17. zasedání zastupitelstva, 27. 4. 2005

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 27. 4. 2005.

402.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí zprávu o kontrole
plnění usnesení ze 16. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,

b)
ukládá sledovat dosud nesplněná
usnesení.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

403.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí zprávu o
činnosti Rady města v Humpolci od 19. 1. 2005 do 16. 3. 2005. Vlastní
zpráva tvoří přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne
27. 4. 2005.

404.

Zastupitelstvo města

schvaluje závěrečný účet
města za rok 2004, a to bez výhrad.

405.

Zastupitelstvo města

schvaluje dodatek č. 3 ke
Zřizovací listině Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov, jímž
se mění článek II. a III.

Odpovědnost : Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města

Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská

Termín: 1. 7. 2005

406.

Zastupitelstvo města

a)
schvaluje v souladu
s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0146/02/2005/ZK ze dne 29. 3.
2005 uzavření smlouvy o převedení vzdělávacích činností Domu dětí a mládeže
Humpolec, Na Skalce 623 v plném rozsahu od 1. 7. 2005 na Základní školu
Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov,

b)
schvaluje v souladu
s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0146/02/2005/ZK ze dne 29. 3.
2005 uzavření darovací smlouvy na převod movitého majetku uvedeného
v účetní závěrce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Humpolec, Na
Skalce 623 dle stavu k 30. 6. 2005 na Město Humpolec od 1. 7. 2005,

c)
schvaluje následný bezúplatný
převod movitého majetku uvedeného v účetní závěrce příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Humpolec, Na Skalce 623 na příspěvkovou organizaci Základní
škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov dle stavu k 30. 6. 2005,

d)
schvaluje v souladu
s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0146/02/2005/ZK ze dne 29. 3.
2005 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu závazků a pohledávek,
s výjimkou závazků a pohledávek z pracovně právních vztahů
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Humpolec, Na Skalce 623, z kraje
Vysočina na Město Humpolec dle stavu k 30. 6. 2005 od 1. 7. 2005,

e)
schvaluje následný bezúplatný
převod závazků a pohledávek příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Humpolec,
Na Skalce 623 dle stavu k 30. 6. 2005 na příspěvkovou organizaci Základní
škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov.

Odpovědnost : Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města

Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Termín: ad a),b) d) 1. 7. 2005

ad c) , e) 31. 8. 2005

407.

Zastupitelstvo města

schvaluje zapojení do
celoevropských akcí – „ Evropský týden mobility “ ( 16. – 22. září ) a „
Evropský den bez aut “ ( 22. září ).

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň
, místostarosta

Marie Rojková, vedoucí OVV

pracovníci odborů – OMH, OVV, OD a SH, OZ a SV

Termín : duben 2005 – září 2005

408.

Zastupitelstvo města

schvaluje záměr

přidruženého členství Města Humpolec v asociaci Národní síť zdravých měst
ČR.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Zdenka
Augustová, regionální rozvoj OT

vedoucí odborů

Termín : 2005

409.

Zastupitelstvo města

a)
schvaluje na základě žádosti o
příspěvek poskytnutí příspěvků na rok 2005 následujícím žadatelům
v následující výši ( Kč ):

