Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Ze dne 19. 11. 2003.

159.


Zastupitelstvo města


a)      bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ze 6. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,


b)     ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta                                           


 


 


160.


Zastupitelstvo města


bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města v Humpolci od 3. září do 22. října 2003. Vlastní zpráva tvoří přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 19. 11. 2003.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


161.


Zastupitelstvo města


schvaluje následující rozpočtová opatření v roce 2003:


1. Vyjádřeno jmenovitě


Oddíl 61 – Státní správa:


         – nákup PC                                                                                             250,0 tis. Kč


         – vybavení nábytkem kancelářských prostor na odboru dopravy               220,0 tis. Kč


         – vybavení nábytkem nové zasedací místnosti                                            300,0 tis. Kč


         – úprava bezbariérového přístupu do budovy čp. 301                               200,0 tis. Kč


         – rozšíření kabelové počítačové sítě do zasedací místnosti                         100,0 tis. Kč


         – bezdrátové propojení budov městského úřadu a stavebního úřadu            60,0 tis. Kč


Oddíl 55 – Požární ochrana


         – nákup signálních hodin                                                                             30,0 tis. Kč


Oddíl 33 – Kultura                                                                                                


         úprava závazného ukazatele příspěvkové organizace MěKIS


(neinvestiční příspěvek od zřizovatele)                                             6 418,0 tis. Kč


 


2. Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby


snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)


         OddPa    6171       pol.   6111                                                                400,0 tis. Kč


snížení rozpočtových výdajů (běžné)


         OddPa    6171       pol.   5171                                                                270,0 tis. Kč


snížení rozpočtových výdajů (běžné)


         OddPa    6171       pol.   5901                                                                319,0 tis. Kč


snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)


         OddPa    6171       pol.   6901                                                                100,0 tis. Kč


         OddPa    6171       pol.   6122                                                                  41,0 tis. Kč


zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


         OddPa    6171       pol.   5137                                                                770,0 tis. Kč


         OddPa    6171       pol.   5171                                                                200,0 tis. Kč


 


zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)                                                               


         OddPa    6171       pol.   6125                                                                160,0 tis. Kč


 


snížení rozpočtových výdajů (běžné)


         OddPa    5512       pol.   5156                                                                  30,0 tis. Kč


zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


         OddPa    5512       pol.   5137                                                                  30,0 tis. Kč


 


zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


         OddPa    3319       pol.   5331                                                                420,0 tis. Kč


snížení rozpočtových výdajů (běžné)                                                                       


         OddPa    6399       pol.   5901                                                                350,0 tis. Kč


         OddPa    3419       pol.   5901                                                                  50,0 tis. Kč


         OddPa    3319       pol.   5901                                                                  20,0 tis. Kč


 


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: 20. 11. 2003


                       


 


162.


Zastupitelstvo města


schvaluje následující rozpočtová opatření v roce 2003:


1. Vyjádřeno jmenovitě


Oddíl 61 – Státní správa, územní samospráva:


         neinvestiční výdaje spojené s projektem „Nové webové stránky města“


         (programové vybavení a školení pracovníků)                                        13,5 tis. Kč


Oddíl 10 – Lesní hospodářství


         – činnost odborného lesního hospodáře                                                    209,5 tis. Kč


         – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin                                              11,9 tis. Kč


Oddíl 41 – Dávky a podpory sociálního zabezpečení


         – snížení výdajů na výplatu sociálních dávek                                              700,0 tis. Kč


Oddíl 31 – Vzdělání


         – zvýšení přímých výdajů regionálního školství od kraje Vysočina


                        ZŠ Hálkova                                                                              111,0 tis. Kč


                        ZŠ Hradská                                                                                86,0 tis. Kč


                        MŠ Smetanova                                                                      34,0 tis. Kč


 


2. Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby


zvýšení rozpočtových příjmů (dotace)


         OddPa    –              pol.   4122                                                                  13,5 tis. Kč


