Vyhlášení Městského úřadu v Humpolci

O zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec .

Zastupitelstvo města Humpolec na svém 8. zasedání dne 17. prosince 2003 svým  usnesením č. 202 rozhodlo o vyhlášení zahájení  řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec.


 O příspěvky mohou požádat fyzické a právnické osoby (dále jen žadatelé) na podporu kulturních, sportovních a veřejně prospěšných aktivit s prokazatelným přínosem pro rozvoj občanů a prezentaci města Humpolec. Subjekty zřizované Městem Humpolec tj. příspěvkovými organizacemi města, resp. organizace napojené na jejich rozpočet, mohou žádat o příspěvek pouze prostřednictvím svého zřizovatele, a to v době schvalování rozpočtu dané organizace. Příspěvek se poskytuje v souladu s ustanoveními zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Žadatelem může být :


ˇ        Fyzická a právnická osoba se sídlem na území města Humpolec


ˇ        Fyzická a právnická osoba se sídlem v ČR pořádající akci na území města Humpolec


            Řízení o příspěvcích a dotacích navazuje bezprostředně na schválení rozpočtu města Humpolec a v jeho rámci mohou být rozdělovány následující rezervy určené na poskytování příspěvků .


 a) Podávání žádostí


 (1) Žadatel předloží žádost o příspěvek na předepsaném tiskopise, s vyplněnými základními údaji. Formulář žádosti lze vyzvednout na podatelně městského úřadu v Humpolci, u vedoucích jednotlivých odborů městského úřadu nebo je přístupný ke stažení na internetové adrese města. Vyplněný formulář předá žadatel osobně na podatelnu  městského  úřadu,  nebo zašle  poštou  nebo v elektronické podobě  na adresu


Městský úřad v Humpolci,  Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, resp. úrad@mesto-humpolec.cz.  Žádosti, které nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebo budou nesprávně či neúplně vybaveny nebudou Finančním výborem ( FV ) projednávány a budou neprodleně žadateli vráceny.

Čtěte dále:   Krize na humpolecké radnici: ANO vypovědělo koaliční smlouvu, z jednání s opozicí ale vycouvalo. Město zůstává bez starosty

(2) Žádost je přijata k projednání, pokud obsahuje všechny požadované náležitosti, a


to především :


ˇ          Přesný název žadatele v souladu s evidencí v příslušných registrech


ˇ          Podpis oprávněnou osobou


ˇ          Přesný název akce se specifikací účelnosti projektu a prospěšnosti pro město


ˇ          Podrobná kalkulace příjmů a výdajů s vyčíslením ztrátovosti akce


ˇ          U žádostí o příspěvek v úhrnné částce nad 10 tis. Kč musí být doložen propočet prokazující ztrátovost způsobenou vlastním charakterem dotované akce či ztrátového provozu


ˇ          Vyjádření k realizaci projektu od příslušného vedoucího odboru Městského úřadu v Humpolci-správce oddílu rozpočtu, z jehož bude příspěvek čerpán


ˇ          Žadatel předložil při první žádosti „doklady o existenci“ (Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, zaregistrovanou smlouvu o  občanském sdružení, stanovy, zakládací listinu apod.)


ˇ          U neziskových organizací doklad o tom, že je tato zaregistrována v databázi neziskových organizací.

Žadatelé o příspěvek mohou podat své žádosti s doručením na podatelnu nebo internetovou adresu města nejpozději dne 15. února 2004.


Na později podané žádosti nebude brán zřetel a nebudou určeným FV  projednány.


 


b) Vyhodnocení žádostí


(1) Po shromáždění žádostí o poskytnutí příspěvků posoudí FV Zastupitelstva města Humpolec (dále jen FV ) všechny žádosti o příspěvky a doporučí konkrétní výši finančních prostředků pro schválení do jednání zastupitelstva města. FV předá zastupitelstvu města návrh na přidělení příspěvků na nejbližším zasedání zastupitelstva města.


(2) Zastupitelstvo města zařadí vyhodnocení žádostí o příspěvky na své nejbližší zasedání po vyhodnocení FV.           


V Humpolci  17. 12. 2003


mgr. Jiří Kučera                      
starosta města v.r.

ing. Tomáš Křišťan                    
místostarosa v.r.

mgr. Roman Brzoň
místostarosta v.r.  

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Humpolcem chodilo patnáct Kašparů, Melicharů a Baltazarů

Út Led 13 , 2004
Doslova na každém kroku mohli obyvatelé Humpolce v sobotu potkat trojice malých koledníků, kteří v doprovodu dospělých s pokladničkou vybírali příspěvky do Tříkrálové sbírky. Akci už počtvrté uspořádala místní farnost a její výtěžek poputuje na charitativní účely. Než se ale pětačtyřicet dětí v bílých komžích a s čepicemi, jaké nosili […]

You May Like

Témata