1. J.Hůla
Zápalkové nálepky 1.000,-

2. Gymnasium
Humpolec Škola pro každý věk 8.000,-

3. LA
Humpolec Zlepšení podmínek LA 10.000,-

4. AMK
Humpolec Autokrosové závodiště 59.000,-

5. II.ZO
ČZS Humpolec Nájemné 2005 2.300,-

6. MO
důchodců Humpolec Poznávání vlasti 12.700,-

7. Zahrádkáři
Humpolec Nájem výstava 1.000,-

8. Fousek Zásobování
vesnic 5.000,- Kč

9. Jídelna
Rodinka Provoz jídelny 10.000,-

10. AČR
Autoklub Humpolec Česká trofej 2005 10.000,-

11. STP
Humpolec Horký Tělesná cvičení 5.000,-

12. STP Humpolec Horký Nájemné
vývěsní skříňky 500,- Kč

13. Svaz
diabetiků Krčil 2.000,-

14. SOŠ
zemědělská škola Spojí včelaření generace? 6.000,-

15. 10.roč.
hud.slav.Vysočiny 10.000,-

16. AVZO
Plačkov Údržba ploch 10.000,-

17. SDH
Humpolec Letní dětský tábor 8.000,-

18. Tečka
o.s. II.ročník sletu čarodějnic 8.000,-

19. ČSCH
Humpolec Výstava zvířectva 5.000,-

20.
Krasoňov – Drbal Oprava hřiště 10.000,-

21.
Krasoňov – Drbal Sport. a kult.život v obci 7.000,-

22. Sokol
Plačkov Pronájem hřiště 4.500,-

23.
Sokol Plačkov Provoz koupaliště 9.000,-

24. OV
Světlice Nohejbalový turnaj 3.000,-

25. OV
Světlice Pouťový turnaj mládeže 4.000,-

26. SDH
Petroviče Akce hasičského sboru 14.000,-

27. SOŠ
zemědělská škola Soutěž automechanik Junior 2005 8.500,-

28. Farní
sbor Českobr. církve Vzdělávání mládeže 1.000,-

29. Římskokatolická
farnost Volný čas dětí 2.500,-

30.
Římskokatolická farnost Opravy chrámu sv. Mikuláše 10.000,-

31. Čs.sv.
včelařů Včelařský skanzen 15.000,-

32. DDM
Humpolec Den dětí 5.000,-

33. Soutěže
podkovy o.p.s. Almanach 40. výročí 10.000,-

34. TJ
Vysočina Petroviče Sekačka, křovinořez 70.000,-

35. Klub
ochrany dravců Transfer obojživelníků 1.000,-

36. Fokus
Vysočina 10.000,-

37. Sokol
Hněvkovice 9.000,-

38. Knihkupectví
J.Zábrany Čtení… 1.000,-

39. Kapic Humpolák.cz 4.000,-

40.
SOŠ zemědělská škola Masopust 2005, Den zemědělky…. 12.000,-

41. SDH
Hněvkovice 110.let výročí 20.000,-

42. Myslivecké
sdr.Petrovice Obnova zeleně 4.000,-

43. TRINIT Taneční
sdružení SOU obch.Humpolec 5.000,- Kč

44. Castrum
o.p.s. Filmový festival
15.000,- Kč

45.
Charita Havl.Brod Poznávací výlety pro seniory 10.000,-

46. JUNÁK Skautské
závody 2005 9.000,- Kč

47. Humpolecké
Teakwondo 20.000,-

48. Schallner Monografie
„Židé na Vysočině“ 5.000,- Kč

49. MO ČRS Humpolec Kroužek
– Rybolovná technika 5.000,- Kč

50. MO ČRS Humpolec Záchranný
chov střevle potoční 3.000,- Kč

b)
ukládá ekonomickému odboru
vypracovat smlouvy na poskytnutí příspěvku podle bodu a) tohoto usnesení.

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera
, starosta

Mgr. Roman
Brzoň
, místostarosta

Jaromíra veselá , vedoucí EO

Termín : 2005

410.

Zastupitelstvo města

a)
schvaluje toto rozpočtové
opatření v roce 2005:

1) Vyjádřeno jmenovitě:

Oddíl 33 – Kultura, církve, sdělovací
prostředky:

zvýšení celkového objemu příspěvků v rámci
grantového programu

„Opravy historických objektů“
o 400,0 tis. Kč

(současně bude provedena oprava původních položek
v souladu

s rozpočtovou skladbou odpovídající typu žadatele o
grant)

2) Vyjádřeno dle
klasifikace rozpočtové skladby:

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


OddPa 3322 pol.
5219 340,0 tis.


OddPa 3322 pol. 5493 560,0
tis. Kč

snížení rozpočtových
výdajů (běžné)


OddPa 3322 pol.
5223 500,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů
(kapitálové)


OddPa 2219 pol.
6121 400,0 tis.