         OddPa    –              pol.   4116                                                                209,5 tis. Kč


         OddPa    –              pol.   4116                                                                  11,9 tis. Kč


         OddPa    –              pol.   4122                                                                231,0 tis. Kč


 


snížení rozpočtových příjmů (dotace)


         OddPa    –              pol.   4112                                                                700,0 tis. Kč


 


snížení rozpočtových výdajů (běžné)                                                              


         OddPa    6171       pol.   5172                                                                  10,5 tis. Kč


         OddPa    6171       pol.   5167                                                                    3,0 tis. Kč


         OddPa    1036       pol.   5169                                                                209,5 tis. Kč


         OddPa    1037       pol.   5169                                                                  11,9 tis. Kč


         OddPa    3113       pol.   5331                                                                197,0 tis. Kč


         OddPa    3111       pol. 5331                                                                    34,0 tis. Kč


zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


         OddPa    4175       pol.   5410                                                                400,0 tis. Kč


         OddPa    4181       pol.   5410                                                                400,0 tis. Kč


snížení rozpočtových výdajů (běžné)


         OddPa    4182       pol.   5410                                                             1 000,0 tis. Kč


         OddPa    4184       pol.   5410                                                                500,0 tis. Kč


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


 


 


163.


Zastupitelstvo města        


a)      schvaluje vydání obecně závazné Vyhlášky č. 4/2003/ZM, kterou se stanoví příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů v Humpolci,


b)     ukládá zveřejnit tuto vyhlášku na úřední desce MěÚ v Humpolci po dobu 15-ti dnů a jeden výtisk zaslat Krajskému úřadu v Jihlavě,


c)      nabytím účinnosti vyhlášky č. 4/2003/ZM se ruší místní obecně  závazná vyhláška č. 4/94/MZ.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Termín: ad b) 24.11. 2003


 


 


164.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje zřízení příspěvkové organizace „Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec“ se sídlem Školní 701, Humpolec s účinností ke dni 1. 1. 2004, která přebírá veškerá práva a povinnosti, včetně zpráv a závazků z pracovně právních vztahů vztahující se ke příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, školní 701, IČO: 625401114, zřizované do 31. 12. 2003 krajem Vysočina,


b)     schvaluje Zřizovací listinu Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec se sídlem Školní 701, 396 01  Humpolec,


c)      ukládá zajistit u Českého statistického úřadu převedení stávajícího IČO na nový subjekt,


d)     ukládá zajistit zapsání nové příspěvkové organizace do obchodního rejstříku,


e)      ukládá zveřejnit zřízení příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky,


f)       ukládá v nově vznikající organizaci zajistit projednání vedení účetnictví,


g)      doporučuje Radě Města Humpolec jmenovat se souhlasem krajského úřadu a s potřebným časovým předstihem ředitele nové příspěvkové organizace,


h)      ukládá dle zákona č. 564/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů podat do 30. 11. 2003 žádost o změnu v zařazení do sítě škol KÚ od 1. 1. 2004.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


 


165.


Zastupitelstvo města


a)      bere na vědomí, že celkové předpokládané náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Humpolec a jeho místních územně odloučených částí jednoho poplatníka v roce 2004 činí cca 619,– Kč,


b)     schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2004 ve výši 179,– Kč na jednoho poplatníka, což činí pro 11.105 poplatníků celkovou částku 1.987.795,– Kč,


c)      vydává obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003/ZM, kterou se stanoví výše poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Humpolce a jeho místních územně odloučených částí s celkovou výši poplatku 440,– Kč na jednoho poplatníka a ve výši 440,– Kč za objekt určený nebo sloužící k rekreaci,


d)     ukládá zveřejnit tuto vyhlášku na úřední desce MěÚ v Humpolci po dobu 15-ti dnů a jeden výtisk zaslat Krajskému úřadu v Jihlavě,


e)      nabytím účinnosti vyhlášky č. 8/2003/ZM se ruší místní obecně závazná vyhláška č. 9/2002 ZM, ze dne 18. 12. 2002.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad b) 21. 11. 2003


 


 


166.


