15. zasedání rady města

Zápis usnesení z 15. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 21. 1. 2004.

342.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 14. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 1244, 1300 a), b), 1456, 1460, 14 b), 64 b), 165, 193, 196 b), 214, 222 b), 266, 274 b), c), 293, 321


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


 


343.


Rada města


neschvaluje záměr směny části poz. p. č. 2652/3 o výměře cca 80 m2 ve vlastnictví nájemníků byt. domu čp. 975 – 6 za část poz. p. č. 2652/1 o výměře cca 80 m2 ve vlastnictví Města Humpolec, vše v k. ú. Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 29. 2. 2004


 


 


344.


Rada města


a)    schvaluje záměr směny dílu „d“ o výměře 2 m2, který je následně sloučen do KN č. 2444/3 (vlastnictví manželů Jůzlových) za díl „b“ o výměře 2 m2, který je následně sloučen do st. KN č. 589 (vlastnictví města) vše v k. ú. Humpolec,


b)   schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 112/1 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Humpolec za cenu 500,– Kč za 1 m2 plochy,


c)    ukládá zveřejnit záměr směny a prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


345.


Rada města


a)    schvaluje záměr směny dílu „b“ a dílu „c“ o celkové výměře 34 m2, které jsou následně sloučeny do KN č. 707/4 (vlastnictví Kučírkových) za díl „d“ o výměře 34 m2, který je následně sloučen do KN č. 707/35 (vlastnictví města) vše v k. ú. Krasoňov,


b)   ukládá zveřejnit záměr směny výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


 


 


346.


Rada města


neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely st. KN č. 1197/2 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Humpolec.


 


 


347.


Rada města


neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 741/1 v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce.


 


 


348.


Rada města


a)    schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 4/5 o výměře 98 m2 v katastrálním území Petrovice u Humpolce za cenu 150,– Kč za 1 m2 plochy,


b)   ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


349.


Rada města


a)    schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 497/6 o výměře cca 22 m2 v katastrálním území Krasoňov za cenu 150,– Kč za 1 m2  plochy,


b)   ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


350.


Rada města


a)    schvaluje záměr prodeje části pozemku KN č. 2143/3 a části KN č. 2143/4 o celkové výměře cca 250 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,– Kč za 1 m2 plochy,


b)   ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


 


 


351.


Rada města


a)    schvaluje záměr výkupu pozemkové parcely PK č. 615/29 o výměře 203 m2 v původním katastrálním území Komorovice, dnes Humpolec za cenu dle znaleckého posudku,


b)   ukládá zveřejnit záměr výkupu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


352.


Rada města


a)    schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č. 2004/1 o výměře cca 320 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 1,50 Kč za 1 m2 plochy,


b)   schvaluje záměr pronájmu pozemkových parcel st. KN č. 1757 o výměře 22 m2, st. KN.č  1759 o výměře 22 m2, st. KN č. 1159 o výměře 22 m2, st. KN č. 1760 o výměře 22 m2, st. KN č. 1761 o výměře 22 m2, st. KN č. 1762 o výměře 22 m2 vše v katastrálním území Humpolec za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy,


c)    ukládá zveřejnit záměr  pronájmu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


353.


Rada města


schvaluje ukončení nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Vítkovou k části pozemkové parcely PK č. 1898 o výměře 221 m2 v katastrálním území Humpolec ke dni 18. 1. 2004.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


354.


Rada města


schvaluje ukončení nájemní smlouvy s manželi Kratinovými k části pozemkové parcely KN č. 2004/1 o výměře cca 320 m2 v katastrálním území Humpolec dohodou ke dni 31. 12. 2003.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


355.


Rada města


bere na vědomí zprávu o příjmech z podnájmů na hradě Orlík za rok 2003.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


 


356.


Rada města


a)    schvaluje záměr pronájmu pozemkových parcel KN č. 61 o výměře 435 m2, KN č. 62 o výměře 3 543 m2 a KN č. 524 (část PK č. 523 díl 2 a PK č. 524) o výměře 4 302 m2 vše v katastrálním území Petrovice za cenu 1 % z průměrné ceny pozemku 4,30 Kč/m2 plochy


b)   ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


357.


