Usnesení z 19. schůze Rady města Humpolec

ze dne 12. 5. 2004

485.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 17. a 18. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 1456, 1460, 14 b), 64 b), 165, 393, 447, 448.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


 


486.


Rada města


schvaluje  roční mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací města za plnění úkolů a výsledky hospodaření svěřených organizací v roce 2003.


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín:  květen 2004


 


 


487.


Rada města


bere na vědomí  informaci o stavebních úpravách MŠ Humpolec, Smetanova 1526 – MŠ V Brance 100  a v bývalé MŠ Na Skalce 623 Humpolec.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO


Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec


 


 


488.


Rada města


schvaluje  použití finančních prostředků z  investičního fondu  Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov na financování  těchto akcí:


l. výměna oken a zateplení fasády I. stupně ZŠ ve výši                                      1.162.000,– Kč


2. výměna nevyhovujícího osvětlení ve výši                                                          341.000,– Kč


3. doplnění otopné soustavy ve výši                                                                       245.000,– Kč


Celkem                                                                                                                 1.748.000,– Kč


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                       Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova, Humpolec


Termín: během roku 2004


 


 


489.


Rada města


dle § 22 odst. 2 a 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 za porušení rozpočtové kázně vyplývající z auditu hospodaření za rok 2003 odvod do rozpočtu města Humpolec ve  výši penále  30.191,– Kč.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                       Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec


Termín: květen  2004


 


 


490.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel KN č. 2106/21 o výměře 5 m2 a KN č. 2106/22 o výměře 22 m2  vše v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. května 2004


 


 


491.


Rada města


a)  schvaluje  záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č. 741/1 o výměře 150 m2 v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy za rok,


b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. května 2004 


 


 


492.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 741/1 o výměře cca 35 m2 (kde není vedena kanalizace) a PK č. 586 o výměře cca 255 m2 vše v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce za cenu 150,– Kč za 1 mplochy,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 25. dubna 2004


 


 


493.


Rada města


a)  schvaluje  záměr výkupu pozemkových parcel KN č. 386/1 o výměře 844 m2 a PK č. 386/1 o výměře 4 157 m2 vše v katastrálním území Plačkov v ceně dle znaleckého posudku,


b) ukládá zveřejnit záměr výkupu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. května 2004   


494.


Rada města


a)  schvaluje  záměr pronájmu pozemkové parcely KN č. 242/72 o výměře 1 839 m2 v katastrálním území Petrovice u Humpolce za cenu 80,– Kč za rok,


b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  30. května 2004


 


 


495.


Rada města


neschvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č. 2004/5 o výměře cca 50 m2 plochy v katastrálním území Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


496.


Rada města


a)  schvaluje záměr pronájmu pozemkových parcel KN č. 721/1 o výměře 1 547 m2 a KN č. 721/2 o výměře 2 618 m2 vše v katastrálním území Humpolec,


b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl


Termín :  30. května 2004


 


 


497.


Rada města


a)  schvaluje pronájem níže uvedených nebytových prostor – dřevníků v ul. Palackého v Humpolci  těmto žadatelům, všichni bytem Palackého 860 v Humpolci:


st. p. č. 1199/23 o výměře 13 m2  – Jiří a Jana Rohovcovi         


st. p. č. 1199/22 o výměře 12 m2   – Jiří a Jana Rohovcovi


st. p.č. 1199/17 o výměře  13 m2   – Jaroslava Ťoukálková


st. p. č. 1199/14 o výměře 13 m2   – Marie Křípalová


st. p. č. 1199/12 o výměře 13 m2   – Pavel Málek


st. p. č. 1199/11 o výměře 13 m2   – Jarmila Žáčková


st. p. č. 1199/10 o výměře 13 m2   – Pavel Hofer


st. p. č. 1199/9   o výměře 13 m2    – Marek a Jana Kováčíkovi


st. p. č. 1199/4   o výměře 13 m2   – Pavel Pešek


vše v k.ú. Humpolec,


b) ukládá OMH s uvedenými žadateli uzavřít nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor. Nájemné je stanoveno ve výši 8,43 Kč/m2/měsíčně a bude každoročně povyšováno inflací. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,


c)  ukládá zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor – dřevníků na st. p. č. 1199/18 o výměře 14 m2  a st. p. č. 1199/21 o výměře 13 m2  na úřední desce a následně předložit záměr pronájmu ke schválení na nejbližší schůzi RM.