Celkový dopad
rozpočtových změn na rozpočet města:

(v
tis. Kč)

Název opatření

Příjmy

Výdaje

Financování

Grantový program „Historické objekty“

400,0

Chodník v ulici Okružní

-400,0

CELKEM

0,0

0,0

0,0

a zároveň schvaluje
poskytnutí příspěvků těmto žadatelům v rámci programu „Fasády historických
objektů“ v rozsahu dle návrhu grantové komise, s celkovým navýšením
rozpočtu o 400.tis.Kč, tj. s celkovou výší příspěvků pro rok 2005 ve výši
1.400.000,-Kč na opravu fasád:

1. Jiřímu Lukšíčkovi, Zahradní 1227, Ledeč nad Sázavou
584 01, na opravu č.p.129, částku 40.000,-Kč

2. Haně a Pavlu Weirichovým, Nerudova 1370, Pelhřimov
393 01, na opravu č.p.25, částku 60.000,-Kč

3. Zdeňkovi a Janě Kašparovým, Lnářská 128, Humpolec
396 01, na opravu č.p.128, částku 270.000,-Kč

4. Ing.Petru Machkovi – PROTECT, Komorovice 51,
Humpolec 396 01, na opravu č.p. 597, částku 270.000,-Kč

5. společnosti ADÉLKA a.s., U pekárny 849, Pelhřimov 393
01, na I.etapu opravy č.p.306, částku 300.000,-Kč

6. Pavlu Trnkovi, Masarykova 597, Humpolec 396 01, na
opravu č.p.597, částku 110.000,-Kč

7. Michalu Janečkovi, Horní náměstí 9, Humpolec, na
opravu č.p.9, částku 160.000,-Kč

8. Markétě Kalivodové, Dolní náměstí 255, a Monice Kalivodové,
Luční 1304, Humpolec 396 01, na opravu č.p. 255 , celkem částku 190.000,-Kč

b)
ukládá vyzvat žadatele kterým
bylo schváleno poskytnutí příspěvku k předložení povinných dokladů ke
smlouvě a podpisu smluv o poskytnutí příspěvku,

c)
ukládá grantové komisi řešit
průběžnou kontrolu realizace jednotlivých akcí a předložení závěrečné zprávy.

Odpovědnost : Ing.František Kocman – vedoucí OŽP a PP

Mgr.Mikulka
– právník

Termín : ad b) do konce června 2005

ad c)
průběžně do konce listopadu 2005

411.

Zastupitelstvo města

a)
vydává Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2005/ZM, kterou se mění znění místní, obecně závazné vyhlášky Města
Humpolec č. 5/2003/ZM o poplatku za užívání veřejného prostranství,

b)
ukládá zveřejnit vyhlášku č.
2/2005/ZM, kterou se mění znění místní, obecně závazné vyhlášky Města Humpolec
č. 5/2003/ZM o poplatku za užívání veřejného prostranství na úřední desce Města
Humpolec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu
15-ti dnů a jeden výtisk zaslat Krajskému úřadu kraje Vysočina.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 30. 4. 2005

412.

Zastupitelstvo města

a)
ruší své usnesení č. 187 ze dne
12.4.2000, kterým byly schváleny „Pravidla“ pro hospodaření s byty ve
vlastnictví Města Humpolec,

b)
schvaluje předložený návrh
nových „Pravidel“ pro hospodaření s byty ve vlastnictví Města Humpolec
s platností od 1. 5. 2005.

Odpovědnost : Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Ing. Josef
Fiala
, vedoucí OZSV

Termín : průběžně

413.

Zastupitelstvo města

a)
ruší obecně závaznou vyhlášku
města č. 6/95/MZ o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území města
Humpolce,

b)
schvaluje předložený návrh
„pravidel“ poskytování půjček vlastníkům byt. jednotek v k.ú. Humpolec,

c)
schvaluje převedení finančních
prostředků ve výši 2 500.000,- Kč z Fondu bydlení do Fondu rozvoje
bydlení.

Odpovědnost : Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín : průběžně

414.

Zastupitelstvo města

schvaluje Směrnici č.
1/2005, o zadávání veřejných zakázek města Humpolec dle zákona č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Termín: v průběhu zadávacích řízení

415.