Rada města


schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 33 o vel. 1+0 v byt. domě čp. 1313 v ul. Na Rybníčku v Humpolci, nájemci: Jiří Dvořák, Masarykova 75, Humpolec. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku a dle § 676 O.Z. bude prodlužována


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


                       Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Termín: vystavení smlouvy do 31. 1. 2004


 


 


358.


Rada města


schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu č. 311 o vel. 1+0 v byt. domě čp. 1353 v ul. Komenského v Humpolci, nájemci: Iveta Vrátná, Lipnická 1195, Humpolec. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku a dle § 676 O.Z. bude prodlužována.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


                       Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Termín: vystavení smlouvy do 31. 1. 2004


 


 


359.


Rada města


schvaluje v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů přidělení uvolněného bytu 1+0 v 1. patře staré části DsPS, Školní 730 Humpolec po paní Antonii Prokopové a to panu Františkovi Dibelkovi, nar. 6. 12. 1920, trv. bytem Na Kasárnách 154, Humpolec.

Čtěte dále:   Osm stovek diváků. Fotbalisté Humpolce jasně přehráli Speřice

Jako náhradníka na tento byt schvaluje pana Luboše Martince, nar. 14.10. 1935, trvale bytem Vilémov 30, Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Josef Fiala, vedoucí OZSV


Termín: do 1. 2. 2004


 


 


360.


Rada města


a)    schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor umístněných v čp. 730 ve Školní ulici v Humpolci o celkové výměře 52,96 m2, nájemci: Oblastní charita Havlíčkův Brod,


b)   ukládá záměr pronájmu zveřejnit na úřední desce po dobu 15-ti kal. dní a následně předložit návrh pronájmu do RM.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zveřejnit do 10. 2. 2004


 


 


361.


Rada města


a)    schvaluje záměr prodeje objektu sauny čp. 588 v ul. Okružní v Humpolci,


b)   ukládá záměr prodeje zveřejnit po dobu 15-ti kalendářních dnů na úřední desce města a následně záměr prodeje předložit na nejbližší zasedání ZM.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zveřejnit do 29. 2. 2004


 


 


362.


Rada města


schvaluje pronájem nebytových prostor umístněných v čp. 53 v Krasoňově nájemci: TJ Krasoňov, zastoupená p. Miroslavem Drbalem, Krasoňov 53, Humpolec, IČO: 26642930. Nájemné je stanoveno ve výši 31.233,– Kč ročně (bez služeb). Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 10-ti let a bude vždy k datu 1.7. povyšována koeficientem inflace.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: uzavření smlouvy do 29.2. 2004


 


 


363.


Rada města


a)    schvaluje předložené navýšení cen prací a techniky používané pro plnění předmětů  smluv uzavřených mezi Městem Humpolec a TS Humpolec s.r.o.,


b)   ukládá uzavřít s TS Humpolec s.r.o., Okružní 637, Humpolec cenový dodatek č. 3/2004 k následujícím smlouvám:


1. ze dne 17. 1. 1996 ve věci celoroční údržby a zajištění provozu místních komunikací,


2. ze dne 17. 1. 1996 ve věci celoroční údržby a zajištění provozu veřejného osvětlení,


3. ze dne 26. 3. 1999 ve věci provádění celoroční údržby zelených ploch,


4. ze dne 22. 2. 2000 ve věci celoroční údržby veřejné zeleně.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 30. 1. 2004


 


 


364.


Rada města


a)    schvaluje nájemné z lesních pozemků pro rok 2004 ve výši 1.400.000,– Kč při množství vytěžené dřevní hmoty 2.900 m3,


b)   ukládá uzavřít s Lesní společností Ledeč nad Sázavou, akciová společnost, Zahradní 1226, 584 01 Ledeč nad Sázavou dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 7. 12. 1995 na nájemné z lesních pozemků pro rok 2004 ve výši 1.400.000,– Kč při těžbě 2.900 m3.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: do 31. 1. 2004


 


 


 


 


365.


Rada města


schvaluje v souladu s ustanovením § 120, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svěření pravomoci při rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem hrobových míst na hřbitově a urnovém háji v Humpolci do působnosti Odboru místního hospodářství Městského úřadu Humpolec.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: od 21. 1. 2004


 


 


366.