Zastupitelstvo města


a)      vydává obecně závazné vyhlášky o:


a.       poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2003/ZM


b.      poplatku ze psů č. 6/2003/ZM


c.       poplatku ze vstupného č. 7/2003/ZM,


b)      ukládá zveřejnit vyhlášky o poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného na úřední desce Města Humpolec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a jeden výtisk zaslat Krajskému úřadu kraje Vysočina,


c)      ruší obecně závaznou vyhlášku č. 8/2001/ZM ze dne 14. 11. 2001 o místních poplatcích a vyhlášku č. 6/2002/ZM ze dne 26. 6. 2002, která vyhlášku o místních poplatcích doplňovala.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad b), c) do 21. 11. 2003


 


 


167.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje prodej části pozemkové parcely PK č. 2492 o výměře cca 700 m2 vše v katastrálním území Humpolec za cenu 300,– Kč za 1 m2 plochy a náklady spojené s tímto prodejem firmě Steel Center Europe, s.r.o., IČO 26777576, se sídlem Škrétova 490/12, Praha 2,


b)     ukládá po vypracování geometrického plánu na příjezdovou komunikaci předložit ZM ke schválení přesnou výměru a číslo pozemku, který se bude prodávat.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 168.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje prodej pozemkových parcel KN č. 2151/128 o výměře 840 m2, KN č. 2151/129 o výměře 840 m2, KN č. 2151/130 o výměře 840 m2, KN č. 2151/131 o výměře 1044 m2 a KN č. 2151/107 o výměře 717 m2 vše v katastrálním území Humpolec pro výstavbu rodinných domů za cenu minimálně 130,– Kč za 1 m2 plochy (u pozemků o výměře od 700 do 1000 m2) a cenu minimálně za 150,– Kč za 1 m2 plochy (u pozemku o výměře nad 1000 m2),


b)      ukládá uspořádat aukci pro jednotlivé žadatele, kteří v zákonném termínu podali písemnou žádost o prodej nemovitostí na stavbu rodinného domu dle bodu a) za podmínek


ˇ        vyvolávací cena za pozemek


   KN č. 2151/128 o výměře 840 m2 činí 109.200,– Kč


   KN č. 2151/129 o výměře 840 m2 činí 109.200,– Kč


   KN č. 2151/130 o výměře 840 m2 činí 109.200,– Kč


   KN č. 2151/131 o výměře 1 044 m2 činí 156.600,– Kč


   KN č. 2151/107 o výměře 717 m2 (pozemek s věcným břemenem) činí


93.210,– Kč


 


ˇ        minimální příhoz v aukci je 1000,– Kč


ˇ        aukce se mohou zúčastnit pouze zájemci, kteří v zákonné lhůtě podali žádost o prodej předmětných nemovitostí dle oznámení na úřední desce, v případě zastupování platnou plnou mocí od žadatele


ˇ        každý zájemce může vydražit pouze jednu parcelu určenou ke stavbě rodinného domu


ˇ        k ceně, která byla v aukčním výběru jako nejvyšší pro předmětnou nemovitost budou připočteny náklady spojené s tímto prodejem dle vyhlášky města (vypracování GP, ZP, daň z převodu nemovitostí)


 


ˇ     předkupní právo ve prospěch města Humpolec se sjednává do doby, kdy bude vydáno stavební povolení a založena stavba do úrovně minimálně základové desky vč. inženýrských sítí, a to nejpozději do 1. 1. 2005. Po realizaci těchto podmínek se předkupní právo na základě žádosti stavebníka zruší


c)      schvaluje prodej pozemkových parcel dle písmene a) osobě, která podala v aukci nejvyšší nabídku kupní ceny,


d)     ukládá zaslat podmínky aukce žadatelům, kteří v zákonné lhůtě uplatnili svoji žádost na odkoupení předmětné nemovitosti s uvedením předmětu a podmínek aukce,


e)      ukládá zajistit právní náležitosti s přijatým usnesením.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: a), c) 1 měsíc po zajištění podkladů


              b) aukce do 15. 1. 2004


              e) do 31. 12. 2003


 