Odpovědnost:  Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zveřejnit do 20. 5. 2004         


 


 


498.


Rada města


ruší veřejnou soutěž, která byla zadána  formou výzvy více zájemcům k podání nabídky na akci: Výstavba bytového domu ul. Družstevní v Humpolci.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


499.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava chodníků v ul. Lnářská, Humpolec,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Technické služby Humpolec s.r.o


Okružní 637


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 878.667,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 21. 5. 2004


              ostatní do 31. 5. 2004


 


 


500.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Odstavná plocha pro automobily Horní náměstí,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Chládek a Tintěra, s.r.o.


Průmyslová 941


580 01  Havlíčkův Brod


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.212.568,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 21. 5. 2004


              ostatní do 31. 5. 2004


 


 


501.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Humpolec, Panský vrch – obnova veřejného osvětlení,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Stanislav Stejskal


Dvorská 517


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.938.115,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl,  vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 21. 5. 2004


              ostatní do 31. 5. 2004


 


 


502.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce vodovodních přípojek pro ŘD ul. Litochleby,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této stavby uchazeče:


VODAK Humpolec s.r.o.


Pražská 544


396 01  Humpolec


za cenu nejvýše přípustnou 625.940,– Kč včetně příslušné DPH,


c)  po schválení rozpočtové změny ukládá uzavřít smlouvu o dílo na stavbu: Rekonstrukce vodovodních přípojek pro ŘD ul. Litochleby.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad c) do 30. 6. 2004


 


 


503.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce vodovodu – výměna části vodovodního řadu ul. J. Zábrany,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této stavby uchazeče:


VHS Jihlava s.r.o.


Pávovská 5


586 01 Jihlava


za cenu nejvýše přípustnou 652.861,– Kč včetně příslušné DPH,


c)  po schválení rozpočtové změny ukládá uzavřít smlouvu o dílo na stavbu: Rekonstrukce vodovodu – výměna části vodovodního řadu ul. J. Zábrany.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad c) do 30. 6. 2004 


 


 


504.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro hodnocení nabídek na akci: Přeložení části vodovodního řádu řadu ul. Zahradní – Blanická,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení stavby uchazeče:


VoKa, spol. s.r.o.


Spojovací 1539


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 279.650,– Kč vč. příslušné DPH,


c)  ukládá uzavřít s touto společností smlouvu o dílo.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad c) do 18. 6. 2004


 


 


 


505.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce plynové kotelny a rozvodů ÚT v panelovém domě v ul. Družstevní čp. 1236-7 v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


SH Topení spol. s r.o.


Kamarytova 161


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.397.723,– Kč vč. DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavení smlouvy o dílo 30. 5. 2004


 


 


506.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce kotelny na poliklinice v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


SH Topení spol. s r.o.


Kamarytova 161


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.291.785,– Kč vč. DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavení smlouvy o dílo 30. 5. 2004


 


 


 


507.


Rada města


a)  bere na vědomí předložení žádosti pana Loskota o udělení výjimky požárně nebezpečného prostoru na zasedání ZM dne 23. 6. 2004,


b) v souladu se zastavovací studií sportovního areálu ul. Okružní prohlašuje, že na ploše požárně nebezpečného prostoru dotčeného pozemku KN č. 2106/1 v k. ú. Humpolec je přístupová komunikace do sportovního areálu.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


Termín: ihned


 


 


           


                                                                                              Mgr. Jiří Kučera


                                                                                              starosta města


 


 


 


Ing. Tomáš Křišťan                                                                Mgr. Roman Brzoň


místostarosta města                                                                 místostarosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Zajímavá stavba

So Kvě 29 , 2004
ze dne 12. 5. 2004 485. Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 17. a 18. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 1456, 1460, 14 b), 64 b), 165, 393, 447, 448. Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ     486. Rada města schvaluje  […]

Témata