Zastupitelstvo města

a)
schvaluje prodej KN č. 2049/19 o
výměře
1 448 m2 , KN č. 2049/20 o výměře 837 m2, KN č.
2049/23 o výměře 822 m2, KN č. 2049/24 o výměře
859 m2 KN č.
2049/25 o výměře 823 m2, KN č. 2049/26 o výměře 838 m2,
KN č. 2049/27 o výměře 846 m2, KN č. 2049/28 o výměře 863 m2,
KN č. 2049/41 o výměře
811 m2 KN č. 2049/42 o výměře 822 m2, KN č.
2049/43 o výměře 850 m2, KN č. 2049/44 o výměře
848 m2 , KN č.
2049/56 o výměře 1 266 m2, KN č. 2049/57 o výměře 1 198 m2,
KN č. 2049/58 o výměře 1 276 m2, KN č. 2049/59 o výměře
1 188 m2, všechny v katastrálním území Humpolec za cenu
500,– Kč za
1 m2 plochy pozemku,

b)
schvaluje prodej pozemků
uvedených v bodě a) formou losování o jednotlivé pozemky

·
losování se mohou zúčastnit
pouze žadatelé, kteří v zákonné lhůtě podali žádost o prodej předmětných
nemovitostí dle bodu a) v době zveřejnění na úřední desce

·
každý zájemce může získat pouze
jednu parcelu

·
před zahájením losování si
zájemci podají požadavek na konkrétní parcelu. V případě, že se přihlásí
pouze jeden zájemce, bude mu parcela prodána, pokud bude více zájemců o jeden
pozemek, bude kupující vybrán losem.

·
cena pozemku bude pevně
stanovena a to podle propočtené ceny za
1 m2 ,vynásobený
rozlohou parcely, tzn., že ceny jednotlivých budou:


KN č. 2049/19 o výměře 1 448 m2
činí 724 000,– Kč


KN č. 2049/20 o výměře 837 m2 činí
418 500,– Kč


KN č. 2049/23 o výměře 822 m2 činí
411 000,– Kč


KN č. 2049/24 o výměře 859 m2 činí
429 500,– Kč


KN č. 2049/25 o výměře 823 m2 činí
411 500,– Kč


KN č. 2049/26 o výměře 838 m2 činí
419 000,– Kč


KN č. 2049/27 o výměře 846 m2 činí
423 000,– Kč


KN č. 2049/28 o výměře 863 m2 činí
431 500,– Kč


KN č. 2049/41 o výměře 811 m2 činí
405 500,– Kč


KN č. 2049/42 o výměře 822 m2 činí
411 000,– Kč


KN č. 2049/43 o výměře 850 m2 činí
425 000,– Kč


KN č. 2049/44 o výměře 848 m2 činí
424 000,– Kč


KN č. 2049/56 o výměře 1 266 m2
činí 633 000,– Kč


KN č. 2049/57 o výměře 1 198 m2
činí 599 000,– Kč


KN č. 2049/58 o výměře 1 276 m2
činí 638 000,– Kč


KN č. 2049/59 o výměře 1 188 m2
činí 594 000,– Kč

·
k ceně, která byla
stanovena pro předmětnou nemovitost, budou připočteny náklady spojené
s tímto prodejem dle vyhlášky města ( vypracování GP, ZP, daň
z převodu nemovitostí)

·
předkupní právo ve prospěch
Města Humpolec se sjednává do doby, kdy bude vydáno stavební povolení a
založena stavba do úrovně minimálně základové desky a to nejpozději do 31. 12.
2006 . Po realizaci těchto podmínek se předkupní právo na základě žádosti
stavebníka zruší.

·
každý účastník losování složí
před začátkem na pokladně finančního odboru MěÚ v Humpolci kauci
10 000,– Kč. Vydražiteli bude o tuto částku snížena kupní cena
vydraženého pozemku. V případě odstoupení bude tato částka použita na
náklady spojené s prodejem a nebude odstoupivšímu účastníku vrácena. Po
skončení losování bude ostatním účastníkům tato částka vrácena

c)
ukládá zaslat podmínky prodeje žadatelům, kteří v zákonné lhůtě
podali svoji žádost na odkoupení předmětné nemovitosti s uvedením
předmětu a podmínek prodeje,

d) ukládá
zajistit právní náležitosti související s přijatým usnesením.

Odpovědnost : Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín:1 měsíc po zajištění podkladů

416.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej pozemkové
parcely KN č. 1762 o výměře
22 m2 v katastrálním území Humpolec za cenu 200,–
Kč za
1 m2 paní Jaroslavě Kalendové, bytem Okružní 943,
Humpolec.

Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

417.

Zastupitelstvo města

schvaluje výkup
pozemkových parcel PK č. 2036 o výměře
97 m2 za cenu 100,– Kč/m2 a PK 2037/1 o
výměře
7 735 m2 za cenu 250,– Kč/m2, obě
v katastrálním území Humpolec od paní Miloslavy Staňkové, bytem Lipnická
1197, Humpolec a pana Jaroslava Sobotky, bytem V brance 1030, Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

418.

Zastupitelstvo města

schvaluje výkup pozemkové
parcely KN 824/2 v katastrálním území Humpolec od vlastníků: Mgr. Jiřího
Motejla, bytem Rejskova 2, 120 00 Praha 2, Růženy Kressové, bytem Korunní 109,
Praha 3, Marty Jiráčkové, bytem Ve Střešovičkách 45, Praha 6, Pavla Motejla,
bytem Korunní 109, Praha 3, Ing. Jiřího Jokla, bytem Volutová 6, Praha
5 a PhMr. Dany Michalové,
bytem M. Horákové 16, České Budějovice za cenu dle znaleckého posudku, která
činí 284 310,– Kč.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

419.

Zastupitelstvo města

schvaluje výkup 53 %
podílu pozemkových parcel 2130/24 o výměře
1 212 m2 (53
% je 646,36 m2) a 2130/25 o výměře
120 m2 (53
% je 63,6 m2) , obě v katastrálním území Humpolec, za cenu navrhovanou
spoluvlastníky, která činí 200,– Kč/m2, t. j. celkem za 142
000,– Kč od Věry Sobotkové, bytem Slunečná 981, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
Jaroslavy Jelínkové, bytem Na Kasárnách 169, 396 01 Humpolec, Josefa Smrčky,
bytem Bellwoods Ave 123, Toronto, Jiřího Smrčky, bytem Nad Záložnou 5, 182 00
Praha Jany Schejbalové, bytem Dolní Libchavy 107, 561 16 Libchavy a Pavla
Smrčky, bytem Am Waldrand 3718 Kandersteg.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po zajištění podkladů

420.

Zastupitelstvo města

a) schvaluje
rozšíření využití vlastního zdroje vody pro potřeby koupaliště,

b) schvaluje
toto rozpočtové opatření v roce 2005:

1. Vyjádřeno jmenovitě

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová
činnost

rozšíření sociálního zařízení
pro potřeby koupaliště Žabák 200,0 tis. Kč

2. Vyjádřeno dle klasifikace
rozpočtové skladby

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová
činnost

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3412 pol. 6121 200,0
tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů
(kapitálové)

OddPa 2219 pol. 6121 200,0
tis. Kč

Změny rozpočtu ve finančních objemech v návaznosti
na schválená rozpočtová opatření

(v tis. Kč)

Název opatření

Příjmy

Výdaje

Financování

Sociální zařízení – koupaliště Žabák

200,0

Chodník v ulici Okružní

– 200,0

Celkem

0,0

0,0

0,0

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: květen 2005

421.

Zastupitelstvo města

schvaluje povolení
výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. spočívající
v tom, že požárně nebezpečný prostor stavby Objekt pro komerční využití
v ul. Masarykova může zasahovat na sousední pozemky č. 2548/1 a 2548/2
v k. ú. Humpolec, vlastníkem těchto pozemků je Město Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Josef
Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do provedení kolaudace stavby

422.

Zastupitelstvo města

schvaluje povolení
výjimky z ustanovení § 17, odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb. spočívající
v tom, že požárně nebezpečný prostor stavby Úprava stávajícího skladu
drogistického zboží na prodejnu Humpolec může zasahovat na sousední pozemky č.
2481/12, č. 2481/1 v k. ú. Humpolec, vlastníkem těchto pozemků je Město
Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Archeolog v muzeu

Út Kvě 17 , 2005
K Mezinárodnímu dni muzeí se v muzeu na Dolním náměstí zítra (tj. ve středu 18.5) v 17 hodin koná přednáška na téma počátky osídlení Humpolce. Před posluchače předstoupí archeolog Petr Hejhal, který prováděl v loňském roce archeologický výzkum v okolí kostela svatého Mikuláše.

You May Like

Témata