Usnesení z 8. schůze Rady Města Humpolec ze dne 14. 5. 2003

1

V článku najdete zápis ze schůze rady města konané 14.5.

157.

Rada města

a) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 6. a 7. schůze rady města

b) ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č. : 881, 1244, 1282, 1300 a), b), 1346 c), 1456,1460, 14 b), 36 b), 46 b), 87, 88, 90, 91, 95, 130, 131, 132, 138 b), 146, 152,153

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník

158.

Rada města

schvaluje provedení rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 takto:

převod částky 45 000,– Kč z investičních výdajů do výdajů neinvestičních

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Termín: 20. 5. 2003

159.

Rada města

schvaluje provedení stavebních úprav ke zvětšení kancelářských prostor v budově Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 dle předložené studie.

Odpovědnost. Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Miluše Koudelková, vedoucí odboru školství EO

Termín: 31. 8. 2003

160.

Rada města

a) schvaluje Nařízení Města Humpolec č. 1/03/RM, kterým se stanoví způsob, barva a provedení označování budov a ulic v k. ú. Humpolec a v k. ú. místních, územně odloučených částí města

b) ukládá nařízení města zveřejnit po dobu 15-ti dnů na úřední desce a jeden výtisk zaslat

na KÚ Jihlava.

c) ukládá stavebnímu úřadu provést revizi přidělených čísel popisných a vyzvat majitele

nemovitostí k doplnění č. p. na nemovitost v souladu s Nařízením Města Humpolec č.

1/03/RM.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: b) do 30. 5. 2003

c) do 31. 12. 2003

161.

Rada města

schvaluje záměr rekonstrukce Smuteční obřadní síně v Humpolci a ukládá OMH nechat přepracovat projektovou studii tak, aby nedošlo k zásahu do nebytových prostor užívaných firmou EKOINPEX na úkor Pohřební služby p. Balnohy.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 30. 9. 2003

162.

Rada města

a) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely st. KN č. 213 o výměře 17 m2 a KN č. 726/9 o výměře 126 m2 vše v katastrálním území Krasoňov za cenu 150,– Kč za m2 plochy

b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. 5. 2003

163.

Rada města

a) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 187/20 o výměře 324 m2 v katastrálním území Plačkov za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy

b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. května 2003

164.

Rada města

a) schvaluje záměr prodeje nebytových prostor nemovitosti čp. 639 v ul. Lužická v Humpolci a to včetně celé st. p. č. 819/2 o výměře 107 m2, vše v k. ú. Humpolec

b) ukládá zveřejnit záměr prodeje na úřední desce MěÚ Humpolec po dobu 15-ti kalendářních dnů a následně předložit návrh záměru prodeje na nejbližší zasedání ZM.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: zveřejnění do 30. 5. 2003

165.

Rada města

a) schvaluje záměr směny pozemkové parcely PK č. 622 o výměře 1 298 m2 (vlastnictví p. Matějky) za pozemkovou parcelu PK č. 597 o výměře 759 m2 a část PK č. 596 o výměře cca 539 m2 (vlastnictví města) vše v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce a zřízení bezúplatného věcného břemene pro příjezd přes pozemek PK č. 622 na pozemek PK č. 623 pro vlastníka tohoto pozemku

b) ukládá zveřejnit záměr směny výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. 5. 2003

166.

Rada města

a) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2751/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/12 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

b) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2752/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/13 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

c) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2753/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/14 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

d) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2754/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/15 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

e) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2755/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/16 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

f) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2756/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/17 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

g) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2757/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/18 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

h) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2758/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/19 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

i) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2759/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/20 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

j) schvaluje záměr směny pozemkových parcel st. KN č. 2760/2 o výměře 5 m2 za st. KN č. 2233/21 o výměře 5 m2 v katastrálním území Humpolec

k) ukládá zveřejnit záměr směny výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. 5. 2003

167.

