Usnesení ze 13. schůze Rady města Humpolec

ze dne 12. listopadu 2003.

Rada města


a)      bere na vědomí předložený návrh obecně závazných vyhlášek o:


1. poplatku za užívání veřejného prostranství


2. poplatku ze psů


3. poplatku ze vstupného,


b)     ukládá vyhlášky o poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného dopracovat dle usnesení Rady města Humpolec a předložit k vydání nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad b) nejbližší zasedání Zastupitelstva města Humpolec


 


305.


Rada města


a)      schvaluje zvýšení poplatku za prodloužení užívacího práva na 10 let na hřbitově v Humpolci k jednomu hrobovému místu na 600,– Kč,


b)     ukládá zveřejnit na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 30-ti dnů.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 26. listopadu 2003


306.


Rada města


a)      schvaluje zvýšení odměny pro pana Jana Semeráda za výkon funkce OLH města Humpolec pro rok 2004  o 5 %,


b)     ukládá uzavřít s panem Janem Semerádem, bytem Jiráskova 393, Humpolec dodatek č. 6 k mandátní smlouvě na výkon funkce OLH města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad b) do konce roku 2003


307.


Rada města


a)      schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely st. KN č. 1747 o výměře 20 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy,


b)     ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 26. listopad 2003


308.


Rada města


a)      schvaluje pronájem pozemkových parcel PK č. 416 o výměře 17 340 m2, PK č. 443 o výměře 15 564 m2, PK č. 444 o výměře 12 026 m2, PK č. 455 o výměře 1 047 m2,  PK č. 456 o výměře 15 394 m2, PK č. 457 o výměře 12 747 m2,  PK č. 458 o výměře 1 730 m2, PK č. 459 o výměře 212 m2, PK  č. 460 o výměře 11 639 m2, PK č. 462 o výměře 13 484 m2, PK č. 489 o výměře 27 680 m2, PK č. 513 o výměře 3 575 m2 a   PK č. 514 o výměře 1 424 m2 vše v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce za cenu 6.760,– Kč za rok panu Janu Koubkovi, bytem Vystrkov 69, Humpolec,


b)     ukládá zapracovat do nájemní smlouvy souhlas se zatravněním části pozemků PK č. 444, PK č. 513 a PK č.  514 a roční výpovědní lhůtu.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 26.  listopadu 2003


309.


Rada města


schvaluje pronájem části pozemkové parcely st. KN č. 1197/2 o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy pro Společenství vlastníků jednotek Kamarytova čp. 394, IČO 26053781, se sídlem Kamarytova 394, Humpolec, zastoupené předsedou výboru p. Pavlem Hralou a místopředsedou výboru p. Alešem Kvášem.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 26. listopadu 2003


310.


Rada města


a)      schvaluje uzavření bezúplatné výpůjčky s TJ Jiskra Humpolec, Tyršovo nám. 745, Humpolec, IČO: 15821676, na pronájem těchto nemovitostí v k. ú. Humpolec


         v ul. Hradská v Humpolci: poz. p. KN 12/4 o výměře 227 m2, KN 12/1 o výměře 521 m2, KN 12/3 o výměře 1 092 m2 a st. p. č. 2362 o výměře 979 m2


         v ul. Okružní v Humpolci: poz. p. č. KN č. 2106/8 o výměře 1986 m2, st. p. č. 3361 o výměře 252 m2 a st. p. č. 3362 o výměře 399 m2, vše v k. ú. Humpolec,


b)     ukládá zveřejnit záměr pronájmu uvedených nemovitostí na úřední desce po dobu 15-ti  dnů a následně uzavřít smlouvu o bezúplatné výpůjčce.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 31. 12. 2003


311.


Rada města


schvaluje ukončení nájemních smluv s paní Jiřinou Jílkovou, bytem Hálkova 980, Humpolec k pozemku st. KN č. 1743, panem Josefem Svobodou, bytem Hálkova 980, Humpolec k pozemku st. KN č. 1746 a manželi Janem a Libuší Zábojníkovými, bytem Hálkova 999, Humpolec k pozemku KN č. 1747, panem Tomášem Hamzou, bytem Na Skalce 963, Humpolec k pozemku KN č. 1745 vše v k. ú. Humpolec dohodou ke dni zápisu vlastnického práva k pozemkům na Katastru nemovitostí v Pelhřimově.

