Usnesení z 19. schůze Rady města Humpolec

ze dne 12. 5. 2004

485.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 17. a 18. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 1456, 1460, 14 b), 64 b), 165, 393, 447, 448.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


 


486.


Rada města


schvaluje  roční mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací města za plnění úkolů a výsledky hospodaření svěřených organizací v roce 2003.


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín:  květen 2004


 


 


487.


Rada města


bere na vědomí  informaci o stavebních úpravách MŠ Humpolec, Smetanova 1526 – MŠ V Brance 100  a v bývalé MŠ Na Skalce 623 Humpolec.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO


Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec


 


 


488.


Rada města


schvaluje  použití finančních prostředků z  investičního fondu  Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov na financování  těchto akcí:


l. výměna oken a zateplení fasády I. stupně ZŠ ve výši                                      1.162.000,– Kč


2. výměna nevyhovujícího osvětlení ve výši                                                          341.000,– Kč


3. doplnění otopné soustavy ve výši                                                                       245.000,– Kč


Celkem                                                                                                                 1.748.000,– Kč


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                       Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova, Humpolec


Termín: během roku 2004


 


 


489.


Rada města


dle § 22 odst. 2 a 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 za porušení rozpočtové kázně vyplývající z auditu hospodaření za rok 2003 odvod do rozpočtu města Humpolec ve  výši penále  30.191,– Kč.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


                       Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec


Termín: květen  2004


 


 


490.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel KN č. 2106/21 o výměře 5 m2 a KN č. 2106/22 o výměře 22 m2  vše v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. května 2004


 


 


491.


Rada města


a)  schvaluje  záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č. 741/1 o výměře 150 m2 v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy za rok,


b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. května 2004 


 


 


492.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 741/1 o výměře cca 35 m2 (kde není vedena kanalizace) a PK č. 586 o výměře cca 255 m2 vše v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce za cenu 150,– Kč za 1 mplochy,


b) ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 25. dubna 2004


 


 


493.


Rada města


a)  schvaluje  záměr výkupu pozemkových parcel KN č. 386/1 o výměře 844 m2 a PK č. 386/1 o výměře 4 157 m2 vše v katastrálním území Plačkov v ceně dle znaleckého posudku,


b) ukládá zveřejnit záměr výkupu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 30. května 2004   


494.


Rada města


a)  schvaluje  záměr pronájmu pozemkové parcely KN č. 242/72 o výměře 1 839 m2 v katastrálním území Petrovice u Humpolce za cenu 80,– Kč za rok,


b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:  30. května 2004


 


 


495.


Rada města


neschvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č. 2004/5 o výměře cca 50 m2 plochy v katastrálním území Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


496.


Rada města


a)  schvaluje záměr pronájmu pozemkových parcel KN č. 721/1 o výměře 1 547 m2 a KN č. 721/2 o výměře 2 618 m2 vše v katastrálním území Humpolec,


b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl


Termín :  30. května 2004


 


 


497.


Rada města


a)  schvaluje pronájem níže uvedených nebytových prostor – dřevníků v ul. Palackého v Humpolci  těmto žadatelům, všichni bytem Palackého 860 v Humpolci:


st. p. č. 1199/23 o výměře 13 m2  – Jiří a Jana Rohovcovi         


st. p. č. 1199/22 o výměře 12 m2   – Jiří a Jana Rohovcovi


st. p.č. 1199/17 o výměře  13 m2   – Jaroslava Ťoukálková


st. p. č. 1199/14 o výměře 13 m2   – Marie Křípalová


st. p. č. 1199/12 o výměře 13 m2   – Pavel Málek


st. p. č. 1199/11 o výměře 13 m2   – Jarmila Žáčková


st. p. č. 1199/10 o výměře 13 m2   – Pavel Hofer


st. p. č. 1199/9   o výměře 13 m2    – Marek a Jana Kováčíkovi


st. p. č. 1199/4   o výměře 13 m2   – Pavel Pešek


vše v k.ú. Humpolec,


b) ukládá OMH s uvedenými žadateli uzavřít nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor. Nájemné je stanoveno ve výši 8,43 Kč/m2/měsíčně a bude každoročně povyšováno inflací. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,


c)  ukládá zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor – dřevníků na st. p. č. 1199/18 o výměře 14 m2  a st. p. č. 1199/21 o výměře 13 m2  na úřední desce a následně předložit záměr pronájmu ke schválení na nejbližší schůzi RM.


