolnění částky Kč 79.000,– Kč z fondu odměn příspěvkové organizace MěKIS v Humpolci na uhrazení nákladů spojených s vyplacením platů zaměstnancům organizace MěKIS v Humpolci.


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS


 


 


 


 


512.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 2151/127 o výměře 840 m2 v  katastrálním území Humpolec pro výstavbu rodinného domu. Cena a způsob prodeje budou určeny dle podmínek Zastupitelstva města Humpolec,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 30-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín : 30. června 2004 


 


 


513.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 39/9 o výměře 1 244 m2 v katastrálním území Humpolec. Cena a způsob prodeje budou určeny dle podmínek Zastupitelstva města Humpolec,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 30-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. června 2004 


 


 


514.


Rada města


a)  schvaluje  záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 2485/3 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. června 2004


 


 


515.


Rada města


a)  schvaluje  záměr prodeje pozemkové parcely st. KN č. 290/2 o výměře 205 m2 a pozemkové parcely KN č. 2515/7 o výměře 75 m2 vše v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za 1 mplochy,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. června 2004


 


 


 


 


 


516.


Rada města


a)  schvaluje  záměr prodeje  pozemkových parcel KN č. 239/6, KN č. 239/7, KN č. 239/8 a KN č. 239/9 vše o výměře 2 331 m2 v katastrálním území Petrovice u Humpolce na výstavbu rodinných domů,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. června 2004   


 


 


517.


Rada města


a)  schvaluje záměr směny pozemkové parcely KN č. 678/2 o výměře cca 5 m2 za část pozemkové parcely PK č. 678/3 o výměře cca 5 m2  vše v katastrálním území Vilémov u Humpolce,


b) ukládá zveřejnit záměr směny výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín : 30. června 2004   


 


 


518.


Rada města


a)  schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č. 2520/6 v katastrálním území Humpolec za cenu dle Vyhlášky č. 5/2003/ZM TJ Jiskra, turistickému odboru KČT oblast Vysočina,


b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 15. června 2004


 


 


519.


Rada města


schvaluje pronájem pozemkové parcely KN č. 242/72 o výměře 1 839 m2 v katastrálním území Petrovice u Humpolce za cenu 80,– Kč za rok panu Františku Lazarovi, bytem Jiřice – Močidla 53, Humpolec za účelem zemědělského využití.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  30. června 2004


 


 


520.


Rada města


schvaluje  pronájem části pozemkové parcely KN č. 741/1 o výměře cca 150 m2 plochy v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce za cenu 5,– Kč za 1 m2 za rok paní Marii Havlové, bytem Hněvkovice 32, Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín : 30. června 2004  


 


 


521.


Rada města


a)  schvaluje  ukončení pronájmu nebytových prostor lékárny v čp. 389 v ul. Masarykova v Humpolci o celkové výměře 237,22 m2, jenž byly pronajaty nájemní smlouvou ze dne 25.10.1993 PhMr. Jaromíru Holubovi, bytem Okružní 944, Humpolec,


b) ukládá záměr pronájmu zveřejnit na úřední desce a po uplynutí lhůty určené pro zveřejnění předložit záměr pronájmu na nejbližší zasedání RM.


Odpovědnost:   Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  zveřejnit do 8.6.2004


 


 


522.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Výstavba domu s pečovatelskou službou ul. Školní v Humpolci (statut chráněné byty),


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


STATUS stav. a.s.


Nádražní 998


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 22.065.067,– Kč vč. DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 15. 6. 2004           


              ostatní do 2. 7. 2004


 


 


523.


Rada Města


a)  schvaluje  závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Přístavba knihovny k VÚZ obce Světlice,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


    Jaroslav Nápravník – NASTAV


    Věž 148


    Věž


    a to za cenu nejvýše přípustnou 342.110,- Kč vč. DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  vystavení smlouvy o dílo 15.6.2004   


 


 


524.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce kotelny – Zvláštní škola čp. 391 v ul. Husova v Humpolci stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


    SH Topení spol. s.r.o.


    Kamarytova 161


   Humpolec


   a to za cenu nejvýše přípustnou 652.000,– Kč vč. DPH.


b) ukládá s uvedeným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavení smlouvy o dílo do 20. 6. 2004


 


 


525.


Rada města


v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a otevírání obálek s nabídkami na akci: Nová dešťová a splašková kanalizace v areálu bývalých Humpoleckých strojíren.


Hodnotící komise:


Ing. Tomáš Křišťan


Mgr. Miloslav Vystrčil


Mgr. Roman Brzoň


Ing. Květoslav Namyslo


Josef Jůzl


dále dva odborníci s odbornou způsobilostí.


Náhradníci:


Bc. Jiří Fiala


Ing. Pavel Pinkas


Jaroslav Vaňkát


Stanislav Zeman


Milan Hrbek


dále dva odborníci s odbornou způsobilostí.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: v průběhu roku 2004


 


 


526.


Rada města


a)  schvaluje zveřejnění záměru výstavby bytového domu v ul. Družstevní,


b) ukládá předložit podmínky výstavby na nejbližším jednání ZM.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 24. 10. 2004


              ostatní do 31. 10. 2003


 


 


527.


Rada města


bere na vědomí informaci o dalším jednání – Nadregionální projekt „Středověké památky pomezí Čech a Moravy“.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Ing. František Kocman, vedoucí OŽP a PP


Termín: průběžně 2004


 


 


528.


Rada města


schvaluje Program jednání 11. zastupitelstva, které se bude konat dne 23. 6. 2004


 


 


529.


Rada města


schvaluje předložený Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na II. pololetí roku 2004.


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


 


530.


Rada města


a)  bere na vědomí informaci o ročních spotřebách energií v příspěvkových organizacích Města Humpolec dle podkladů firmy  SINPRO s. r. o.,


b) ukládá ředitelům příspěvkových organizací Města Humpolec MŠ Humpolec,  ZŠ Hradská a MěKIS Humpolec zpracovat energetický audit v budovách dle vyhlášky MPO č. 213 / 2001 Sb. v platném znění.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, vedoucí školství EO


Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec


Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec


                        Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Humpolec, Hradská


Termín:   2004


 


 


531.


Rada města


a)  souhlasí s prodejem vozu Škoda Forman, SPZ PEC 80-42 užívaný Oblastní Charitou Havlíčkův Brod pro činnost Pečovatelské služby Humpolec v nejbližším možném termínu v komisním prodeji firmy Auto Racek Humpolec,


b) ukládá projednat tento prodej v zastupitelstvu města.


Odpovědnost: Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV


Termín: ihned





Mgr. Jiří Kučera
starosta města


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta                                                                         
Mgr. Roman Brzoň
místostarosta


 


 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Bernard pro vítěze EURO 2004

Po Čvn 21 , 2004
Spolumajitel humpoleckého pivovaru Stanislav Bernard vyhlásil pivní prémii za zisk zlatých medailí na fotbalovém EURO 2004 pro Českou republiku a první polovina již čeká v ČR na své majitele.

You May Like

Témata