Čtěte dále:   Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 31. prosince 2003


312.


Rada města


a)      schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 8. 10. 1992 mezi Městem Humpolec a paní Andělou Kamanovou, bytem Fügnerova 18, Humpolec dohodou ke dni 31. 12. 2003,


b)     schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 8. 10. 1992 mezi Městem Humpolec a paní Andělou Kamanovou, bytem Fügnerova 18, Humpolec. Výpovědní lhůta začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po podání výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran (6-ti měsíční výpovědní lhůta).


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 31. prosince 2003


313.


Rada města


a)      schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 55 o vel. 1 + 0 v byt. domě čp. 1313 v ul. Na Rybníčku v Humpolci, nájemci: Martin Hutla, Želiv 178 a Lenka Hutlová, Na Rybníčku 1318, Humpolec. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku a dle § 676 O.Z. bude prodlužována,


b)     schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 101 o vel. 1+0 v byt. domě čp. 1353 v Komenského ulici v Humpolci nájemci: Martin Havel, Družstevní 1242, Humpolec a Alena Lukšíčková, Lnářská 849, Humpolec. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou jednoho roku a dle § 676 O.Z. bude prodlužována.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


                        Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Termín: 30. 11. 2003


314.


Rada města


schvaluje finanční spoluúčast Města Humpolec ve výši 10.000,– Kč na vydání atlasu „Po stopách Gustava Mahlera v Čechách a na Moravě“, jehož autory jsou p. Jiří Rychetský a p. Milan Palák.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Marie Rojková, vedoucí OVV


315.


Rada města


schvaluje předložený Plán práce Rady  města a Zastupitelstva města Humpolec na I. pololetí roku 2004.


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


316.


Rada města


schvaluje použití finančních prostředků z fondu reprodukce investičního majetku Základní školy Humpolec, Hradská 894, okr. Pelhřimov na financování


         II. etapy zateplení střešních prostorů budovy školy                        85.924,– Kč


         výměny vstupních dveří do budovy školy                                     178.721,– Kč


         výměny části oplocení pozemku školy                                         118.443,– Kč


         pořízení varného kotle do školní kuchyně                                       99.050,– Kč


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: 31. 12. 2003


317.


Rada města


a)      schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Humpolec, Hálkova 591 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následně:


         navýšení celkového objemu příjmů o                                           224,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ                                           224,0 tis. Kč


         navýšení celkového objemu výdajů o                                           224,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                            56,0 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                 168,0 tis. Kč

b)     schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Humpolec, Hradská 594 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následovně:


         navýšení celkového objemu příjmů o                                           162,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ                                           162,0 tis. Kč


         navýšení celkového objemu výdajů o                                           162,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                            48,0 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                 114,0 tis. Kč


c)      schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu následovně:


         navýšení celkového objemu příjmů o                                             34,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek od KÚ                                             34,0 tis. Kč


         navýšení celkového objemu výdajů o                                             34,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                            15,0 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                   19,0 tis. Kč


Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                       Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova


                       Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská


                       Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova


Termín: ihned


318.


Rada města


a)      bere na vědomí zřízení předkupního práva pro Město Humpolec na st. KN č. 1683 s objektem s čp. 136 v k. ú. Humpolec,


b)     schvaluje předložení návrhu na zrušení předkupního práva pro Město Humpolec a nemovitost na st. KN č. 1683 s objektem s čp. 136 v k. ú. Humpolec na nejbližší zasedání zastupitelstva města.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 19. 11. 2003


 


Mgr. Jiří Kučera
starosta                             


Ing. Tomáš Křišťan                                                        
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Železniční nádraží v Humpolci se možná dočká rekonstrukce

Pá Lis 21 , 2003
Pokud nedojde k nějakému omezení železniční dopravy mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem, město Humpolec plánuje, že přispěje na rekonstrukci místního železničního nádraží. Toho by se nádražní budova mohla dočkat v příštím roce. „O této záležitosti už jednáme zhruba čtyři roky, ale zastupitelé tento návrh vždy zamítli,“ uvedl humpolecký místostarosta Tomáš […]

You May Like

Témata