Rada města bere na vědomí zprávu o přehledu činnosti KPOZ za rok 2003.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: 21. 1. 2004


 


 


367.


Rada města bere na vědomí zprávu o přehledu činnosti Mikroregionu Zálesí za rok 2003.


Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta


Termín: 21. 1. 2004


 


 


368.


Rada města


schvaluje provedení změny sídla organizace MěKIS v Humpolci ve zřizovací listině této organizace, a to z původní adresy Horní náměstí 300 na adresu Havlíčkovo náměstí 91 (čl. 2 zřizovací listiny MěKIS v Humpolci).


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS v Humpolci


 


 


369.


Rada města


schvaluje ukončení smlouvy uzavřené dne 29. 8. 1997 se společností VODAK Humpolec s.r.o., a to dohodou smluvních stran k datu 31. 12. 2003.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: uzavření dohody do 31. 1. 2004


 


 


370.


Rada města


schvaluje poskytnutí slevy z nájemného z obecního bytu č. 15 v domě čp. 927 v Hálkově ul. v Humpolci, nájemci: Václavě Vacatové, bytem Hálkova čp. 927, Humpolec. Sleva z nájemného se poskytuje nájemci ve výši 201,– Kč/měsíc s účinností od 1. 1. 2004, a to až do doby odstranění zatékání střechou do uvedeného bytu.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: zaslání usnesení do 15. 2. 2004


 


 


 


371.


Rada města


a)    stanovuje termín konání 9. zasedání Zastupitelstva města Humpolec na 18. 2. 2004,


b)   schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města Humpolec konaného dne 18. 2. 2004.


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník


 


 


372.


Rada města


a)    schvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: ZTV – Průmyslová zóna ul. Pražská, Humpolec a vylučuje ze soutěže tyto uchazeče: PSJ Pelhřimov spol. s r.o., Nádražní 702, 393 01 Pelhřimov, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod z důvodu nesplnění podmínek soutěže po obsahové stránce,


b)   stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:


Silnice a.s.


Žižkova 1619


580 01  Havlíčkův Brod


a to za cenu nejvýše přípustnou 5.248.749,– Kč včetně DPH,


c)    ukládá splnit veškeré podmínky vyplývající ze zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 26. 1. 2004


              ostatní do 2. 2. 2004


 


 


373.


Rada města


a)    schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 31. 5. 1994 s panem Josefem Toužínem, bytem Luční 2, Velké Meziříčí dohodou ke dni 19. 1. 2004,


b)   schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č. 2520/37 o výměře cca 9,6 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 5,– Kč za 1 m2 plochy za rok,


c)    ukládá zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližší schůzi Rady města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


374.


Rada města


a)    schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 2151/107 o výměře 717 m2 (pozemek s věcným břemenem) v katastrálním území Humpolec ke stavbě rodinného domu,


b)   ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 4. 2. 2004


 


 


375.


Rada města


a)    schvaluje s platností od 1. 2. 2004 snížení počtu zaměstnanců Městského úřadu Humpolec provedené za účelem zvýšení efektivnosti práce a v souvislosti s tím ruší jedno funkční místo v Odboru tajemníka MěÚ. Jedná se o místo referenta pro Krizové řízení, protokol, kopírování a administrativu zařazené v rámci schválené organizační struktury MěÚ,


b)   ukládá učinit v souladu s ustanovením zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, veškerá pracovněprávní a organizační opatření vyplývající ze schválené změny organizační struktury obsažené v písm. a) usnesení.


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                        Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


Termín: s platností od 1. 2. 2004


 


Mgr. Jiří Kučera
starosta


Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta
 
Mgr. Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Síť sítí pod drobnohledem

Čt Led 29 , 2004
V České republice přibývá stále více domácností, které využívají služeb internetu. Z celorepublikového hlediska počítač vlastní 34 procent domácností a na internet je připojeno 24 procent. Je zcela logické, že první kroky uživatelů sítě sítí vedou na domovské stránky měst a obcí, odkud mohou získat nejnovější a zároveň důležité informace. […]

You May Like

Témata