 


169.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje prodej pozemkové parcely PK č. 497/4 o výměře 1 758 m2 v katastrálním území Plačkov pro výstavbu rodinných domů za cenu minimálně 105,– Kč za 1 m2 plochy,


b)     ukládá uspořádat aukci obálkovou metodou pro jednotlivé žadatele, kteří v zákonném termínu podali písemnou žádost o prodej nemovitostí na stavbu rodinného domu dle bodu a) za podmínek


ˇ  vyvolávací cena za pozemek


   PK č. 497/4 o výměře  1 758 m2 činí 184.590,– Kč


ˇ  minimální příhoz v aukci je 1000,– Kč


 


ˇ  předkupní právo ve prospěch Města Humpolec se sjednává do doby, kdy bude vydáno stavební povolení a založena stavba do úrovně minimálně základové desky vč. inženýrských sítí,  a to nejpozději do 1. 1. 2005. Po realizaci těchto podmínek se předkupní právo na základě žádosti stavebníka zruší,


c)      schvaluje prodej pozemkových parcel dle písmene a) osobě, která podala v aukci nejvyšší nabídku kupní ceny,


d)     ukládá zaslat podmínky aukce žadatelům, kteří v zákonné lhůtě uplatnili svoji žádost na odkoupení předmětné nemovitosti s uvedením předmětu a podmínek aukce,


e)      ukládá zajistit právní náležitosti související s přijatým usnesením.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: a), c) 1 měsíc po zajištění podkladů


              b) aukce do 15. 1. 2004


              c) do 31. 12. 2003


 


 


170.


Zastupitelstvo města


schvaluje předložení znění „Dohody o financování linkové dopravy Humpolec – Proseč – Řečice – Křepiny.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: uzavření dohody do 30. 11. 2003


 


 


171.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje bezúplatný převod majetku na Tělovýchovnou jednotu Jiskra Humpolec, Tyršovo nám. 745, IČO 15821676, soupis majetku tvoří nedílnou součást zápisu z tohoto zasedání,


b)     schvaluje prodej majetku města Humpolec, soupis majetku tvoří nedílnou součást zápisu z tohoto zasedání,


c)      ukládá vyhotovit smlouvu o bezúplatném převodu majetku.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


                        Marie Rojková, vedoucí OVV


                        c) Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: c) 30. 11. 2003


 


 


172.


Zastupitelstvo města


a)      ruší část usnesení, a to 370 bod c) – návrh na vklad kupní smlouvy na Katastrální úřad v Pelhřimově bude podán až po kolaudaci restauračního zařízení a sauny (toto ze smlouvy vypustit) z 25. zasedání ZM,


b)     vypracovat „Dodatek“ ke kupní smlouvě a tento zaslat na KÚ v Pelhřimově.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů


 


 


173.


Zastupitelstvo města


schvaluje povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., spočívající v tom, že požárně nebezpečný prostor stavby Stavební úpravy v domě čp. 665 v ul. Svatopluka Čecha, 396 01  Humpolec může zasahovat na sousední pozemky č. 2515/3, 2548/4 v k. ú. Humpolec. Vlastníkem těchto pozemků je Město Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do provedení kolaudace stavby


 


Mgr. Jiří Kučera
starosta


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta                           

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Požadavky na muže

Čt Pro 4 , 2003
Požadavky žen kladené na muže (22 let) 1. Hezký 2. Šarmantní 3. Finančně zabezpečený 4. Umí naslouchat 5. Duchaplný 6. Dobře stavěný 7. Dobře se obléká 8. Dokáže ocenit jemné věci 9. Plný zajímavých překvapení 10. Vynalézavý, romantický milenec

You May Like

Témata