Odpovědnost:  Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zveřejnit do 20. 5. 2004         


 


 


498.


Rada města


ruší veřejnou soutěž, která byla zadána  formou výzvy více zájemcům k podání nabídky na akci: Výstavba bytového domu ul. Družstevní v Humpolci.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


499.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Oprava chodníků v ul. Lnářská, Humpolec,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Technické služby Humpolec s.r.o


Okružní 637


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 878.667,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 21. 5. 2004


              ostatní do 31. 5. 2004


 


 


500.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Odstavná plocha pro automobily Horní náměstí,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Chládek a Tintěra, s.r.o.


Průmyslová 941


580 01  Havlíčkův Brod


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.212.568,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 21. 5. 2004


              ostatní do 31. 5. 2004


 


 


501.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Humpolec, Panský vrch – obnova veřejného osvětlení,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Stanislav Stejskal


Dvorská 517


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.938.115,– Kč včetně DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl,  vedoucí OMH


Termín: oznámení výběru nejvhodnější nabídky do 21. 5. 2004


              ostatní do 31. 5. 2004


 


 


502.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce vodovodních přípojek pro ŘD ul. Litochleby,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této stavby uchazeče:


VODAK Humpolec s.r.o.


Pražská 544


396 01  Humpolec


za cenu nejvýše přípustnou 625.940,– Kč včetně příslušné DPH,


c)  po schválení rozpočtové změny ukládá uzavřít smlouvu o dílo na stavbu: Rekonstrukce vodovodních přípojek pro ŘD ul. Litochleby.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad c) do 30. 6. 2004


 


 


503.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce vodovodu – výměna části vodovodního řadu ul. J. Zábrany,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této stavby uchazeče:


VHS Jihlava s.r.o.


Pávovská 5


586 01 Jihlava


za cenu nejvýše přípustnou 652.861,– Kč včetně příslušné DPH,


c)  po schválení rozpočtové změny ukládá uzavřít smlouvu o dílo na stavbu: Rekonstrukce vodovodu – výměna části vodovodního řadu ul. J. Zábrany.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad c) do 30. 6. 2004 


 


 


504.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro hodnocení nabídek na akci: Přeložení části vodovodního řádu řadu ul. Zahradní – Blanická,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení stavby uchazeče:


VoKa, spol. s.r.o.


Spojovací 1539


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 279.650,– Kč vč. příslušné DPH,


c)  ukládá uzavřít s touto společností smlouvu o dílo.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: ad c) do 18. 6. 2004


 


 


 


505.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce plynové kotelny a rozvodů ÚT v panelovém domě v ul. Družstevní čp. 1236-7 v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


SH Topení spol. s r.o.


Kamarytova 161


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.397.723,– Kč vč. DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavení smlouvy o dílo 30. 5. 2004


 


 


506.


Rada města


a)  schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce kotelny na poliklinice v Humpolci,


b) stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


SH Topení spol. s r.o.


Kamarytova 161


396 01  Humpolec


a to za cenu nejvýše přípustnou 1.291.785,– Kč vč. DPH,


c)  ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zákona č. 199/1994 sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: vystavení smlouvy o dílo 30. 5. 2004


 


 


 


507.


Rada města


a)  bere na vědomí předložení žádosti pana Loskota o udělení výjimky požárně nebezpečného prostoru na zasedání ZM dne 23. 6. 2004,


b) v souladu se zastavovací studií sportovního areálu ul. Okružní prohlašuje, že na ploše požárně nebezpečného prostoru dotčeného pozemku KN č. 2106/1 v k. ú. Humpolec je přístupová komunikace do sportovního areálu.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


Termín: ihned


 


 


           


                                                                                              Mgr. Jiří Kučera


                                                                                              starosta města


 


 


 


Ing. Tomáš Křišťan                                                                Mgr. Roman Brzoň


místostarosta města                                                                 místostarosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zajímavá stavba

So Kvě 29 , 2004
Ve spolupráci s atelierem OKPLAN připravujeme seriál článků o architektuře, moderním bydlení a další zajímavosti. První je studie stavby, která v Humpolci přes léto vyroste.

You May Like

Témata