Vyhlášení Městského úřadu v Humpolci

O zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec .

Zastupitelstvo města Humpolec na svém 8. zasedání dne 17. prosince 2003 svým  usnesením č. 202 rozhodlo o vyhlášení zahájení  řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec.


 O příspěvky mohou požádat fyzické a právnické osoby (dále jen žadatelé) na podporu kulturních, sportovních a veřejně prospěšných aktivit s prokazatelným přínosem pro rozvoj občanů a prezentaci města Humpolec. Subjekty zřizované Městem Humpolec tj. příspěvkovými organizacemi města, resp. organizace napojené na jejich rozpočet, mohou žádat o příspěvek pouze prostřednictvím svého zřizovatele, a to v době schvalování rozpočtu dané organizace. Příspěvek se poskytuje v souladu s ustanoveními zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Žadatelem může být :


ˇ        Fyzická a právnická osoba se sídlem na území města Humpolec


ˇ        Fyzická a právnická osoba se sídlem v ČR pořádající akci na území města Humpolec


            Řízení o příspěvcích a dotacích navazuje bezprostředně na schválení rozpočtu města Humpolec a v jeho rámci mohou být rozdělovány následující rezervy určené na poskytování příspěvků .


 a) Podávání žádostí


 (1) Žadatel předloží žádost o příspěvek na předepsaném tiskopise, s vyplněnými základními údaji. Formulář žádosti lze vyzvednout na podatelně městského úřadu v Humpolci, u vedoucích jednotlivých odborů městského úřadu nebo je přístupný ke stažení na internetové adrese města. Vyplněný formulář předá žadatel osobně na podatelnu  městského  úřadu,  nebo zašle  poštou  nebo v elektronické podobě  na adresu


Městský úřad v Humpolci,  Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, resp. úrad@mesto-humpolec.cz.  Žádosti, které nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebo budou nesprávně či neúplně vybaveny nebudou Finančním výborem ( FV ) projednávány a budou neprodleně žadateli vráceny.


(2) Žádost je přijata k projednání, pokud obsahuje všechny požadované náležitosti, a


to především :


ˇ          Přesný název žadatele v souladu s evidencí v příslušných registrech


ˇ          Podpis oprávněnou osobou


ˇ          Přesný název akce se specifikací účelnosti projektu a prospěšnosti pro město


ˇ          Podrobná kalkulace příjmů a výdajů s vyčíslením ztrátovosti akce


ˇ          U žádostí o příspěvek v úhrnné částce nad 10 tis. Kč musí být doložen propočet prokazující ztrátovost způsobenou vlastním charakterem dotované akce či ztrátového provozu


ˇ          Vyjádření k realizaci projektu od příslušného vedoucího odboru Městského úřadu v Humpolci-správce oddílu rozpočtu, z jehož bude příspěvek čerpán


ˇ          Žadatel předložil při první žádosti „doklady o existenci“ (Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, zaregistrovanou smlouvu o  občanském sdružení, stanovy, zakládací listinu apod.)


ˇ          U neziskových organizací doklad o tom, že je tato zaregistrována v databázi neziskových organizací.

Žadatelé o příspěvek mohou podat své žádosti s doručením na podatelnu nebo internetovou adresu města nejpozději dne 15. února 2004.


Na později podané žádosti nebude brán zřetel a nebudou určeným FV  projednány.


 


b) Vyhodnocení žádostí


(1) Po shromáždění žádostí o poskytnutí příspěvků posoudí FV Zastupitelstva města Humpolec (dále jen FV ) všechny žádosti o příspěvky a doporučí konkrétní výši finančních prostředků pro schválení do jednání zastupitelstva města. FV předá zastupitelstvu města návrh na přidělení příspěvků na nejbližším zasedání zastupitelstva města.


(2) Zastupitelstvo města zařadí vyhodnocení žádostí o příspěvky na své nejbližší zasedání po vyhodnocení FV.           


V Humpolci  17. 12. 2003


mgr. Jiří Kučera                      
starosta města v.r.

ing. Tomáš Křišťan                    
místostarosa v.r.

mgr. Roman Brzoň
místostarosta v.r.  

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Humpolcem chodilo patnáct Kašparů, Melicharů a Baltazarů

Út Led 13 , 2004
O zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolec . Zastupitelstvo města Humpolec na svém 8. zasedání dne 17. prosince 2003 svým  usnesením č. 202 rozhodlo o vyhlášení zahájení  řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, […]

Témata