Rada města

a) schvaluje záměr směny pozemkových parcel KN č. 724/1 o výměře 1 102 m2, KN č. 724/8 o výměře 3 806 m2, KN č. 725/4 o výměře 1 172 m2 a KN č. 725/5 o výměře 2 200 m2 (vlastnictví ČRS) za st. KN č. 537/2 o výměře 94 m2, KN č. 1595/8 o výměře 1 174 m2, KN č. 1589/2 o výměře 32 927 m2, KN č. 1435/2 o výměře 617 m2, KN č. 1589/4 o výměře 39 078 m2 a KN č. 1594/1 o výměře 2 321 m2 (vlastnictví města) vše v katastrálním území Humpolec. Rozdíl mezi výměrami směňovaných pozemků ve výši 67 931 m2 doplatí MO ČRS v ceně bonity půdy za 1 m2 Městu Humpolec

b) neschvaluje záměr výkupu pozemkové parcely PK č. 722/1 o výměře 1086 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 110,– Kč za 1 m2 plochy

c) ukládá zveřejnit záměr směny a výkupu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. 5. 2003

168.

Rada města

a) schvaluje pronájem pozemkových parcel KN č. 70/1 o výměře 31 m2 a KN č. 70/8 o výměře 1 170 m2 vše v katastrálním území Lhotka u Humpolce za cenu 46,– Kč za rok manželům Bohumilovi a Jaroslavě Dvořákovým, bytem Smetanova 49, Humpolec, manželům Josefovi a Blance Andělovým, bytem Pusté Lhotsko 12, Humpolec, manželům Jiřímu a Marii Kroupovým, bytem Jiřice 103, Humpolec a panu Miroslavovi Žáčkovi, bytem U Stadionu 1235, Humpolec

b) ukládá zpracovat do nájemní smlouvy využívání tohoto rybníka pro SDH Lhotka v zimním období k přezimování ryb.

Čtěte dále:   Humpolec vyhlásil soutěž na proměnu Spolkového domu a školy v Husově ulici

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. 5. 2003

169.

Rada města

a) schvaluje uzavřít s firmou Ekonomické služby – BH spol. s r.o., U Markéty 214, Strakonice bezúplatnou smlouvu o výpůjčce týkající se části pozemkové parcely KN č. 2596 o výměře cca 1 m2 v katastrálním území Humpolec k provozování otočných hodin s tím, že veškerá práva a povinnosti vypůjčitele lze přenést na jinou osobu pouze se souhlasem majitele nemovitosti

b) ukládá zveřejnit záměr výpůjčky vše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 28. 5. 2003

170.

Rada města

schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 8 o vel. 2+1 v čp. 978 v ul. Hálkova v Humpolci s p. Tomášem Čeledou, bytem Hálkova 978, Humpolec. Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2004. Po uplynutí této lhůty bude byt předán zpět Městu Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: vystavení smlouvy do 30. 6. 2003

171.

Rada města

a) schvaluje přechod nájmu bytu č. 25 o vel. 2+1 v čp. 110 v ul. Lnářská v Humpolci a to ve smyslu stanovení § 706 o. z. v platném znění, na pí. Věru Stejskalovou, bytem 5. května 1177, Humpolec

b) ukládá vystavit novou nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 30. 5. 2003

172.

Rada města

a) neschvaluje ve smyslu ustanovení § 708 O. Z. v platném znění, přechod nájmu bytu č. 1 o vel. 1+1 v ul. Jana Zábrany čp. 245 v Humpolci na p. Rostislava Mihulku

b) ukládá vyzvat nájemce předmětného bytu k vyklizení a předání bytu zpět Městu Humpolec

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: b) předání bytu do 30. 6. 2003

173.

Rada města

schvaluje podnájem obecního bytu o vel. 3+1 v ul. Lužická v Humpolci, v užívání p. Michala Kopeckého, ve prospěch společnosti: Mlýnsko-pekárenský a cukrárenský kombinát, se sídlem U Pekárny 849, Pelhřimov.

Podnájem je schválen na dobu určitou jednoho roku.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 30. 5. 2003

174.

Rada města

a) schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dílo Dešťová kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Hálkova

b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele tohoto díla společnosti VHS Pelhřimov a.s., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov a ukládá s touto společností uzavřít smlouvu o dílo za cenu nejvýše přípustnou 3 659 211,– Kč včetně DPH

c) ukládá splnit veškeré další podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ad b) do 29. 5. 2003

ad c) do 21. 5. 2003

175.

Rada města

a) schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Vypracování projektové dokumentace akce: Bytový dům ul. Družstevní

b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

Ing. Miloslav Beran

Kamarytova 394

396 01 Humpolec

a to za cenu nejvýše přípustnou 380 000,– Kč včetně DPH

c) ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb. v platném znění

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 22. 5. 2003

Ostatní do 28. 5. 2003

176.

Rada města

a) schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava chodníku ul. Masarykova, Humpolec

b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

Chládek a Tintěra s.r.o.

5. května 123

580 01 Havlíčkův Brod

a to za cenu nejvýše přípustnou 1 673 251,70 Kč včetně DPH

c) ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb. v platném znění

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 22. 5. 2003

177.

Rada města

a) schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava komunikací místní části, Humpolec

b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

Silnice a.s.

Žižkova 1619

580 01 Havlíčkův Brod

a to za cenu nejvýše přípustnou 933 135,– Kč včetně DPH

c) ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 22. 5. 2003

ostatní do 28. 5. 2003

178.

Rada města:

a) schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci:

Úprava dvora u čp. 300

b) na zhotovení akce – Úprava dvora u čp. 300 stanovuje jako nejvýhodnější nabídku

uchazeče: První humpolecká stavební s.r.o., Na Závodí 160, 396 01 Humpolec za

cenu nejvýše přípustnou 932 563,– Kč včetně DPH

c) ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Marie Rojková, vedoucí OVV

Termín: oznámení o výběru nejvhodnější zakázky do 19. 5. 2003

ostatní do 30. 6. 2003

179.

Rada města

a) schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci:

Přestavba půdních prostor u čp. 301

b) na zhotovení akce Přestavba půdních prostor u čp. 301 stanovuje jako nejvýhodnější

nabídku uchazeče: První humpolecká stavební s. r . o., Na Závodí 160, 396 01

Humpolec za cenu nejvýše přípustnou 1 193 865,– Kč včetně DPH

c) ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění

d) ukládá předložit na zasedání Zastupitelstva města Humpolec rozpočtovou změnu

týkající se navýšení prostředků na přestavbu půdních prostor ve výši 193 865,– Kč, tj.

na celkovou částku 1 193 865,– Kč.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostostarosta

p. Marie Rojková, vedoucí OVV

Termín: oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 19. 5. 2003

ostatní do 30. 6. 2003

180.

Rada města

a) schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Beachvolejbalové hřiště – koupaliště Žabák

b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

STATUS stav. a. s.

Nádražní 998

396 01 Humpolec

a to za cenu nejvýše přípustnou 483 959,– Kč včetně DPH

c) ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném

znění

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 19. 5. 2003

ostatní do 19. 5. 2003

181.

Rada města

v souladu s ustanovení § 34 a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění souhlasí s použitím znaku města Humpolec v tištěných a elektronických Zlatých stránkách firmou MEDIATEL, spol. s r.o., Chámova 16, 186 00 Praha 8

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník

Termín: od 14. 5. 2003

182.

Rada města

a) ruší své usnesení č. 38 ze dne 4. 12. 2002

b) schvaluje k datu 1. 6. 2003 podnájem ordinace na poliklinice v Humpolci v užívání MUDr. Květy Rytířové, ve prospěch Nemocnice Pelhřimov, Slovanského Bratrství 710, Pelhřimov. Nebytové prostory se dávají do podnájmu za účelem provozování revmatologické ambulance.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 31. 5. 2003


Mgr. Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta

Axl

One thought on “Usnesení z 8. schůze Rady Města Humpolec ze dne 14. 5. 2003

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Pizzerie v Humpolci!

Po Čvn 16 , 2003
V Humpolci otvírá v pondělí 16.6.2003 PIZZERIE. Zajímá Vás nabídka a obrázky? Čtěte dále:   Daniel Šimek z Humpolce zdolá Mont Blanc. Pomůže hemofilikům

You May Like

Témata